Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0120(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0363/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0363/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0007

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 47k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας ***
P8_TA(2017)0007A8-0363/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας που αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (08558/2016 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08558/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για τη συνέχιση της λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (12681/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 και το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 180 και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0214/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0363/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των συμβαλλομένων στη συμφωνία μερών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου