Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/3024(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0024/2017

Teksty złożone :

B8-0024/2017

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0011

Teksty przyjęte
PDF 326kWORD 52k
Czwartek, 19 stycznia 2017 r. - Strasburg
Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie stawienia czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (2016/3024(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny(1) (UKC) oraz powiązany akt delegowany (rozporządzenie delegowane Komisji nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.(2)), akt wykonawczy (rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.(3)), przejściowy akt delegowany (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r.(4)) i program prac (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r.(5));

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji (COM(2013)0884),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”(COM(2015)0192),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003(6),

–  uwzględniając ratyfikację przez UE porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) o ułatwieniach w handlu,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że unia celna stanowi fundament Unii Europejskiej, będącej jednym z największych bloków handlowych na świecie, i mając na uwadze, że ma ona zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania jednolitego rynku z korzyścią zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli UE;

B.  mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy ma na celu zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do towarów i usług cyfrowych w całej Europie;

C.  mając na uwadze, że unia celna powinna nadal ułatwiać taki dostęp w celu maksymalizacji możliwości, jakie stwarza handel światowy;

D.  mając na uwadze, że skomplikowane przepisy i procedury celne są szczególnie szkodliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

E.  mając na uwadze, że istnienie różnych systemów celnych, zwłaszcza jeśli chodzi o cła i odprawę celną, powoduje rozdrobnienie, dodatkowe obciążenie administracyjne i opóźnienia, które z kolei prowadzą do niepewności i rozbieżności rynkowych i mogą utrudniać przestrzeganie unijnego prawa celnego przez podmioty gospodarcze;

F.  mając na uwadze, że podstawowe przepisy unijnego kodeksu celnego weszły w życie dnia 1 maja 2016 r., a obecnie trwa dla nich okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2020 r., w którym to terminie wszystkie państwa członkowskie muszą przystosować swoją infrastrukturę informatyczną do elektronicznego obiegu danych celnych;

G.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała już Parlamentowi zmiany do unijnych przepisów celnych (np. niedawno przyjęte zmiany w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną), mając też na uwadze, że ostatecznie w najbliższej przyszłości Komisja nadal będzie proponowała dalsze zmiany;

H.  mając na uwadze, że ze względu na technikę przekształcenia unijny kodeks celny nie został poddany analizie kosztów i korzyści, mając też na uwadze, że powiązany z nim akt delegowany (rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446), akt wykonawczy (rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447), przejściowy akt delegowany (rozporządzenie delegowane (UE) 2016/341) i program prac (decyzja wykonawcza (UE) 2016/578) nie zostały poddane uprzedniej ocenie skutków;

I.  mając na uwadze, że skuteczna współpraca celna między administracjami celnymi państw członkowskich, z państwami trzecimi i na szczeblu wielostronnym odgrywa istotną rolę ze względu na znaczącą wielkość handlu oraz nowe wyzwania, przed jakimi staje unia celna od chwili jej utworzenia;

J.  mając na uwadze, że Komisja przedstawiła też wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji;

1.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania jasnej, spójnej i ambitnej strategii oraz harmonogramu w celu zapewnienia objęcia wszelkich elementów niezbędnych do egzekwowania unijnych systemów celnych odpowiednimi wnioskami, które będą dostosowane i dopasowane do celu obecnego poziomu rozwoju światowego handlu oraz realizacji unijnej polityki handlowej;

2.  sugeruje w szczególności nasilenie działań na rzecz opracowania bardziej ujednoliconych wymogów elektronicznych i programów oceny ryzyka w dziedzinie ceł na szczeblu UE w terminie określonym w unijnym kodeksie celnym w celu zadbania o to, by przywóz, tranzyt i wywóz towarów był rejestrowany w UE w jak najskuteczniejszy sposób – i bez uszczerbku dla bezpieczeństwa – poprzez połączenie systemów państw członkowskich w spójny system elektroniczny oparty na tym samym modelu danych i wspólnych systemach przepływu; uważa, że Komisja powinna przyjąć aktywne podejście w tym zakresie, w szczególności poprzez uzgodnienia w zakresie współfinansowania, aby zapewnić rozwój interoperacyjnych systemów informatycznych oraz zagwarantować interoperacyjność z innymi systemami informatycznymi dotyczącymi świadectw zdrowia osób i zwierząt;

3.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi na każdym etapie wdrażania unijnego kodeksu celnego, a także w procesie wprowadzania zmian w systemie aktów delegowanych dotyczących unijnego kodeksu celnego, i popiera regularne konsultacje na ten temat z grupą kontaktową ds. handlu;

4.  przypomina Komisji o zobowiązaniu UE na rzecz ułatwienia przepływu towarów przez granice, zmniejszenia kosztów handlu na granicach i zacieśnienia efektywnej współpracy między członkami organizacji w zakresie ułatwień w handlu oraz kwestii zgodności z przepisami celnymi;

5.  przypomina Komisji o jej zobowiązaniu do stworzenia prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego, którego kluczowym elementem powinno być ułatwianie handlu elektronicznego; podkreśla przy tym, że każdy podmiot gospodarczy powinien przestrzegać norm dotyczących procesów celnych w celu zapobiegania powstawaniu luk w procedurach celnych, i przyznaje, że obecne uproszczone procedury celne nie powinny zostać odebrane podmiotom gospodarczym, jeżeli są one zgodne z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony i praw własności intelektualnej, na przykład w przypadku dostawców przesyłek ekspresowych o niskiej wartości, którzy w myśl przepisów unijnego kodeksu celnego będą podlegać standardowym procedurom celnym, które mogłyby prowadzić do biurokracji i utrudniać rozwój handlu elektronicznego;

6.  zwraca się do Komisji, by przy okazji obecnego opracowywania środków wykonawczych zajęła się wyżej wspomnianymi celami i niezwłocznie usunęła wszelkie luki prawne w celu optymalizacji możliwości, jakie stwarza unia celna;

7.  sugeruje Komisji sprecyzowanie, że dług celny wynikający z nieprzestrzegania przepisów może również zostać umorzony w przypadkach, w których udowodni się brak usiłowania popełnienia oszustwa, np. w przypadkach czasowego składowania i wprowadzania towarów nieunijnych na obszar celny Unii;

8.  wzywa Komisję do przedstawienia do 2017 r. sprawozdania śródokresowego kompleksowo oceniającego politykę celną UE (łącznie z pełnym przeglądem wszystkich problemów, pokrywających się przepisów, luk, niespójności i zidentyfikowanych przestarzałych środków, skarg wniesionych do organów celnych i naruszeń unijnego kodeksu celnego, które były wynikiem błędów i luk w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013 i zostały sprostowane po dniu 1 maja 2016 r.), a do 2021 r. kontroli sprawności, w tym niezależnej oceny skutków, aby zapewnić skuteczność, proporcjonalność i adekwatność ram regulacyjnych polityki celnej UE, w tym nowego unijnego kodeksu celnego, zarówno dla państw członkowskich, jak i podmiotów gospodarczych;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
(2) Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1.
(3) Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558.
(4) Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1.
(5) Dz.U. L 99 z 15.4.2016, s. 6.
(6) Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 15.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności