Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0112(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0277/2016

Pateikti tekstai :

A8-0277/2016

Debatai :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0014

Priimti tekstai
PDF 430kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 2 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė ***I
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. vasario 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0220),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0131/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 20 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0277/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam bendram Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimui;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. vasario 2 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė
P8_TC1-COD(2015)0112

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/540.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos

BENDRAS PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitaria, kad svarbu glaudžiai bendradarbiauti, stebint Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo(1), iš dalies pakeisto Prisijungimo protokolu prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą(2), 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė(3) ir 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė(4), įgyvendinimą. Šiuo tikslu jie susitaria taip:

—  Europos Parlamento atsakingam komitetui paprašius, Komisija jam praneš apie visas konkrečias problemas, susijusias su tuo, kaip Kolumbija, Ekvadoras ar Peru įgyvendina savo įsipareigojimus dėl prekybos ir tvarios plėtros.

—  tuo atveju, jei Europos Parlamentas priima rekomendaciją inicijuoti apsaugos priemonių tyrimus, Komisija atidžiai išnagrinėja, ar tenkinamos Reglamente (ES) Nr. 19/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 20/2013 nustatytos ex-officio inicijavimo sąlygos. Jei Komisija mano, kad sąlygos netenkinamos, ji pateikia Europos Parlamento atsakingam komitetui ataskaitą, kurioje taip pat paaiškinami visi veiksniai, susiję su tokių tyrimų inicijavimu.

—  Komisija įvertina Sąjungos bananų augintojų padėtį ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d.. Jei nustatoma, kad Sąjungos bananų rinkos ar augintojų padėtis labai pablogėjo, gali būti svarstomas priemonės galiojimo pratęsimas, Susitarimo šalims sutikus.

Komisija ir toliau atliks nuolatinę rinkos ir Sąjungos bananų augintojų padėties analizę po to, kai baigia galioti stabilizavimo priemonė. Jei nustatoma, kad labai pablogėjo rinkos arba Sąjungos bananų augintojų padėtis, atsižvelgiant į bananų sektoriaus svarbą atokiausiems regionams, Komisija išnagrinės padėtį kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais ir nuspręs, ar reikėtų svarstyti atitinkamas priemones. Komisija taip pat galėtų sušaukti nuolatinius stebėsenos susitikimus su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.

Komisija sukūrė statistikos priemones, kad būtų sudarytos sąlygos stebėti ir vertinti bananų importo tendencijas ir Sąjungos bananų rinkos padėtį. Komisija skirs ypatingą dėmesį importo priežiūros duomenų formato persvarstymui, siekiant sudaryti galimybes naudotis nuolat atnaujinama informacija vartotojams patogesniu būdu.

(1) OL L 354, 2012 12 21, p. 3.
(2) OL L 356, 2016 12 24, p. 3.
(3) 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (OL L 17, 2013 1 19, p. 1).
(4) 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (OL L 17, 2013 1 19, p. 13).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika