Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0112(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0277/2016

Indgivne tekster :

A8-0277/2016

Forhandlinger :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0014

Vedtagne tekster
PDF 271kWORD 50k
Torsdag den 2. februar 2017 - Bruxelles
Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru ***I
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. februar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0220),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0131/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0277/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side
P8_TC1-COD(2015)0112

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/540.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING

fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige i betydningen af tæt samarbejde i forbindelse med overvågningen af gennemførelsen af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side(1), som ændret ved tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen(2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side(3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 20/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side(4). Med henblik herpå aftaler de følgende:

—  Efter anmodning fra Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg vil Kommissionen aflægge beretning til udvalget om eventuelle særlige problemer i forbindelse med Colombias, Ecuadors eller Perus gennemførelse af deres forpligtelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling.

—  Hvis Europa-Parlamentet vedtager en henstilling om indledning af en undersøgelse af beskyttelsesforanstaltninger, vil Kommissionen nøje undersøge, om betingelserne i forordning (EU) nr. 19/2013 eller i forordning (EU) nr. 20/2013 for indledning på eget initiativ er opfyldt. Såfremt Kommissionen ikke anser betingelserne for opfyldt, forelægger den Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg en beretning med en redegørelse for alle de faktorer, der er relevante for igangsættelsen af en sådan undersøgelse.

—  Kommissionen vil senest den 1. januar 2019 foretage en evaluering af situationen for Unionens bananproducenter. Hvis der konstateres en alvorlig forværring af situationen på markedet eller af situationen for Unionens bananproducenter, kan en forlængelse af mekanismens gyldighedsperiode overvejes efter samtykke fra parterne i aftalen.

Kommissionen vil fortsat foretage regelmæssige analyser af markedssituationen og situationen for Unionens bananproducenter efter udløbet af stabiliseringsmekanismen. Hvis der konstateres en alvorlig forværring af markedssituationen eller af situationen for Unionens bananproducenter, vil Kommissionen sammen med medlemsstaterne og interesseparterne i lyset af banansektorens betydning for regionerne i den yderste periferi undersøge situationen og afgøre, om det bør overvejes at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger. Kommissionen kan ligeledes indkalde til regelmæssige opfølgningsmøder med medlemsstaterne og interesseparterne.

Kommissionen har udarbejdet statistiske værktøjer til at muliggøre overvågning og evaluering af tendenserne i importen af bananer og af situationen på Unionens marked for bananer. Kommissionen vil være særlig opmærksom på at gennemgå formatet for importovervågningsdata med henblik på regelmæssigt at offentliggøre ajourførte oplysninger på en mere brugervenlig måde.

(1) EUT L 354 af 21.12.2012, s. 3.
(2) EUT L 356 af 24.12.2016, s. 3.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (EUT L 17 af 19.1.2013, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 20/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (EUT L 17 af 19.1.2013, s. 13).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik