Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3007(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0001/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0001/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0008

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 399kWORD 51k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες
P8_TA(2017)0008B8-0001/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 24ης Nοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2016)07495),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής(1) και ιδίως τα άρθρα 9 παράγραφος 2 και 64 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (2) και ιδίως το παράρτημα αυτού,

–  έχοντας υπόψη την κοινή επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής και τη σχετική απάντηση του Επιτρόπου Jourová της 26ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες που εκτελούνται και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν έως τώρα οι δύο ειδικές επιτροπές, η επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος και η Εξεταστική Επιτροπή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής COM(2016)0450, και ειδικότερα την παράγραφο 3.8 αυτής για τον κατάλογο των υψηλού κινδύνου τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός, το παράρτημά του και η τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CΤF), που συνιστούν απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και για τις οποίες απαιτούνται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε υπόχρεες οντότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (4AMLD)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πιο πρόσφατος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, που εντοπίζει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες, έχει τεθεί σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675, θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν απορριφθεί η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των χωρών, ακόμη και μετά την τροποποίηση που εισήχθη στην τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Νοεμβρίου 2016, ταιριάζει με εκείνους που προσδιορίζονται από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά την 28η σύνοδο της ολομέλειάς της από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2016·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η αιτιολογική σκέψη 28 της 4AMLD και επαναλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση (C(2016)4180) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675, η εκτίμηση της Επιτροπής αποτελεί αυτόνομη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι ελεύθερη να κινηθεί πέρα από τα πρότυπα της FATF, είτε διατηρώντας μια τρίτη χώρα στον κατάλογο, ακόμη και αν διαγραφεί από τη FATF, είτε με τη συμπερίληψη πρόσθετων τρίτων χωρών, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 4AMLD·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση της Επιτροπής είναι μια αυτόνομη διαδικασία που πρέπει να διεξάγεται με ολοκληρωμένο και αμερόληπτο τρόπο, αξιολογώντας όλες τις τρίτες χώρες με βάση τα ίδια κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη και μη πολιτικοποιημένη διαδικασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, με επιστολή της στις 26 Οκτωβρίου 2016, αναφέρει ότι θα πρέπει να προσδιορίσει τις χώρες υψηλού κινδύνου αποκλειστικά για τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του 4AMLD, μόνο σε σχέση με τις ανεπάρκειες όσον αφορά AML και CTF·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις δύο ειδικές επιτροπές του Κοινοβουλίου, την επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος και την Εξεταστική Επιτροπή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, δείχνουν ότι μπορεί πράγματι να υπάρχουν ανεπάρκειες AML/CTF όσον αφορά τις διάφορες πτυχές του άρθρου 9 παράγραφος 2, σε ορισμένες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο των υψηλού κινδύνου τρίτων χωρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι ο κατάλογος των κριτηρίων του άρθρου 9 παράγραφος 2 της 4AMLD δεν είναι εξαντλητικός («ιδίως») και ότι βασικά αδικήματα για νομιμοποίηση κονδυλίων από παράνομες δραστηριότητες, όπως φορολογικά εγκλήματα, εμπίπτουν στα εν λόγω κριτήρια και θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην αυτόνομη διαδικασία της Επιτροπής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την παρατήρηση που διατυπώνει η Επιτροπή στην επιστολή της τής 26ης Οκτωβρίου 2016 ότι η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση κονδυλίων από παράνομες δραστηριότητες, πράγματι, δεν συμπίπτουν πάντα, αλλά διαφωνεί ριζικά με τη δυνατότητα της απόλυτης διάκρισης μεταξύ των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών και των ανεπαρκειών AML και CTF, ιδίως όταν πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν την αναφορά ύποπτων συναλλαγών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναμένει από την Επιτροπή να διενεργήσει δική της αξιολόγηση και να μην εξαρτηθεί από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω ανησυχίες·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(2) ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου