Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/3024(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0024/2017

Predkladané texty :

B8-0024/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0011

Prijaté texty
PDF 259kWORD 46k
Štvrtok, 19. januára 2017 - Štrasburg
Riešenie výziev spojených s vykonávaním colného kódexu EÚ
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2017 o riešení výziev spojených s vykonávaním Colného kódexu Únie (2016/3024(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie(1) (CKÚ), a na jeho príslušný delegovaný akt (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015(2)), vykonávací akt (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015(3)), prechodný delegovaný akt (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015(4)) a pracovný program (vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016(5)),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (COM(2013)0884),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o Stratégii pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003(6),

–  so zreteľom na to, že Európska únia ratifikovala dohodu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o uľahčení obchodu (TFA),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže colná únia je základným kameňom EÚ, jedného z najväčších obchodných blokov na svete, a keďže má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov a občanov EÚ;

B.  keďže jednotný digitálny trh je zameraný na poskytnutie lepšieho prístupu spotrebiteľov a podnikov k digitálnemu tovaru a službám v celej Európe;

C.  keďže colná únia by mala ďalej uľahčovať tento prístup s cieľom maximalizovať príležitosti celosvetového obchodu;

D.  keďže zložité colné pravidlá a postupy škodia najmä malým a stredným podnikom (MSP);

E.  keďže rozličné colné systémy, najmä pokiaľ ide o clá a colné konanie, spôsobujú fragmentáciu, dodatočnú administratívnu záťaž a oneskorenia, ktoré vyvolávajú neistotu a trhové rozdiely a ktoré môžu narušiť dodržiavanie colných predpisov EÚ hospodárskymi subjektmi;

F.  keďže vecné ustanovenia CKÚ nadobudli účinnosť 1. mája 2016 a v súčasnosti prebieha prechodné obdobie trvajúce do 31. decembra 2020, čiže do dátumu, ku ktorému všetky členské štáty musia svoje infraštruktúry informačných technológií prispôsobiť elektronickému toku colných údajov;

G.  keďže Komisia už navrhla Európskemu parlamentu zmeny colných právnych predpisov EÚ (napríklad nedávno prijaté zmeny, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie EÚ po mori alebo letecky), a keďže v blízkej budúcnosti navrhne ďalšie zmeny;

H.  keďže z dôvodu technického prepracovania nebol Colný kódex Únie podrobený analýze nákladov a prínosov a keďže jeho príslušný delegovaný akt (delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446), vykonávací akt (vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447), prechodný delegovaný akt (delegované nariadenie (EÚ) 2016/341) a pracovný program (vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/578) neboli predmetom predchádzajúceho posúdenia vplyvu;

I.  keďže účinná colná spolupráca medzi colnými správami členských štátov, s tretími krajinami a na multilaterálnej úrovni zohráva kľúčovú úlohu vzhľadom na významný objem obchodu a na nové výzvy pre colnú úniu už od jej vzniku;

J.  keďže Komisia ďalej predložila návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie;

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali jasnú, súdržnú a ambicióznu stratégiu a časový plán, aby sa zabezpečilo, že na všetky prvky, ktoré sú potrebné na presadzovanie colných systémov EÚ, sa vzťahujú vhodné návrhy, ktoré zodpovedajú súčasnému vývoju svetového obchodu a vykonávaniu programu obchodnej politiky EÚ;

2.  navrhuje predovšetkým, aby sa zintenzívnilo úsilie o vytvorenie jednotnejších elektronických colných požiadaviek a programov posudzovania rizika na úrovni EÚ v rámci lehoty stanovenej Colným kódexom Únie, s cieľom zabezpečiť, aby príchod, tranzit a výstup tovaru boli zaregistrované v EÚ čo najúčinnejšie – a aby sa pritom neohrozila bezpečnosť – a to prepojením systémov členských štátov tak, aby sa vytvoril jednotný elektronický systém na základe rovnakého modelu údajov a spoločných systémov pohybu; domnieva sa, že Komisia by mala zaujať aktívny prístup v tejto oblasti, najmä prostredníctvom dojednania o spolufinancovaní s cieľom zabezpečiť vytvorenie interoperabilných informačných systémov a zaručiť interoperabilitu s ostatnými informačnými systémami pre zdravotné certifikáty a certifikáty zdravia zvierat;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby úzko spolupracovali s hospodárskymi subjektmi vo všetkých fázach vykonávania CKÚ, ako aj počas procesu zmien delegovaných aktov CKÚ, a na tento účel podporuje proces pravidelných konzultácií kontaktnej skupiny pre obchod;

4.  pripomína Komisii záväzok EÚ uľahčiť tok tovaru cez hranice, znížiť obchodné náklady na hraniciach a posilniť účinnú spoluprácu medzi členmi, pokiaľ ide o uľahčenie obchodu a otázky týkajúce sa dodržiavania colných predpisov;

5.  pripomína Komisii jej záväzok vytvoriť skutočný jednotný digitálny trh, ktorého kľúčovým prvkom by malo byť uľahčenie obchodu vďaka elektronickému obchodu; zdôrazňuje, že každý hospodársky subjekt by mal rešpektovať normy colných postupov, aby sa zabránilo medzerám v colných postupoch, a uznáva, že hospodárske subjekty by mali môcť naďalej používať existujúce zjednodušené colné postupy, ak sú zlučiteľné s bezpečnosťou, ochranou a právami duševného vlastníctva, napríklad v prípade poskytovateľov expresných dodávacích služieb s nízkou hodnotou, na ktorých sa podľa ustanovení CKÚ budú vzťahovať štandardné colné postupy, ktoré by mohli predstavovať byrokratické prekážky a brániť rastu elektronického obchodu;

6.  vyzýva Komisiu, aby využila príležitosť súčasného navrhovania vykonávacích opatrení zameraných na riešenie vyššie uvedených cieľov a urýchlenú nápravu všetkých právnych nedostatkov, s cieľom maximalizovať príležitosti colnej únie;

7.  navrhuje, aby Komisia objasnila, že colný dlh, ktorý vznikol nedodržaním predpisov, môže zaniknúť v prípadoch, ak sa dá náležite preukázať, že neexistuje žiadny pokus o podvodné konanie, napr. v prípade dočasného uskladnenia a vstupu tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, na colné územie Únie;

8.  vyzýva Komisiu, aby do roku 2017 predložila predbežnú správu dôkladne hodnotiacu colnú politiku EÚ (vrátane kompletného prehľadu všetkých zistených problémov, prekrývania predpisov, medzier, nezrovnalostí a zastaraných opatrení, sťažností podaných u colných orgánov týkajúcich sa porušení predpisov a vrátane porušení CKÚ, ktoré boli výsledkom chýb a medzier v nariadení (EÚ) č. 952/2013 a od 1. mája 2016 sa napravujú), a vyzýva Komisiu, aby do roku 2021 vypracovala kontrolu vhodnosti vrátane nezávislého posúdenia vplyvu, aby sa zabezpečilo, že regulačný rámec EÚ pre colnú politiku vrátane nového CKÚ je účinný, primeraný a vhodný na daný účel tak pre členské štáty, ako aj pre hospodárske subjekty;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1) Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558.
(4) Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 99, 15.4.2016, s. 6.
(6) Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia