Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3024(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0024/2017

Předložené texty :

B8-0024/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0011

Přijaté texty
PDF 331kWORD 46k
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - Štrasburk
Řešení výzev provádění celního kodexu EU
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 o řešení výzev spojených s prováděním celního kodexu Unie (2016/3024(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie(1), a na související akt v přenesené pravomoci (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015(2)), prováděcí akt (prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015(3)), přechodný akt v přenesené pravomoci (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015(4)) a pracovní program (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016(5)),

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí, jejž předložila Komise (COM(2013)0884),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů nazvané „Strategie jednotného digitálního trhu pro Evropu“ (COM(2015)0192),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003(6),

–  s ohledem na ratifikaci dohody Světové obchodní organizace (WTO) o usnadnění obchodu Evropskou unií,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že celní unie je základním kamenem Evropské unie jakožto jednoho z největších světových obchodních bloků, a vzhledem k tomu, že je zásadně důležitá pro řádné fungování jednotného trhu ve prospěch podniků i občanů EU;

B.  vzhledem k tomu, že cílem jednotného digitálního trhu je nabídnout spotřebitelům a podnikům lepší přístup k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě;

C.  vzhledem k tomu, že celní unie má tento přístup dále usnadnit, a tak maximalizovat příležitosti, které skýtá světový obchod;

D.  vzhledem k tomu, že složitá celní pravidla a postupy postihují zvláště nepříznivě malé a střední podniky;

E.  vzhledem k tomu, že odlišné celní systémy, zejména pokud jde o cla a celní odbavení, vedou k fragmentaci, další administrativní zátěži a zpožděním, jež způsobují nejistotu a nesourodost trhu a mohou podrývat dodržování celní legislativy Unie ze strany hospodářských subjektů;

F.  vzhledem k tomu, že dne 1. května 2016 vstoupila v platnost důležitá ustanovení celního kodexu Unie a že nyní běží přechodné období, které skončí dne 31. prosince 2020, což je nejzazší datum, do něhož musí mít všechny členské státy uzpůsobenu svou infrastrukturu informačních technologií tak, aby podporovala elektronický tok celních údajů;

G.  vzhledem k tomu, že Komise již předložila Parlamentu návrhy změn celní legislativy EU (např. nedávno přijaté změny týkající se zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou), a vzhledem k tomu, že tak bude posléze činit i v blízké budoucnosti;

H.  vzhledem k tomu, že kvůli metodě přepracování nepodléhal celní kodex Unie analýze efektivnosti nákladů, a vzhledem k tomu, že s ním související akt v přenesené pravomoci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446), prováděcí akt (prováděcí nařízení (EU) 2015/2447), přechodný akt v přenesené pravomoci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341) a pracovní program (prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/578) nebyly podrobeny předchozímu posouzení dopadů;

I.  vzhledem k tomu, že kvůli značnému objemu obchodu a novým výzvám, kterým musí celní unie od svého vzniku čelit, hraje zásadní roli účinná celní spolupráce mezi celními správami členských států, jakož i spolupráce s třetími zeměmi a na mnohostranné úrovni;

J.  vzhledem k tomu, že Komise dále předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí;

1.  žádá Komisi a členské státy, aby předložily jasnou, soudržnou a ambiciózní strategii a časový harmonogram, které zajistí, aby se na všechny prvky nezbytné k uplatňování celního systému EU vztahovaly odpovídající návrhy, jež budou sladěny se současným vývojem světového obchodu a prováděním agendy obchodní politiky EU a jež budou pro tyto účely vhodné;

2.  navrhuje zejména, aby se v časové lhůtě, kterou poskytuje celní kodex Unie, posílilo úsilí o vytvoření jednotnějších elektronických celních požadavků a programů posouzení rizik na úrovni EU, s cílem zajistit co nejúčinnější registraci vstupu, tranzitu a výstupu zboží v EU – aniž by přitom byla narušena bezpečnost – prostřednictvím propojení systémů členských států takovým způsobem, aby vytvářely soudržný elektronický systém založený na stejném modelu údajů a společných systémech pro pohyb zboží; je přesvědčen o tom, že Komise by měla v tomto ohledu uplatňovat proaktivní přístup, zejména prostřednictvím režimu spolufinancování, s cílem zajistit rozvoj interoperabilních systémů informačních technologií a zaručit interoperabilitu s dalšími systémy informačních technologií pro osvědčení o zdravotní nezávadnosti a pro veterinární osvědčení;

3.  žádá Komisi a členské státy, aby v každém stadiu provádění celního kodexu Unie i v procesu pozměňování aktů v přenesené pravomoci týkajících se tohoto kodexu úzce spolupracovaly s hospodářskými subjekty, a podporuje v této souvislosti proces pravidelných konzultací s kontaktní skupinou pro obchod;

4.  připomíná Komisi závazek EU učiněný v dohodě o usnadnění obchodu, jenž má usnadnit tok zboží přes hranice, omezit náklady na obchod na hranicích a zlepšit účinnost spolupráce mezi členy, pokud jde o otázky týkající se usnadňování obchodu a dodržování celních předpisů;

5.  připomíná Komisi její závazek vytvořit opravdový jednotný digitální trh, jehož klíčovou součástí by mělo být usnadnění obchodu plynoucí z elektronického obchodu; zdůrazňuje, že každý hospodářský subjekt by měl dodržovat standardy celního procesu, a vyhnout se tak mezerám v celních postupech; uznává, že by neměly být hospodářským subjektům odebrány stávající zjednodušené celní postupy, pokud jsou slučitelné s pravidly v oblasti bezpečnosti a duševního vlastnictví – jako je tomu např. u expresních doručovatelů zásilek nízké hodnoty, na které se budou podle ustanovení celního kodexu Unie vztahovat standardní celní postupy, jež by mohly představovat byrokratickou zátěž a narušit růst elektronického obchodu;

6.  žádá Komisi, aby využila příležitosti, kterou skýtá současná práce na návrhu prováděcích opatření, a v zájmu maximalizace příležitostí celní unie a opravdového usnadnění světového obchodu se zabývala výše uvedenými námitkami;

7.  navrhuje, aby Komise vyjasnila, že celní dluh vzniklý nedodržením předpisů je možné anulovat i v případech, kdy lze náležitými důkazy prokázat, že nedošlo k pokusu o podvod, např. v případech dočasného uskladnění a vstupu zboží, které není zbožím Unie, na celní území Unie;

8.  žádá Komisi, aby ve snaze o zajištění účinnosti a přiměřenosti regulačního rámce celní politiky EU, včetně nového celního kodexu Unie, a jeho vhodnosti k danému účelu pro členské státy i pro obchodní subjekty předložila do roku 2017 prozatímní zprávu obsahující důkladné hodnocení celní politiky EU (zahrnující úplné přezkoumání všech zjištěných problémů, překryvů, mezer, nesouladů a zastaralých opatření, stížností podaných u celních orgánů a porušení celního kodexu Unie způsobených chybami a mezerami v nařízení (EU) č. 952/2013 a napravených po 1. květnu 2016) a do roku 2021 kontrolu účelnosti, jež bude zahrnovat nezávislé posouzení dopadu;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

(1) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558.
(4) Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1.
(5) Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6.
(6) Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15.

Právní upozornění - Ochrana soukromí