Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2143(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0381/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0381/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 21
CRE 01/02/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0012

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 547kWORD 73k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα
P8_TA(2017)0012A8-0381/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (2016/2143(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στο οποίο προσδιορίζονται οι σκοποί της πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση του Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Principles for Good Governance of Sport in the EU» (Αρχές χρηστής διακυβέρνησης του αθλητισμού στην ΕΕ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον λαϊκό αθλητισμό του Ιουνίου 2016 με τίτλο «Grassroots Sport – Shaping Europe» (Μαζικός λαϊκός αθλητισμός – Διαμορφώνοντας την Ευρώπη),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την αθλητική διπλωματία του Ιουνίου 2016,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο επιδιώκει να αντιμετωπίσει απειλές διασυνοριακού χαρακτήρα κατά της ακεραιότητας του αθλητισμού και να προωθήσει και να υποστηρίξει τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, τις διπλές σταδιοδρομίες των αθλητών και τις εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισμό, σε συνάρτηση με την κοινωνική ένταξη και την ισότητα των ευκαιριών,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 11ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών στον αθλητισμό(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το Κατάρ: η κατάσταση των μεταναστών εργαζομένων(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2016, σχετικά με την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ρόλου του μαζικού λαϊκού αθλητισμού στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με το Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη συμβολή του αθλητισμού στην οικονομία της ΕΕ και ιδίως στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την κοινωνική ένταξη,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε όλους τους τομείς,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού ως παράγοντα και μοχλού της ενεργού κοινωνικής ένταξης(11),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 3ης Ιουλίου 2016, με θέμα μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις της Επιτροπής σε θέματα αθλητισμού, αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο θεματολόγιο 2030 για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0381/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απόκτησε στον τομέα του αθλητισμού ειδική αρμοδιότητα για την οικοδόμηση και την εφαρμογή μιας πολιτικής για τον αθλητισμό υπό τον συντονισμό της ΕΕ, που θα στηρίζεται από ειδική προς τον σκοπό αυτό γραμμή του προϋπολογισμού, καθώς και για την ανάπτυξη της συνεργασίας με διεθνείς φορείς στον τομέα του αθλητισμού, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού και τηρουμένης της αυτονομίας των διοικητικών δομών που διέπουν τον αθλητισμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ερασιτεχνικός και ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν περιορίζονται απλά στις αθλητικές ικανότητες, στα αθλητικά επιτεύγματα και στις διοργανώσεις αλλά συμβάλλουν σημαντικά από κοινωνική, εκπαιδευτική, οικονομική, πολιτιστική και συσπειρωτική άποψη τόσο στην οικονομία και στην κοινωνία της ΕΕ, όσο και στους στρατηγικούς στόχους και τις κοινωνικές αξίες της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας της ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνία, ακόμη και την τοπική, αποφέροντας αποτελέσματα προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης ανώτερα των μέσων ρυθμών ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η απασχόληση στον τομέα του αθλητισμού ισοδυναμεί με το 3,51% του συνολικού ποσοστού απασχόλησης της ΕΕ, ενώ το μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στον τομέα του αθλητισμού ανέρχεται σε 294 δισεκατομμύρια EUR (2,98% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός δεν αποτελεί μόνο αναπτυσσόμενη οικονομική πραγματικότητα, αλλά και κοινωνικό φαινόμενο το οποίο συμβάλλει σημαντικά στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις κοινωνικές της αξίες, όπως είναι η ανοχή, η αλληλεγγύη, η ευημερία, η ειρήνη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατανόηση μεταξύ διαφορετικών εθνών και πολιτισμών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην πρόληψη ασθενειών, ενώ διαδραματίζει επίσης θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση της προσωπικής ανέλιξης και της κατάστασης της υγείας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα είναι αναγκαία για τους επαγγελματίες αθλητές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός συμβάλλει επίσης στην ένταξη των ατόμων και υπερβαίνει τα όρια που θέτουν φυλή, θρησκεία και εθνική καταγωγή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλητισμού είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της αξιοπιστίας και της ελκυστικότητάς του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού, η οποία βασίζεται σε δομές εθελοντικού χαρακτήρα και αποτελεί προϋπόθεση για την εκπαιδευτική και κοινωνιακή αποστολή του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς που αποκαλύφθηκαν προσφάτως στον χώρο του αθλητισμού και στους κόλπους των αθλητικών ομοσπονδιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο έχουν αμαυρώσει την εικόνα του αθλητισμού, γεγονός που οδηγεί στη διατύπωση απόψεων και ερωτημάτων σχετικά με την επείγουσα ανάγκη ριζικής, πραγματικής μεταρρύθμισης των διοικητικών συμβουλίων αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών, χωρίς εντούτοις να αγνοείται η ευρεία πολυμορφία των αθλητικών δομών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι αθλητικές οργανώσεις είναι από τη φύση τους σε μεγάλο βαθμό αυτορρυθμιζόμενες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο επαγγελματικός όσο και ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης σε παγκόσμιο επίπεδο, αποφέρουν οφέλη για τις κοινωνίες στους τομείς της υγείας και της οικονομίας και καλούνται να διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη θεμελιωδών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αξιών, καθώς και στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλή διακυβέρνηση στον χώρο του αθλητισμού οφείλει να σέβεται το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο του αθλητισμού ευθυγραμμιζόμενη με τις αρχές μιας αποτελεσματικής, διαφανούς, δεοντολογικής και δημοκρατικής διαχείρισης και εφαρμόζοντας το μοντέλο μιας συμμετοχικής διακυβέρνησης και τις διαδικασίες και τις δομές με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν το καθήκον να εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και ακεραιότητας, να μεριμνούν για τη διαρκή βελτίωση αυτών και να τα τηρούν σε όλες τις περιστάσεις, και τούτο με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και την ενίσχυση της πίστης του κοινού στη θετική αξία του αθλητισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση ισορροπημένων πολιτικών που αποσκοπούν στην αύξηση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας, της σταθερότητας και της αξιοπιστίας στον χώρο του αθλητισμού είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών προτύπων και των προτύπων διακυβέρνησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο του οργανωμένου αθλητισμού θεμελιώνεται πάνω στις αρχές της εδαφικότητας και της εθνικότητας, με μία ομοσπονδία ανά άθλημα, και σε μηχανισμούς «αλληλεγγύης» που βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ πρωταθλητισμού και μαζικού λαϊκού αθλητισμού αλλά και στις ανόδους/υποβιβασμούς των συλλόγων, τα ανοικτά πρωταθλήματα και την ανακατανομή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της αρχής της ενιαίας ομοσπονδίας ανά άθλημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και θεμελιώνεται στην κοινωνική σημασία του αθλητισμού διότι θεωρείται το καλύτερο δυνατό μέσο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του αθλητισμού και των οφελών που αποφέρει στην κοινωνία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμιτή και αναγκαία για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς η απαίτηση να διεξάγεται οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση και να αναδεικνύεται ο νικητής της σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες του αθλήματος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αθλητικά δικαστήρια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις προσπάθειες διαφύλαξης των παγκοσμίως αναγνωρισμένων κανόνων του αθλήματος, του δικαιώματος της δίκαιης δίκης σε διαφορές στον τομέα του αθλητισμού και της χρηστής διακυβέρνησης, διότι συνιστούν το πλέον κατάλληλο μέσο για την επίλυση διαφορών στον χώρο του αθλητισμού, σε συμφωνία με τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα που ισχύουν στην ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ολοένα και μεγαλύτερα χρηματικά ποσά που διακινούνται στον τομέα του αθλητισμού και στους εμπλεκόμενους φορείς έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός, ως οικονομική δραστηριότητα, καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά σκανδάλων στημένων αγώνων, ένα πρόβλημα που συνδέεται στενά με άλλα εγκλήματα διαφόρων τύπων και παράνομες δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διαφθορά και η δωροδοκία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα ντόπινγκ αποτελούν διαρκή απειλή κατά της ακεραιότητας και της φήμης του αθλητισμού αφού παραβιάζουν ηθικές αξίες και αρχές του αθλητισμού, όπως το ευ αγωνίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ντόπινγκ θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των εμπλεκόμενων αθλητών και προξενεί συχνά σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η καταπολέμηση του ντόπινγκ αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και δημόσιας υγείας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιοπραγίες, ο χουλιγκανισμός και οι διακρίσεις κατά μιας ομάδας ατόμων ή ενός μέλους μιας τέτοιας ομάδας, στα πλαίσια ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού αθλητισμού, αμαυρώνει την εικόνα του αθλητισμού και αποθαρρύνει τους φιλάθλους από το να παρακολουθούν αθλητικές διοργανώσεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του αθλητισμού για τα άτομα με διανοητικές ή σωματικές αναπηρίες οφείλει να αποτελεί βασική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η συμμετοχή και η προβολή των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού και στους αθλητικούς αγώνες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητές, και δη οι ανήλικοι, δέχονται ολοένα και αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, αντιμετωπίζονται περισσότερο ως εμπορικά αγαθά παρά ως άνθρωποι και πρέπει συνεπώς να προστατεύονται από οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, βίας και διακρίσεων ενδεχομένως ανακύψει κατά τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαιτέρως ανησυχητικό και διογκούμενο φαινόμενο του καθεστώτος της ιδιοκτησίας παικτών από τρίτους σε ομαδικά αθλήματα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας οι παίκτες, που είναι συχνά πολύ νεαρής ηλικίας, ανήκουν εν μέρει ή πλήρως σε ιδιώτες επενδυτές και δεν μπορούν πλέον να καθορίζουν τη μελλοντική πορεία της σταδιοδρομίας τους·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζονται από μάνατζερ και σε σχέση με μετεγγραφές παικτών έχουν οδηγήσει σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτες και περιστατικά εκμετάλλευσης ανηλίκων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός προσφέρει ευκαιρίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, συνοχής και ενσωμάτωσης και συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ο αριθμός των συλλόγων που βασίζονται κυρίως στην αγορά μετεγγραφών για τη σύνθεση των ομάδων τους, ενώ θα έπρεπε να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην κατάρτιση σε τοπικό επίπεδο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός γίνεται αντιληπτός ως καθολικό θεμελιώδες δικαίωμα και ότι όλοι θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα στην ενασχόληση με τη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει στασιμότητα που εμφανίζουν γενικά οι αριθμοί των σωματικώς ασκούμενων, και τούτο παρά τα αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σωματική άσκηση βελτιώνει την προσωπική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής, και την ευημερία των πολιτών και ότι τα κράτη μέλη μπορούν συνεπώς να προσβλέπουν σε σημαντική εξοικονόμηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, και παρά την αυξανόμενη προτίμηση στον αθλητισμό αναψυχής με δραστηριότητες όπως το τζόκινγκ που ασκούνται εκτός οποιασδήποτε οργανωμένης δομής·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές διοργανώσεις και δραστηριότητες, και ιδίως τα μείζονα διεθνή αθλητικά πρωταθλήματα, προβάλλουν τα οφέλη του αθλητισμού και έχουν θετική κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική επίδραση·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές ομάδες διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο τόσο στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και την παροχή έμπνευσης σε αθλητές νεαρής ηλικίας ώστε να επιτύχουν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα αθλητικών επιδόσεων όσο και στην προώθηση της αλληλεγγύης στο πλαίσιο του μαζικού λαϊκού αθλητισμού·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των αθλητών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να είναι αυτοί έτοιμοι για τη σταδιοδρομία τους μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση ταλαντούχων αθλητών νεαρής ηλικίας, καθώς και η προώθησή τους σε τοπικό επίπεδο, είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και τον κοινωνιακό ρόλο του αθλητισμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του οργανωμένου αθλητισμού, διότι διασφαλίζουν την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και την προσβασιμότητα σε αυτές, ιδίως σε ερασιτεχνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντισμός αποτελεί για τους νέους μια ακόμα εξαιρετική ευκαιρία κατάρτισης και άτυπης εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και σε διεθνές πλαίσιο και σε συνδυασμό με προγράμματα συνεργασίας και ανάπτυξης σε περιοχές εκτός ΕΕ, στις οποίες πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος και να προωθηθεί η εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί, με την ευρύτερη έννοια του όρου, σύστημα αξιών για μια κοινότητα και ότι οι αξίες αυτές σχηματίζουν τη βάση μιας κοινής γλώσσας που υπερβαίνει κάθε πολιτιστικό και γλωσσικό εμπόδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου και της αλληλεγγύης με τρίτες χώρες, στην προώθηση της προστασίας των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και στην υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και θα πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων αυτών·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των αθλητικών ομοσπονδιών, μέσω και ψηφιακής πειρατείας, και ιδίως η ζωντανή αναμετάδοση αθλητικών διοργανώσεων χωρίς άδεια εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του αθλητισμού, σε όλα τα επίπεδα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Ακεραιότητα και χρηστή διακυβέρνηση στον χώρο του αθλητισμού

1.  επαναλαμβάνει ότι για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού απαιτούνται διακρατικές προσπάθειες και συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, της βιομηχανίας του αθλητισμού, των αθλητών και των φιλάθλων·

2.  καλεί τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες να δεσμευθούν στην υιοθέτηση πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης και να αναπτύξουν μια νοοτροπία διαφάνειας και βιώσιμης χρηματοδότησης, μέσω της δημοσιοποίησης των οικονομικών τους στοιχείων και του απολογισμού δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης του ύψους των αποζημιώσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και της προβλεπόμενης διάρκειας της θητείας τους·

3.  είναι της άποψης ότι η διαμόρφωση μιας νοοτροπίας διαφάνειας πρέπει να συμπληρώνεται από καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των εξουσιών στους κόλπους των αθλητικών διοικητικών φορέων, καλύτερη διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων εμπορικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών αυτορρύθμισης για την προώθηση, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών στον χώρο του αθλητισμού και παράνομων δραστηριοτήτων στους κόλπους των αθλητικών οργανώσεων·

4.  υπενθυμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, η οποία θα πρέπει να καταστεί προτεραιότητα στο επόμενο σχέδιο εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό, οφείλει να αποτελεί προϋπόθεση για την αυτονομία των αθλητικών ομοσπονδιών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής ένταξης και της δημοκρατίας και να διασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή των ενδιαφερομένων·

5.  επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής στη διαφθορά και σε άλλους τύπους εγκληματικότητας στον αθλητισμό·

6.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των αρχών της χρηστής διαχείρισης στον χώρο του αθλητισμού, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση, την επιτήρηση και τα κατάλληλα νομικά μέσα, αποτελεί καίριο παράγοντα στην προσπάθεια εξάλειψης της διαφθοράς και άλλων αθέμιτων πρακτικών·

7.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους υποψήφιους διοργανωτές να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες υποβολής υποψηφιοτήτων για τη φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων να διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα θεμελιώδη ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και σύμφωνα με την αρχή της δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλίσουν έναν θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο για τις τοπικές κοινότητες, με σεβασμό της πολυμορφίας και των παραδόσεων και στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης κληρονομιάς και αξιοπιστίας του αθλητισμού·

8.  είναι της άποψης ότι οι χώρες που υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων ή φιλοξενούν τέτοιες διοργανώσεις οφείλουν να εφαρμόζουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά υπεύθυνες διαδικασίες προγραμματισμού, οργάνωσης, υλοποίησης, συμμετοχής και συνέχειας σε σχέση με τις εν λόγω διοργανώσεις· ζητεί από τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις χώρες που φιλοξενούν αθλητικές διοργανώσεις να αποφεύγουν ανεπιθύμητες αλλαγές στο περιβάλλον διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του εκτοπισμού τοπικών πληθυσμών·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει πίνακα δεσμεύσεων και να διερευνήσει το ενδεχόμενο σύνταξης κώδικα δεοντολογίας στους τομείς της χρηστής διακυβέρνησης και της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού· συντάσσεται με την άποψη ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να θεσπίζουν κανόνες διαφάνειας, πρότυπα δεοντολογίας, κανόνα δεοντολογίας για τις εποπτικές αρχές, τις εκτελεστικές επιτροπές και τα μέλη τους, καθώς και πολιτικές και πρακτικές λειτουργίας που εγγυώνται την ανεξαρτησία και την συμμόρφωση με τους κείμενους κανόνες· φρονεί επιπλέον ότι η διερεύνηση νέων μέσων συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών και της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία του αθλητισμού·

10.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η δημόσια χρηματοδότηση για τον αθλητισμό να παρέχεται υπό την αίρεση της συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα και δημοσίως διαθέσιμα ελάχιστα πρότυπα διακυβέρνησης, εποπτείας και υποβολής εκθέσεων·

11.  φρονεί ότι η βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και η διαφύλαξη της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού προϋποθέτει αλλαγή στη νοοτροπία όλων των εμπλεκόμενων φορέων· στηρίζει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι αθλητικές ομοσπονδίες και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς για τη βελτίωση των προτύπων διακυβέρνησης στον αθλητισμό και για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με τοπικές και εθνικές αρχές·

12.  καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες να εκπονήσουν έως το 2018 συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των προτύπων χρηστής διακυβέρνησης των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών διοικητικών φορέων και των ενώσεων μελών τους, να θέσουν τις προτάσεις αυτές δεόντως σε εφαρμογή και να δημοσιεύσουν τα σχετικά αποτελέσματα· επισημαίνει επί τούτου ότι η κατάλληλη εποπτεία είναι ουσιώδους σημασίας·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα για το στήσιμο αγώνων και να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε εγκληματική δράση, όπως το στήσιμο αγώνων και η διαφθορά στον αθλητισμό, υπόκειται σε δικαστικές διαδικασίες και κυρώσεις, όπου αυτό δεν συμβαίνει ήδη, δεδομένου ότι το στήσιμο και η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων συνιστούν παραβίαση της δεοντολογίας και της ακεραιότητας του αθλητισμού και υπόκεινται ήδη σε κυρώσεις από τις αθλητικές αρχές·

14.  επισημαίνει ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με τη διερεύνηση διεθνών υποθέσεων προσυνεννοημένων αγώνων απαιτούν διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ αθλητικών φορέων, κρατικών αρχών και γραφείων στοιχημάτων στο πλαίσιο εθνικών πλατφορμών για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη όσων βρίσκονται πίσω από προσυνεννοημένους αγώνες· καλεί τα κράτη μέλη, εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη, να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης ειδικών εισαγγελικών αρχών που θα είναι κατεξοχήν αρμόδιες για τη διερεύνηση υποθέσεων απάτης στον χώρο του αθλητισμού· υπενθυμίζει ότι η τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών την υποχρέωση να διεξάγουν ελέγχους δέουσας επιμέλειας επί των συναλλαγών υψηλών χρηματικών ποσών·

15.  παροτρύνει το Συμβούλιο να βρει μια λύση ώστε να μπορέσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επικύρωση και η πλήρης εφαρμογή της σύμβασης· παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει και να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, καθώς και να μεριμνήσει ώστε να δοθεί σε αυτήν μια αποτελεσματική συνέχεια·

16.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της για υποβολή σύστασης αναφορικά με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την πρόληψη και καταπολέμηση του στησίματος αγώνων που σχετίζεται με στοιχήματα και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω σύσταση·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τους διοργανικούς δεσμούς με το Συμβούλιο της Ευρώπης, και, ακολούθως, να καταρτίσει συντονισμένα επιχειρησιακά προγράμματα για τη διασφάλιση της πλέον αποδοτικής χρήσης των πόρων·

18.  στηρίζει και ενθαρρύνει εκστρατείες πρόληψης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης καθώς και προγράμματα ενημέρωσης, που έχουν ως στόχο να παρέχουν στους αθλητές, στους προπονητές, στους υπαλλήλους δημόσιας διοίκησης και στους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα συμβουλές σε σχέση με την απειλή των προσυνεννοημένων αγώνων, του ντόπινγκ και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την ακεραιότητα, καθώς και σχετικά με τους κινδύνους με τους οποίους ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να καταγγείλουν αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στο επόμενο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ, όπως δοκιμαστικά προγράμματα και σχέδια, τα οποία θα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η αγωγή του πολίτη στον τομέα του αθλητισμού για τους νέους ξεκινά σε όσο το δυνατό νεαρότερη ηλικία·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει έργα καταπολέμησης του ντόπινγκ μέσω του προγράμματος Erasmus+, διενεργώντας παράλληλα εκτιμήσεις των επιπτώσεών του και λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να συμπληρώνει επωφελώς τα υφιστάμενα καθεστώτα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ντόπινγκ·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τη χρηστή διακυβέρνηση σε έργα αθλητικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα του προγράμματος Erasmus+·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη διεξαγωγή ελέγχων ντόπινγκ, τα εθνικά προγράμματα διενέργειας ελέγχων και τις νομοθεσίες που επιτρέπουν τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατικών αρχών, αθλητικών ομοσπονδιών και οργανισμών αντιντόπινγκ· καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους εν λόγω οργανισμούς τη θέσπιση προγραμμάτων εκτεταμένων ελέγχων κατά του ντόπινγκ, καθώς και την επεξεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Agency (WADA)) για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των πολιτικών και των κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε παγκόσμια κλίμακα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τον WADA, την UNESCO και με το Συμβούλιο της Ευρώπης με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του ντόπινγκ μέσω της ενίσχυσης των νομικών και πολιτικών δεσμεύσεων του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ (WADAC)· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές για την υγεία και την πρόληψη στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ντόπινγκ σε παγκόσμια κλίμακα·

23.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση συμφωνιών μεταξύ χωρών που θα επιτρέπουν σε δεόντως εξουσιοδοτημένες ομάδες ελέγχου ντόπινγκ από άλλες χώρες να διενεργούν σχετικούς ελέγχους, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αθλητών και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό·

24.  είναι της άποψης ότι το ντόπινγκ αποτελεί εξίσου διογκούμενο πρόβλημα στον τομέα του αθλητισμού αναψυχής, όπου επίσης χρειάζονται εκστρατείες εκπαίδευσης και ενημέρωσης, καθώς και πεπειραμένοι και επαγγελματίες γυμναστές και προπονητές που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση υγιούς συμπεριφοράς σε σχέση με το ντόπινγκ·

25.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά με τον WADA και με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τον καθορισμό πολιτικής σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος·

26.  ενθαρρύνει τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις εθνικές δημόσιες αρχές να καθιερώσουν συντονισμένα συστήματα αντιντόπινγκ για τη διασυνοριακή παρακολούθηση και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα κατά της παρασκευής και της διακίνησης παράνομων ουσιών για τη βελτίωση των επιδόσεων στον κόσμο του αθλητισμού·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις και παροτρύνει τα κράτη μέλη να την υπογράψουν και να την κυρώσουν χωρίς χρονοτριβή· επαναλαμβάνει τη πρότασή του για την θέσπιση συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης των απαγορεύσεων εισόδου σε στάδια στην Ευρώπη και ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών·

28.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανούς τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη βία στον χώρο του αθλητισμού μέσω των υφιστάμενων δικτύων·

29.  παρατηρεί ότι η απειλή της τρομοκρατίας επιτάσσει ανανεωμένες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή και η εν γένει ασφάλεια των αθλητικών διοργανώσεων·

30.  τονίζει ότι οι αθλητικοί φορείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν στα ανεξάρτητα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης τόσο την αναγκαία πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις όσο και την δυνατότητα συγκέντρωσης ειδήσεων ώστε τα μέσα αυτά να μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως σημαντικοί και κριτικοί παρατηρητές των αθλητικών διοργανώσεων και της αθλητικής διοίκησης·

31.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή διακρίσεων και βίας στον αθλητισμό, τόσο εντός όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου, και υπογραμμίζει την ανάγκη αποτροπής κάθε τέτοιας συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα, βελτίωσης των δυνατοτήτων καταγγελίας και παρακολούθησης παρόμοιων περιστατικών και προαγωγής των θεμελιωδών αξιών του σεβασμού, της φιλίας, της ανοχής και του ευ αγωνίζεσθαι· συντάσσεται με την άποψη ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες που τηρούν υψηλά πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης διαθέτουν πλεονέκτημα όσον αφορά την προαγωγή του κοινωνιακού ρόλου του αθλητισμού και την καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της βίας·

32.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων στον αθλητισμό, ιδίως παιδιών·

33.  επικροτεί ορθές πρακτικές αυτορρύθμισης, όπως η πρωτοβουλία του οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι, διότι εκτιμά ότι έτσι ενθαρρύνονται η ενίσχυση του οικονομικού ορθολογισμού και η βελτίωση των προτύπων οικονομικής διαχείρισης στον τομέα του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στον μακροπρόθεσμο και όχι στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και με συμβολή συνεπώς στην υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι οι κανόνες σχετικά με το οικονομικό ευ αγωνίζεσθαι ενθαρρύνουν τη εφαρμογή καλύτερων προτύπων οικονομικής διαχείρισης και θα πρέπει συνεπώς να τηρούνται αυστηρά·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διαφανείς και βιώσιμες επενδύσεις στον αθλητισμό και στις αθλητικές ομοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους και σε απαιτήσεις γνωστοποίησης και δεν υποσκάπτουν την ακεραιότητα των αγώνων και των αθλητών·

35.  φρονεί ότι το μοντέλο ιδιοκτησίας των επαγγελματικών συλλόγων βάσει του οποίου τα μέλη διατηρούν τον έλεγχο του συλλόγου (εφαρμόζοντας τον κανόνα 50+1) αποτελεί καλή πρακτική στην ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη, τους αθλητικούς διοικητικούς φορείς, τις εθνικές ομοσπονδίες και τους φορείς διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω μοντέλο·

36.  τονίζει ότι οι αθλητές και δη οι ανήλικοι πρέπει να προστατεύονται από καταχρηστικές πρακτικές, όπως είναι το καθεστώς της ιδιοκτησίας από τρίτους, πρακτικές που εγείρουν πολυάριθμα ζητήματα ακεραιότητας και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα ηθικής τάξης· τάσσεται υπέρ των αποφάσεων διοικητικών φορέων για την κατάργηση του καθεστώτος της ιδιοκτησίας παικτών από τρίτους και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης αυτού του τύπου ιδιοκτησίας από το δίκαιο της ΕΕ και να παρακινήσει τα κράτη μέλη να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των αθλητών·

37.  φρονεί ότι απαιτείται η επανεξέταση των κανόνων για την προώθηση των τοπικών παικτών ώστε να διευρυνθούν οι ευκαιρίες για τη συμμετοχή ταλαντούχων παικτών νεαρής ηλικίας στην πρώτη ομάδα του συλλόγου τους και να βελτιωθεί, κατά συνέπεια, η ανταγωνιστική ισορροπία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

38.  καλεί τους διοικητικούς φορείς και τις εθνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα να λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση της αποζημίωσης των συλλόγων κατάρτισης ποδοσφαιριστών, ώστε να ενθαρρύνεται η πρόσληψη και κατάρτιση νέων ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 16ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση Bernard·

39.  επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να παραμένει υποστηρικτής του ευρωπαϊκού μοντέλου οργανωμένου αθλητισμού, στο οποίο οι ομοσπονδίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, στο βαθμό που αυτό κατορθώνει να εξισορροπεί τα πολυάριθμα αποκλίνοντα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, όπως είναι οι αθλητές, οι παίκτες, οι σύλλογοι, οι φορείς διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων, οι ενώσεις και οι εθελοντές, με τη δέουσα δημοκρατική εκπροσώπηση και τους μηχανισμούς διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, αλλά και με ανοικτά πρωταθλήματα βασισμένα στην αθλητική αξία· ζητεί περισσότερη οικονομική αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα·

40.  επικροτεί τη διοργάνωση του ετήσιου φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό, το οποίο προάγει τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς από διεθνείς και ευρωπαϊκές αθλητικές ομοσπονδίες, το Ολυμπιακό Κίνημα, ευρωπαϊκές και εθνικές διακλαδικές αθλητικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού· επισημαίνει ότι η διάρθρωση του διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα καθήκοντα του φόρουμ και η συνέχεια που δίδεται στις συζητήσεις χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής και όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων ως προς την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα του αθλητισμού, διάλογος που αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την εξισορρόπηση μεταξύ των θεμελιωδών και των εργασιακών δικαιωμάτων των αθλητών, αφενός, και του οικονομικού χαρακτήρα του αθλητισμού, αφετέρου, με την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, στη συζήτηση και τη σύναψη συμφωνιών· αναγνωρίζει την ευθύνη των αθλητικών οργανώσεων ως προς την ανάληψη δέσμευσης για τη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας διαφάνειας· εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να προάγει ενεργά ελάχιστα πρότυπα απασχόλησης και εργασίας για τους επαγγελματίες αθλητές σε ολόκληρη την Ευρώπη·

42.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του σχετικά με την θέσπιση μητρώων διαφάνειας για τις αμοιβές των μάνατζερ αθλητών, τα οποία θα υποστηρίζονται από ένα αποδοτικό σύστημα παρακολούθησης, όπως π.χ. ένα γραφείο συμψηφισμού για τις πληρωμές και επιβολή κατάλληλων κυρώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι αθέμιτες πρακτικές των μάνατζερ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την αδειοδότηση και καταχώριση των μάνατζερ αθλητών, καθώς και για θεσμοθέτηση ελάχιστου επιπέδου προσόντων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματα της μελέτης που εκπόνησε με τίτλο «Μελέτη σχετικά με τους μάνατζερ των αθλητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ιδίως όσον αφορά την παρατήρηση ότι οι μάνατζερ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις οικονομικές ροές, οι οποίες συχνά δεν είναι διαφανείς, κατάσταση που τους καθιστά επιρρεπείς σε παράνομες δραστηριότητες·

43.  εκτιμά ότι η υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον χώρο του αθλητισμού μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή στερεοτύπων και στη δημιουργία θετικού κοινωνικού περιβάλλοντος για όλους· επικροτεί πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα των φύλων και την ισότιμη συμμετοχή τους στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στον χώρο του αθλητισμού, που επιτρέπουν στις αθλήτριες να συνδυάζουν την οικογενειακή και την επαγγελματική αθλητική τους ζωή και που επιδιώκουν τη μείωση των διαφορών στις αμοιβές λόγω φύλου και των ανισοτήτων στην απονομή επάθλων μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και τη καταπολέμηση οποιωνδήποτε στερεοτύπων με βάση το φύλο αλλά και κάθε μορφής παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού· καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου ενθαρρύνοντας την ενασχόληση των γυναικών με τον αθλητισμό·

Κοινωνική ένταξη, κοινωνική λειτουργία και πρόσβαση στον αθλητισμό

44.  πιστεύει ότι η επένδυση στον αθλητισμό θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενωμένων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, στην άρση φραγμών και στην εξασφάλιση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των πολιτών με τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών και τη γεφύρωση εθνοτικών και κοινωνικών χασμάτων, κομίζοντας ένα θετικό μήνυμα κοινών αξιών, όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η ανοχή, η ευσπλαχνία, η πρωτοπορία, η ισότητα των ευκαιριών και το κράτος δικαίου·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση διακρατικών αθλητικών διοργανώσεων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην προώθηση θεμελιωδών κοινών αρχών της ΕΕ, όπως η πολυφωνία, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η αλληλεγγύη· υπενθυμίζει ότι οι αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις προωθούν τον τουρισμό στις κωμοπόλεις, στις πόλεις και στις περιοχές της Ευρώπης·

46.  υπογραμμίζει την αξία των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω του αθλητισμού στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, και επισημαίνει, επιπλέον, τη σύνδεση μεταξύ της αθλητικής απασχολησιμότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

47.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στις προσπάθειες ένταξης και ενσωμάτωσης των μειονεκτουσών ομάδων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που δίνουν σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές διοργανώσεις·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και τη δυνατότητα του αθλητισμού να συμβάλει στην επαναφορά κοινωνικά ευάλωτων νέων στον ορθό δρόμο· υπενθυμίζει πόσο σημαντικός μπορεί να αποβεί ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός στις προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και υποστηρίζει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή· εκφράζει την ικανοποίηση του για δύο πιλοτικά έργα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλους «Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων» και «Παρακολούθηση και καθοδήγηση μέσω του αθλητισμού νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης»·

49.  υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαίοι αθλητές νεαρής ηλικίας βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με την πρόκληση συνδυασμού της αθλητικής τους σταδιοδρομίας με την εκπαίδευση και την εργασία· αναγνωρίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για τη μεγιστοποίηση της μελλοντικής ένταξης των αθλητών στην αγορά εργασίας· τάσσεται υπέρ της δημιουργίας αποτελεσματικών συστημάτων διπλής σταδιοδρομίας με ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας και με κατάλληλη παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων διπλής σταδιοδρομίας στην Ευρώπη, καθώς και με παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω συμφωνιών με πανεπιστήμια ή ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη διασυνοριακή κινητικότητα των αθλητών, να εναρμονίσουν την αναγνώριση των αθλητικών και των εκπαιδευτικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης που αποκτήθηκε μέσω του αθλητισμού και να εδραιώσουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών·

50.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί βιώσιμη χρηματοδοτική στήριξη για τα προγράμματα ανταλλαγής στο πλαίσιο της διπλής σταδιοδρομίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο μέσω του κεφαλαίου του προγράμματος Erasmus+ για τον αθλητισμό και να προωθήσει τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις διασυνοριακές ανταλλαγές αθλητών και να παράσχουν πρόσβαση σε υποτροφίες για αθλητές·

51.  τάσσεται υπέρ της κινητικότητας των προπονητών και άλλων παρόχων υπηρεσιών (όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές και οι σύμβουλοι διπλής σταδιοδρομίας) και υπέρ της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, με έμφαση στην αναγνώριση προσόντων και τεχνικών καινοτομιών·

52.  καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες να προωθήσουν, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ελάχιστα πρότυπα για τους προπονητές που θα περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχων ποινικού μητρώου και την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και προστασίας ανηλίκων και ευάλωτων ενηλίκων, καθώς και κατάρτιση στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση του ντόπινγκ και των προσυνεννοημένων αγώνων·

53.  τονίζει ότι η έλλειψη σωματικής άσκησης προσδιορίζεται από την ΠΟΥ ως ο τέταρτος σοβαρότερος παράγοντας κινδύνου θνησιμότητας παγκοσμίως, με σημαντικό άμεσο και έμμεσο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο και κόστος για τα κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά τα σημαντικά ποσά που έχουν δαπανηθεί για την προαγωγή της σωματικής άσκησης και παρά τον σοβαρό αντίκτυπο που έχει στη γενική υγεία η έλλειψη αυτής, τα επίπεδα σωματικής άσκησης καταγράφουν πτωτική πορεία σε ορισμένα κράτη μέλη·

54.  καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των προπονητών που επιδιώκουν να εργαστούν στο εσωτερικό της ΕΕ και να δεσμευτούν ότι θα διασφαλίσουν ποιοτικούς ελέγχους των προπονητικών ικανοτήτων και των προτύπων επαγγελματικών προσόντων και κατάρτισης των προπονητών·

55.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν τη σωματική άσκηση στις πολιτικές προτεραιότητες του επόμενου προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό, ιδίως όσον αφορά τους νέους και τις ευάλωτες κοινότητες από κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης είναι χαμηλό·

56.  καλεί τις διεθνείς και τις εθνικές ομοσπονδίες, καθώς και άλλους παρόχους εκπαίδευσης, να διασφαλίσουν ότι τα ζητήματα που αφορούν την ακεραιότητα στον χώρο του αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων προπονητικής·

57.  υπογραμμίζει ότι η προαγωγή της φυσικής αγωγής στο σχολείο αποτελεί ουσιαστική αφετηρία ώστε τα παιδιά να διδαχθούν προσόντα, στάσεις, αξίες, γνώσεις και κατανόηση, στοιχεία απαραίτητα στη ζωή, καθώς και την απόλαυση της σωματικής άσκησης σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο, καθώς και για ηλικιωμένους, είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και για την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης·

58.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός της γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ και εκτιμά, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θετική επίδραση που μπορεί να έχει η σωματική άσκηση στην υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων·

59.  επισημαίνει ότι ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση θα πρέπει να προάγονται καλύτερα σε όλους τους τομείς πολιτικής· παροτρύνει τοπικές και δημοτικές αρχές να προαγάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην σωματική άσκηση· συνιστά στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση των πολιτών σε συστηματικότερη βάση μέσω κατάλληλων πολιτικών υγείας και προγραμμάτων για την καθημερινή ζωή τους·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν καλύτερα τον αθλητισμό στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και στους ανθρώπους που ζουν σε κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές, στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης είναι συχνά χαμηλό, καθώς και να ενισχύσουν την συνεργασία τους με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με σχολεία που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού και ιδίως των ευάλωτων ομάδων· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις περιοχές και να ενθαρρύνουν την ίδρυση νέων αθλητικών συλλόγων, ιδίως σε αγροτικές και σε μειονεκτούσες αστικές περιοχές·

61.  τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις απαιτούμενες συγκοινωνίες και άλλες διευκολύνσεις - καθώς και στο αρμόδιο υποστηρικτικό προσωπικό· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ όλων των σχετικών με τον αθλητισμό επιμέρους στοιχείων, σύμφωνα με την αρχή ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αθλητικά προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες σε σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, παρέχοντας ιδίως εκπαιδευμένους προπονητές και κατάλληλα προσαρμοσμένα προγράμματα σωματικής άσκησης στο σχολείο, ξεκινώντας ήδη από τις πρώτες τάξεις, ούτως ώστε οι μαθητές και οι σπουδαστές με αναπηρίες να μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα φυσικής αγωγής και σε αθλητικές εξωσχολικές δραστηριότητες·

62.  αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι Διεθνείς Παραολυμπιακοί Αγώνες στην προώθηση της ευαισθητοποίησης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες και για την αύξηση της προβολής και της αναμετάδοσης των Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και άλλων αθλητικών διοργανώσεων με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες, από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης·

63.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά αθλούνται σε ασφαλές περιβάλλον·

64.  επικροτεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο την προώθηση της ένταξης, της ακεραιότητας και της προσβασιμότητας στον χώρο του αθλητισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών·

65.  χαιρετίζει την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση του αθλητισμού, της σωματικής άσκησης και ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής ή επιπέδου φυσικής κατάστασης· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, να την προωθήσουν περαιτέρω διασφαλίζοντας ότι οι εκδηλώσεις της θα είναι προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό και ιδίως σε σχολεία·

66.  εκτιμά ότι τα παραδοσιακά αθλήματα αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού· καλεί την Επιτροπή και τις αθλητικές ομοσπονδίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών για την ανάπτυξη της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού·

68.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο πολιτικής της ΕΕ που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση βασικών τομέων της δραστηριότητας της ΕΕ στον κλάδο του αθλητισμού· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερα κονδύλια για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του Erasmus+, με έμφαση στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό και στην εκπαίδευση, και να ενισχύσει την προβολή και προσβασιμότητά του, προκειμένου να συνυπολογίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η διάσταση του αθλητισμού στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης, όπως τα ΕΔΕΤ ή το πρόγραμμα για την υγεία· ζητεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω κονδύλια με αποτελεσματικότερο τρόπο και να ελαχιστοποιηθει η διοικητική επιβάρυνση για τους φορείς του μαζικού λαϊκού αθλητισμού·

69.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν μέτρα και προγράμματα προώθησης της κινητικότητας, της συμμετοχής, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της κατάρτισης εθελοντών στον αθλητισμό, καθώς και της αναγνώρισης της εργασίας τους· συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον χώρο του εθελοντισμού μέσω μιας βοήθειας για να προωθηθεί η αθλητική άσκηση και το αθλητικό πνεύμα, μεταξύ άλλων και μέσω των κονδυλίων του προγράμματος Erasmus +·

70.  ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στον αθλητισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς στόχους, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου· φρονεί επ’ αυτού ότι καμία αθλητική ομοσπονδία, ιδίως κανένας φορέας μαζικού λαϊκού αθλητισμού, δεν θα πρέπει να τυγχάνει διακριτικής μεταχείρισης όταν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

71.  θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας οι μηχανισμοί οικονομικής αλληλεγγύης στον χώρο του αθλητισμού να διασφαλίζουν την αναγκαία σύνδεση μεταξύ του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού· εκφράζει επ’ αυτού την ικανοποίησή του για τη συμβολή των εθνικών λαχείων στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό και παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική για τα αδειοδοτημένα γραφεία στοιχημάτων την θεμιτή χρηματοδοτική ανταπόδοση προς όφελος του μαζικού λαϊκού αθλητισμού και προς όφελος προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της μαζικής πρόσβασης στον αθλητισμό, και τούτο προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα αυτών, μια χρηματοδοτική ανταπόδοση που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που προκύπτουν από την πώληση δικαιωμάτων μέσων ενημέρωσης και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών·

72.  υποστηρίζει ότι η πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων με κεντρική διαχείριση και σε αποκλειστική και εδαφική βάση ισότιμης κατανομής των εσόδων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα και για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού·

73.  επισημαίνει ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον αθλητισμό συνιστούν απειλή για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του·

74.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να αξιοποιήσουν ενεργά τα αντίστοιχα φορολογικά συστήματά τους για να υποστηρίξουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλες μορφές οικονομικών κινήτρων για τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω υποστήριξη δεν θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων·

75.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για τη λειτουργία δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών, με σκοπό την ενίσχυση της ευχερούς πρόσβασης στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό·

76.  φρονεί ότι η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αθλητικών διοργανώσεων και ότι οι ενδιαφερόμενοι αθλητικοί φορείς πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της παγκόσμιας ατζέντας του 2030·

77.  καλεί τις εθνικές ολυμπιακές επιτροπές και τις αθλητικές ομοσπονδίες των κρατών μελών να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν, σε περιπτώσεις διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, τη σημαία και το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις εθνικές σημαίες και τα εθνικά σύμβολα·

78.  υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός αποτελεί ισχυρό παράγοντα για την καλλιέργεια και την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν σε τοπικό, εθνικό, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

79.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας των επαγγελματικών αθλητικών συλλόγων·

o
o   o

80.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και διοργανώτριες αρχές πρωταθλημάτων.

(1) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 81.
(2) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 89.
(3) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 42.
(4) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 137.
(5) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 46.
(6) ΕΕ C 271 E της 12.11.2009, σ. 51.
(7) ΕΕ C 27 E της 31.1.2008, σ. 232.
(8) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 99.
(9) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 42.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.
(11) ΕΕ C 326 της 3.12.2010, σ. 5.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου