Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0112(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0277/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0277/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0014

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 498kWORD 46k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0220),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0131/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0277/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου
P8_TC1-COD(2015)0112

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/540.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν πως είναι σημαντική η στενή συνεργασία για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου(1), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού(2), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου(3) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(4). Προς τον σκοπό αυτό, συμφωνούν για τα ακόλουθα:

—  Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα τού κοινοποιεί οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ανησυχίες της αφορούν την εκπλήρωση από την Κολομβία, τον Ισημερινό ή το Περού των υποχρεώσεών τους σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

—  Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013 ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013 για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία θα περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων.

—  Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης των Ευρωπαίων παραγωγών μπανάνας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της αγοράς ή των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης, μπορεί να εξετασθεί η παράταση της περιόδου ισχύος του εν λόγω μηχανισμού, κατόπιν συμφωνίας των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία.

Η Επιτροπή θα εξακολουθεί να πραγματοποιεί τακτικά ανάλυση της κατάστασης της αγοράς και των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης μετά τη λήξη της ισχύος του μηχανισμού σταθεροποίησης. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της αγοράς ή των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης, δεδομένης της σημασίας του τομέα της μπανάνας για τις απόκεντρες περιοχές, η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση μαζί με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς φορείς και θα αποφασίσει κατά πόσο χρειάζεται να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συγκαλεί τακτικά συνεδριάσεις παρακολούθησης με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς φορείς.

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει στατιστικά εργαλεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων των εισαγωγών μπανάνας και της κατάστασης της αγοράς μπανάνας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επανεξέταση του μορφοτύπου των δεδομένων εποπτείας των εισαγωγών, προκειμένου να είναι διαθέσιμα με φιλικό για τον χρήστη τρόπο τακτικά ενημερωμένα στοιχεία.

(1) ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 3.
(2) ΕΕ L 356 της 24.12.2016, σ. 3.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 17 της 19.1.2013, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 17 της 19.1.2013, σ. 13).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου