Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/3024(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0024/2017

Predložena besedila :

B8-0024/2017

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0011

Sprejeta besedila
PDF 249kWORD 50k
Četrtek, 19. januar 2017 - Strasbourg
Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2017 o reševanju izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU (2016/3024(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije(1) in z njo povezanega delegiranega akta (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015(2)), izvedbenega akta (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015(3)), prehodnega delegiranega akta (Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015(4)) in delovnega programa (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/578 z dne 11. aprila 2016(5));

–  ob upoštevanju predloga Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije (COM(2013)0884),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strategija za enotni digitalni trg za Evropo“ (COM(2015)0192),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003(6),

–  ob upoštevanju tega, da je Evropska unija ratificirala sporazum Svetovne trgovinske organizacije (STO) o olajševanju trgovine,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je carinska unija gradnik Evropske unije kot enega največjih trgovinskih sistemov na svetu in je bistvenega pomena za pravilno delovanje enotnega trga v korist podjetij EU in njenih državljanov,

B.  ker je namen enotnega digitalnega trga potrošnikom in podjetjem omogočiti boljši dostop do digitalnega blaga in storitev po vsej Evropi,

C.  ker bi morala carinska unija še bolj olajšati ta dostop in s tem čim bolj povečati priložnosti za svetovno trgovino,

D.  ker zapletena carinska pravila in postopki škodijo zlasti malim in srednjim podjetjem,

E.  ker različni carinski sistemi, zlasti carinske dajatve in carinski postopki, povzročajo razdrobljenost, dodatno upravno breme in zamude, zaradi katerih prihaja do negotovosti in razhajanj na trgu, utegnili pa bi tudi omajati skladnost gospodarskih subjektov z zakonodajo na področju carinske unije,

F.  ker so materialne določbe carinskega zakonika Unije začele veljati 1. maja 2016, zdaj pa zanj velja prehodno obdobje, ki bo trajalo do 31. decembra 2020 – države članice bodo morale do tega datuma vzpostaviti informacijsko infrastrukturo za podporo elektronskemu toku carinskih podatkov,

G.  ker je Komisija Parlamentu že predlagala spremembo zakonodaje EU na carinskem področju (na primer nedavno sprejete spremembe glede blaga, ki je začasno zapustilo carinsko ozemlje Unije po morju ali zraku), kar bo prej ali slej nadaljevala tudi v prihodnje,

H.  ker je bil carinski zakonik Unije prenovljen, zato pri tem ni bila opravljena analiza stroškov in koristi niti predhodna ocena učinka z njim povezanega delegiranega akta (Delegirana uredba (EU) 2015/2446), izvedbenega akta (Izvedbena uredba (EU) 2015/2447), prehodnega delegiranega akta (Delegirana uredba (EU) 2016/341) in delovnega programa (Izvedbeni sklep (EU) 2016/578),

I.  ker je učinkovito sodelovanje na carinskem področju med carinskimi organi držav članic, s tretjimi državami in na večstranski ravni ključnega pomena, saj je obseg trgovine precejšen, carinska unija pa se od svoje vzpostavitve srečuje z novimi izzivi,

J.  ker je Komisija predlagala tudi direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije,

1.  poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo jasno, usklajeno in ambiciozno strategijo in časovni okvir, da bodo za vse elemente, potrebne za izvrševanje carinskega sistema EU, pripravljeni ustrezni predlogi, ki bodo skladni z razvojem svetovne trgovine in izvajanjem agende EU na področju trgovinske politike;

2.  zlasti svetuje, naj se okrepijo prizadevanja za vzpostavitev bolj enovitih zahtev za elektronske sisteme carinjenja in programov za ocenjevanje tveganj za ravni EU v roku, določenem v carinskem zakoniku Unije, da bi zagotovili čim učinkovitejšo registracijo vstopa blaga v EU, tranzita po njej in izstopa blaga iz EU, pri čemer pa ne bi ogrožali varnosti, in sicer z medsebojnim povezovanjem sistemov držav članic za vzpostavitev usklajenega elektronskega sistema na podlagi enotnega modela podatkov in skupnih sistemov gibanja; meni, da bi morala biti Komisija pri tem proaktivna, zlasti s sofinanciranjem, ki lahko zagotovi razvoj interoperabilnih informacijskih sistemov in interoperabilnost z drugimi informacijskimi sistemi za izdajanje zdravstvenih spričeval in veterinarskih zdravstvenih spričeval;

3.  poziva Komisijo in države članice, naj tesno sodelujejo z gospodarskimi subjekti v vseh fazah priprav na izvajanje carinskega zakonika Unije in pri postopku spreminjanja z njim povezanih delegiranih aktov, ter podpira postopek rednega posvetovanja kontaktne skupine za trgovino, ki naj bi k temu prispeval;

4.  želi spomniti Komisijo, da je EU zavezana k olajšanju čezmejnega pretoka blaga, zniževanju trgovskih stroškov na mejah in izboljšanju učinkovitega sodelovanja med državami članicami na področju spodbujanja trgovine in vprašanj, povezanih s skladnostjo na carinskem področju;

5.  spominja Komisijo, da se je zavezala vzpostavitvi pravega enotnega digitalnega trga, katerega glavni del bi moralo biti spodbujanje e-trgovine; poudarja, da bi moral vsak gospodarski subjekt spoštovati standarde za carinske postopke, da bi se izognili vrzelim v njih, ter priznava, da ne bi smeli odpraviti poenostavljenih carinskih postopkov, ki veljajo za gospodarske subjekte, če izpolnjujejo pravila glede varnosti in intelektualne lastnine, na primer za izvajalce storitev hitre dostave pošiljk majhne vrednosti, za katere bodo v skladu z določbami carinskega zakonika Unije veljali standardni carinski postopki, zaradi katerih bi se utegnila povečati birokracija, ki bi utegnila ovirati rast e-trgovine;

6.  poziva Komisijo, naj izkoristi dejstvo, da se že pripravljajo osnutki izvedbenih ukrepov za doseganje zgoraj naštetih ciljev, in hitro odpravi morebitne pravne pomanjkljivosti, da bi čim bolj povečala priložnosti carinske unije;

7.  predlaga Komisiji, naj pojasni, da je carinski dolg, ki nastane zaradi neskladnosti, mogoče odpisati, če se na podlagi ustreznih dokazov ugotovi, da ni šlo za poskus prevare, na primer za začasno shranjevanje in uvedbo neunijskega blaga na carinsko ozemlje Unije;

8.  poziva Komisijo, naj do leta 2017 pripravi vmesno poročilo, v katerem bo temeljito ocenila carinsko politiko EU (vključno s celovitim pregledom vseh nastalih težav, prekrivanj, vrzeli, nedoslednosti in zastarelih ukrepov, pritožb, predloženih carinskim organom, in kršitev carinskega zakonika Unije, do katerih je prišlo zaradi napak in vrzeli v Uredbi (EU) št. 952/2013 in ki so bile po 1. maju 2016 odpravljene), do leta 2021 pa oceno ustreznosti, vključno z neodvisno oceno učinka, da bi zagotovili učinkovitost, sorazmernost in ustreznost regulativnega okvira carinske politike EU, vključno z novim carinskim zakonikom Unije, tako za države članice kot trgovinske subjekte;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.

(1) UL L 269, 10.10.2013, str. 1.
(2) UL L 343, 29.12.2015, str. 1.
(3) UL L 343, 29.12.2015, str. 558.
(4) UL L 69, 15.3.2016, str. 1.
(5) UL L 99, 15.4.2016, str. 6.
(6) UL L 181, 29.6.2013, str. 15.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov