Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2143(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2016

Внесени текстове :

A8-0381/2016

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 21
CRE 01/02/2017 - 21

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0012

Приети текстове
PDF 610kWORD 69k
Четвъртък, 2 февруари 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност
P8_TA(2017)0012A8-0381/2016

Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (2016/2143(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се определят целите на политиката на ЕС в областта на спорта,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“ (COM(2011)0012),

—  като взе предвид доклада на експертната група на ЕС по въпросите на доброто управление относно принципите на доброто управление в областта на спорта в ЕС от октомври 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на групата на високо равнище за масовия спорт „Масовият спорт – оформя Европа“ (Grassroots Sport – Shaping Europe) от юни 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на групата на високо равнище за дипломацията в областта на спорта от юни 2016 г.,

—  като взе предвид програмата „Еразъм+“, която има за цел справяне с трансграничните заплахи за почтеността в спорта, насърчаване и подкрепа на доброто управление в спорта, двойната кариера на спортистите и доброволческите дейности в спорта, заедно със социалното приобщаване и равните възможности,

—  като взе предвид Бялата книга за спорта на Комисията (COM(2007)0391),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2015 г. относно неотдавнашните разкрития за случаи на корупция на високо равнище във ФИФА(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2013 г. относно хазартните игри по интернет на вътрешния пазар(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно Бяла книга за спорта(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на професионалния футбол в Европа(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно агентите на играчи в спорта(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 21 ноември 2013 г. относно Катар: положението на работниците мигранти(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС(10),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 31 май 2016 г. относно утвърждаване на почтеността, прозрачността и доброто управление при големи спортни прояви,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 май 2015 г. относно максималното използване на масовия спорт за развиването на трансверсални умения, по-специално сред младите хора,

—  като взе предвид резолюцията на Съвета от 21 май 2014 г. относно работния план на Европейския съюз за спорта (2014—2017 г.),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 ноември 2013 г. относно приноса на спорта за икономиката на ЕС и по-специално за справянето с младежката безработица и социалното приобщаване,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 25 ноември 2013 г. относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност в различните сектори,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 ноември 2010 г. относно ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване(11),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 3 юли 2016 г. относно интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 18 септември 2014 г. относно манипулирането на спортни състезания,

—  като взе предвид съдебната практика на Съда и Общия съд на Европейския съюз, както и решенията на Комисията в областта на спорта, залаганията и хазартните игри,

—  като взе предвид Световната програма до 2030 г. относно целите за устойчиво развитие,

—  като взе предвид член 6 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0381/2016),

А.  като има предвид, че с влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. Европейският съюз придоби специална компетентност за спорта да изгради и приложи координирана политика на ЕС в областта на спорта, подкрепена от специален бюджетен ред, и да развива сътрудничество с международни органи в областта на спорта, като същевременно отчита специфичния характер на спорта и зачита автономията на управленските структури в спорта;

Б.  като има предвид, че спортът играе важна роля в живота на милиони граждани на ЕС; като има предвид, че аматьорският и професионалният спорт не се изчерпват само със спортните заложби, постижения и състезания, а също така имат значителен социален, образователен, икономически, културен и обединяващ принос за икономиката и обществото на ЕС, както и за неговите стратегически цели и социални ценности;

В.  като има предвид, че спортът представлява значителен и бързо разрастващ се сектор от икономиката на ЕС и има ценен принос за растежа, работните места и обществото, включително на местно равнище, като добавената му стойност и въздействие върху заетостта превишават средните темпове на растеж; като има предвид, че изчисленията за свързаната със спорта заетост са, че тя представлява дял от 3,51% от общата заетост в ЕС, а делът на свързаната със спорта добавена стойност се изчислява на 294 милиарда евро (2,98 % от общата добавена стойност на ЕС);

Г.  като има предвид, че спортът е не само все по-голяма икономическа реалност, но и социално явление, което има важен принос за стратегическите цели и за социалните ценности на Европейския съюз, като толерантност, солидарност, благоденствие, мир, зачитане на правата на човека и разбирателство между народите и културите;

Д.  като има предвид, че спортуването допринася за по-добро качество на живота, предотвратява болестите и има основна роля за укрепване на личностното развитие и здравословното състояние;

Е.  като има предвид, че спазването на основни трудови права е от съществено значение за професионалните спортисти;

Ж.  като има предвид, че спортът допринася също така за интеграцията на хората и излиза извън рамките на раса, религиозна и етническа принадлежност;

З.  като има предвид, че почтеността в спорта е от първостепенно значение с оглед на насърчаването на неговата надеждност и привлекателност;

И.  като има предвид, че спортът има специфичен характер, който се основава на доброволни структури и е предварително условие за неговите образователни и обществени функции;

Й.  като има предвид, че неотдавнашните корупционни скандали в спорта, както и в спортни организации на европейско и международно равнище, накърниха неговия имидж и повдигнаха гласове и въпроси относно необходимостта от реални и структурни промени в органите и организациите за управление на спорта при едновременно отчитане на голямото многообразие на спортните структури в различните европейски държави, както и на обстоятелството, че спортните организации по своята същност в голяма степен се саморегулират;

К.  като има предвид, че професионалният и масовият спорт играят ключова роля за насърчаването на мира в световен мащаб, зачитането на правата на човека и солидарността, носят ползи за обществата по отношение на здравето и икономиката и имат съществена роля за изтъкването на основни образователни и културни ценности, както и за стимулирането на социалното приобщаване;

Л.  като има предвид, че доброто управление в областта на спорта следва да спазва съответната регулаторна уредба на спорта посредством принципите на ефективно, прозрачно, етично и демократично управление, управление на участието, процеси и структури с участието на заинтересованите страни;

М.  като има предвид, че спортните организации отговарят за гарантирането на високи стандарти за управление и почтеност и следва да ги повишават допълнително и да се придържат към тях във всички случаи с цел възстановяване на доверието на гражданите и повишаване на общественото доверие в положителната стойност на спорта;

Н.  като има предвид, че балансирани политики, които имат за цел повишаване на финансовата прозрачност, стабилността и надеждността в спорта са от ключово значение за подобряване на финансовите и управленските стандарти;

О.  като има предвид, че европейският модел на организиран спорт е основан на принципите на териториалност и гражданство с една федерация за всяка дисциплина, както и на механизми за солидарност между елитния и масовия спорт и на повишаване и понижаване, открити състезания и преразпределяне на финансов ресурс;

П.  като има предвид, че признаването на принципа на една федерация за всяка дисциплина е от особено значение и се корени в социалното значение на спорта като най-добро средство за гарантиране на неговите интереси и ползите, които носи на обществото;

Р.  като има предвид, че с основание и по необходимост за всички заинтересовани страни трябва да се изисква спортните състезания да се провеждат и решават в съответствие с международно признатите правила на играта;

С.  като има предвид, че спортните трибунали трябва да играят основна роля за гарантирането на всеобщия характер на правилата на играта, на правото на справедлив процес при свързани със спорта спорове и на добро управление, тъй като те представляват най-подходящото средство за уреждане на спорове в съответствие основните процесуални права на ЕС;

Т.  като има предвид, че нарастващият размер на сумите в обращение в спортния сектор и в организациите породиха изисквания за по-добро управление и прозрачност; като има предвид, че спортът като икономическа дейност е изправен пред серия от скандали, свързани с уреждането на изхода от спортни срещи, включващи различни други престъпления и незаконни дейности като изпиране на пари, корупция и подкупи;

У.  като има предвид, че увеличаването на практиките, свързани с употреба на допинг, продължава да е заплаха за почтеността в спорта и за неговата репутация, тъй като нарушава етични ценности и принципи на спорта като честната игра, и като има предвид, че употребата на допинг е сериозна заплаха за здравето на ползващите го спортисти, като често причинява тежки и трайни увреждания, както и че борбата срещу употребата на допинг е въпрос от обществено значение и е свързан с общественото здраве;

Ф.  като има предвид, че всяка проява на насилие, хулиганство и дискриминация, насочена срещу група хора или срещу нейни членове, било в аматьорския, било в професионалния спорт, накърнява имиджа на спорта и води до отлив на публика от спортните прояви;

Х.  като има предвид, че насърчаването на спортната активност за хора с интелектуални или физически увреждания следва да бъде ключов приоритет на европейско, национално и местно равнище;

Ц.  като има предвид, че участието и видимостта на жените в спорта и спортните състезания трябва да се подобри;

Ч.  като има предвид, че спортистите, особено непълнолетните, са изправени пред растящ икономически натиск и са третирани като стока и поради това трябва да бъдат защитени срещу всяка форма на злоупотреба, насилие или дискриминация, с която биха могли да се сблъскат в течение на спортната си дейност;

Ш.  като има предвид, че е налице нарастваща и обезпокоителна тенденция към притежаване на права от трети лица в отборните спортове в Европа, при което играчите, които често са млади, са частично или напълно притежавани от частни инвеститори и вече не могат да определят пътя на своята бъдеща кариера;

Щ.  като има предвид, че лошите практики, свързани с агенти и с трансфери на играчи, са довели до случаи на изпиране на пари, измама и експлоатация на непълнолетни лица;

АА.  като има предвид, че масовият спорт предлага възможности за справяне с дискриминацията, за насърчаване на социалното приобщаване, сближаването и интеграцията, както и за значителен принос за развитието на трансверсални умения;

АБ.  като има предвид, че все повече клубове разчитат основно на пазара за трансфер за съставяне на отборите си, когато следва да обръщат повече внимание на местното обучение;

АВ.  като има предвид, че спортът се възприема като основно право на всеки и че всеки следва да има еднакво право да се занимава с физическа дейност и спорт;

АГ.  като има предвид, че като цяло физическата активност се намира в застой въпреки неоспоримите доказателства, че подобрява индивидуалното здраве, включително психическото, и благосъстоянието, в резултат на което държавите членки реализират значителни икономии на публични разходи за здравеопазване, както и въпреки нарастващата тенденция за непрофесионални спортове като джогинг, които се практикуват също извън организирани структури;

АД.  като има предвид, че спортните прояви и дейности, и по-специално големите международни състезания, показват предимствата на спорта и имат положително социално и икономическо въздействие, както и положително въздействие върху околната среда;

АЕ.  като има предвид, че националните отбори играят съществена роля не само от гледна точка на поощряване на националната идентичност и вдъхновяване на младите спортисти да постигат най-високо ниво на спортно представяне, но и като насърчават солидарност с масовия спорт;

АЖ.  като има предвид, че допълнителното образование и професионалното обучение на спортистите е от решаващо значение за подготовката им за професионално развитие при приключване на спортната им кариера;

АЗ.  като има предвид, че инвестициите и насърчаването на обучението и образованието на талантливи млади спортисти на местно равнище е от решаващо значение за дългосрочното развитие и общественозначимата роля на спорта;

АИ.  като има предвид, че доброволците са гръбнакът на организирания спорт, обезпечавайки развитието и достъпността на спортните дейности, особено на равнището на масовия спорт; като има предвид и че това e отлична допълнителна възможност за обучение и неформално образование за младите хора, също и на международно равнище и в комбинация с програми за сътрудничество и развитие на територии извън ЕС, в които е необходимо да се засилва диалогът и да се подкрепя външната политика на ЕС;

АЙ.  като има предвид, че спортът, в най-широкия смисъл на думата, е система от ценности на една общност и като има предвид, че тези ценности са основата на един общ език, който надхвърля всякакви културни и езикови граници; като има предвид, че той може да помогне и следва да се счита за възможност за укрепването на диалога и солидарността с трети държави, за насърчаването в световен мащаб на защитата на основните права и свободи на човека и за подкрепа на външната политика на ЕС;

АК.  като има предвид, че нарушенията на правата на интелектуална собственост на спортните организации, включително под формата на цифрово пиратство, особено нелицензираното пряко излъчване на спортни прояви, пораждат сериозни опасения за дългосрочното финансиране на спорта на всички равнища;

АЛ.  като има предвид, че свободата на печата трябва да бъде гарантирана на всички спортни прояви;

АМ.  като има предвид, че спортът може да допринесе за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

Почтеност и добро управление на спорта

1.  отново посочва, че борбата срещу корупцията в спорта изисква транснационални усилия и сътрудничество между всички заинтересовани страни, включително публичните органи, правоприлагащите агенции, спортната индустрия, спортистите и поддръжниците;

2.  призовава международните, европейските и националните спортни организации да се ангажират с практиките на добро управление и да развиват култура на прозрачност и устойчиво финансиране, като направят обществено достъпни финансовата си документация и отчетите за дейността си, включително информацията във връзка със задълженията си за оповестяване на възнагражденията на висшите ръководни кадри и на ограниченията на мандатите;

3.  счита, че развиването на култура на прозрачност трябва да се допълни с по-добро разделение на правомощията в рамките на управителните органи в спорта, по-добро разделение между търговските и благотворителните дейности и по-добри вътрешни процедури за саморегулиране с цел разкриване, разследване и санкциониране на престъпления и незаконни дейности в областта на спорта в рамките на спортните организации;

4.  припомня, че доброто управление, което следва да бъде приоритет в следващия работен план на ЕС за спорта, трябва да бъде условие за автономията на спортните организации в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност, равни възможности, социално приобщаване и демокрация, включително съответно приобщаване на заинтересованите страни;

5.  подчертава необходимостта от политика на нулева толерантност към корупцията и други видове престъпления в спорта;

6.  подчертава, че прилагането на принципите на добро управление в спорта, заедно с мониторинг, надзор и съответните правни инструменти, е ключов фактор за подпомагането на изкореняването на корупцията и други порочни практики;

7.  призовава Комисията и държавите членки, както и спортните организации и кандидатите за домакинство, да гарантират, че при кандидатстване за домакинство на големи прояви се спазват стандартите за добро управление, правата на човека и трудовите права, както и принципът на демократичност, с цел осигуряване на положително социално, икономическо и екологично въздействие върху местните общности, при едновременно зачитане на многообразието и традициите, за да се гарантира устойчиво наследство и доверие в спорта;

8.  счита, че държави, които кандидатстват за домакинство или са домакини на спортни прояви, трябва да прилагат социално, екологично и икономически отговорно планиране, организация, провеждане, участие и проследяване на тези прояви; призовава спортните организации и държавите, които са домакини на такива прояви, да избягват нежелани промени в средата на живот на местните жители, включително разселване на местното население;

9.  призовава Комисията да развие инструмент за обществено поемане на ангажименти и да проучи възможността за създаване на кодекс за поведение в областта на доброто управление и почтеността в спорта; счита, че спорните организации следва да определят правила за прозрачност, етични стандарти, кодекс за поведение на надзорните си органи, изпълнителните си комитети и членовете си, както и оперативни политики и практики с цел да се гарантира независимостта им и зачитането на установените правила; счита освен това, че проучването на нови инструменти за сътрудничество между правителствата, спортните организации и ЕС може да допринесе за справяне с някои от текущите предизвикателства, пред които е изправена спортната индустрия;

10.  настоятелно призовава държавите членки да обвържат публичното финансиране за спорта със спазването на установени и публично достъпни минимални стандарти за управление, мониторинг и отчетност;

11.  счита, че подобряването на доброто управление и почтеността в спорта изисква промяна в нагласите на всички съответни заинтересовани страни; подкрепя инициативите, предприети от страна на спортни организации и други заинтересовани страни, за подобряване на стандартите за управление в спорта и разширяване на диалога и сътрудничеството с местните и националните органи;

12.  призовава спортните организации да представят до 2018 г. и надлежно да изпълнят конкретни предложения за подобряване на стандартите за добро управление за спортните организации, за ръководните органи в спорта и за членуващите в тях асоциации, и да публикуват резултатите; подчертава, че с оглед на това е жизненонеобходимо да се осъществява съответен мониторинг;

13.  призовава държавите членки да установят уреждането на изхода от спортни срещи като специален престъпен състав и да гарантират, ако вече не са направили това, че всяка престъпна дейност, като уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта, е обект на съдебно преследване и съответна санкция, тъй като уреждането на изхода от спортни срещи и манипулирането на спортни състезания нарушават етиката и почтеността в спорта и вече подлежат на санкции от страна на спортните органи;

14.  подчертава, че предизвикателствата, свързани с разследването на международни случаи на уреждане на изхода от спортни срещи, изискват трансграничен обмен на информация и сътрудничество, в рамката на национални платформи между органите в сферата на спорта, държавните органи и операторите на залагания с цел установяване, разследване и наказателно преследване на уреждането на изхода от спортни срещи; призовава държавите членки да обмислят да въведат, ако все още не са го направили, специализирани органи на прокуратурата, на които да бъде възложено конкретно разследването на случаи на измама в спорта; припомня, че Четвъртата директива за борба с изпирането на пари въвежда изискването операторите на хазартни игри да извършват комплексни проверки на големи сделки;

15.  призовава Съвета да намери решение, което ще даде възможност на ЕС и на неговите държави членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа относно манипулирането на спортни състезания с цел да се предостави възможност за пълното ѝ ратифициране и изпълнение, и настоятелно призовава Комисията да съдейства за този процес и да осигури ефективното му проследяване;

16.  припомня на Комисията за нейното обещание да издаде препоръка относно обмена на най-добри практики при предотвратяването и борбата със свързани със залагания манипулации на спортни срещи и настоятелно я призовава незабавно да публикува тази препоръка;

17.  призовава Комисията да укрепи междуинституционалните връзки със Съвета на Европа и впоследствие да разработи координирани оперативни програми, осигуряващи най-ефективно използване на ресурсите;

18.  подкрепя и насърчава по-нататъшното развитие на кампании и информационни програми за превенция, образование и повишаване на осведомеността с цел предоставяне на съвети на спортистите, треньорите, длъжностните лица и съответните заинтересовани страни на всички равнища относно опасностите от уреждането на изхода от спортни срещи, допинга и други свързани с почтеността въпроси, включително рисковете, с които могат да се сблъскат, и начините, по които могат да докладват за съмнителни предложения; призовава Комисията и държавите членки да предложат конкретни мерки, които да бъдат включени в следващия работен план на ЕС за спорта, например пилотни програми и проекти, целящи да се гарантира, че младите хора получават гражданско образование в областта на спорта във възможно най-ранна възраст;

19.  призовава Комисията да продължи да подкрепя антидопингови проекти чрез програмата „Еразъм+“, като същевременно направи оценка на въздействието ѝ и гарантира, че тя допълва по ползотворен начин съществуващите антидопингови схеми за финансиране;

20.  призовава Комисията да подпомага проекти за добро управление в ръководството на спорта в рамките на цялата програма „Еразъм+“;

21.  призовава държавите членки да подпомагат допинг контрола, националните програми за изследване за употреба на допинг и законодателните уредби, които предоставят възможност за координация и обмен на информация между държавните органи, спортните организации и антидопинговите агенции; призовава държавите членки да предоставят възможност на последните да създадат широкообхватни програми за мониторинг на употребата на допинг и да обработват и обменят данни в съответствие с настоящите и бъдещите правила на ЕС за защита на данните;

22.  отбелязва значението на Световната антидопингова агенция (WADA) при мониторинга и координацията на антидопинговите политики и правила по целия свят; призовава Комисията и държавите членки да работят в тясно сътрудничество с WADA, ЮНЕСКО и Съвета на Европа с оглед на по-ефективната превенция и борба с допинга чрез засилване на правните и политическите ангажименти на Световния антидопингов кодекс (WADAC); призовава ЕС да насърчава обмена на информация и най-добри практики относно политиките в областта на здравеопазването и превенцията в борбата срещу допинга в световен мащаб;

23.  призовава Комисията и Съвета да насърчават и улесняват договарянето на споразумения между държавите, които позволяват на надлежно упълномощени екипи за допинг контрол от други държави да провеждат тестове при зачитане на основните права на спортистите и в съответствие с Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта;

24.  счита, че допингът представлява също така все по-голям проблем в сектора на непрофесионалния спорт, където са необходими образователни и информационни кампании и опитни и професионални инструктори и треньори, за да се помогне за насърчаване на здравословното поведение по отношение на допинга;

25.  призовава държавите членки и Комисията да работят в тясно сътрудничество с WADA и Съвета на Европа при определянето на политика за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

26.  насърчава спортните организации и националните публични органи да създадат координирани системи за борба с допинга за трансгранично наблюдение и да предприемат конкретни мерки срещу производството и трафика на незаконни допингови вещества в света на спорта;

27.  приветства новата Конвенция на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви и настоятелно призовава държавите членки да я подпишат и ратифицират незабавно; потвърждава предложението си за въвеждане на взаимно признаване на забраните за присъствие на стадиони в Европа и за обмен на данни във връзка с това;

28.  призовава Комисията да проучи начини за обмен на информация в контекста на насилието в спорта чрез съществуващите мрежи;

29.  отбелязва, че заплахата от тероризъм изисква нови усилия за осигуряване на оперативната безопасност и сигурността по време на спортни прояви;

30.  подчертава, че спортните органи следва да гарантират на независимите информационни медии необходимия достъп и възможности за събиране на новини по време на всички спортни прояви, за да могат те да изпълняват ролята си като важни и критични наблюдатели на спортните прояви и на административното управление на спорта;

31.  категорично осъжда всички форми на дискриминация и насилие в спорта, както на терена, така и извън него, и подчертава необходимостта от предотвратяване на такова поведение на всички равнища, от подобряване на съобщаването и мониторинга на такива инциденти и от популяризиране на основни ценности като уважение, приятелство, толерантност и честна игра; счита, че спортните организации, които спазват високи стандарти на добро управление, са в състояние по-добре да популяризират обществената роля на спорта и да се борят с расизма, дискриминацията и насилието;

32.  припомня необходимостта от засилване на борбата срещу трафика на хора в областта на спорта, по-специално трафика на деца;

33.  приветства практиките за добро саморегулиране, като например инициативата за честна финансова игра, тъй като те насърчават повече икономическа рационалност и по-добри стандарти за финансово управление в професионалния спорт с акцент върху дългосрочната вместо върху краткосрочната перспектива, като по този начин се допринася за стабилното и устойчиво развитие на спорта в Европа; подчертава, че честната финансова игра насърчава прилагането на по-добри стандарти за финансово управление и поради това следва да се прилага стриктно;

34.  приветства прозрачните и устойчиви инвестиции в спорта и спортните организации, при условие че подлежат на строг контрол и изисквания за оповестяване и не оказват отрицателно въздействие върху почтеността на състезанията и на спортистите;

35.  счита, че моделът на собственост, при който членовете на клуба запазват контрол върху него (чрез правилото 50+1) е добра практика в ЕС, и приканва държавите членки, управляващите органи в спорта, националните федерации и лигите да започнат конструктивен диалог относно този модел и неговия обмен;

36.  подчертава, че спортистите, и по-специално непълнолетните, трябва да бъдат защитени от практики, свързани със злоупотреба, като например притежаване на права от трети лица, които повдигат редица въпроси относно почтеността, както и по-широки етични съображения; подкрепя решенията на управляващите органи за забрана на притежаването на права върху играчи от трети лица и призовава Комисията да обмисли забрана на притежаването на права от трети лица по силата на законодателството на ЕС и да прикани държавите членки да предприемат допълнителни мерки за разрешаване на въпроса с правата на спортистите;

37.  счита, че е необходима преоценка на правилата, които подпомагат местните играчи, за да се разширят възможностите талантливите млади играчи да играят в първодивизионните отбори на клубовете си и по този начин да се подобри конкурентният баланс в цяла Европа;

38.  призовава управляващите и националните органи на всички равнища да предприемат мерки, които гарантират обезщетение за обучаващите клубове с оглед на насърчаването на наемането и обучението на млади играчи в съответствие с решението Bernard на Съда на Европейския съюз от 16 март 2010 г.;

39.  потвърждава своята подкрепа за европейския модел на организиран спорт, при който федерациите играят основна роля, доколкото той уравновесява множеството различни интереси между всички заинтересовани страни, като спортистите, играчите, клубовете, лигите, асоциациите и доброволците, с подходящо и демократично представителство и механизми за осигуряване на прозрачност в процеса на вземане на решения, както и с открити състезания, основани на спортните качества; призовава за повече финансова солидарност на всички равнища;

40.  приветства ежегодния Спортен форум на ЕС, който насърчава диалога със заинтересованите страни от международните и европейските спортни федерации, олимпийското движение, европейските и националните обединения от спортни организации и други свързани със спорта организации; подчертава, че структурата на диалога със заинтересованите страни, функциите на форума и последващите действия във връзка с обсъждането трябва да бъдат допълнително подобрени;

41.  приветства усилията на Комисията и на всички заинтересовани страни за насърчаване на социалния диалог в спорта, който е отлична възможност за осигуряване на равновесие между основните и трудовите права на спортистите и икономическия характер на спорта чрез включването на всички заинтересовани страни, включително социалните партньори, в обсъждането и сключването на споразуменията; потвърждава задължението на спортните организации да се ангажират с развитието на култура на прозрачност; настоява, че ЕС следва активно да подкрепя минималните стандарти за заетост и труд за професионалните спортисти в цяла Европа;

42.  потвърждава призива си за създаването на регистри за прозрачност за възнаграждението на спортните агенти, подкрепени от ефективна система за мониторинг като клирингова къща за плащания и съответни санкции, в сътрудничество със съответните публични органи с цел справяне със нарушенията от страна на агентите; повтаря призива си за лицензиране и регистрация на спортните агенти, както и за въвеждане на минимално равнище на квалификация; призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка със заключенията на своето „Проучване относно спортните агенти в Европейския съюз“, по-специално по отношение на забележката, че агентите са в центъра на финансовите потоци, които често са непрозрачни, и това ги предразполага към незаконни дейности;

43.  счита, че един интегриран подход към равенството между половете в спорта може да спомогне за избягване на стереотипите и за създаване на положителна социална среда за всички; приветства инициативите, които насърчават равенството между половете и равното представителство във функциите, свързани с вземането на решения в спорта, дават възможност на жените спортисти да съчетават семейния и професионалния си живот в спорта и се стремят към намаляване на основаната на пола разлика във възнагражденията и неравенството при награждаването, както и на всякакви стереотипи и тормоз в спорта; призовава спортните организации да обърнат специално внимание на свързаното с пола измерение, като насърчават участието на жените в спорта;

Социално приобщаване, социална функция и достъпност на спорта

44.  счита, че инвестирането в спорта ще допринесе за изграждането на обединени и приобщаващи общества, за премахването на преградите и ще спомогне за уважението между хората чрез създаването на връзки между различните култури и между етническите и социалните граници и за популяризирането на положително послание за общи ценности, като взаимно уважение, толерантност, състрадание, лидерство, равни възможности и върховенство на закона;

45.  приветства транснационалните спортни прояви, които се провеждат в различни европейски държави, доколкото те допринасят за популяризирането на основни общи ценности на ЕС, като например плурализъм, толерантност, справедливост, равенство и солидарност; припомня, че спортните дейности и прояви насърчават туризма в европейските градове и области;

46.  подчертава стойността на трансверсалните умения, придобити чрез спорт в рамките на неформалното и самостоятелното учене, и освен това подчертава връзката между спорта, пригодността за заетост, образованието и обучението;

47.  подчертава ролята на спорта за приобщаването и интеграцията на групите в неравностойно положение; приветства инициативите за предоставяне на възможност на бежанците, мигрантите и лицата, търсещи убежище, да се състезават като спортисти в спортни състезания;

48.  подчертава значението на образованието чрез спорт и потенциала на спорта да спомогне за връщането на социално уязвими младежи отново в правилния път; признава значението на масовия спорт за предотвратяването и борбата с радикализацията и подкрепя инициативите в тази насока; приветства два пилотни проекта, приети от Европейския парламент: „Спортът като инструмент за интеграция и социално приобщаване на бежанците“ и „Наблюдение и наставничество чрез спорт на младежи, изложени на риск от радикализация“;

49.  припомня, че младите спортисти в Европа често са изправени пред предизвикателството да съчетават спортната си кариера с образование и работа; признава, че висшето и професионалното образование са от решаващо значение за целта за постигане на максимално бъдещо включване на спортистите на пазара на труда; подкрепя въвеждането на ефективни системи за двойна кариера с минимални изисквания за качество и съответен мониторинг на напредъка на програмите за двойна кариера в Европа, както и предоставянето на услуги за кариерно ориентиране чрез споразумения с университетите и институтите за висше образование; призовава Комисията и държавите членки да улеснят трансграничната мобилност на спортистите, да хармонизират признаването на спортната и образователната квалификация, неформалното и самостоятелното образование, придобито чрез спорт, и да засилят обмена на добри практики;

50.  подчертава необходимостта от осигуряване на устойчива финансова подкрепа за обменни програми за двойна кариера на национално равнище и на равнището на ЕС чрез направлението за спорта на програмата „Еразъм+“ и от насърчаване на допълнителните изследвания в тази област; призовава държавите членки да насърчават, в сътрудничество с образователните институции, трансграничния обмен на спортисти и да осигуряват достъп на спортистите до стипендии;

51.  подкрепя мобилността на треньорите и на другите доставчици на услуги (като физиотерапевтите и съветниците в областта на двойната кариера) и обмена на добри практики с акцент върху признаването на квалификациите и техническите нововъведения;

52.  призовава спортните организации да насърчават, заедно с държавите членки, минимални стандарти за треньорите, които да включват проверки на съдебното досие, обучение за предпазване и закрила на непълнолетни лица и на уязвими пълнолетни лица, както и за предотвратяване и борба с употребата на допинг и уреждането на изхода от спортни срещи;

53.  подчертава, че СЗО е определила, че липсата на физическа активност е четвъртият водещ рисков фактор за смъртност в света, със значителни преки и косвени социални и икономически въздействия и разходи за държавите членки; изразява загриженост, че независимо от значителните разходи за насърчаване на физическата активност и въпреки сериозното въздействие на липсата ѝ върху общото здравословно състояние, нейното равнище в някои държави членки спада;

54.  призовава спортните организации и държавите членки да си сътрудничат при подпомагането на пригодността за заетост и мобилността на треньорите, които искат да работят в целия ЕС, чрез ангажимент за осигуряване на контрол на качеството на треньорската компетентност и на стандартите за квалификация и обучение;

55.  насърчава държавите членки и Комисията да превърнат физическата активност в политически приоритет в следващия работен план на ЕС за спорта, по-специално за младите хора и уязвимите общности от социално необлагодетелствани райони, в които участието във физически дейности е ниско;

56.  призовава международните и националните федерации, както и останалите доставчици на образование да гарантират, че въпросите, които се отнасят до почтеността в спорта, са включени в учебната програма за придобиване на квалификации на спортните треньори;

57.  подчертава, че насърчаването на физическото възпитание в училищата е основна отправна точка за децата, що се отнася до усвояването на житейски умения, нагласи, ценности, знания и разбиране, както и до запазването на физическа активност през целия живот; припомня, че участието в спортни занимания в университетите и от по-възрастни хора играе основна роля в поддържането на здравословен начин на живот и насърчаването на социалното взаимодействие;

58.  взема под внимание факта, че населението на ЕС застарява и че поради това следва да се обърне специално внимание на положителното въздействие, което физическата дейност може да окаже върху здравето и благосъстоянието на възрастните хора;

59.  подчертава факта, че спортът и физическата активност следва да бъдат популяризирани по по-добър начин в различните сектори на политика; насърчава местните органи и общините да популяризират равния достъп до физическа активност; препоръчва на държавите членки и на Комисията да насърчават гражданите да се занимават с физическа дейност по-редовно посредством подходящи здравни политики и програми за ежедневието;

60.  призовава държавите членки да популяризират по-добре спорта сред социално изключените групи и сред хората, които живеят в социално необлагодетелствани райони, където участието в спортни дейности често е слабо, и да засилят сътрудничеството с неправителствените организации и училищата, които са активни в тази сфера, по-специално по отношение на градоустройството и изграждането на спортни съоръжения, така че да се вземат предвид специалните нужди на обществеността, и особено тези на уязвимите групи; призовава държавите членки да осигурят пълен и равен достъп до обществени спортни съоръжения във всички райони и да насърчават създаването на нови спортни клубове, по-специално в селските и необлагодетелстваните градски райони;

61.  подчертава, че хората с увреждания следва да имат равен достъп до всички спортни съоръжения, както и до транспортните и другите съоръжения и компетентния поддържащ персонал, необходими за това, и призовава за повишаване на интеграцията на всички свързани със спорта компоненти в съответствие с принципа, че спортните съоръжения следва да бъдат достъпни за всички; настоятелно призовава държавите членки да въведат приобщаващи програми по спорт за хора с увреждания в училищата и университетите, включително чрез осигуряване на обучени треньори и адаптирани програми за физическа активност, така че учениците и студентите с увреждания да могат да участват в часове по спорт и в извънкласни спортни дейности;

62.  признава основната роля на Международните параолимпийски игри за повишаване на осведомеността, борба с дискриминацията и насърчаване на достъпа до спорт за хора с увреждания; призовава държавите членки да положат по-големи усилия за включване в спортни дейности на хора с увреждания, както и да увеличат популярността и излъчването в обществените медии на параолимпийските игри и на други състезания, в които участват спортисти с увреждания;

63.  призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че децата спортуват в безопасна среда;

64.  приветства инициативите, предприети с цел насърчаване на приобщаването, почтеността и достъпността в спорта чрез използването на нови технологии и иновации;

65.  приветства успеха на Европейската седмица на спорта, която има за цел да насърчава спорта, физическата активност и по-здравословен начин на живот за всички в цяла Европа, независимо от възрастта, произхода или физическото им състояние, и призовава всички институции на ЕС и държавите членки да вземат участие и да продължат да насърчават тази инициатива, като същевременно гарантират, че тя е достъпна за възможно най-широка аудитория, по-специално в училищата;

66.  счита, че традиционните спортове са част от европейското културно наследство;

67.  приветства проучването на Комисията относно специфичния характер на спорта; призовава Комисията и спортните организации да обмислят по-нататъшни стъпки за развитието на спецификата на спорта;

68.  подчертава, че финансирането е важен инструмент на политиката на ЕС, който се използва за подобряване на ключови сфери от дейността на ЕС в областта на спорта; призовава Комисията да разпределя повече средства за спорт в рамките на програма „Еразъм+“, с акцент върху масовия спорт и образованието, и да засили неговата видимост и достъпност, за да подобри интегрирането на спорта в други програми за финансиране, като например европейските структурни и инвестиционни фондове или програмата в областта на здравето; призовава за по-добра комуникация между Комисията и държавите членки, за да се осигури възможност за по-ефективно използване на тези средства и да се сведе до минимум административната тежест за организациите за масов спорт;

69.  насърчава държавите членки и Комисията да подкрепят мерки и програми за насърчаване на мобилността, участието, образованието, развитието на умения и обучението на доброволци в сферата на спорта, както и на признанието за тяхната работа; препоръчва обмена на най-добри практики в доброволчеството чрез помощ за насърчаване за увеличаване на заниманията със спорт и спортната култура, включително по линия на програмата „Еразъм+“;

70.  призовава Комисията да издаде насоки за прилагането на правилата за държавна помощ в областта на спорта, като се вземат под внимание социалните, културните и образователните цели на спорта, за да се внесе повече правна сигурност; в тази връзка счита, че нито една спортна организация, по-специално сред организациите за масов спорт, не следва да бъде обект на дискриминация при кандидатстване за публично финансиране на национално и местно равнище;

71.  счита за изключително важно механизмите за финансова солидарност в спорта да създадат необходимата връзка между професионалния и аматьорския спорт; в тази връзка приветства приноса на националните лотарии към масовия спорт и насърчава държавите членки да наложат на лицензираните оператори на залагания задължителна и справедлива финансова възвращаемост в полза на масовия спорт и на проекти, насочени към подобряване на масовия достъп до спорта, с оглед на осигуряване на тяхната устойчивост, прозрачност и проследяемост, в допълнение към вече реализираните финансови постъпления от продажбата на медийни права и права за разпространение;

72.  счита, че продажбата на телевизионни права на централизирана, изключителна и териториална основа при справедливо разделяне на приходите е съществена за устойчивото финансиране на спорта на всички равнища и за гарантиране на равнопоставеност;

73.  подчертава, че нарушенията на правата на интелектуална собственост в областта на спорта представляват заплаха за неговото дългосрочно финансиране;

74.  препоръчва на държавите членки да въведат в данъчните си системи и активно да използват разпоредби за подкрепа на освобождаване от ДДС, данъчни облекчения и други форми на финансови стимули в масовия спорт; признава, че правилата за държавна помощ не следва да се прилагат спрямо това подпомагане;

75.  призовава Комисията и държавите членки да разпределят повече средства за открити обществени спортни площадки и детски площадки, с цел да се подобри лесният достъп до масовия спорт;

76.  счита, че устойчивостта и опазването на околната среда следва да бъдат неделима част от спортните прояви и че заинтересованите страни в спорта следва да допринасят за Световната програма до 2030 г. относно целите за устойчиво развитие;

77.  насърчава националните олимпийски комитети и спортни федерации на държавите членки да приемат и използват знамето и символа на Европейския съюз заедно със съответните национални знамена и символи, когато се провеждат международни спортни прояви;

78.  подчертава, че спортът е мощен фактор за създаване и укрепване на чувство за местна, национална и дори европейска принадлежност;

79.  подчертава колко е важно да съществува пълна прозрачност по отношение на собствеността в професионалните спортни клубове;

o
o   o

80.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на европейските, международните и националните спортни федерации и асоциации.

(1) ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 81.
(2) ОВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 89.
(3) ОВ C 93, 9.3.2016 г., стр. 42.
(4) ОВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 137.
(5) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 46.
(6) ОВ C 271 E, 12.11.2009 г., стр. 51.
(7) OВ C 27 E, 31.1.2008 г., стр. 232.
(8) ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 99.
(9) ОВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 42.
(10) Приети текстове, P8_TA(2016)0005.
(11) ОВ С 326, 3.12.2010 г., стр. 5.

Правна информация - Политика за поверителност