Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3024(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0024/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0024/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0011

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 391kWORD 52k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (2016/3024(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(1) (ΕΤΚ), και τη σχετική με αυτόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2446 της 28ης Ιουλίου 2015(2)), την εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2447 της 24ης Νοεμβρίου 2015(3)), τη μεταβατική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/341 της 17ης Δεκεμβρίου 2015(4)), και το πρόγραμμα εργασίας (εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/578 της 11ης Απριλίου 2016(5)),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη την κύρωση από την ΕΕ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (ΣΔΕ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδους σημασίας για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά στοχεύει στο να παράσχει καλύτερη πρόσβαση στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση θα πρέπει να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση αυτή για να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες του παγκόσμιου εμπορίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλοκοι τελωνειακοί κανόνες και διαδικασίες είναι ιδιαίτερα επιζήμιοι για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα τελωνειακά συστήματα, ιδίως όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και τον εκτελωνισμό, έχουν ως συνέπεια τον κατακερματισμό, πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση και καθυστερήσεις που προκαλούν αβεβαιότητα και διαφορές στην αγορά, και που ενδέχεται να υπονομεύσουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουσιαστικές διατάξεις του ΕΤΚ τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2016 και βρίσκονται στο στάδιο της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία μέχρι την οποία όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τις υποδομές ΤΠ έτοιμες να υποστηρίξουν την ηλεκτρονική ροή των τελωνειακών δεδομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει στο Κοινοβούλιο τροποποιήσεις στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ (για παράδειγμα τις πρόσφατα εγκριθείσες αλλαγές όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης δια θαλάσσιας ή αεροπορικής οδού), και ενδεχομένως θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο στο άμεσο μέλλον·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της τεχνικής αναδιατύπωσης, ο ΕΤΚ δεν έχει υποβληθεί σε ανάλυση κόστους-ωφέλειας και οι σχετικές με αυτόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446), εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447), μεταβατική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341) και πρόγραμμα εργασίας (εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578) δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης αντικτύπου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών, με τρίτες χώρες και σε πολυμερές επίπεδο, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο λόγω του σημαντικού όγκου συναλλαγών καθώς και των νέων προκλήσεων για την Τελωνειακή Ένωση από την ίδρυσή της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις·

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε μια σαφή, συνεκτική και φιλόδοξη στρατηγική και χρονοδιάγραμμα ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν στοιχεία που είναι αναγκαία για την επιβολή των τελωνειακών συστημάτων της ΕΕ, καλύπτονται από κατάλληλες προτάσεις που ευθυγραμμίζονται και ταιριάζουν με την τρέχουσα εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου και την εφαρμογή της ατζέντας εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

2.  προτείνει, ιδίως, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία πιο ομοιόμορφων ηλεκτρονικών τελωνειακών απαιτήσεων και την κατάρτιση προγραμμάτων αξιολόγησης κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο ΕΤΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άφιξη, διέλευση και έξοδος εμπορευμάτων εντός και εκτός της ΕΕ θα καταχωρίζονται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο - χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια - με τη διασύνδεση των συστημάτων των κρατών μελών ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση το ίδιο μοντέλο δεδομένων και κοινά συστήματα κυκλοφορίας· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει προορατική προσέγγιση ως προς το θέμα αυτό, ιδίως μέσω ρύθμισης συγχρηματοδότησης που μπορεί να εξασφαλίσει την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων ΤΠ και να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα ΤΠ για την υγεία και τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά με οικονομικούς φορείς σε κάθε στάδιο της προώθησης της εφαρμογής του ΕΤΚ, καθώς και στη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την τροποποίηση του ΕΤΚ και υποστηρίζει την τακτική διαδικασία διαβούλευσης της ομάδας εμπορικών επαφών για τον σκοπό αυτό·

4.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση της ΕΕ για τη διευκόλυνση της ροής των εμπορευμάτων πέραν των συνόρων, τη μείωση των εμπορικών εξόδων στα σύνορα και για να ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μελών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και για θέματα τελωνειακής συμμόρφωσης·

5.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να δημιουργήσει μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά, της οποίας βασικός κρίκος θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση του εμπορίου από το ηλεκτρονικό εμπόριο, τονίζει ότι κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να τηρεί ορισμένους κανόνες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες, ούτως ώστε να αποφευχθούν τα κενά στις τελωνειακές διαδικασίες και αναγνωρίζει ότι οι υπάρχουσες απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες δεν θα πρέπει να ακυρωθούν για τους οικονομικούς φορείς, εφόσον αυτές είναι συμβατές με την προστασία, την ασφάλεια και στους κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας, για παράδειγμα, στην περίπτωση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών παράδοσης εξπρές μικρής αξίας, που με τις διατάξεις του ΕΤΚ θα υπόκεινται σε συνήθεις τελωνειακές διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν γραφειοκρατικές διαδικασίες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία της τρέχουσας διατύπωσης των μέτρων εφαρμογής για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων στόχων και να επανορθώσει ταχέως τα εντοπισμένα νομικά κενά, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες της τελωνειακής ένωσης·

7.  προτείνει στην Επιτροπή να διευκρινίσει ότι μια τελωνειακή οφειλή λόγω μη συμμόρφωσης μπορεί επίσης να εξαλειφθεί στις περιπτώσεις που θα αποδειχθεί, βάσει των κατάλληλων στοιχείων, ότι δεν υπήρξε απόπειρα διάπραξης απάτης, π.χ. στις περιπτώσεις της προσωρινής αποθήκευσης και εισαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έως το 2017 ενδιάμεση έκθεση που να αξιολογεί ενδελεχώς την τελωνειακή πολιτική της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αναθεώρησης όλων των προβλημάτων, των αλληλεπικαλύψεων, των κενών, των ασυνεπειών και των παρωχημένων μέτρων που εντοπίστηκαν, των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί προς τις τελωνειακές αρχές και των παραβάσεων του ΕΤΚ που προέκυψαν από σφάλματα και κενά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και τα οποία αντιμετωπίστηκαν μετά την 1 Μαΐου 2016 και μέχρι το 2021, έλεγχο καταλληλότητας, καθώς και μια ανεξάρτητη αξιολόγηση αντικτύπου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο της τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του νέου ΕΤΚ, είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους επιχειρηματίες·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558.
(4) ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6.
(6) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου