Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0112(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0277/2016

Předložené texty :

A8-0277/2016

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0014

Přijaté texty
PDF 512kWORD 47k
Čtvrtek, 2. února 2017 - Brusel
Dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru***I
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a kterým se mění nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0220),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0131/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0277/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, která jsou připojena k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. února 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o změně nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a o změně nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
P8_TC1-COD(2015)0112

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/540.)


PŘÍLOHA LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Evropského parlamentu, Rady a Komise

Evropský parlament, Rada a Komise se shodují na tom, že je zapotřebí úzce spolupracovat na monitorování provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé(1) ve znění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru(2) , nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé(3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé(4). Za tímto účelem se shodují na tomto:

—  Na žádost příslušného výboru Evropského parlamentu předloží Komise tomuto výboru zprávu o případných konkrétních obavách spojených s prováděním závazků týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje ze strany Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru.

—  Pokud Evropský parlament přijme doporučení k zahájení šetření ohledně ochranných opatření, Komise pečlivě přezkoumá, zda jsou podle nařízení (EU) č. 19/2013 (EU) nebo nařízení (EU) č. 20/2013 splněny podmínky zahájení z moci úřední. Pokud se Komise bude domnívat, že podmínky splněny nejsou, předloží příslušnému výboru Evropského parlamentu zprávu, jejíž součástí bude vysvětlení všech faktorů podstatných pro zahájení šetření.

—  Komise do 1. ledna 2019 přezkoumá situaci producentů banánů v Unii. Pokud bude zjištěno závažné zhoršení situace na trhu nebo situace producentů v Unii, lze uvažovat o prodloužení platnosti tohoto mechanismu po dohodě stran účastnících se dohody.

Komise nadále pravidelně provádí analýzu situace na trhu a situace producentů v Unii po uplynutí platnosti mechanismu stability. Pokud bude zjištěno závažné zhoršení situace na trhu nebo situace producentů v Unii, Komise s ohledem na význam odvětví banánů pro nejvzdálenější regiony danou situaci společně s členskými státy a zúčastněnými stranami posoudí a rozhodne o tom, zda je třeba uvažovat o vhodných opatřeních. Komise může rovněž svolávat pravidelné monitorovací schůzky, jichž se účastní členské státy a zúčastněné strany.

Komise vytvořila statistické nástroje umožňující monitorovat a posuzovat vývoj dovozu banánů a situaci na unijním trhu s banány. Komise věnuje zvláštní pozornost přezkumu formátu údajů vyplývajících z dohledu nad dovozem s cílem poskytovat pravidelně aktualizované informace uživatelsky vstřícnějším způsobem.

(1) Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3.
(2) Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 3.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 1).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 13).

Právní upozornění - Ochrana soukromí