Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0112(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0277/2016

Внесени текстове :

A8-0277/2016

Разисквания :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Гласувания :

PV 02/02/2017 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0014

Приети текстове
PDF 588kWORD 51k
Четвъртък, 2 февруари 2017 г. - Брюксел Окончателна версия
Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу ***I
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0220),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0131/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 декември 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0277/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместните декларации на Парламента, на Съвета и на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
P8_TC1-COD(2015)0112

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/540.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

на Европейския парламент, Съвета и Комисията

Европейският парламент, Съветът и Комисията признават важността на тясното сътрудничество при наблюдението на прилагането на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна(1), изменено с Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор(2), Регламент (ЕС) № 19/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна(3), и Регламент (ЕС) № 20/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна(4). Във връзка с това те постигат съгласие относно следното:

—  по искане на компетентната комисия на Европейския парламент, Комисията ѝ предоставя информация по всички конкретни предизвикващи загриженост въпроси, свързани с прилагането от страна на Еквадор, Колумбия и Перу на ангажиментите им в областта на търговията и устойчивото развитие;

—  ако Европейският парламент приеме препоръка за започване на разследване във връзка със защитната клауза, Комисията подробно ще проучи дали са изпълнени условията по Регламент (ЕС) № 19/2013 или Регламент (ЕС) № 20/2013 за служебно започване на разследване. Ако Комисията счете, че условията не са изпълнени, тя ще представи на компетентната комисия на Европейския парламент доклад, съдържащ обяснение относно всички фактори, които имат отношение към започването на такова разследване;

—  Комисията извършва оценка на положението на производителите на банани в Съюза до 1 януари 2019 г. При констатирано сериозно влошаване на състоянието на пазара или на положението на производителите на банани в Съюза може да се разгледа възможността за удължаване на срока на валидност на механизма със съгласието на страните по споразумението.

Комисията продължава да извършва редовни анализи на състоянието на пазара и на положението на производителите на банани в Съюза след изтичането на срока на механизма за стабилизиране. При констатирано сериозно влошаване на състоянието на пазара или на положението на производителите на банани в Съюза, предвид значението на сектора на бананите за най-отдалечените региони, Комисията проучва положението заедно с държавите членки и със заинтересованите страни и решава дали следва да се предвиди предприемането на подходящи мерки. Комисията може също така да свиква редовни заседания във връзка с наблюдението с участието на държавите членки и заинтересованите страни.

Комисията разработи статистически инструменти, за да се даде възможност за наблюдение и оценка на тенденциите във връзка с вноса на банани и на положението на пазара на банани в Съюза. Комисията ще обърне специално внимание на преразглеждането на форма̀та на данните от наблюдението на вноса, за да осигури редовно актуализирана информация по лесен за ползване начин.

(1) ОВ L 354, 21.12.2012 г., стр. 3.
(2) OВ L 356, 24.12.2016 г., стр. 3.
(3) Регламент (ЕС) № 19/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (ОВ L 17, 19.1.2013 г., стр. 1).
(4)Регламент (ЕС) № 20/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (ОВ L 17, 19.1.2013 г., стр. 13).

Правна информация - Политика за поверителност