Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2095(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0391/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0391/2016

Συζήτηση :

PV 19/01/2017 - 3
CRE 19/01/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0010

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 692kWORD 93k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων
P8_TA(2017)0010A8-0391/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (2016/2095(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, με το οποίο επιβάλλεται στην ΕΕ η προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, η εγγύηση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 151 έως 156 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της 9ης Μαΐου 1950, με την οποία απευθυνόταν έκκληση για «την εξίσωση προς το καλύτερο του βιοτικού επιπέδου του εργατικού δυναμικού»,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, το πρόσθετο πρωτόκολλό του και την αναθεωρημένη έκδοσή του, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999, και ιδίως τα μέρη I και ΙΙ και άρθρα 2, 4, 16 και 27 του τελευταίου, που αφορούν το δικαίωμα των εργαζομένων με οικογενειακές ευθύνες σε ίσες ευκαιρίες και ισότιμη μεταχείριση,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, που κυρώθηκε από την ΕΕ το 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1990,

–  έχοντας υπόψη τον Κοινοτικό Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ το 2015 και ισχύουν για όλον τον κόσμο, περιλαμβανομένης της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου για τη γονική άδεια, που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την οποία καταργήθηκε η οδηγία 96/34/EK(1),

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα κοινωνικής ασφάλειας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το πρωτόκολλό του, που συγκροτούν ένα βασικό ευρωπαϊκό μέσο για την ελάχιστη εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, μέσω του οποίου παρέχονται ελάχιστα πρότυπα αλλά επιτρέπεται στα συμβαλλόμενα μέρη να υπερβαίνουν τα πρότυπα αυτά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα των ΗΕ σχετικά με την πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους ηλικιωμένους,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, τους μηχανισμούς συντονισμού των πολιτικών και τα χρηματοδοτικά μέσα στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, της εσωτερικής αγοράς, της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου 2010 και στις 17 Ιουνίου 2010, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για την ισότητα της απασχόλησης(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας (COM(2008)0637),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία σχετικά με τη γραπτή δήλωση(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για την εργασία μερικής απασχόλησης(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για τη φυλετική ισότητα(9),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα αρχή για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», τις οποίες παρουσίασε ο Jean-Claude Juncker στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»), της 22ας Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, για την έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ένταξη των Ρομά (COM(2010)0133, COM(2011)0173, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία έτη μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/104/ΕΚ για την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (COM(2014)0176),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, με θέμα «Αρχές για αποτελεσματικά και αξιόπιστα συστήματα κοινωνικών παροχών»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την άδεια μητρότητας(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(16),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, 2016-2019,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων (2011-2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα, αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2012, σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση(26), και τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, που περιλαμβάνει τη σύσταση της Επιτροπής «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,

–  έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα ψηφίσματά του σχετικά με τους Ρομά(27),

–  έχοντας υπόψη το λεξικό βιομηχανικών σχέσεων (Industrial Relations Dictionary) του Eurofound,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound του 2014 για τους μισθούς στην Ευρώπη στον 21ο αιώνα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του 2014, για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε περιόδους κρίσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του 2015, με τίτλο «Πρόσβαση στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας: περιορισμός της μη ανάληψης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του 2015, σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound του 2016, σχετικά με την ανεπαρκή στέγαση στην Ευρώπη: κόστος και συνέπειες,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη έκθεση επισκόπησης του Eurofound για το 2016 όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της ΔΟΕ του 2016, σχετικά με την οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή σύγκλιση,

–  έχοντας υπόψη το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), και ιδίως τις έρευνές του για τους μετανάστες και τις μειονότητες, καθώς και τις εκθέσεις του για τη σκληρή εργασιακή εκμετάλλευση, τα συστήματα παιδικής προστασίας και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-266/14 της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας για τους εργαζόμενους που δεν έχουν σταθερό ή συνήθη τόπο εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-8/15 P έως C-10/15 P (Ledra Advertising και άλλοι), της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, η οποία ενισχύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών έναντι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με την έγκριση των μνημονίων συνεννόησης εκ μέρους του ΕΜΣ,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές αναλυτικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν από κοινωνικούς εταίρους και, πιο συγκεκριμένα, από τις ενώσεις BusinessEurope, CEEP, ETUC και UEAPME, τον Οκτώβριο 2007 για τις καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας («Key Challenges facing European Labour Markets»), και τον Ιούλιο 2015 για την σε βάθος ανάλυση της απασχόλησης από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους («In-depth employment analysis by the European social partners»),

–  έχοντας υπόψη την κοινή γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0391/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα και εμφανώς στην εντεινόμενη δυσαρέσκεια και ανησυχία πολλών πολιτών για το αβέβαιο μέλλον, την ανεργία, τις αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη ευκαιριών, ιδίως για τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, εξελίχθηκε σε έναν βαθύ προβληματισμό όσον αφορά το ισχύον κοινωνικό κεκτημένο και σε μια ευρεία συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταιρών, των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη μορφή και τη δομή ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· εκτιμώντας ότι η συζήτηση αυτή μπορεί να βοηθήσει ώστε να στραφεί η προσοχή στις βασικές αξίες της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ευρώπη διαθέτει προηγμένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και συστήματα κοινωνικής προστασίας· εκτιμώντας ότι η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια του διαλόγου αυτού θα μπορούσαν επίσης να θέσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε σταθερότερες βάσεις και να βελτιώσουν την αίσθηση των πολιτών ότι έχουν την κυριότητα της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει περισσότερο ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ενσωματωμένο σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, το οποίο θα δώσει δύναμη στους πολίτες και θα καταστήσει δυνατή τη βιώσιμη ευημερία και την υψηλή παραγωγικότητα βασιζόμενο στην αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα ευκαιριών, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, το κράτος δικαίου, τη μη εφαρμογή διακρίσεων, την ισότητα των φύλων, σε καθολικά και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά συστήματα, στην ποιοτική απασχόληση και στη βιώσιμη, πλούσια σε θέσεις απασχόλησης ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα σύμφωνα με τους παγκόσμιους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη – ένα μοντέλο που θα έχει ως γνήσιο στόχο την πλήρη απασχόληση, θα εξασφαλίζει επαρκή κοινωνική προστασία και ποιοτικές βασικές υπηρεσίες για όλους, θα καταπολεμά τις οικονομικές ανισότητες, θα ενισχύει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, θα καταπολεμά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα ενισχύει τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή και θα βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών στην ΕΕ, υλοποιώντας τους στόχους και τα δικαιώματα που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την επίτευξη μιας «κοινωνικής βαθμολόγησης ΑΑΑ» για την ΕΕ και ότι αναμένεται να υποβάλει, την άνοιξη του 2017, μια πρόταση για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος θα προωθεί εύρυθμες και χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και θα χρησιμεύει ως πυξίδα για την εκ νέου σύγκλιση προς τα επάνω με (i) την επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, (ii) τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ για το συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικής συγκριτικής αξιολόγησης των εθνικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς τη δημιουργία αναποτελεσματικών παράλληλων δομών, και (iii) τη διασφάλιση σχετικής οικονομικής στήριξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται άμεσα από ευρωπαίους πολίτες, έχει θεμελιώδη ευθύνη και ρόλο στον προσδιορισμό και τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν τους ανθρώπους, μεταξύ άλλων με την προώθηση της βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής δραστηριότητας με ίσους όρους ανταγωνισμού, καθώς και ότι οι άνθρωποι αποτελούν επίσης τον σημαντικότερο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης και την καλή λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να έχει θετική συμβολή στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση υποχρεούται να αναγνωρίζει και να προαγάγει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, να διευκολύνει τον μεταξύ τους διάλογο και να σέβεται την αυτονομία τους, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την διαμόρφωση των μισθών, το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους και τα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερα πρότυπα από αυτά που συμφωνούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους για τον ενδεχόμενο προσανατολισμό μιας δράσης της Ένωσης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής· εκτιμώντας ότι απαιτείται συνεχής στήριξη για τον κοινωνικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες να συμπεριφέρονται κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο, με πραγματικό ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και για τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύτιμη η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, όπως οι συνεταιρισμοί, αποτελούν ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση μιας συμμετοχικής οικονομίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα ισχύουν για όλους τους ανθρώπους στην ΕΕ και ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης που ρυθμίζει την αγορά εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών ισχύει για όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ολοκλήρωση καθιστά τα κράτη μέλη πιο αλληλοεξαρτώμενα σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την ύπαρξη μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίος ένας σκληρός πυρήνας κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα αποτρέπει τον ανταγωνισμό με βάση τις συνθήκες εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, δικαιολογεί τη δράση στο επίπεδο της Ένωσης, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των κοινωνικών στόχων της ΕΕ εξαρτάται επίσης από την εθνική νομοθεσία και από επαρκώς ανεπτυγμένα εθνικά κοινωνικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές διαφορές μεταξύ των επιπέδων των μισθών και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι, σε κάποιο βαθμό, αναπόφευκτες, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτό δεν προκαλεί καθοδική πίεση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω είναι πολύ σημαντική για την ορθή λειτουργία της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεν εναρμονίζει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά τα συντονίζει, προωθεί την ανάπτυξή τους και διευκολύνει την αποτελεσματική προστασία της κοινωνικής ασφάλισης των ανθρώπων που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ρυθμιστικές εξελίξεις πρέπει να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές και άλλες καινοτομίες, προκειμένου να προσφέρεται ασφάλεια δικαίου και να προωθείται η οικονομική ανάπτυξη μέσω του θεμιτού ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα απαιτήσει πολυεπίπεδη δράση, οι διατομεακές προσεγγίσεις και πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διατάξεις σχετικά με τον χρόνο ανάπαυσης των εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, μια κοινή εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης, που αναγνωρίζεται, κατά παράδοση ή εθιμικά, στην χώρα ή την περιφέρεια·

Η.  εκτιμώντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας πρέπει να ανανεωθούν και να ενισχυθούν, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανοδική εξέλιξη στην αγορά εργασίας και στο πλαίσιό της και να διατηρηθεί το αίσθημα της οικονομικής ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσο η αγορά εργασίας γίνεται περισσότερο σύνθετη, είναι φυσικό και το κράτος πρόνοιας να πρέπει να προσαρμόζει τους μηχανισμούς και τα μέσα του, προκειμένου να διαχειριστεί ορθά τους διάφορους κοινωνικούς κινδύνους που ανακύπτουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ανανέωσης θα πρέπει επίσης να βελτιώνει πρόσβαση των ανθρώπων και την αλληλεπίδρασή τους με το κράτος πρόνοιας και να διευκολύνει την εφαρμογή των σχετικών κανόνων, μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, ο ρόλος των κρατών πρόνοιας είναι ευρύτερος από ό,τι αφορά την αγορά εργασίας· περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την παιδική μέριμνα, την υγειονομική περίθαλψη, τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες βασικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «κοινωνικές επενδύσεις» που στηρίζουν την εξέλιξη των ανθρώπων από τη μικρή παιδική έως την τρίτη ηλικία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη δυνατότητα των ανθρώπων να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία του 21ου αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρειαστεί να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας και κοινωνική ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση αποτελεί επείγον ζήτημα σε πολλά κράτη μέλη και ότι πολλά νοικοκυριά δαπανούν μεγάλο μέρος του διαθεσίμου εισοδήματός τους για στέγαση και ενέργεια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση αριθ. 202 της ΔΟΕ προβλέπει ότι τα κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές εγγυήσεις κοινωνικής προστασίας: α) πρόσβαση σε ένα σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, και ιδίως σε βασική υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβανομένης της περίθαλψης μητρότητας, το οποίο να πληροί τα κριτήρια διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας, αποδοχής και ποιότητας· β) βασική ασφάλεια εισοδήματος για τα παιδιά, η οποία συνίσταται τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και διασφαλίζει την πρόσβαση σε τρόφιμα, εκπαίδευση, περίθαλψη και σε όλα τα λοιπά αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες· γ) βασική ασφάλεια εισοδήματος, η οποία συνίσταται τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, για τα άτομα σε ηλικία εργασίας που αδυνατούν να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα, ιδίως στις περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας· και δ) βασική ασφάλεια εισοδήματος για τους ηλικιωμένους, η οποία συνίσταται τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ορισμό αυτόν και να επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω βασικά στοιχεία κοινωνικής προστασίας επιτυγχάνονται πλήρως και, κατά προτίμηση, υποσκελίζονται σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συνέβαλε κατά τρόπο χρήσιμο εν προκειμένω, εγκρίνοντας αρχές για αποτελεσματικά και αξιόπιστα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων εξαρτάται επίσης από πολιτικές και μέσα για τη στήριξη της εδαφικής συνοχής, ιδίως σε περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά, δημογραφικά ή διαρθρωτικά οικονομικά μειονεκτήματα, περιλαμβανομένων των περιοχών με χαμηλή πυκνότητα και μεγάλη διασπορά του πληθυσμού ή των εξόχως απόκεντρων περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση και υποστήριξη της συνοχής σε μειονεκτούσες περιφέρειες, με σκοπό να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, να βελτιωθεί η κοινωνικοοικονομική τους δομή και να αποτραπεί η περαιτέρω δημογραφική παρακμή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει, στο υφιστάμενο μακροοικονομικό πλαίσιό της, ιδιαίτερες προκλήσεις για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων που καθορίζονται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποκατασταθεί μια επαρκής κοινωνική και οικονομική ασφάλεια που θα αντισταθμίσει αυτήν την αυξημένη εσωτερική ευελιξία, χρειάζεται ενδεχομένως η θέσπιση ειδικών κοινωνικών στόχων, προτύπων και/ή χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ζώνης του ευρώ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας εξελίσσονται συχνότερα προς την κατεύθυνση των «άτυπων» ή «μη τυπικών» μορφών απασχόλησης, στις οποίες συγκαταλέγονται η προσωρινή εργασία, η ακούσια εργασία μερικής απασχόλησης, η περιστασιακή εργασία, η εποχική εργασία, η εργασία κατά παραγγελία, η εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση ή η απασχόληση μέσω ψηφιακών πλατφορμών· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι μόνιμες θέσεις εργασίας συνεχίζουν να είναι εκείνες που περισσότερο συνεισφέρουν στην επέκταση της απασχόλησης και ότι αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι οι θέσεις προσωρινής απασχόλησης, στη διάρκεια των τελευταίων δυόμιση ετών(28)·λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για εργασία γίνεται πιο διαφοροποιημένη σε σύγκριση με το παρελθόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να είναι επωφελές για την παραγωγικότητα, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τις μεταβατικές περιόδους στην αγορά εργασίας και για δεύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες για εκείνους που τις έχουν ανάγκη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ορισμένες μη τυπικές μορφές απασχόλησης προκαλούν παρατεταμένη οικονομική ανασφάλεια και κακές συνθήκες εργασίας, ιδίως όσον αφορά χαμηλότερα και επισφαλή εισοδήματα, έλλειψη δυνατοτήτων προάσπισης των ατομικών δικαιωμάτων, έλλειψη κοινωνικής και υγειονομικής ασφάλισης, έλλειψη επαγγελματικής ταυτότητας, έλλειψη προοπτικών σταδιοδρομίας, καθώς και δυσκολίες στη συμφιλίωση της κατά παραγγελία εργασίας με την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή· εκτιμώντας ότι μια δυναμική αγορά εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στην επαγγελματική ζωή τους, στη βάση, μεταξύ άλλων, υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας και της επικαιροποίησης των ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, μέσω τακτικών δραστηριοτήτων διά βίου μάθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική νομολογία του ΔΕΕ διευκρινίζει τις έννοιες «σχέση εργασίας» και «εργαζόμενος» για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, με την επιφύλαξη των εθνικών ορισμών του «εργαζομένου», οι οποίοι έχουν διατυπωθεί για τους σκοπούς της εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, η ατομική ευθύνη και η συμμετοχή σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης είναι σημαντικές για την ένταξη στην αγορά εργασίας, παρότι η ανεργία, στις περισσότερες περιπτώσεις, οφείλεται στην έλλειψη ακάλυπτων θέσεων εργασίας ή σε άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου ενός μεμονωμένου προσώπου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση ή πέφτουν συχνότερα θύματα διακρίσεων, όπως γυναίκες, εθνοτικές μειονότητες, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες, μπορεί να έχουν ανάγκη από επιπλέον μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στη διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς για τους περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους με αναπηρίες στην ΕΕ, καθώς και ότι οι στόχοι της για τη μείωση της φτώχειας και για την απασχόληση δεν πρόκειται να επιτευχθούν εάν οι άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην οικονομία και την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία (CRPD) κυρώθηκε από την ΕΕ και οι αρχές της θα πρέπει, συνεπώς, να ενσωματωθούν στο πλαίσιο του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρνητικός αντίκτυπος της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη έρχεται συχνά με καθυστέρηση και πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, παρόλο που οι υπηρεσίες καλύπτονται τυπικά, επειδή κυρίως αδυνατούν να καταβάλουν το κόστος της δικής τους συμμετοχής ή βρίσκονται σε λίστες αναμονής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν ακόμα αντικείμενο πολλών διακρίσεων στην ΕΕ και συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται σε όλους τους τομείς λήψης αποφάσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας συνολικά, δεδομένου ότι το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ανέρχεται σε 75,6% σε σύγκριση με 64,5% για τις γυναίκες, και ότι εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται στην εργασία μερικής απασχόλησης και στους τομείς με τις χαμηλότερες αμοιβές, ενώ επιπλέον λαμβάνουν χαμηλότερο ωρομίσθιο, γεγονός που οδηγεί σε μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων της τάξης του 16% και συμβάλλει στη δημιουργία συνταξιοδοτικού χάσματος της τάξης του 39%, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου εξακολουθούν να κυριαρχούν στις διαδικασίες πρόσληψης στα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες ξεπερνούν τους άνδρες σε μορφωτικό επίπεδο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος έχουν έμφυλη διάσταση, καθώς είναι περισσότερες οι γυναίκες που απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις δημόσιες και ιδιωτικές κοινωνικές υπηρεσίες και επωμίζονται τον παραδοσιακό ρόλο του φροντιστή τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ηλικιωμένους της οικογένειας και τη βασική ευθύνη για τις ανάγκες του νοικοκυριού, με αποτέλεσμα να δικαιούνται τελικά χαμηλότερες συντάξεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Βαρκελώνης, του 2002, απέχουν πολύ από την επίτευξή τους, ενώ ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δηλώνει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία και φροντίδα, καθώς και ότι αυτό έχει δραματικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την ισότητα των φύλων, την εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής και τη γυναικεία φτώχεια·

ΙΗ.  εκτιμώντας ότι η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει πολύ περισσότερο και να αναπτύξει μια δέσμη τομέων που θα επικεντρώνονται στην υποστήριξη της υγείας και των γνώσεων των ανθρώπων, καθώς της ικανότητάς τους να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, όπως π.χ. η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα των παιδιών, άλλες υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας, καθώς και ο αθλητισμός, περιέχουν σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και δεν πρέπει να θεωρούνται ως κόστος για την οικονομία αλλά, αντίθετα, ως παράγοντες που μπορούν να διασφαλίσουν μια βιώσιμη ευημερία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια στρατηγική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η γήρανση και η συρρίκνωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά μελλοντικές ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας της ΕΕ και την προβλεπόμενη εξέλιξη του δείκτη οικονομικής εξάρτησης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν οι ευκαιρίες για επαγγελματική κινητικότητα, ιδίως μεταξύ των νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μέσω της μαθητείας·

1.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την αναθεώρηση του κοινωνικού κεκτημένου, των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2016, διατυπώνοντας προτάσεις για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) που δεν θα περιορίζεται σε μια διακήρυξη αρχών ή καλών προθέσεων αλλά θα ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώματα μέσω συγκεκριμένων και ειδικευμένων μέσων (νομοθεσία, μηχανισμοί χάραξης πολιτικής και χρηματοοικονομικά μέσα), με θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, και θα παρέχει στήριξη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα του 21ου αιώνα μέσω της αποτελεσματικής τήρησης των κοινωνικών στόχων των Συνθηκών, της υποστήριξης των εθνικών κρατών πρόνοιας, της ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης και της ανοδικής σύγκλισης των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων, της εξασφάλισης επαρκούς κοινωνικής προστασίας, της μείωσης των ανισοτήτων, της επίτευξης μιας ήδη καθυστερημένης προόδου όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της διευκόλυνσης των εθνικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών μέσω συγκριτικής αξιολόγησης και της βελτίωσης της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

2.  θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να συμβάλει επίσης στη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των διεθνών προτύπων εργασίας και στην επικαιροποίηση του κοινωνικού κεκτημένου· πιστεύει ότι τα κοινωνικά πρότυπα που θα συμπεριληφθούν στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να ισχύουν για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ενιαία αγορά, ώστε να διατηρηθεί ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, καθώς και ότι η νομοθεσία, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης και τα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των προτύπων αυτών πρέπει να ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις οικονομικές πολιτικές της ΕΕ· διαπιστώνει ότι οι ειδικοί περιορισμοί λόγω της συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ απαιτεί τη θέσπιση νέων ειδικών κοινωνικών στόχων και προτύπων και σχετική χρηματοδοτική στήριξη που πρέπει να εξεταστούν στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, ενώ παράλληλα θα παραμένουν ανοικτά σε κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ, σε εθελοντική βάση· επισημαίνει τη δυνατότητα χρήσης του μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της ΣΛΕΕ, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση ενός σταθερού ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

3.  τονίζει ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει να εφοδιάζει τους ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ με ισχυρότερα μέσα ώστε να διατηρούν τον έλεγχο της ζωής τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς και να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους μέσω του μετριασμού των διάφορων κοινωνικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της ζωής τους και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις συχνές τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, μεταξύ άλλων μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της στήριξης της επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει ωθήσει της αγορές να λειτουργούν για την κοινή ευημερία, την καλή διαβίωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας έντονα ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και με παράλληλη χρήση μιας βιομηχανικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει να λειτουργεί στην κατεύθυνση αυτή με την προώθηση σχετικών κοινωνικών προτύπων και την ενίσχυση των εθνικών κρατών πρόνοιας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω επαρκών, προσβάσιμων και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών κοινωνικής ένταξης· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων σε μια βαθύτερη και δικαιότερη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι το ΕΠΚΔ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη εφαρμογής διακρίσεων και της ισότητας ευκαιριών, μέσω της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής· συνιστά να επιτρέπει ο ΕΠΚΔ την πραγματική άσκηση των υφιστάμενων κοινωνικών δικαιωμάτων και να καθορίζει νέα δικαιώματα, όταν αυτό δικαιολογείται, με βάση τις νέες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις· πιστεύει ότι, με τους τρόπους αυτούς, ο πυλώνας θα ενισχύσει επίσης τη νομιμοποίηση της ΕΕ·

Επικαιροποίηση των υφιστάμενων εργασιακών και κοινωνικών προτύπων

4.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και την Επιτροπή να εργαστούν από κοινού για να υποβάλουν πρόταση οδηγίας πλαισίου για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλες τις μορφές απασχόλησης και την επέκταση των υφιστάμενων ελάχιστων προτύπων και σε νέα είδη εργασιακών σχέσεων, στη βάση μιας διεξοδικής αξιολόγησης των επιπτώσεων· θεωρεί ότι αυτή η οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να βελτιώνει την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, να αυξάνει την ασφάλεια δικαίου σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και να προλαμβάνει τις διακρίσεις, συμπληρώνοντας την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ και διασφαλίζοντας, για κάθε εργαζόμενο, ένα βασικό σύνολο εκτελεστών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας, περιλαμβανομένων της ίσης μεταχείρισης, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, της προστασίας κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, διατάξεων σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης, της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της πρόσβασης στην κατάρτιση, της υποστήριξης των ανθρώπων με αναπηρίες στον τόπο εργασίας τους, επαρκών δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της εκπροσώπησης, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της συλλογικής δράσης· υπογραμμίζει ότι αυτή η οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους σε μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης χωρίς, κατ’ ανάγκη, την τροποποίηση των ήδη υφιστάμενων οδηγιών· υπενθυμίζει ότι τα υφιστάμενα δικαιώματα των εργαζομένων εφαρμόζονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ· ζητεί επίσης να υπάρξει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή και έλεγχος των υφιστάμενων εργασιακών προτύπων, προκειμένου να βελτιωθεί η εκτελεστότητα των δικαιωμάτων και να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία·

Συνθήκες εργασίας

5.  αναγνωρίζει ότι ένα συγκεκριμένο είδος συμβάσεων εργασίας είναι χρήσιμο για την ουσιαστική συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων· υπενθυμίζει, ωστόσο, τον κίνδυνο δυϊσμού της αγοράς εργασίας και τον κίνδυνο για όσους είναι παγιδευμένοι σε επισφαλείς συμβάσεις χωρίς πραγματικές προοπτικές ανοδικής εξέλιξης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνάπτονται συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου, για λόγους κοινωνικοοικονομικής ασφάλειας και επισημαίνει τα οφέλη που οι εν λόγω συμβάσεις παρέχουν στους εργοδότες σε πολυάριθμους τομείς· υποστηρίζει επίσης την προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων κοινωνικής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την οδηγία για τη γραπτή δήλωση (91/533/ΕΟΚ) ώστε να καλύψει όλες τις μορφές απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων· ζητεί η οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας να περιλαμβάνει επίσης σχετικά ισχύοντα ελάχιστα πρότυπα που θα πρέπει να εξασφαλίζονται για ορισμένες μορφές απασχόλησης, και συγκεκριμένα τα εξής:

   α) κατάλληλο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, μαθητείας και άσκησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά θα αποτελέσουν πραγματικό εφαλτήριο για την μετάβαση από την εκπαίδευση στον επαγγελματικό βίο, όπως προβλέπεται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, και ότι θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και δεν θα αντικαθιστούν την απασχόληση για τους νέους· η αμοιβή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την εργασία που παρέχεται, τις δεξιότητες και την πείρα του προσώπου, καθώς και την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε βοηθούς, ασκούμενους και μαθητευόμενους στην αγορά εργασίας εκτός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών να καλύπτουν τις δαπάνες διαβίωσής τους·
   β) όσον αφορά την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών και άλλες περιπτώσεις εξαρτώμενης αυτοαπασχόλησης, σαφή διάκριση — για τους σκοπούς του δικαίου της ΕΕ και με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας — μεταξύ αυτών των αυτοαπασχολούμενων και εκείνων σε σχέση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 198 της ΔΟΕ, σύμφωνα με την οποία η εκπλήρωση μιας σειράς δεικτών επαρκεί για τον ορισμό της σχέσης εργασίας· το καθεστώς και οι βασικές αρμοδιότητες της πλατφόρμας, του πελάτη και του προσώπου που εκτελεί το έργο θα πρέπει, συνεπώς, να διευκρινιστούν· θα πρέπει να εφαρμοστούν ελάχιστα πρότυπα για τους κανόνες συνεργασίας, με πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του προσώπου που παρέχει την υπηρεσία όσον αφορά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις του, τις παροχές του, το οικείο επίπεδο κοινωνικής προστασίας και την ταυτότητα του εργοδότη· οι εργαζόμενοι καθώς και οι όντως αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών θα πρέπει να έχουν ανάλογα δικαιώματα όπως και στην υπόλοιπη οικονομία και πρέπει να προστατεύονται μέσω της συμμετοχής τους σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας· τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση των όρων και προϋποθέσεων της σχέσης εργασίας, αποτρέποντας φαινόμενα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από τους ιδιοκτήτες των πλατφορμών·
   γ) όρια όσον αφορά την εργασία κατά παραγγελία: θα πρέπει να απαγορευτούν οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, λόγω της ακραίας αβεβαιότητας που συνεπάγονται·

6.  αναγνωρίζει τη μείωση του μεριδίου της εργασίας επί του συνολικού εισοδήματος στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες· τονίζει την ανάγκη για μια ανανεωμένη ανοδική κοινωνική σύγκλιση και για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος για λόγους φύλου σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση, να καταστεί δυνατή η βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και να μειωθεί η ανισότητα· αναγνωρίζει ότι οι αξιοπρεπείς μισθοί αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αποφυγή της φτώχειας στην εργασία· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά την ευρύτερη κάλυψη για τις συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές των κρατών μελών και με τον δέοντα σεβασμό για την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων· προτείνει τη θέσπιση ελάχιστων μισθολογικών ορίων υπό μορφή, κατά περίπτωση, εθνικού κατώτατου μισθού, με σεβασμό των πρακτικών κάθε κράτους μέλους και έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο αυτό·

7.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα σε υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας περιλαμβάνει επίσης την προστασία από κινδύνους κατά την εργασία καθώς και περιορισμούς όσον αφορά τον χρόνο εργασίας και διατάξεις για ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης και ετήσιας άδειας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σχετική νομοθεσία· αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής για συγκεκριμένα μέτρα, με στόχο την προάσπιση του εν λόγω δικαιώματος για όλους τους εργαζόμενους, περιλαμβανομένων των εποχιακών εργαζομένων και των συμβασιούχων, καθώς και για μέτρα για την αποτροπή πράξεων βίας κατά των γυναικών και πράξεων παρενόχλησης· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασιστούν σε μια μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων και να αντικατοπτρίζουν το συνολικό επίπεδο των υφιστάμενων γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και να λαμβάνουν υπόψη τις νέες μορφές εργασίας που συνδέονται με την ψηφιοποίηση και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις·

8.  τονίζει τη σημασία που έχει το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης, ως θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να κλιμακώσει την απτή στήριξή της για την ενίσχυση και τον σεβασμό του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς, ιδίως σε εκείνους όπου αυτός δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένος, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις διάφορες εθνικές πρακτικές· αναγνωρίζει τα οφέλη της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαχείριση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών εταιρειών, και της ενημέρωσης, της συμμετοχής τους και της διαβούλευσης με αυτούς, μεταξύ άλλων με στόχο να αξιοποιηθούν οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, να διασφαλιστεί ότι η εργασία είναι σημαντική και ικανοποιητική και να προβλεφθούν οι οικονομικές μεταβολές· ζητεί να παρακολουθείται η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων καθώς και η ενημέρωση και η διαβούλευση με τους εργαζομένους και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναδιαρθρώσεις των εταιρειών πραγματοποιούνται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο·

9.  τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένων, αξιόπιστων και τακτικά ενημερωμένων στοιχείων για την ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχρονική παρακολούθηση της ποιότητας της εργασίας και της απασχόλησης και θα προσφέρουν στοιχεία για τη χάραξη της σχετικής πολιτικής· καλεί το Eurofound να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές του όσον αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και του επαγγελματικού βίου, στο πλαίσιο της έρευνάς του για τις ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας βάσει της έννοιας που δίνει στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στην οποία περιλαμβάνονται τα κέρδη, οι προοπτικές, το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, η ένταση εργασίας, η χρήση των δεξιοτήτων και η διακριτική ευχέρεια, καθώς και η ποιότητα του χρόνου εργασίας· καλεί το Eurofound να αναπτύξει περαιτέρω την έρευνά του όσον αφορά τις πολιτικές, τις συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους και τις εταιρικές πρακτικές που προωθούν την καλύτερη ποιότητα των θέσεων εργασίας και τον καλύτερο εργασιακό βίο·

Επαρκής και βιώσιμη κοινωνική προστασία

10.  επισημαίνει ότι τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας αποτελούν ατομικά δικαιώματα· υποστηρίζει μια πιο ολοκληρωμένη προσφορά παροχών κοινωνικής προστασίας και ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να καταστεί το κράτος πρόνοιας πιο κατανοητό και προσβάσιμο, χωρίς να αποδυναμωθεί η κοινωνική προστασία· τονίζει την ανάγκη επαρκούς κοινωνικής προστασίας και κοινωνικών επενδύσεων σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων, ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και στην οικονομία και να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, με ισχυρές εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων, κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει τον συντονισμό των κοινωνικών ασφαλίσεων στην ΕΕ και την ατομική ευαισθητοποίηση, καθώς και να βοηθήσει τους μετακινούμενους εργαζόμενους να αποσαφηνίσουν και να διασφαλίσουν τις εισφορές και τα δικαιώματά τους στις χώρες καταγωγής και στις χώρες υποδοχής και να διευκολύνει το έργο των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας· επισημαίνει τη σημασία της παροχής εξατομικευμένης, προσωπικής υποστήριξης ιδίως στα αποκλεισμένα και τα ευάλωτα νοικοκυριά·

11.  συμφωνεί ότι είναι σημαντική η καθολική πρόσβαση σε έγκαιρη, καλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη και σε φάρμακα· θεωρεί ότι πρόκειται για δικαίωμα που πρέπει να γίνεται σεβαστό, μεταξύ άλλων και στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στις διασυνοριακές περιφέρειες· τονίζει ότι όλοι οι κάτοικοι πρέπει να καλύπτονται από ασφάλιση υγείας· συμφωνεί ότι η αυξημένη υγειονομική πρόληψη και η πρόληψη των ασθενειών αποτελούν προφανείς κοινωνικές επενδύσεις που ξεπληρώνονται από μόνες τους, μεταξύ άλλων και μέσω μιας υγιέστερης γήρανσης·

12.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού αποτελούν πρόκληση για τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· επισημαίνει ότι η κάλυψη του συνταξιοδοτικού χάσματος για λόγους φύλου πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό· επαναλαμβάνει ότι η καλύτερη λύση είναι να αυξηθεί το συνολικό ποσοστό απασχόλησης μέσω μοντέλων απασχόλησης που συνδέονται με την πλήρη συνταξιοδοτική κάλυψη και που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις νεότερες γενιές και στους πλέον αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας· θεωρεί ότι οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν, εκτός από το προσδόκιμο ζωής, και άλλους παράγοντες, που θα πρέπει να οριστούν σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην παραγωγικότητα, του βαθμού οικονομικής εξάρτησης και των διαφορών όσον αφορά την επάχθεια της εργασίας· υπενθυμίζει τη σημασία των επενδύσεων στην ενεργό γήρανση και των ρυθμίσεων που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης να συνεχίσουν να εργάζονται στο επιθυμητό επίπεδο έντασης και παράλληλα να μπορούν να λαμβάνουν μέρος της σύνταξής τους, εάν εργάζονται για λιγότερο από πλήρες ωράριο·

13.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών, ώστε να συνδράμει τα κράτη μέλη στον υπολογισμό των ελάχιστων συντάξεων·

14.  συνιστά όλοι εργαζόμενοι να καλύπτονται από ασφάλιση έναντι της ανεργίας ή της ακούσιας μερικής απασχόλησης, σε συνδυασμό με βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας και επενδύσεις για (επανα)κατάρτιση ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος και έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους· υπενθυμίζει ότι τα επαρκή επιδόματα ανεργίας επιτρέπουν τη βελτίωση της διαδικασίας αντιστοίχισης και, ως εκ τούτου, είναι χρήσιμα για την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζουν βασικό ρόλο όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας· θεωρεί ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει να προτείνει σημεία αναφοράς ποιότητας για τα εθνικά συστήματα ασφάλισης κατά της ανεργίας, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους, τις απαιτήσεις ενεργοποίησης, τη σχέση μεταξύ της διάρκειας της στήριξης και της μέσης εθνικής περιόδου για την αναζήτηση εργασίας και την ποιότητα της στήριξης που παρέχεται από τα κέντρα αναζήτησης εργασίας·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία συστημάτων ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος για τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και τον ρόλο τους ως μιας μορφής κοινωνικής επένδυσης που επιτρέπει στους πολίτες να είναι κομμάτι της κοινωνίας και να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και/ή να αναζητούν εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν συστήματα ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το κατά πόσο επιτρέπουν τα συστήματα στα νοικοκυριά να καλύπτουν τις ανάγκες τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, στη βάση αυτή, τον τρόπο και τα μέσα παροχής επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων υπέρ της κοινωνικής σύγκλισης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και τις εθνικές πρακτικές και παραδόσεις·

16.  επιμένει ότι η διάσταση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλον τον κοινωνικό πυλώνα με μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συνάδει με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες· θεωρεί ότι στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

   το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και απαλλαγμένη από εμπόδια εργασία σε ανοικτό, προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον και αγορά εργασίας·
   υπηρεσίες στήριξης και βασική εισοδηματική ασφάλεια προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ατομικές ανάγκες, που να επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης·
   εγγυημένη ελεύθερη κυκλοφορία και δυνατότητα μεταφοράς των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·
   εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για επαρκή ψηφιακό αλφαβητισμό·
   ειδικές διατάξεις για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες από την εκμετάλλευση και την καταναγκαστική εργασία, ιδίως των ανθρώπων με διανοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες ή ανθρώπων που στερούνται νομικών δικαιωμάτων·

17.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα της μακροχρόνιας φροντίδας συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη που παγιδεύει τους ανεπίσημους οικογενειακούς φροντιστές στο σπίτι και τους εμποδίζει να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους· εκφράζει τη λύπη του για την συχνή κακομεταχείριση των φροντιστών που απασχολούνται μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας ή σε άτυπη βάση· θεωρεί ότι η πρόσβαση σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων της φροντίδας κατ’ οίκον και των συστημάτων ανεξάρτητης διαβίωσης, αποτελεί δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται με την υποστήριξη επαρκώς καταρτισμένων επαγγελματιών υπό αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης· πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει να διασφαλιστούν ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και υποστήριξη για τα νοικοκυριά, ιδίως τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να αποφευχθούν η ιδρυματοποίηση και ο κίνδυνος φτώχειας· ζητεί εκ νέου να εγκριθεί νομοθεσία σχετικά με τις άδειες φροντίδας, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις αποδοχές και τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας όταν εργαζόμενοι πρέπει προσωρινά να φροντίζουν συγγενείς τους· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στο πεδίο αυτό, περιλαμβανομένων στόχων όσον αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ανθρώπων με αναπηρίες και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, που θα είναι παρόμοιοι με τους στόχους της Βαρκελώνης και θα συνοδεύονται από μέσα παρακολούθησης τα οποία θα αποτιμούν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα· ζητεί επίσης τη μεγαλύτερη διάδοση και υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στον εν λόγω τομέα·

18.  θεωρεί ότι η παιδική φτώχεια αποτελεί ένα μείζον ζήτημα για το οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει σημαντικά μέτρα· τονίζει ότι το δικαίωμα σε δωρεάν και καθολικά συστήματα εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης συνιστά βασική προϋπόθεση για την καταπολέμηση της φτώχειας, και ιδίως της παιδικής· έχοντας κατά νου αυτόν τον στόχο, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίηση της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση μιας εγγύησης για τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε κάθε παιδί που τώρα ζει υπό την απειλή της φτώχειας να έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη διατροφή· επισημαίνει την αναγκαία σύνδεση με προγράμματα που να προσφέρουν υποστήριξη και ευκαιρίες για τους γονείς ώστε να ξεφύγουν από καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές αυτές απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και υποστήριξη από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία·

19.  ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν πράξη το δικαίωμα σε ικανοποιητική στέγαση, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση επαρκούς μεγέθους και να αποτρέψουν και να περιορίσουν την απουσία στέγης, με στόχο τη σταδιακή εξάλειψή της· τα καλεί να θεσπίσουν νόμους και/ή άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση ή επαρκή επιδόματα στέγασης σε όσους έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων προφανώς των αστέγων ανθρώπων και οικογενειών, και η προστασία των ευάλωτων ατόμων και των φτωχών νοικοκυριών έναντι της έξωσης ή η διάθεση προς αυτούς κατάλληλης εναλλακτικής στέγασης· ζητεί η προσφορά στέγης να συνδυάζεται με σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες που θα προωθούν την κοινωνική και οικονομική ένταξη· ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα που θα βοηθούν τους νέους με χαμηλά εισοδήματα να δημιουργήσουν το δικό τους νοικοκυριό· επισημαίνει τις επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές κοινωνικές κατοικίες ως προσέγγιση επωφελή για όλους, για την απασχόληση, το περιβάλλον, τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και την υλοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών μέσων για την υποστήριξη της αστικής ανανέωσης και την παροχή οικονομικά προσιτής, προσβάσιμης και ενεργειακά αποδοτικής στέγασης και την προώθηση της κοινωνικής στέγασης σε περιφέρειες όπου η δραστηριότητα αυτή δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένη· ζητεί να εξαλειφθούν όλες οι μορφές ποινικοποίησης της φτώχειας, όπως η επιβολή άδικων κυρώσεων στην απουσία στέγης ή σε άλλες μορφές υλικής στέρησης·

20.  ζητεί να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων και βελτιώσεων στη νομοθεσία, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο μετά από σχετική αξιολόγηση, για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης όλων σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως της υδροδότησης, της διαχείρισης αποβλήτων, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, της ενέργειας, των δημόσιων συγκοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των επαρκώς εξοπλισμένων και στελεχωμένων παρόχων του δημοσίου τομέα και των κοινωνικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι πρωταρχικός στόχος τους είναι μια ωφέλιμη επίδραση στην κοινωνία· επισημαίνει επίσης το σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας στην προσφορά των υπηρεσιών αυτών και για μια αγορά εργασίας περισσότερο ευνοϊκή για την κοινωνική ένταξη· ζητεί την άρση της υφιστάμενης ανασφάλειας δικαίου που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες αρχές όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας· υποστηρίζει τη χρήση κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες προμήθειες· υπενθυμίζει ότι οι αγροτικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη για συνεχή στήριξη για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής τους και τη διατήρηση του δυναμισμού της οικονομίας τους· επισημαίνει επίσης τη σημασία της οικονομικής εκπαίδευσης, η οποία βοηθά στην αποτροπή της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, καθώς και της νομικής συνδρομής και άλλων μηχανισμών που αποσκοπούν στην προστασία και την υποστήριξη των οφειλετών κατά των ληστρικών πρακτικών και την παροχή προς αυτούς μιας δεύτερης ευκαιρίας·

Ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας

21.  θεωρεί ότι, στον όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε, οι άνθρωποι με χαμηλή ειδίκευση δεν έχουν μόνο λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης αλλά είναι και πιο ευάλωτοι στη μακροχρόνια ανεργία και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες και πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, κατάσταση που δεν είναι επιζήμια μόνο για το άτομο αλλά επιβαρύνει ιδιαίτερα και την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της· υποστηρίζει, συνεπώς, τη θέσπιση μιας «εγγύησης δεξιοτήτων» ως ενός νέου δικαιώματος, για όλους τους ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων της γραφής και ανάγνωσης, της αριθμητικής, του ψηφιακού γραμματισμού και της ικανότητας χρήσης των μέσων επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τους νεοεμφανιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και τους σημαντικότερους αναπτυσσόμενους τομείς και εξασφαλίζοντας πλήρη απήχηση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρίες, των αιτούντων άσυλο, των μακροχρόνια ανέργων και των ομάδων που υποεκπροσωπούνται στην κοινωνία· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν θα πρέπει να αποκλείουν κανέναν, αλλά να παρέχουν σε ισότιμη βάση ποιοτική εκπαίδευση σε όλον τον πληθυσμό, να επιτρέπουν στους ανθρώπους να είναι ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες και να τους δίνουν τα εφόδια για μάθηση και προσαρμογή σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας· εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και ότι θα πρέπει να γίνουν διαθέσιμα συναφή προγράμματα που θα δίνουν μια νέα ευκαιρία σε όλους τους νέους που έχουν εγκαταλείψει την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· θεωρεί ότι η εγγύηση δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξατομικευμένη αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών, την προσφορά ποιοτικής μάθησης και τη συστηματική επικύρωση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και να διευκολύνει την εύκολη αναγνώρισή τους στην αγορά εργασίας· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ευρεία πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ψηφιακός γραμματισμός· τονίζει ότι η εγγύηση δεξιοτήτων συνιστά σημαντική κοινωνική επένδυση, για την οποία απαιτείται κατάλληλη υλοποίηση και επαρκής χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων και με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

22.  εκφράζει ανησυχία για την εξάπλωση της κοινωνικοοικονομικής αβεβαιότητας και την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας για πολλούς εργαζόμενους· αναγνωρίζει ότι πολλοί εργαζόμενοι σε άτυπες μορφές απασχόλησης έχουν δυσκολίες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εργασία ή για να αποκτήσουν πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης και ότι οι γυναίκες και οι μετανάστες πλήττονται δυσανάλογα από αυτό το πρόβλημα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για την εργασία ορισμένου χρόνου, της οδηγίας για τη μερική απασχόληση και της οδηγίας για την προσωρινή απασχόληση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί σε διάφορες δραστηριότητες· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης των αναγκαίων ικανοτήτων για την παροχή επαρκούς προστασίας, σε επίπεδο κρατών μελών, για ανθρώπους σε όλες τις μορφές απασχόλησης, σε τυποποιημένες και άτυπες σχέσεις απασχόλησης, όπως και για αυτοαπασχολούμενους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σύστασης στην κατεύθυνση αυτή· ειδικότερα, θεωρεί ότι:

   α) τα κράτη μέλη θα πρέπει να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή για όλους τους ανθρώπους σε όλες τις μορφές απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων και τους αυτοαπασχολούμενους να σωρεύουν δικαιώματα που παρέχουν εισοδηματική ασφάλεια σε καταστάσεις όπως η ανεργία, η ακούσια μερική απασχόληση, τα προβλήματα υγείας, η προχωρημένη ηλικία ή οι διακοπές της σταδιοδρομίας για την ανατροφή παιδιού και άλλες μορφές μέριμνας ή για σκοπούς κατάρτισης·
   β) αρχής γενομένης από την πρώτη είσοδό τους στην αγορά εργασίας, όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις μορφές απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό δραστηριότητας, εύκολα προσβάσιμο μέσω προσωπικής επαφής και με ηλεκτρονικά μέσα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμβουλεύονται τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται τους και άλλα κοινωνικά δικαιώματά τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δια βίου μάθηση, και όπου θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων αυτών σε άλλες χώρες, κατά περίπτωση· οι εν λόγω προσωπικοί λογαριασμοί δραστηριότητας θα πρέπει να διατίθενται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία των σχετικών δεδομένων·
   γ) οι ψηφιακές πλατφόρμες και άλλοι φορείς μεσολάβησης θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις εργασίες που εκτελούνται μέσω αυτών, προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκείς εισφορές και προστασία μέσω κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας για όλους τους εργαζομένους·

23.  επισημαίνει ότι για τις επαγγελματικές μεταβάσεις απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις, τόσο στη θεσμική ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης όσο και για την υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε ατομικό επίπεδο, σε όσο το δυνατόν πρωιμότερο στάδιο· θεωρεί ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως η κατάρτιση και η υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας, είναι χρήσιμα εργαλεία για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας· υπενθυμίζει τον εποικοδομητικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην προώθηση ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο στηρίζει την επανεκπαίδευση και την επιστροφή στην απασχόληση σε περίπτωση περιφερειακών οικονομικών κλυδωνισμών και μαζικών απολύσεων· υπενθυμίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στη στήριξη της ασφαλούς μετάβασης σε νέα αντικείμενα εργασίας· επισημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται η διατήρηση και η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων σε κοινωνικές παροχές που έχουν θεμελιωθεί κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας και του κύκλου ζωής, προκειμένου να διευκολύνονται οι μεταβάσεις σε νέες θέσεις και αντικείμενα εργασίας·

24.  υπογραμμίζει ότι μια προορατική πολιτική για την απασχόληση συνεπάγεται δημόσια στήριξη για την ανάπτυξη τομέων με σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης και ότι σε πολλές χώρες πρέπει επίσης να διευρυνθεί ο ρόλος των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να εξασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκή δυναμικότητα για άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε η επανακατάρτιση και κάθε άλλη βοήθεια σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία παρέχεται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αναζητούν εργασία και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της «Εγγύησης για τη Νεολαία» για όλους τους ανθρώπους κάτω των 30 ετών, με έμφαση στην ποιότητα των προσφορών και την αποτελεσματική προσέγγιση όλων των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, καθώς και της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τους μακροχρόνια ανέργους, μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης των πρόσθετων μέτρων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των εν λόγω πολιτικών για ανθρώπους που έχουν ανάγκη στήριξης· τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, και εκείνων που αναζητούν εργασία καθώς και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων· επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά συνιστούν σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές επενδύσεις που χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και/ή άλλα μέσα·

25.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην επισφαλή και χαμηλής αμοιβής απασχόληση, καθώς και σε διακοπές στη σταδιοδρομία τους, γεγονός που έχει αντίκτυπο στη ζωή τους συνολικά· θεωρεί ότι απαιτείται επειγόντως αποφασιστική πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προκειμένου να εξαλειφθούν οι συνεχιζόμενες διακρίσεις· αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017, και ιδίως όσον αφορά τα εξής:

   α) πρέπει να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί με στόχο να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, πρέπει να εξαλειφθούν οι εμμένουσες διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές και τις συντάξεις, και πρέπει να περιοριστεί ο επαγγελματικός διαχωρισμός· για τον σκοπό αυτόν, η εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ θα πρέπει να παρακολουθείται και η οδηγία αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο· το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2011-2020 και η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση ετησίων εκθέσεων για την ισότητα των φύλων·
   β) υπάρχει ανάγκη για νέα νομοθετικά μέτρα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένων και νομοθετικών προτάσεων όσον αφορά την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας, τη γονική άδειας, την άδεια για παροχή φροντίδας, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και ρυθμίσεις σε σχέση με ευέλικτα ωράρια εργασίας· υπάρχει ανάγκη για μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν την ισότιμη χρήση ρυθμίσεων άδειας από άνδρες και γυναίκες σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, ώστε να βελτιωθούν η πρόσβαση και η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, να ενισχυθεί ο ρόλος του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών του και να διευκολυνθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την ανταλλαγή και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο πεδίο αυτό·

26.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· τονίζει ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν ίσες ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, μεταξύ άλλων κατά την αναζήτηση εργασίας και στην εργασία τους· τονίζει την ανάγκη για ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για την ισότητα στην απασχόληση και της οδηγίας 2000/43/ΕΚ για τη φυλετική ισότητα· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση και την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η αμεροληψία και η ισότητα ευκαιριών και να βελτιωθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η κοινωνική ένταξη των υποεκπροσωπούμενων ομάδων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέες συγκεκριμένες προτάσεις συστάσεων ή άλλων μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή, εφόσον κριθεί αναγκαίο· υπενθυμίζει ότι η οδηγία για την ίση μεταχείριση που προτάθηκε το 2008 και δεν έχει ακόμη εγκριθεί, αποτελεί ένα στοιχείο που λείπει στο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, βάσει της υφιστάμενης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο νομολογίας, στο ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να ενσωματωθεί υποχρέωση θέσπισης εύλογης προσαρμογής έναντι κάθε αφορμής διακρίσεων, υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους εργοδότες ή τους παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τα νομικά πλαίσια και τις πολιτικές των κρατών μελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ένταξη, η ίση μεταχείριση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους ανθρώπους με καθεστώς πρόσφυγα· τονίζει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα θύματα εκμετάλλευσης και διακρίσεων·

Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

27.  τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εσωτερικής αγοράς, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω σύγκλιση και ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία και θεμελιώδες δικαίωμα η άσκηση του οποίου πρέπει να υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων με έναν λειτουργικό μηχανισμό συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας· ζητεί την ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ΕΕ σε σχέση με την κινητικότητα των εργαζομένων και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών· ζητεί, επιπλέον, να παρασχεθεί στήριξη για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, μέσω της κατάλληλης γλωσσικής κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, της βελτίωσης της συγκρισιμότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετακινούμενων εργαζομένων, καθώς και μέτρων για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη· επισημαίνει ότι η κινητικότητα δεν θα πρέπει να είναι συνέπεια ανεπαρκών ευκαιριών απασχόλησης ή ανεπαρκούς κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων στις περιφέρειες καταγωγής τους, καθώς οι παρατεταμένες εκροές εργατικού δυναμικού ενδέχεται να παρεμποδίσουν την οικονομική σύγκλιση· επισημαίνει, συνεπώς, τη σημασία που έχουν η πολιτική συνοχής και άλλα μέσα για τη χωροταξικά ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού για να υπονομευθούν τα κοινωνικά πρότυπα της χώρας υποδοχής μέσω απάτης ή παράκαμψης της ισχύουσας νομοθεσίας· επισημαίνει ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι είναι συνήθως καθαροί συνεισφέροντες στους δημόσιους προϋπολογισμούς των χωρών υποδοχής· ζητεί, επίσης, επαρκείς επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες σε περιοχές που παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού και υπογραμμίζει τη στήριξη που το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να παράσχει στο πλαίσιο αυτό·

28.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο της κινητικότητας στον αυξανόμενο αριθμό διεθνικών οικογενειών, για παράδειγμα με την παροχή αδειών για τη φροντίδα μέλους της οικογένειας σε άλλη χώρα και την εξασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς και συγκρισιμότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων για την κινητικότητα παιδιών σχολικής ηλικίας·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική για τους εργοδότες την παροχή σύμβασης απασχόλησης σε γλώσσα την οποία γνωρίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ, ώστε οι συμβάσεις εργασίας να είναι κατανοητές για τους εργαζόμενους·

Ενίσχυση των μέσων για την επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη

30.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και τις απόψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προτείνοντας έναν σαφή χάρτη πορείας με συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρη πρακτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την πλήρη επιδίωξη των κοινωνικών στόχων των Συνθηκών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, διατάξεις όπως αυτές των άρθρων 8, 9 και 10 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά, τόσο κατά τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ όσο και σε όλες τις ενέργειες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μέσω αξιολογήσεων του κοινωνικού αντίκτυπου τους·

31.  ζητεί την εισαγωγή κοινωνικού πρωτοκόλλου στις Συνθήκες κατά την αναθεώρησή τους ούτως ώστε να ενισχυθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα σε σχέση με τις οικονομικές ελευθερίες·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (ETS αριθ. 78)· προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αναθεωρημένο Χάρτη και να προτείνει χρονοδιάγραμμα για τον συγκεκριμένο στόχο·

33.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως αναπόσπαστο μέρος του και να συμπεριλάβει συστηματικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη δικαιώματα·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επίμονες αρνητικές επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που η Ευρώπη υπέστη κατά το πρώτο ήμισυ της τρέχουσας δεκαετίας και που επηρέασε ορισμένες χώρες και περιοχές περισσότερο από ό,τι άλλες· θεωρεί ότι ο στόχος της ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια δέσμη στόχων η οποία θα βασίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και θα λειτουργεί καθοδηγητικά για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών στην ΕΕ και θα λειτουργεί ως πυξίδα για τη ζώνη του ευρώ, όπου είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση·

35.  εφιστά την προσοχή στον διπλής κατεύθυνσης σύνδεσμο μεταξύ κοινωνικών συνθηκών και οικονομικών επιδόσεων· ζητεί οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο ισχύων πίνακας αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών στο πλαίσιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση, καθώς και ο ενδεχόμενος νέος κώδικας σύγκλισης να λαμβάνονται άμεσα και με διαφάνεια υπόψη κατά τη διατύπωση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, καθώς και για τη χρήση των μέσων της ΕΕ· θεωρεί ότι τα μέσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της κοινωνικής ανοικτής μεθόδου συντονισμού θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν προς τον σκοπό αυτόν· ζητεί ισχυρότερο ρόλο για τον μακροοικονομικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους κατά τη διαμόρφωση του μείγματος οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι η «μακροκοινωνική επιτήρηση» έχει ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου η μείωση των οικονομικών ανισορροπιών να μην οδηγεί σε επιδείνωση του επιπέδου απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης και να αποφευχθεί ένας αγώνας δρόμου προς τα κάτω όσον αφορά τα κοινωνικά πρότυπα στην ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού θεματολογίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με σκοπό την ενίσχυση του δυναμικού ανάπτυξης με βάση ποιοτικές θέσεις εργασίας και παραγωγικότητα, την προώθηση δίκαιων, ισχυρών, αποδοτικών και βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και την ενθάρρυνση της βιώσιμης μετάβασης των οικονομιών των κρατών μελών προς μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων·

36.  θεωρεί ότι η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας τους έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη συνολικού ποσοστού απασχόλησης της τάξης του 75 %, που αποτελεί στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο ΑΕγχΠ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές και να αυξήσουν τις επενδύσεις που στηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση σε θέσεις υψηλής ποιότητας, ιδίως σε τομείς και θέσεις όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και οι τομείς της πράσινης οικονομίας, καθώς και οι ανώτερες διοικητικές θέσεις σε όλους τους τομείς·

37.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ζητεί να δοθεί νέα πολιτική ώθηση για μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της φτώχειας, και να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση για επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά της φτώχειας· προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν λεπτομερή σχέδια εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας, και την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη μείωση της φτώχειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

38.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εργαστούν για την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου κοινωνικών επενδύσεων, που είναι απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή και έχουν σαφώς θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο (π.χ. η παιδική μέριμνα, η εκπαίδευση, οι εγγυήσεις για τη νεολαία και η εγγύηση δεξιοτήτων)· πιστεύει ότι η αξιολόγηση της ποιότητας των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον προβληματισμό αυτόν·

39.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πραγματοποίηση κοινών συνεδριάσεων μεταξύ των συμβουλίων EPSCO και ECOFIN με σκοπό την προώθηση καλύτερα συντονισμένων κοινωνικοοικονομικών πολιτικών, καθώς και την πραγματοποίηση τακτικών συνεδριάσεων των υπουργών εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων της ζώνης του ευρώ με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών εντός της ευρωζώνης και την κατάλληλη αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισορροπιών·

40.  υπογραμμίζει ότι τα σημερινά φαινόμενα της παραγωγής υψηλής έντασης κεφαλαίου και της σημαντικής συμβολής των άυλων στοιχείων ενεργητικού στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, αφενός, και των υψηλών ποσοστών ανισότητας και ανεργίας, της συνεχούς αύξησης των άτυπων μορφών εργασίας και του περιοριζόμενου μεριδίου της εργασίας στο συνολικό εισόδημα, αφετέρου, συνεπάγονται την ανάγκη διεύρυνσης της οικονομικής βάσης των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, με φορολογική ουδετερότητα, προκειμένου να παρέχονται αξιοπρεπής κοινωνική προστασία και ποιοτικές υπηρεσίες για όλους· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ιδίως με τη στροφή προς άλλες πηγές φορολογικών εσόδων· προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους στο θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι η σώρευση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης μέσω της εργασίας αποτελεί σημαντική πτυχή της αξιοπρεπούς εργασίας και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική σταθερότητα· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση της εργασίας μπορεί να μειωθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· τονίζει επίσης ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου δημοσίων επενδύσεων και της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας·

41.  θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να καταστεί αξιόπιστος μόνον εφόσον συνοδεύεται από επαρκή χρηματοδότηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ταχεία εφαρμογή των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και την αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, όπου αυτή απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες· ζητεί, ιδίως, την περαιτέρω ενίσχυση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί η ευκολότερη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΤΠ και το ΤΕΒΑ και η πλήρης χρήση τους· πιστεύει ότι αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη και να ενισχυθούν, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την εγγύηση δεξιοτήτων, την παιδική φτώχεια και απρόβλεπτες νέες προκλήσεις, όπως η ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κανόνας της χορήγησης του 20% των συνολικών εθνικών κονδυλίων του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

42.  ζητεί μεγαλύτερη στήριξη από την ΕΕ για τη δημιουργία θεσμικής ικανότητας, π.χ. όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο, το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση και την πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί πιο μακροπρόθεσμα προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιθεωρήσεων εργασίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και τη στήριξη του ΕΚΤ για την ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο·

43.  καλεί την Επιτροπή και τον όμιλο της ΕΤΕπ να αναπτύξουν περαιτέρω το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική επένδυση σε τρέχουσες και μελλοντικές ικανότητες των ανθρώπων να εντάσσονται στην αγορά εργασίας·

44.  θεωρεί ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της οικονομικής προσαρμογής εντός της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να μετριαστεί και η ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση να ενισχυθεί, μέσω επαρκούς χρηματοδότησης, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση όσον αφορά τις ανισότητες και το αναπτυξιακό δυναμικό των κρατών μελών και αντιμετωπίζονται καλύτερα οι ενδεχόμενοι σοβαροί μακροοικονομικοί κλυδωνισμοί, με την ταυτόχρονη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της σταθερότητας των οικονομιών των κρατών μελών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και άλλα αρμόδια όργανα να εξετάσουν το εν λόγω ζήτημα σε περαιτέρω συζητήσεις·

45.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με την ευκαιρία της ανακοινωθείσας έκδοσης της Λευκής Βίβλου της σχετικά με το μέλλον της ΕΕ και της ΟΝΕ·

46.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την εξωτερική δράση που συνάδει με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως με την προώθηση της εφαρμογής των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, των συμβάσεων της ΔΟΕ, των σχετικών συμπερασμάτων της G20, των σχετικών συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και των εμπορικών συμφωνιών και των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ·

47.  θεωρεί ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει να υιοθετηθεί το 2017 ως συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, και θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν σαφή οδικό χάρτη εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μηχανισμούς για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, σε όλα τα επίπεδα, στην υλοποίηση του ΕΠΚΔ·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13.
(2) ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
(3) ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5.
(4) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
(5) Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).
(6) Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP (ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43).
(7) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).
(8) Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES - Παράρτημα: συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης (ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σ. 9).
(9) Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22).
(10) ΕΕ C 13 της 15.1.2016, σ. 40.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0312.
(12) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.
(13) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 39.
(14) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 141.
(15) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0411.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0136.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0318.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0346.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0377.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0008.
(26) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 5.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0085, P7_TA(2010)0312, P7_TA(2011)0092, P7_TA(2013)0545, P7_TA(2013)0594, P8_TA(2015)0095.
(28) Τριμηνιαία επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων, Φθινόπωρο 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου