Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/3024(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0024/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0024/2017

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0011

Usvojeni tekstovi
PDF 252kWORD 52k
Četvrtak, 19. siječnja 2017. - Strasbourg
Rješavanje izazova u pogledu provedbe Carinskog zakonika EU-a
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2017. o rješavanju problema u vezi s provedbom Carinskog zakonika unije (2016/3024(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije(1) i povezani delegirani akt (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015.(2)), provedbeni akt (Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015.(3)), prijelazni delegirani akt (Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 od 17. prosinca 2015.(4)) i program rada (Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578 od 11. travnja 2016.(5)),

–  uzimajući u obzir Komisijin prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije (COM(2013)0884),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija naslovljenu „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu” (COM(2015)0192),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003(6),

–  uzimajući u obzir činjenicu da je Europska unija ratificirala Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o olakšavanju trgovine,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je carinska unija stup Europske unije kao jednog od najvećih svjetskih trgovinskih blokova te budući da je bitna za ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta u korist poduzeća i građana EU-a;

B.  budući da je cilj jedinstvenog digitalnog tržišta pružiti bolji pristup digitalnoj robi i uslugama za potrošače i poduzeća diljem Europe;

C.  budući da bi carinska unija trebala dodatno olakšavati taj pristup kako bi se povećale mogućnosti trgovanja na svjetskoj razini;

D.  budući da složeni carinski postupci i procedure posebno štete malim i srednjim poduzećima;

E.  budući da različiti carinski sustavi, posebno u pogledu carinskih pristojbi i oslobođenja od njih, doprinose rascjepkanosti, dodatnom administrativnom opterećenju i kašnjenjima, što uzrokuje nesigurnost i neujednačenost tržišta te može otežati usklađenost gospodarskih subjekata s carinskim zakonodavstvom Unije;

F.  budući da su bitne odredbe Carinskog zakonika Unije stupile na snagu 1. svibnja 2016. i da prijelazno razdoblje istječe 31. prosinca 2020., do kada sve države članice moraju imati spremnu informatičku (IT) infrastrukturu za elektronički protok carinskih podataka;

G.  budući da je Komisija Parlamentu već predložila izmjene carinskog zakonodavstva EU-a (primjerice, nedavno usvojene izmjene u pogledu robe koja privremeno napušta carinsko područje Unije morskim ili zračnim putem) te budući da će izmjene predlagati i u bližoj budućnosti;

H.  budući da Carinski zakonik Unije zbog postupka preinake nije podvrgnut analizi troškova i koristi te budući da povezani delegirani akt (Delegirana uredba (EU) 2015/2446), provedbeni akt (Provedbena uredba (EU) 2015/2447), prijelazni delegirani akt (Delegirana uredba (EU) 2016/341) i program rada (Provedbena odluka (EU) 2016/578) nisu bili predmetom prethodne procjene učinka;

I.  budući da učinkovita carinska suradnja među carinskim upravama država članica, s trećim zemljama i na multilateralnoj razini ima ključnu ulogu zbog velikog opsega trgovinske razmjene te zbog novih izazova s kojima se carinska unija suočava od svog osnutka;

J.  budući da je Komisija također podnijela prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije;

1.  poziva Komisiju i države članice da predlože jasnu, dosljednu i ambicioznu strategiju i vremenski okvir kako bi se zajamčilo da odgovarajući prijedlozi, koji su usklađeni s aktualnim razvojem svjetske trgovine i provedbom programa trgovinske politike EU-a te su njima prilagođeni, obuhvaćaju sve elemente potrebne za primjenu carinskih sustava EU-a;

2.  posebno preporučuje da se ulože veći napori u cilju stvaranja ujednačenijih elektroničkih carinskih zahtjeva i programa za procjenu rizika na razini EU-a u roku utvrđenom u Carinskom zakoniku Unije kako bi se u Europskoj uniji zajamčila što učinkovitija registracija ulaska, provoza i izlaska robe, ne narušavajući pritom sigurnost, i to međusobnim povezivanjem sustava država članica radi stvaranja dosljednog elektroničkog sustava koji se temelji na istom podatkovnom modelu i zajedničkim sustavima kretanja; smatra da bi Komisija u tom smislu trebala zauzeti proaktivan pristup, posebno sufinanciranjem koje može osigurati razvoj interoperabilnih IT sustava i zajamčiti interoperabilnost s drugim IT sustavima za certifikate za zdravlje i zdravlje životinja;

3.  traži od Komisije i država članica da tijesno surađuju s gospodarskim subjektima u svakoj fazi razvoja provedbe Carinskog zakonika Unije i u postupku izmjene delegiranih akata Carinskog zakonika Unije te u tu svrhu podržava postupak redovnog savjetovanja s Kontaktnom skupinom za trgovinu;

4.  podsjeća Komisiju na obvezu EU-a u pogledu olakšavanja protoka robe preko granica, smanjenja troškova razmjene na granicama i poboljšanja učinkovite suradnje među državama članicama o pitanjima olakšavanja trgovine i ispunjavanja carinskih obveza;

5.  podsjeća Komisiju da se obvezala na stvaranje pravog jedinstvenog digitalnog tržišta, čija bi ključna sastavnica trebalo biti omogućavanje e-trgovine; naglašava da bi svaki gospodarski subjekt trebao poštovati carinske procedure kako bi se izbjegle rupe u carinskim postupcima i potvrđuje da se ne bi smjeli ukinuti postojeći pojednostavljeni carinski postupci za gospodarske subjekte koji poštuju propise o sigurnosti, zaštiti i intelektualnom vlasništvu, primjerice u slučaju subjekata koji se bave ekspresnom dostavom pošiljaka male vrijednosti, koji će prema odredbama Carinskog zakonika Unije podlijegati standardnim carinskim postupcima, što bi moglo predstavljati administrativno opterećenje i ugroziti rast e-trgovine;

6.  traži od Komisije da iskoristi aktualnu izradu provedbenih mjera koje se odnose na navedene ciljeve i brzo ispravi sve pravne nedostatke kako bi se povećale mogućnosti carinske unije;

7.  predlaže da Komisija pojasni da se carinski dug zbog neusklađenosti s propisima također može otpisati u slučajevima u kojima se na temelju odgovarajućih dokaza može utvrditi da nema pokušaja prijevare, tj. u slučajevima privremene pohrane ili unošenja robe koja nije podrijetlom iz Unije u carinsko područje Unije;

8.  poziva Komisiju da do 2017. predstavi privremeno izvješće u kojem se detaljno ocjenjuje carinska politika EU-a (uključujući cjelovitu reviziju svih uočenih problema, preklapanja, nedostataka, nedosljednosti ili zastarjelih mjera, pritužbi carinskim tijelima i kršenja Carinskog zakonika Unije koji su rezultat pogrešaka ili rupa u Uredbi (EU) br. 952/2013 i koji su od 1. svibnja 2016. ispravljeni) i da do 2021. izvrši provjeru prikladnosti, uključujući neovisnu procjenu utjecaja, kako bi se zajamčilo da je regulatorni okvir carinske politike EU-a, uključujući novi Carinski zakonik Unije, učinkovit, razmjeran i prilagođen i državama članicama i tržišnim subjektima;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1) SL L 269, 10.10.2013., str. 1.
(2) SL L 343, 29.12.2015., str. 1.
(3) SL L 343, 29.12.2015., str. 558.
(4) SL L 69, 15.3.2016., str. 1.
(5) SL L 99, 15.4.2016., str. 6.
(6) SL L 181, 29.6.2013., str. 15.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti