Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0112(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0277/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0277/2016

Debates :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Balsojumi :

PV 02/02/2017 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0014

Pieņemtie teksti
PDF 506kWORD 52k
Ceturtdiena, 2017. gada 2. februāris - Brisele Galīgā redakcija
Divpusējo aizsargpasākumu klauzula un stabilizācijas mehānisms banāniem ES un Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīgumā ***I
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 2. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0220),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0131/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 2016. gada 20. decembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0277/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopējos paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 2. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses
P8_TC1-COD(2015)0112

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/540.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas

KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas par to, ka ir svarīgi cieši sadarboties, lai uzraudzītu, kā tiek īstenots Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses(1), kas grozīts ar Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos(2), Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 19/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses(3), un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 20/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses(4). Šim nolūkam minētās iestādes vienojas par turpmāk minēto:

—  pēc Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas pieprasījuma Komisija tai ziņos par jebkādām konkrētām bažām, kas saistītas ar to, kā Kolumbija, Ekvadora vai Peru īsteno savas saistības tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jomā;

—  ja Eiropas Parlaments pieņems ieteikumu sākt izmeklēšanu par aizsargpasākumiem, Komisija rūpīgi izskatīs, vai ir ievēroti Regulā (ES) Nr. 19/2013 vai Regulā (ES) Nr. 20/2013 paredzētie nosacījumi ex officio uzsākšanai. Ja Komisija uzskatīs, ka nosacījumi nav izpildīti, tā iesniegs Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai ziņojumu, tostarp paskaidrojumu par visiem faktoriem, kas attiecas uz šādas izmeklēšanas sākšanu;

—  Komisija līdz 2019. gada 1. janvārim sagatavos Savienības banānu ražotāju stāvokļa novērtējumu. Ja tiks konstatēta tirgus vai Savienības banānu ražotāju stāvokļa nopietna pasliktināšanās, nolīguma pusēm vienojoties, var tikt paredzēta mehānisma darbības termiņa pagarināšana.

Pēc stabilizācijas mehānisma darbības termiņa beigām Komisija turpinās veikt regulāru tirgus un Savienības banānu ražotāju stāvokļa analīzi. Ja tiks konstatēta tirgus vai Savienības banānu ražotāju stāvokļa pasliktināšanās, Komisija, ņemot vērā banānu nozares lielo nozīmi tālākajos reģionos, kopā ar dalībvalstīm un ieinteresētām personām izvērtēs stāvokli un lems par to, vai būtu jāparedz attiecīgi pasākumi. Komisija varētu arī rīkot regulāras uzraudzības sanāksmes, kurās piedalās dalībvalstis un ieinteresētās personas.

Komisijas ir izstrādājusi statistikas instrumentus, kas ļauj uzraudzīt un novērtēt banānu importa tendences un Savienības banānu tirgus stāvokli. Komisija pievērsīs īpašu uzmanību importa uzraudzības datu formāta pārskatīšanai, lai lietotājiem pēc iespējas ērtākā veidā darītu pieejamu regulāri atjauninātu informāciju.

(1) OV L 354, 21.12.2012., 3. lpp.
(2) OV L 356, 24.12.2016., 3. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 19/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 17, 19.1.2013., 1. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 20/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (OV L 17, 19.1.2013., 13. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika