Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0377/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0377/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0015

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 362kWORD 110k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I
P8_TA(2017)0015A8-0377/2016
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0636),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0393/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0377/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 116.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου
P8_TC1-COD(2015)0289

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου(4) (εφεξής «ΚΑΑ»), καθιερώθηκε σύστημα σχετικά με τις άδειες αλιείας ενωσιακών αλιευτικών σκαφών εκτός των ενωσιακών υδάτων και την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα,

(2)  Η Ένωση αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, (UNCLOS)(5) και έχει κυρώσει τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών, του 1995, για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, της 4ης Αυγούστου 1995, (συμφωνία του ΟΗΕ για τα αποθέματα ιχθύων)(6). Με τις εν λόγω διεθνείς διατάξεις καθορίζεται η αρχή της υποχρέωσης όλων των κρατών να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση και η διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και να συνεργάζονται μεταξύ τους προς τον σκοπό αυτό. [Τροπολογία 1]

(3)  Η Ένωση έχει αποδεχτεί τη συμφωνία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) της 24ης Νοεμβρίου 1993 για την προώθηση της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από τα αλιευτικά σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία συμμόρφωσης του FAO»)(7). Η συμφωνία συμμόρφωσης του FAO ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να μη χορηγούν άδεια χρήσης σκάφους για αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα εάν δεν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και να επιβάλλουν κυρώσεις εάν δεν τηρούνται ορισμένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

(3α)  Το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας εξέδωσε συμβουλευτική γνώμη στις 2 Απριλίου 2015, κατόπιν αιτήματος της Υποπεριφερειακής Επιτροπής Αλιείας της Δυτικής Αφρικής. Η εν λόγω συμβουλευτική γνώμη επιβεβαίωσε ότι η Ένωση είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες των σκαφών που φέρουν σημαία κράτους μέλους και ότι πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια σε αυτό το πλαίσιο. [Τροπολογία 2]

(4)  Η Ένωση έχει υιοθετήσει το διεθνές σχέδιο δράσης του FAO για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΔΣΔ-ΠΛΑ), το οποίο εγκρίθηκε το 2001. Στο ΔΣΔ-ΠΛΑ και τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO σχετικά με τις επιδόσεις του κράτους σημαίας, που υιοθετήθηκαν το 2014, βασίζεται η ευθύνη του κράτους σημαίας να εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το ΔΣΔ-ΠΛΑ ορίζει ότι τα κράτη σημαίας θα πρέπει να εκδίδουν άδειες αλιείας σε ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τους για σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Με τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται επίσης η χορήγηση άδειας από το κράτος σημαίας και το παράκτιο κράτος, όταν οι αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται βάσει συμφωνίας για πρόσβαση στην αλιεία ή ακόμη και εκτός τέτοιας συμφωνίας. Τόσο το κράτος σημαίας όσο και το παράκτιο κράτος θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν θα υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων στα ύδατα του παράκτιου κράτους (παράγραφοι 40 και 41).

(4α)  Το 2014, όλα τα μέλη του FAO, μεταξύ των οποίων η Ένωση και οι αναπτυσσόμενες χώρες εταίροι της, ενέκριναν ομόφωνα τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένου του σημείου 5.7 στο οποίο υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην αλιεία μικρής κλίμακας πριν από τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες και τρίτα μέρη για την πρόσβαση στους πόρους. [Τροπολογία 3]

(4β)  Στις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της φτώχειας ζητείται η λήψη μέτρων για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων και για τη διασφάλιση της οικολογικής βάσης της παραγωγής τροφίμων, ενώ υπογραμμίζεται η σημασία περιβαλλοντικών προτύπων για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων τα οποία περιλαμβάνουν μια οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας σε συνδυασμό με την προληπτική προσέγγιση, με στόχο την αποκατάσταση και τη διατήρηση των υπό εκμετάλλευση αποθεμάτων πάνω από επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη απόδοση έως το 2015, όπου είναι δυνατόν, και μέχρι το 2020 το αργότερο για όλα τα αποθέματα. [Τροπολογία 4]

(5)  Το ζήτημα των υποχρεώσεων και των συνακόλουθων αρμοδιοτήτων και οικονομικών ευθυνών του κράτους σημαίας, καθώς και, κατά περίπτωση, του διεθνούς οργανισμού σημαίας, για τη διατήρηση και διαχείριση των έμβιων πόρων της ανοιχτής θάλασσας δυνάμει της UNCLOS βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της επικαιρότητας σε διεθνές επίπεδο. Αυτό συνέβη επίσης, με τη μορφή υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας που απορρέει από την UNCLOS, και με τη συντρέχουσα δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους και του κράτους σημαίας, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τη δικαιοδοσία του διεθνούς οργανισμού σημαίας και του παράκτιου κράτους, για τη διασφάλιση της ορθής διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στις θαλάσσιες περιοχές υπό εθνική δικαιοδοσία. Η συμβουλευτική γνώμη που εξέδωσε στις 2 Απριλίου 2015 το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS), σε απάντηση ερωτήσεων της Υποπεριφερειακής Επιτροπής Αλιείας Δυτικής Αφρικής, επιβεβαίωσε ότι η Ένωση φέρει διεθνή ευθύνη έναντι τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της και ότι η ευθύνη αυτή επιβάλλει την υποχρέωση να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια. Η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας συνίσταται στην υποχρέωση του κράτους να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη της παράνομης αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης θέσπισης των αναγκαίων διοικητικών και εκτελεστικών μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του, οι υπήκοοί του ή τα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στα ύδατά του δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Για τους λόγους αυτούς και για την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας, γενικότερα, είναι σημαντικό να οργανωθούν τόσο οι δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών εκτός των ενωσιακών υδάτων όσο και το σχετικό σύστημα διακυβέρνησης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης να είναι αποδοτική και αποτελεσματική και να αποφεύγονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ένωση θα μπορούσε ενδεχομένως να κατηγορηθεί για διεθνώς παράνομες πράξεις. [Τροπολογία 5]

(5α)  Στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Ένωση δεσμεύτηκε για την εφαρμογή του ψηφίσματος που περιέχει το έγγραφο αποτελεσμάτων με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», συμπεριλαμβανομένου του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 σχετικά με τη «διατήρηση και αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 12 σχετικά με τη «διασφάλιση μεθόδων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής» και των στόχων τους. [Τροπολογία 6]

(6)  Ο απολογισμός της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη «Ρίο +20»(8) το 2012, καθώς και η έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριας χλωρίδας και πανίδας, οι διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και οι νέοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (17 στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο μας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου 14 για την υδρόβια ζωή) που εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να αντανακλώνται στην ενωσιακή εξωτερική αλιευτική πολιτική και στην εμπορική πολιτική της Ένωσης. [Τροπολογία 7]

(7)  Ο στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) (ο «βασικός κανονισμός»), είναι να διασφαλίζεται ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες και η διαχείρισή τους συνάδει με τον στόχο τους στόχους της επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, και της αποκατάστασης και διατήρησης των αλιευτικών αποθεμάτων πάνω από επίπεδα τα οποία μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς και ότι συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού. Κατά την εφαρμογή αυτής της πολιτικής είναι επίσης απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). [Τροπολογία 8]

(7α)  Ο βασικός κανονισμός ορίζει επίσης ότι οι συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) πρέπει να περιορίζονται στο πλεόνασμα αλιευμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης UNCLOS. [Τροπολογία 9]

(8)  Με τον Στον βασικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 τονίζεται η ανάγκη να προάγονται διεθνώς οι σκοποί της ΚΑλΠ και να διασφαλίζεται ότι οι ενωσιακές αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων βασίζονται στις ίδιες αρχές και τα ίδια πρότυπα που ισχύουν βάσει του ενωσιακού δικαίου, ενώ παράλληλα να προάγονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ενωσιακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Η κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία που θεσπίζεται από τρίτες χώρες ενδέχεται να διαφέρει από τη νομοθεσία της Ένωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφορετικά πρότυπα για τους αλιευτικούς στόλους. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αδειοδότηση αλιευτικών δραστηριοτήτων που δεν συνάδουν με τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η συνέπεια των περιβαλλοντικών, αλιευτικών, εμπορικών και αναπτυξιακών δράσεων της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά την αλιεία σε αναπτυσσόμενες χώρες που διαθέτουν χαμηλές διοικητικές ικανότητες και όπου ο κίνδυνος διαφθοράς είναι υψηλός. [Τροπολογία 10]

(9)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 αποσκοπούσε στην καθιέρωση κοινής πρακτικής για την αδειοδότηση αλιευτικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός των ενωσιακών υδάτων, με στόχο τη στήριξη της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας και τη βελτίωση του ελέγχου και της παρακολούθησης του στόλου της ΕΕ Ένωσης σε όλο τον κόσμο, καθώς και στη θέσπιση όρων για την αδειοδότηση σκαφών τρίτων χωρών που αλιεύουν σε ενωσιακά ύδατα. [Τροπολογία 11]

(10)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου(10) σχετικά με την ΠΛΑ αλιεία εκδόθηκε παράλληλα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008, ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου («κανονισμός ελέγχου»)(11) εκδόθηκε έπειτα από ένα έτος. Οι εν λόγω κανονισμοί αποτελούν τους τρεις πυλώνες εφαρμογής των διατάξεων ελέγχου και εφαρμογής της ΚΑλΠ.

(11)  Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των τριών κανονισμών δεν χαρακτηρίστηκε από συνοχή· συγκεκριμένα, υπήρξαν ζητήματα νομικής συνοχής μεταξύ του ΚΑΑ και του κανονισμού ελέγχου, ο οποίος εκδόθηκε μετά τον ΚΑΑ. Επίσης, κατά την εφαρμογή του ΚΑΑ αποκαλύφθηκαν αρκετά κενά, δεδομένου ότι δεν καλύφθηκαν ορισμένα ζητήματα όσον αφορά τον έλεγχο, όπως η ναύλωση, η μετανηολόγηση και η έκδοση αδειών αλιείας από αρμόδια αρχή τρίτης χώρας για αλιευτικό σκάφος της Ένωσης εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ («απευθείας άδειες»). Εξάλλου, ορισμένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων αποδείχθηκαν δύσκολες, όπως και η κατανομή διοικητικών καθηκόντων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(12)  Η βασική αρχή που διέπει τον παρόντα κανονισμό είναι ότι κάθε ενωσιακό σκάφος που αλιεύει εκτός των ενωσιακών υδάτων θα πρέπει να αδειοδοτείται από το οικείο κράτος μέλος σημαίας και να παρακολουθείται αναλόγως, ανεξαρτήτως του τόπου και του πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Η έκδοση άδειας θα πρέπει να εξαρτάται από την πλήρωση βασικής δέσμης κοινών κριτηρίων επιλεξιμότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται στην Επιτροπή θα πρέπει να δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στην παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων όλων των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός των ενωσιακών υδάτων ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει η Επιτροπή τις υποχρεώσεις της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. [Τροπολογία 12]

(12α)  Τα τελευταία έτη σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην εξωτερική αλιευτική πολιτική της Ένωσης, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους των ΣΣΒΑ και την επιμέλεια που επιδεικνύεται στην εφαρμογή των διατάξεων. H διατήρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τον στόλο της Ένωσης εντός του πλαισίου των ΣΣΒΑ θα πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας για την εξωτερική αλιευτική πολιτική της Ένωσης και παρόμοιοι όροι θα πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες της Ένωσης εκτός του πεδίου εφαρμογής των ΣΣΒΑ. [Τροπολογία 13]

(12β)  H Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο απέναντι στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί, να τροποποιηθεί ή να ανασταλεί μια άδεια αλιείας στη βάση αποδεικτικών στοιχείων για σοβαρές απειλές όσον αφορά την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων. [Τροπολογία 14]

(13)  Τα σκάφη υποστήριξης έχουν ενδεχομένως σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες και στην ποσότητα ιχθύων που μπορούν να λαμβάνουν. Είναι επομένως απαραίτητο να ληφθούν και αυτά υπόψη στις διαδικασίες αδειοδότησης και υποβολής εκθέσεων στον παρόντα κανονισμό.

(14)  Οι μετανηολογήσεις αποτελούν ζήτημα όταν αποσκοπούν στην παράκαμψη των κανόνων της ΚΑλΠ ή των ισχυόντων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης. Συνεπώς, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει, να εντοπίζει και να παρεμποδίζει τέτοιου είδους ενέργειες. Η ιχνηλασιμότητα και η κατάλληλη παρακολούθηση του ιστορικού συμμόρφωσης θα πρέπει να διασφαλίζονται καθόλη τη διάρκεια ζωής του ενός σκάφους που ανήκει σε επιχείρηση της Ένωσης, ανεξάρτητα από τη σημαία ή τις σημαίες που φέρει. Στην επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει επίσης να συμβάλει η απαίτηση χορήγησης μοναδικού αριθμού σκάφους από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ). [Τροπολογία 15]

(15)  Σε ύδατα τρίτων χωρών, τα ενωσιακά σκάφη μπορούν να δραστηριοποιούνται είτε βάσει των διατάξεων ΣΣΒΑ, που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, είτε με τη λήψη απευθείας αδειών αλιείας από τρίτες χώρες, εάν δεν ισχύει ΣΣΒΑ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να ασκούνται με τρόπο διαφανή και βιώσιμο. Για αυτόν τον λόγο τα κράτη μέλη σημαίας θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα να επιτρέπουν, βάσει καθορισμένης δέσμης κριτηρίων και υπό την αίρεση της παρακολούθησης, στα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να ζητούν και να λαμβάνουν απευθείας άδειες από τρίτα παράκτια κράτη. Η αλιευτική δραστηριότητα θα πρέπει να επιτρέπεται μόλις το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύσει τη βιωσιμότητα. Εφόσον η Επιτροπή δεν έχει καμία άλλη δεόντως αιτιολογημένη ένσταση, θα πρέπει να επιτρέπεται στην επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια τόσο από το κράτος μέλος σημαίας όσο και από το παράκτιο κράτος να αρχίσει την αλιευτική της δραστηριότητα. [Τροπολογία 16]

(16)  Ειδικό θέμα που σχετίζεται με τις ΣΣΒΑ αποτελεί η ανακατανομή των υποχρησιμοποιημένων αλιευτικών δυνατοτήτων, οι οποίες προκύπτουν όταν οι αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα κράτη μέλη με τους σχετικούς κανονισμούς του Συμβουλίου, δεν χρησιμοποιούνται πλήρως. Δεδομένου ότι το κόστος πρόσβασης που καθορίζεται στις ΣΣΒΑ χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι σημαντική η ύπαρξη συστήματος προσωρινής ανακατανομής για να διαφυλάσσονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να διασφαλίζεται ότι δεν σπαταλιέται καμία αλιευτική δυνατότητα για την οποία έχει καταβληθεί το αντίτιμο. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί και να βελτιωθεί το σύστημα ανακατανομής, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί μηχανισμό έσχατης ανάγκης. Η εφαρμογή του θα πρέπει να είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αρχική κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, ήτοι θα πρέπει να μη θίγει τη σχετική σταθερότητα. Ως μηχανισμός έσχατης λύσης, η ανακατανομή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνον αφού τα οικεία κράτη μέλη έχουν παραιτηθεί των δικαιωμάτων τους για ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ τους. [Τροπολογία 17]

(16α)  «Αδρανείς συμφωνίες» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις χωρών που έχουν εγκρίνει συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης χωρίς να διαθέτουν πρωτόκολλο σε ισχύ, για διαρθρωτικούς ή συγκυριακούς λόγους. Η Ένωση έχει πολλές «αδρανείς συμφωνίες» με τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται στα σκάφη της Ένωσης να αλιεύουν σε ύδατα που εμπίπτουν στις αδρανείς συμφωνίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την ενεργοποίηση ή τον τερματισμό των εν λόγω συμφωνιών σύμπραξης. [Τροπολογία 18]

(17)  Οι αλιευτικές δραστηριότητες υπό την αιγίδα περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) και η άναρχη αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα θα πρέπει επίσης να εγκρίνονται από το κράτος μέλος σημαίας και να συμμορφώνονται με τους ειδικούς κανόνες της ΠΟΔΑ ή την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει τις αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοιχτή θάλασσα. [Τροπολογία 19]

(18)  Οι συμφωνίες ναύλωσης ενδέχεται να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, καθώς και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστεί νομικό πλαίσιο που θα βοηθά την Ένωση στη βελτίωση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των ενωσιακών ναυλωμένων αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία της Ένωσης και έχουν ναυλωθεί από επιχειρήσεις τρίτων χωρών βάσει των όσων έχουν εγκριθεί από την αντίστοιχη ΠΟΔΑ. [Τροπολογία 20]

(19)  Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς, εφαρμόσιμες και προβλέψιμες για τις ενωσιακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών, καθώς και για τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. [Τροπολογία 21]

(19α)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο ώστε ο αλιευτικός στόλος της Ένωσης να μπορεί να ανταγωνίζεται με άλλες αλιευτικές χώρες, με ανάλογη προσαρμογή των κανόνων πρόσβασης στην αγορά όποτε θεσπίζονται αυστηροί κανόνες για τον στόλο της Ένωσης. [Τροπολογία 22]

(20)  Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στον κανονισμό ελέγχου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν όλα τα ζητούμενα δεδομένα σχετικά με τους στόλους και τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, να τα διαχειρίζονται και να τα διαθέτουν στην Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, με την Επιτροπή και με τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, προκειμένου να συντονίζονται οι εν λόγω δραστηριότητες συλλογής δεδομένων.

(21)  Με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των πληροφοριών σχετικά με τις ενωσιακές άδειες αλιείας, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ηλεκτρονικό μητρώο αδειών αλιείας, το οποίο να περιλαμβάνει τόσο τμήμα προσβάσιμο από το κοινό όσο και τμήμα με ασφαλή πρόσβαση. Στις πληροφορίες του ενωσιακού μητρώου αδειών αλιείας περιέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

(22)  Με σκοπό την κατάλληλη αντιμετώπιση της πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτης χώρας στα ενωσιακά ύδατα, οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να συνάδουν με εκείνους που ισχύουν για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σύμφωνα με τον κανονισμό ελέγχου. Συγκεκριμένα, το άρθρο 33 του εν λόγω κανονισμού, σχετικά με την αναφορά των αλιευμάτων και των συναφών με τα αλιεύματα δεδομένων, θα πρέπει επίσης να ισχύει για τα σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.

(23)  Τα αλιευτικά σκάφη από τρίτες χώρες χωρίς άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, όταν πλέουν σε ενωσιακά ύδατα, θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα αλιευτικά εργαλεία τους είναι τοποθετημένα με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση χρησιμοποίησή τους για αλιευτικές δραστηριότητες.

(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων από σκάφη τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα και, στην περίπτωση παραβάσεων, για την καταχώρισή τους στο εθνικό μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού ελέγχου.

(25)  Προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοινό σύστημα ανταλλαγής και αποθήκευσης δεδομένων από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου. Ως προς αυτό, τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο ενωσιακό μητρώο σκαφών θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως.

(26)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη η τεχνολογική πρόοδος και οι επακόλουθες πιθανές νέες απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την έγκριση τροποποιήσεων των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, τα οποία καθορίζουν τον κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να λαμβάνουν άδεια αλιείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(14). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(27)  Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την καταγραφή, τον μορφότυπο και τη διαβίβαση των δεδομένων που σχετίζονται με τις άδειες αλιείας από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στο ενωσιακό μητρώο αδειών αλιείας, καθώς και να καθοριστεί μέθοδος για την ανακατανομή των αχρησιμοποίητων αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

(28)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με άμεση εφαρμογή όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με την ανακατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης.

(29)  Λόγω του πλήθους και της σπουδαιότητας των τροποποιήσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση αδειών αλιείας για:

α)  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται εκτελούν αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας, υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ στην οποία Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, εντός ή εκτός των ενωσιακών υδάτων, ή στην ανοιχτή θάλασσα· και

β)  αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται εκτελούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα. [Τροπολογία 23]

Άρθρο 2

Σχέση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων:

α)  που περιέχονται σε ΣΣΒΑ και παρόμοιες αλιευτικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών·

β)  που έχουν εγκριθεί από ΠΟΔΑ ή παρόμοιες οργανώσεις αλιείας στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος·

γ)  που περιέχονται στην ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή ή τη μεταφορά διατάξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «σκάφος υποστήριξης»: σκάφος το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με λειτουργικά αλιευτικά εργαλεία σχεδιασμένα για την αλίευση ή την προσέλκυση ιχθύων και διευκολύνει, υποστηρίζει ή προπαρασκευάζει αλιευτικές δραστηριότητες· [Τροπολογία 24]

β)  «άδεια αλιείας»: άδεια αλιείας που εκδίδεται για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ή αλιευτικό σκάφος τρίτων χωρών, επιπλέον της γενικής άδειας αλιείας του, η οποία του δίνει το δικαίωμα να ασκεί συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σε δεδομένη περιοχή ή για δεδομένο τύπο αλιείας υπό ειδικές προϋποθέσεις· [Τροπολογία 25]

γ)  «μητρώο αδειών αλιείας»: το σύστημα διαχείρισης των αδειών αλιείας και η συναφής βάση δεδομένων·

δ)  «απευθείας άδεια»: άδεια αλιείας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή τρίτης χώρας για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ·

ε)  «ύδατα τρίτης χώρας»: ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτης χώρας·

στ)  «πρόγραμμα παρατηρητών»: πρόγραμμα υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ, ΣΣΒΑ, τρίτης χώρας ή κράτους μέλους, με το οποίο προβλέπεται η παρουσία παρατηρητών επί αλιευτικών σκαφών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για τη συλλογή δεδομένων και/ή την επαλήθευση της συμμόρφωσης του σκάφους με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η εν λόγω οργάνωση, ΣΣΒΑ ή χώρα· [Τροπολογία 26]

στα)  «συμβαλλόμενο μέρος»: συμβαλλόμενο μέρος διεθνούς σύμβασης ή συμφωνίας για τη δημιουργία ΠΟΔΑ, καθώς και κράτη, αλιευτικές οντότητες ή άλλες οντότητες που συνεργάζονται με τις οργανώσεις αυτές και, προς τον σκοπό αυτό, τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς συνεργαζόμενου μη συμβαλλόμενου μέρους έναντι της οργάνωσης αυτής· [Τροπολογία 27]

στβ)  Ως «ναύλωση» νοείται η σύμβαση με την οποία ένα αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους μισθώνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα χωρίς αλλαγή σημαίας. [Τροπολογία 77]

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Κεφάλαιο I

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 4

Γενική αρχή

Με την επιφύλαξη της απαίτησης για λήψη άδειας από τον αρμόδιο οργανισμό ή την τρίτη χώρα, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων, εκτός εάν έχει εκδοθεί για αυτά άδεια αλιείας από το οικείο κράτος μέλος σημαίας.

Άρθρο 5

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.  Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδώσει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνον εάν:

α)  έχει λάβει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, σύμφωνα με τα παραρτήματα 1 και 2 το παράρτημα, σχετικά με το αλιευτικό σκάφος και το (τα) σχετικό(-ά) σκάφος(-η) υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των μη ενωσιακών σκαφών υποστήριξης· [Τροπολογία 28]

β)  το αλιευτικό σκάφος διαθέτει έγκυρη άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

γ)  το αλιευτικό σκάφος και κάθε σχετικό σκάφος υποστήριξης διαθέτουν αριθμό ΔΝΟ, εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία της Ένωσης· [Τροπολογία 29]

δ)  δεν έχουν επιβληθεί οιεσδήποτε κυρώσεις για σοβαρή παράβαση στην επιχείρηση στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και το στο οικείο αλιευτικό σκάφος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους, δυνάμει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για την άδεια αλιείας· [Τροπολογία 78]

ε)  το αλιευτικό σκάφος δεν περιλαμβάνεται σε κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας εγκεκριμένο από ΠΟΔΑ και/ή από την Ένωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008

στ)  κατά περίπτωση, διατίθενται στο κράτος μέλος σημαίας αλιευτικές δυνατότητες στο πλαίσιο της εκάστοτε αλιευτικής συμφωνίας ή τις σχετικές διατάξεις της ΠΟΔΑ· και

ζ)  κατά περίπτωση, το αλιευτικό σκάφος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση του παραρτήματος.

Άρθρο 6

Μετανηολογήσεις

1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σκάφη τα οποία, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία κατά τη διάρκεια της διετίας που προηγείται της υποβολής της αίτησης για άδεια αλιείας:

α)  αποχώρησαν από το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και μετανηολογήθηκαν σε τρίτη χώρα· και

β)  εν συνεχεία, επέστρεψαν στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ένωσης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αποχώρησης από αυτό.

2.  Το κράτος μέλος σημαίας δύναται να εκδώσει άδεια αλιείας μόνον εάν διασφαλίζει έχει διαπιστώσει ότι, κατά την περίοδο που το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 σκάφος δραστηριοποιούνταν υπό σημαία τρίτης χώρας:

α)  δεν επιδίδονταν σε ΠΛΑ αλιευτικές δραστηριότητες· καθώς και ότι

β)  δεν δραστηριοποιούνταν σε ύδατα είτε μη συνεργαζόμενης τρίτης χώρας, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, είτε τρίτης χώρας η οποία χαρακτηρίστηκε ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1026/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16).

3.  Προς τον σκοπό αυτό, η επιχείρηση πρέπει να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά το σχετικό χρονικό διάστημα και απαιτείται κατά το οποίο το σκάφος αλίευε υπό σημαία τρίτης χώρας οι οποίες απαιτούνται από το κράτος μέλος σημαίας, καθώς και τουλάχιστον καθένα από τα ακόλουθα:

α)  δήλωση αλιευμάτων και αλιευτικών προσπαθειών κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

β)  αντίγραφο της εκδοθείσας από το κράτος σημαίας άδειας αλιείας για τη σχετική περίοδο·

γ)  αντίγραφο τυχόν άδειας αλιείας που επιτρέπει αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

δ)  επίσημη δήλωση από την τρίτη χώρα όπου μετανηολογήθηκε το σκάφος, στην οποία να αναφέρονται οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο σκάφος ή την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

δα)  πλήρες ιστορικό όσον αφορά τη σημαία, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σκάφος είχε εγκαταλείψει το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ένωσης.

4.  Το κράτος μέλος σημαίας δεν εκδίδει άδεια αλιείας για σκάφος που έχει μετανηολογηθεί:

α)  σε τρίτη χώρα η οποία χαρακτηρίστηκε ως μη συνεργαζόμενη χώρα ή συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο μη συνεργαζόμενων χωρών για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008· ή

β)  σε τρίτη χώρα η οποία χαρακτηρίστηκε ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1026/2012.

5.  Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται εάν το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι, μόλις η χώρα χαρακτηρίστηκε ως μη συνεργαζόμενη χώρα όσον αφορά την ΠΛΑ αλιεία ή ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, η επιχείρηση:

α)  έπαυσε τις αλιευτικές της δραστηριότητες· και

β)  κίνησε αμέσως τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες για τη διαγραφή του σκάφους από το μητρώο αλιευτικών σκαφών της τρίτης χώρας. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 7

Παρακολούθηση αδειών αλιείας.

1.  Όταν υποβάλλει αίτηση για άδεια αλιείας, η επιχείρηση παρέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία στο κράτος μέλος σημαίας.

2.  Η επιχείρηση ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος σημαίας για οποιαδήποτε μεταβολή των σχετικών δεδομένων.

3.  Το κράτος μέλος σημαίας παρακολουθεί εξακριβώνει τουλάχιστον άπαξ του έτους κατά πόσον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε άδεια αλιείας εξακολουθούν να πληρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εν λόγω άδειας.

4.  Εάν κάποια από τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε άδεια αλιείας δεν πληρούται πλέον, το κράτος μέλος σημαίας τροποποιεί ή ανακαλεί αναλαμβάνει την κατάλληλη δράση, μεταξύ άλλων για να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την άδεια, και ενημερώνει αμέσως την επιχείρηση και την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τη γραμματεία της ΠΟΔΑ ή την εκάστοτε τρίτη χώρα, αναλόγως.

5.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής, το κράτος μέλος σημαίας απορρίπτει, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια σε περιπτώσεις επιτακτικών λόγων πολιτικής που σχετίζονται με:

α)  εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος που σχετίζονται με σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση, διαχείριση και διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

β)  ή με την πρόληψη ή την καταστολή της σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων σε σχέση με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή το άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, στο πλαίσιο παράνομης, λαθραίας ή άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, είτε ή με στόχο την πρόληψή τους, εάν υφίσταται υψηλός κίνδυνος· ή

γ)  σε περιπτώσεις όπου η Ένωση αποφασίζει να αναστείλει ή να διακόψει τις σχέσεις με την εκάστοτε τρίτη χώρα.

Το δεόντως αιτιολογημένο αίτημα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο υποστηρίζεται από συναφείς και ενδεδειγμένες πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την επιχείρηση και το κράτος μέλος σημαίας όταν προβαίνει σε δεόντως αιτιολογημένο αίτημα. Μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της Επιτροπής ακολουθεί δεκαπενθήμερη περίοδος διαβουλεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους σημαίας.

6.  Εάν ένα, μετά την παρέλευση της δεκαπενθήμερης περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή επιβεβαιώνει το αίτημά της και το κράτος μέλος παραλείψει να απορρίψει, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά την παρέλευση επιπλέον πέντε ημερών, να ανακαλέσει την άδεια, ενώ και ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας και την επιχείρηση, αναλόγως για την απόφασή της. [Τροπολογία 32]

Κεφάλαιο II

Αλιευτικές δραστηριότητες ενωσιακών αλιευτικών σκαφών εντός των υδάτων τρίτης χώρας

ΤΜΗΜΑ 1

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΣΒΑ

Άρθρο 8

Ιδιότητα μέλους ΠΟΔΑ

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη μπορούν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα τρίτης χώρας για αποθέματα υπό τη διαχείριση ΠΟΔΑ, μόνον εφόσον η εν λόγω χώρα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος στην εν λόγω ΠΟΔΑ. Εάν έχουν συναφθεί συμφωνίες βιώσιμης αλιείας πριν από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται … [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού]. [Τροπολογία 33]

Η Ένωση μπορεί να διαθέσει τμήμα της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της τομεακής στήριξης σε τρίτες χώρες με τις οποίες διατηρεί συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, προκειμένου να βοηθήσει τις εν λόγω τρίτες χώρες να ενταχθούν σε ΠOΔA. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 9

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ύδατα τρίτης χώρας στο πλαίσιο ΣΣΒΑ.

Η Ένωση διασφαλίζει ότι οι ΣΣΒΑ είναι συμβατές με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 10

Άδειες αλιείας

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα τρίτης χώρας στο πλαίσιο ΣΣΒΑ, εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας:

α)  από το οικείο κράτος μέλος σημαίας την τρίτη χώρα με κυριαρχία ή δικαιοδοσία στα ύδατα όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες· και [Τροπολογία 36]

β)  από την τρίτη χώρα με κυριαρχία ή δικαιοδοσία στα ύδατα όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες το οικείο κράτος μέλος σημαίας. [Τροπολογία 37]

Άρθρο 11

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας από το κράτος μέλος σημαίας

Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδώσει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας στο πλαίσιο ΣΣΒΑ μόνον εάν:

α)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 5·

β)  τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στη σχετική ΣΣΒΑ·

γ)  η επιχείρηση έχει καταβάλει όλα τα τέλη· και

γα)  η επιχείρησης έχει καταβάλει όλες τις εφαρμοστέες οικονομικές κυρώσεις που απαιτήθηκαν επιβλήθηκαν από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, μετά την ολοκλήρωση των εφαρμοστέων νομικών διαδικασιών· και [Τροπολογία 38]

γβ)  το αλιευτικό σκάφος διαθέτει άδεια από την οικεία τρίτη χώρα. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 12

Διαχείριση αδειών αλιείας

1.  Μόλις εκδώσει άδεια αλιείας επαληθεύσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 11, το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει στην Επιτροπή την αντίστοιχη αίτηση για την άδεια απόκτηση της άδειας της τρίτης χώρας.

2.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται βάσει της ΣΣΒΑ.

3.  Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει την αίτηση στην Επιτροπή τουλάχιστον 10 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης των αιτήσεων, η οποία προβλέπεται στη ΣΣΒΑ. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το υποβάλει δεόντως αιτιολογημένο αίτημα στο κράτος μέλος σημαίας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία.

4.  Εφόσον διασφαλίζει ότι Εντός διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης ή, σε περίπτωση που έχουν ζητηθεί περαιτέρω πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η Επιτροπή διεξάγει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να προσδιορίσει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11. Η Επιτροπή στη συνέχεια είτε διαβιβάζει την αίτηση στην τρίτη χώρα είτε γνωστοποιεί στο κράτος μέλος ότι η αίτηση απορρίπτεται.

5.  Εάν τρίτη χώρα πληροφορήσει την Επιτροπή ότι αποφάσισε να εκδώσει, να απορρίψει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει άδεια αλιείας για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος βάσει της συμφωνίας, η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως αμέσως το κράτος μέλος σημαίας, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στον ιδιοκτήτη του σκάφους. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 13

Προσωρινή ανακατανομή αχρησιμοποίητων αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο ΣΣΒΑ

1.  Κατά τη διάρκεια ορισμένου έτους ή άλλης αντίστοιχης την εκπνοή της πρώτης ημίσειας περιόδου εφαρμογής του πρωτοκόλλου ΣΣΒΑ, η Επιτροπή μπορεί να χαρακτηρίζει αλιευτικές δυνατότητες ως αχρησιμοποίητες και ενημερώνει σχετικώς τα κράτη μέλη δικαιούχους των αντίστοιχων μεριδίων της κατανομής.

2.  Εντός 10 20 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης αυτής από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν:

α)  να ενημερώσουν την Επιτροπή ότι θα χρησιμοποιήσουν τις αλιευτικές τους δυνατότητες αργότερα εντός του έτους ή της αντίστοιχης της δεύτερης ημίσειας περιόδου εφαρμογής, υποβάλλοντας σχέδιο αλιείας με λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτούμενων αδειών αλιείας, τα εκτιμώμενα αλιεύματα, τη ζώνη και την περίοδο αλιείας· ή

β)  να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις ανταλλαγές αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

3.  Εάν ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με μία από τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και εάν, ως αποτέλεσμα, παραμένουν αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες, η Επιτροπή μπορεί, εντός δεκαημέρου μετά την περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 2, να προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις διαθέσιμες αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες μεταξύ των λοιπών κρατών μελών δικαιούχων μεριδίου της κατανομής.

4.  Εντός 10 ημερών από τη λήψη αυτής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα εν λόγω κράτη μέλη δύνανται να γνωστοποιούν το ενδιαφέρον τους για τις αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες στην Επιτροπή. Προς υποστήριξη του αιτήματός τους, υποβάλλουν σχέδιο αλιείας με λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτούμενων αδειών αλιείας, τα εκτιμώμενα αλιεύματα, τη ζώνη και την περίοδο αλιείας.

5.  Εάν κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση του αιτήματος, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σχετικά με τον αριθμό των αδειών αλιείας για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, τα εκτιμώμενα αλιεύματα, τη ζώνη και την περίοδο αλιείας.

6.  Ελλείψει οιουδήποτε ενδιαφέροντος για τις αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες από τα κράτη μέλη δικαιούχους μεριδίου της κατανομής στο τέλος του δεκαημέρου, η Επιτροπή δύναται να προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να γνωστοποιούν το ενδιαφέρον τους για τις αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

7.  Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5 και σε στενή συνεργασία με αυτά, η Επιτροπή ανακατανέμει, σε προσωρινή μόνον βάση, τις αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες σε προσωρινή βάση, εφαρμόζοντας τη μέθοδο που καθορίζεται στο άρθρο 14.

7α.  H ανακατανομή που αναφέρεται στην παράγραφο 7 ισχύει μόνο κατά το δεύτερο μισό της περιόδου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διενεργείται μόνον άπαξ κατά την εν λόγω περίοδο.

7β.  Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με:

α)  τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες της ανακατανομής·

β)  τις ποσότητες που κατανεμήθηκαν στα κράτη μέλη αποδέκτες της ανακατανομής· και

γ)  τα κριτήρια κατανομής βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η ανακατανομή. [Τροπολογία 41]

Άρθρο 13a

Απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την ετήσια ανανέωση υφιστάμενων αδειών αλιείας κατά την περίοδο εφαρμογής του ισχύοντος πρωτοκόλλου ΣΣΒΑ

Κατά την περίοδο ισχύος ΣΣΒΑ της Ένωσης, θα πρέπει να είναι εφικτές ταχύτερες, απλούστερες και περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες για την ανανέωση των αδειών σκαφών η κατάσταση των οποίων (χαρακτηριστικά, σημαία, ιδιοκτησία, τήρηση προϋποθέσεων) δεν έχει μεταβληθεί από το ένα έτος στο άλλο. [Τροπολογία 42]

Άρθρο 14

Μέθοδος προσωρινής ανακατανομής

1.  Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μέθοδο για την προσωρινή ανακατανομή των αχρησιμοποίητων αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.

2.  Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, σε σχέση με το περιορισμένο χρονικό διάστημα που απομένει για την εκμετάλλευση αχρησιμοποίητων αλιευτικών δυνατοτήτων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 3. Οι εν λόγω πράξεις παραμένουν σε ισχύ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.

3.  Κατά τον καθορισμό της μεθόδου ανακατανομής, η Επιτροπή εφαρμόζει τα ακόλουθα διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες:

α)  αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται προς ανακατανομή,

β)  αριθμός των αιτούντων κρατών μελών,

γ)  μερίδιο που αντιστοιχεί σε κάθε αιτούν κράτος μέλος κατά την αρχική κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων,

δ)  ιστορικά επίπεδα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας του κάθε αιτούντος κράτους μέλους,

ε)  αριθμός, είδος και χαρακτηριστικά χρησιμοποιούμενων σκαφών και εργαλείων,

στ)  συνοχή του σχεδίου αλιείας που υποβάλλεται από τα αιτούντα κράτη μέλη με τα στοιχεία που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως ε).

Η Επιτροπή δημοσιεύει την αιτιολόγησή της για την εν λόγω ανακατανομή. [Τροπολογία 43]

Άρθρο 15

Κατανομή ετήσιας ποσόστωσης επιμερισμένης σε περισσότερα διαδοχικά όρια αλιευμάτων

1.  Όταν Κατά την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων σε περιπτώσεις που το πρωτόκολλο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μιας ΣΣΒΑ θέτει μηνιαία ή τριμηνιαία όρια αλιευμάτων ή άλλες υποδιαιρέσεις ετήσιας ποσόστωσης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση μεθόδου κατανομής, ανά μήνα, τρίμηνο ή άλλο χρονικό διάστημα, των αντίστοιχων αλιευτικών δυνατοτήτων οι αντίστοιχες αλιευτικές δυνατότητες μεταξύ κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 συνάδουν με τις ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα κράτη μέλη βάσει της σχετικής νομικής πράξης της Ένωσης. Η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο όταν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφωνήσουν επί κοινών αλιευτικών σχεδίων που λαμβάνουν υπόψη τα μηνιαία ή τριμηνιαία όρια αλιευμάτων ή άλλες υποδιαιρέσεις ετήσιας ποσόστωσης. [Τροπολογία 44]

2.  Η κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνάδει με τις ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό του Συμβουλίου. [Τροπολογία 45]

ΤΜΗΜΑ 2

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 16

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ σε ύδατα τρίτης χώρας.

Άρθρο 17

Άδειες αλιείας

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα τρίτης χώρας εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ, εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας:

α)  από το οικείο κράτος μέλος σημαίας την τρίτη χώρα με κυριαρχία ή δικαιοδοσία στα ύδατα όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες· και [Τροπολογία 46]

β)  από την τρίτη χώρα με κυριαρχία ή δικαιοδοσία στα ύδατα όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες το οικείο κράτος μέλος σημαίας. [Τροπολογία 47]

Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδίδει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που το πρωτόκολλο μιας συγκεκριμένης ΣΣΒΑ με την εν λόγω τρίτη χώρα το οποίο καλύπτει τα εν λόγω ύδατα δεν ισχύει για τα τρία προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον.

Σε περίπτωση ανανέωσης του πρωτοκόλλου, η άδεια αλιείας ανακαλείται αυτόματα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω πρωτοκόλλου. [Τροπολογία 48]

Άρθρο 18

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας από τα κράτη μέλη σημαίας

Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδώσει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ μόνον εάν:

α)  δεν υφίσταται εν ισχύ ΣΣΒΑ με τη σχετική τρίτη χώρα, ή η συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα χορήγησης απευθείας αδειών·

β)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 5·

βα)  υπάρχει πλεόνασμα επιτρεπόμενων αλιευμάτων όπως απαιτεί το άρθρο 62 παράγραφος 2 της σύμβασης UNCLOS·

γ)  η επιχείρηση έχει υποβάλει καθένα από τα ακόλουθα:

i)  αντίγραφο της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας, όπως έχει παρασχεθεί στην επιχείρηση από το παράκτιο κράτος·

ii)  γραπτή επιβεβαίωση έγκυρη άδειας αλιείας που παρέχεται από την τρίτη χώρα, κατόπιν των συζητήσεων μεταξύ της επιχείρησης και της τελευταίας, των όρων που θέτει η επιθυμητή απευθείας άδεια προκειμένου να χορηγηθεί στην επιχείρηση για τις προτεινόμενες αλιευτικές δραστηριότητες η οποία περιλαμβάνει τους όρους πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας, των προϋποθέσεων και των αλιευτικών δυνατοτήτων εκφραζόμενων ως όρια αλιευτικής προσπάθειας ή αλιευμάτων·

iii)  απόδειξη της βιωσιμότητας των σχεδιαζόμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων, με βάση:

–  επιστημονική αξιολόγηση που υποβάλλεται από την τρίτη χώρα και/ή από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας και/ή περιφερειακό όργανο αλιείας με επιστημονική αρμοδιότητα αναγνωρισμένο από την Επιτροπή· και

–  σε περίπτωση αξιολόγησης από τρίτη χώρα, εξέταση της τελευταίας από το κράτος μέλος της σημαίας με βάση την αξιολόγηση του οικείου εθνικού επιστημονικού ινστιτούτου ή, κατά περίπτωση, του επιστημονικού ινστιτούτου κράτους μέλους με αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας·

–  αντίγραφο της αλιευτικής νομοθεσίας της τρίτης χώρας·

iv)  αριθμό καθορισμένου επίσημου λογαριασμού δημόσιας τράπεζας για την πληρωμή όλων των τελών· και

δ)  στην περίπτωση που οι αλιευτικές δραστηριότητες πρόκειται να πραγματοποιηθούν για είδη υπό τη διαχείριση ΠΟΔΑ, η τρίτη χώρα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος στην εν λόγω οργάνωση. [Τροπολογία 49]

Άρθρο 19

Διαχείριση απευθείας αδειών

1.  Μόλις εκδώσει άδεια αλιείας επαληθεύσει ότι πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 18, το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα 1 και 2, καθώς στο παράρτημα και στο άρθρο 18.

2.  Εάν Η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή αιτιολόγηση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβαση διενεργεί προκαταρκτική εξέταση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει την επιχείρηση ότι. Μπορεί να αρχίσει τις εν λόγω αλιευτικές δραστηριότητες, εφόσον της έχει χορηγηθεί η απευθείας άδεια και από τρίτη χώρα επίσης ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή αιτιολόγηση σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός διαστήματος 15 ημερών.

3.  Εάν, κατόπιν του αιτήματος για περαιτέρω πληροφορίες ή αιτιολόγηση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18, μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις για τη χορήγηση της άδειας αλιείας εντός δύο μηνών ενός μηνός από τη λήψη την αρχική παραλαβή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ή της αιτιολόγησης.

3α.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, εάν μια άδεια αλιείας πρόκειται να ανανεωθεί εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από την αρχική αδειοδότηση, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την αρχική αδειοδότηση, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί την άδεια αλιείας αμέσως μόλις επαληθεύσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18, και ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή. H Επιτροπή έχει στη διάθεσή της 15 ημέρες για να διατυπώσει αντιρρήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.

4.  Εάν τρίτη χώρα πληροφορήσει την Επιτροπή ότι αποφάσισε να εκδώσει, να απορρίψει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει απευθείας άδεια για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος, η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως αμέσως το κράτος μέλος σημαίας αναλόγως, το οποίο και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του σκάφους.

5.  Εάν τρίτη χώρα πληροφορήσει το κράτος μέλος σημαίας ότι αποφάσισε να εκδώσει, να απορρίψει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει απευθείας άδεια για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει αναλόγως αμέσως την Επιτροπή και τον ιδιοκτήτη του σκάφους αναλόγως.

6.  Η επιχείρηση παρέχει στο κράτος μέλος σημαίας αντίγραφο των συμφωνηθέντων τελικών όρων μεταξύ αυτής και της τρίτης χώρας, καθώς και αντίγραφο της απευθείας άδειας. [Τροπολογία 50]

Κεφάλαιο III

Αλιευτικές δραστηριότητες από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ

Άρθρο 20

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για αποθέματα υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ, στα ενωσιακά ύδατα, στην ανοικτή θάλασσα και σε ύδατα τρίτης χώρας.

Άρθρο 20α

Εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στις ΠΟΔΑ

Προκειμένου να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ και σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, η Ένωση ενθαρρύνει τις περιοδικές αξιολογήσεις των επιδόσεων από ανεξάρτητα όργανα και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη δημιουργία και την ενίσχυση επιτροπών εφαρμογής σε όλες τις ΠΟΔΑ στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος. Διασφαλίζει ιδίως ότι οι εν λόγω επιτροπές εφαρμογής έχουν τη γενική εποπτεία για την εφαρμογή της εξωτερικής κοινής αλιευτικής πολιτικής και των μέτρων που αποφασίζονται στο πλαίσιο της ΠΟΔΑ. [Τροπολογία 51]

Άρθρο 21

Άδειες αλιείας

Ενωσιακό αλιευτικό σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες για αποθέματα υπό τη διαχείριση ΠΟΔΑ, εκτός εάν:

-α) η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της ΠΟΔΑ· [Τροπολογία 52]

α)  του έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από το οικείο κράτος μέλος σημαίας·

β)  έχει συμπεριληφθεί στο σχετικό μητρώο ή τον σχετικό κατάλογο της ΠΟΔΑ των σκαφών που διαθέτουν άδεια· και [Τροπολογία 53]

γ)  στην περίπτωση που οι αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας: του έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από την εκάστοτε τρίτη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου II.

Άρθρο 22

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας από τα κράτη μέλη σημαίας

Το κράτος μέλος σημαίας δύναται να εκδώσει άδεια αλιείας μόνον εάν:

α)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 5·

β)  τηρούνται οι κανόνες που καθορίζονται από την ΠΟΔΑ ή η ενωσιακή νομοθεσία για τη μεταφορά τους· και

γ)  στην περίπτωση που οι αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας: πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στα άρθρα 11 ή 18·

Άρθρο 23

Νηολόγηση από ΠΟΔΑ

1.  Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει στην Επιτροπή τον(τους) κατάλογο(-ους) των αλιευτικών σκαφών όπως ορίζονται στον βασικό κανονισμό τα οποία είναι ενεργά, και, κατά περίπτωση, έχουν συναφή καταγραφή αλιευμάτων, και στα οποία έχει επιτρέψει τις αλιευτικές δραστηριότητες υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ.

2.  Ο(Οι) κατάλογος(-οι) που αναφέρεται(-ονται) στην παράγραφο 1 καταρτίζεται(-ονται) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΠΟΔΑ και συνοδεύεται(-ονται) από τις πληροφορίες που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα.

3.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος σημαίας οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία εντός δέκα ημερών από την παραλαβή του καταλόγου της παραγράφου 1. H Επιτροπή αιτιολογεί κάθε σχετικό αίτημα.

4.  Εφόσον διασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22, και εντός 15 ημερών από την παραλαβή του καταλόγου της παραγράφου 1, η Επιτροπή διαβιβάζει στην ΠΟΔΑ τον(τους) κατάλογο(-ους) των σκαφών που διαθέτουν άδεια.

5.  Εάν το μητρώο ή ο κατάλογος της ΠΟΔΑ δεν είναι διαθέσιμοι στο κοινό, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας για τα σκάφη που περιλαμβάνονται σε αυτούς μεριμνά για τη διανομή του καταλόγου αδειοδοτημένων σκαφών στα κράτη μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. [Τροπολογία 54]

Κεφάλαιο IV

Αλιευτικές δραστηριότητες ενωσιακών αλιευτικών σκαφών στην ανοιχτή θάλασσα

Άρθρο 24

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στην ανοιχτή θάλασσα από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων. [Τροπολογία 55]

Άρθρο 25

Άδειες αλιείας

Ενωσιακό αλιευτικό σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοιχτή θάλασσα, εκτός εάν:

α)  του έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από το οικείο κράτος μέλος σημαίας του εν λόγω σκάφους βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που αξιολογεί τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει επικυρωθεί από το εθνικό επιστημονικό του ινστιτούτο ή, κατά περίπτωση, το επιστημονικό ινστιτούτο κράτους μέλους με αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας· και [Τροπολογία 56]

β)  η άδεια αλιείας έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27.

Άρθρο 26

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας από τα κράτη μέλη σημαίας

Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδώσει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοιχτή θάλασσα, μόνον εάν:

α)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 5·

β)  οι σχεδιαζόμενες αλιευτικές δραστηριότητες:

—  βασίζονται σε μια οικοσυστημική προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας, όπως ορίζεται στο σημείο 9 του άρθρου 4 του βασικού κανονισμού· και

—  συνάδουν με επιστημονική αξιολόγηση, λαμβανομένης υπόψη της διατήρησης των έμβιων θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, που παρέχεται από το εθνικό επιστημονικό ινστιτούτο του κράτους μέλους σημαίας. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 27

Κοινοποίηση στην Επιτροπή

Το κράτος μέλος σημαίας κοινοποιεί την άδεια αλιείας στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 8,5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη των σχεδιαζόμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ανοιχτή θάλασσα, παρέχοντας τις πληροφορίες που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα. [Τροπολογία 58]

Κεφάλαιο V

Ναύλωση ενωσιακών αλιευτικών σκαφών

Άρθρο 28

Αρχές

1.  Ενωσιακό αλιευτικό σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βάσει συμφωνιών ναύλωσης όταν ισχύει ΣΣΒΑ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην εν λόγω συμφωνία.

2.  Ενωσιακό σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βάσει περισσότερων της μίας συμφωνιών ναύλωσης κάθε φορά ή να συμμετέχει σε συμφωνίες υποναύλωσης.

2α.  Tα σκάφη της Ένωσης δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνιών ναύλωσης σε ύδατα υπό την αιγίδα μιας ΠΟΔΑ μόνο εάν το κράτος στο οποίο το σκάφος είναι ναυλωμένο είναι συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω οργάνωση.

3.  Ενωσιακό ναυλωμένο σκάφος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις αλιευτικές δυνατότητες του οικείου κράτους μέλους σημαίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ναύλωσης. Τα αλιεύματα ναυλωμένου σκάφους καταλογίζονται στις αλιευτικές δυνατότητες του κράτους ναύλωσης.

3α.  Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν περιορίζει τις αρμοδιότητες του κράτους μέλους σημαίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή άλλων διατάξεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. [Τροπολογία 59]

Άρθρο 29

Διαχείριση αδειών αλιείας βάσει συμφωνίας ναύλωσης

Κατά την έκδοση άδειας αλιείας για σκάφος σύμφωνα με τα άρθρα 11, 18, 22 ή 26, και εφόσον οι σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται βάσει συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος σημαίας επαληθεύει ότι:

α)  η αρμόδια αρχή του κράτους ναύλωσης επιβεβαίωσε επισήμως ότι η συμφωνία συνάδει με την οικεία εθνική νομοθεσία· και

β)  η συμφωνία οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ναύλωσης, καθορίζεται συμπεριλαμβανομένων της χρονικής περιόδου, των αλιευτικών δυνατοτήτων και της αλιευτικής ζώνης, καθορίζονται στην άδεια αλιείας. [Τροπολογία 60]

Κεφάλαιο VI

Υποχρεώσεις ελέγχου και υποβολής εκθέσεων

Άρθρο 30

Δεδομένα προγράμματος παρατηρητών

Εάν συλλέγονται δεδομένα επί ενωσιακού αλιευτικού σκάφους στο πλαίσιο προγράμματος παρατηρητών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή της ΠΟΔΑ, ο φορέας εκμετάλλευσης του εν λόγω σκάφους διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα στο οικείο κράτος μέλος σημαίας. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 31

Πληροφορίες προς τρίτες χώρες

1.  Κατά την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων δυνάμει του παρόντος τίτλου, και εφόσον προβλέπεται από τη συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας με την τρίτη χώρα, ο φορέας εκμετάλλευσης ενωσιακού αλιευτικού σκάφους διαβιβάζει τις σχετικές δηλώσεις αλιευμάτων και δηλώσεις εκφόρτωσης τόσο στο κράτος μέλος σημαίας όσο και στην τρίτη χώρα και διαβιβάζει αντίγραφο της εν λόγω κοινοποίησης στο κράτος μέλος σημαίας.

2.  Το κράτος μέλος σημαίας αξιολογεί τη συνοχή των δεδομένων που διαβιβάστηκαν στην τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, με τα δεδομένα που έχει λάβει το ίδιο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Σε περίπτωση έλλειψης συνοχής των δεδομένων, το κράτος μέλος διερευνά κατά πόσον η εν λόγω έλλειψη συνοχής συνιστά ΠΛΑ αλιεία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 47 του εν λόγω κανονισμού.

3.  Η μη διαβίβαση των δηλώσεων αλιευμάτων και των δηλώσεων εκφόρτωσης στην τρίτη χώρα, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, θεωρείται σοβαρή παράβαση για τους σκοπούς της εφαρμογής των κυρώσεων και άλλων μέτρων που προβλέπονται από την κοινή αλιευτική πολιτική. Η βαρύτητα της παράβασης καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, με βάση κριτήρια όπως η φύση της ζημίας, η αξία της, η οικονομική κατάσταση του παραβάτη και η έκταση της παράβασης ή η επανάληψή της. [Τροπολογία 62]

Άρθρο 31α

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε ΠΟΔΑ

Αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας δεν επιτρέπεται να επιδίδεται σε αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα για αποθέματα υπό τη διαχείριση ΠΟΔΑ, εκτός εάν η εν λόγω χώρα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω ΠOΔA. [Τροπολογία 63]

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Άρθρο 32

Γενικές αρχές

1.  Αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας δεν επιτρέπεται να επιδίδεται σε αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα, εκτός εάν του έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από την Επιτροπή. Σχετική άδεια εκδίδεται μόνον εφόσον το σκάφος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 5. [Τροπολογία 64]

2.  Αλιευτικό Σκάφος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια για αλιεία σε ενωσιακά ύδατα συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών στην αλιευτική ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς και με τις. Σε περίπτωση που διαφέρουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στη σχετική αλιευτική συμφωνία, αυτές αναφέρονται ρητά είτε στην εν λόγω συμφωνία είτε σε κανόνες που συμφωνούνται με την τρίτη χώρα που εφαρμόζει τη συμφωνία. [Τροπολογία 65]

3.  Εάν αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας διαπλέει ενωσιακά ύδατα χωρίς άδεια εκδοθείσα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα αλιευτικά εργαλεία του προσδένονται και στοιβάζονται έτσι ώστε να μην είναι εύκολη η άμεση χρησιμοποίησή τους για αλιευτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 33

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει άδεια για αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας όσον αφορά αλιευτικές δραστηριότητες σε ενωσιακά ύδατα μόνον εάν:

-α) υπάρχει πλεόνασμα των επιτρεπόμενων αλιευμάτων που καλύπτει τις προτεινόμενες αλιευτικές δυνατότητες, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης UNCLOS·

α)  οι πληροφορίες που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα σχετικά με το αλιευτικό σκάφος και το(τα) σχετικό(-ά) σκάφος(-η) υποστήριξης είναι πλήρεις και ακριβείς· το σκάφος και κάθε σχετικό(-ά) σκάφος(-η) υποστήριξης διαθέτει(-ουν) αριθμό ΔΝΟ, εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)  δεν έχουν επιβληθεί οιεσδήποτε κυρώσεις για σοβαρή παράβαση στην επιχείρηση και στο αλιευτικό σκάφος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους, δυνάμει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και στο οικείο αλιευτικό σκάφος κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για την άδεια αλιείας·

γ)  το αλιευτικό σκάφος δεν περιλαμβάνεται σε οιονδήποτε κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας εγκεκριμένο από τρίτη χώρα, ΠΟΔΑ ή την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και/ή η τρίτη χώρα δεν έχει χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενη, ούτε συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο μη συνεργαζόμενων χωρών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ούτε χαρακτηρίστηκε ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1026/2012·

δ)  το αλιευτικό σκάφος είναι επιλέξιμο βάσει της αλιευτικής συμφωνίας με την οικεία τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των σκαφών στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας. [Τροπολογία 66]

Άρθρο 34

Διαδικασία για την έκδοση αδειών αλιείας

1.  Η τρίτη χώρα διαβιβάζει στην Επιτροπή τις αιτήσεις για τα αλιευτικά σκάφη της πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική συμφωνία ή που ορίζει η Επιτροπή.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την τρίτη χώρα οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία.

3.  Εφόσον διασφαλίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 33, η Επιτροπή εκδίδει άδεια αλιείας και ενημερώνει σχετικά την τρίτη χώρα και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Άρθρο 35

Παρακολούθηση αδειών αλιείας.

1.  Εάν δεν πληρούται πλέον κάποια προϋπόθεση του άρθρου 33, η Επιτροπή τροποποιεί ή ανακαλεί την άδεια και ενημερώνει σχετικά την τρίτη χώρα και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

2.  Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σε περιπτώσεις:

α)  όπου επήλθε θεμελιώδης αλλαγή των περιστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου επιτακτικοί πολιτικοί λόγοι που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τους διεθνείς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

β)  ή με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας ή άναρχης αλιείας δικαιολογούν τέτοια ενέργεια ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει επείγουσα ένδειξη σοβαρής απειλής για τη βιώσιμη εκμετάλλευση, διαχείριση και διατήρηση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

γ)  όπου απαιτείται δράση για την πρόληψη σοβαρής παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή το άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, που σχετίζεται με παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιεία· ή

δ)  όπου, για αυτού του είδους ή οποιονδήποτε άλλον επιτακτικό λόγο για παρόμοιους ή άλλους επιτακτικούς λόγους πολιτικής, η Ένωση αποφάσισε αποφασίζει να αναστείλει ή να διακόψει τις σχέσεις με την εκάστοτε τρίτη χώρα.

H Επιτροπή, σε περίπτωση άρνησης, αναστολής ή ανάκλησης της άδειας, ενημερώνει αμέσως την τρίτη χώρα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. [Τροπολογία 67]

Άρθρο 36

Απαγόρευση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.  Όταν θεωρείται ότι έχουν εξαντληθεί οι αλιευτικές δυνατότητες που έχουν παραχωρηθεί σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή ειδοποιεί αμελλητί σχετικά την τρίτη χώρα και τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε μη εξαντλημένες αλιευτικές δυνατότητες, οι οποίες ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν και τις εξαντλημένες αλιευτικές δυνατότητες, η τρίτη χώρα υποβάλλει στην Επιτροπή τεχνικά μέσα τα οποία αποτρέπουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για τις εξαντλημένες αλιευτικές δυνατότητες. Από την ημερομηνία ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι άδειες αλιείας που έχουν εκδοθεί για σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία της εν λόγω ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας θεωρείται ότι έχουν ανασταλεί για τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες και απαγορεύεται στα εν λόγω σκάφη να επιδίδονται σε αυτές τις αλιευτικές δραστηριότητες.

2.  Οι άδειες αλιείας θεωρείται ότι έχουν ανακληθεί όταν η αναστολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 αφορά όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν οι άδειες αλιείας.

3.  Η τρίτη χώρα εξασφαλίζει ότι τα ενδιαφερόμενα αλιευτικά σκάφη ενημερώνονται αμελλητί σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και διακόπτουν όλες τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 37

Υπεραλίευση ποσοστώσεων στα ενωσιακά ύδατα

1.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τρίτη χώρα υπερέβη τις ποσοστώσεις που της έχουν κατανεμηθεί για απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων, προβαίνει σε αφαιρέσεις από τις ποσοστώσεις που κατανεμήθηκαν στην εν λόγω χώρα για αυτό το απόθεμα ή αυτή την ομάδα αποθεμάτων κατά τα επόμενα έτη. Το ποσό της μείωσης είναι σύμφωνο με το άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. [Τροπολογία 68]

2.  Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αφαίρεση, δυνάμει της παραγράφου 1, επί της ποσόστωσης αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων που υπεραλιεύθηκαν διότι η εν λόγω ποσόστωση αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων δεν διατίθεται επαρκώς στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, η Επιτροπή δύναται, μετά από διαβούλευση με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, να προβεί σε αφαιρέσεις από ποσοστώσεις κατά τα επόμενα έτη για άλλα αποθέματα ή ομάδες αποθεμάτων διαθέσιμων στην εν λόγω τρίτη χώρα στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή με την αντίστοιχη εμπορική αξία.

Άρθρο 38

Έλεγχος και επιβολή

1.  Σκάφος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια για αλιεία σε ενωσιακά ύδατα συμμορφώνεται με τους κανόνες ελέγχου που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών στην αλιευτική ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται.

2.  Σκάφος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια για αλιεία σε ενωσιακά ύδατα παρέχει στην Επιτροπή, ή στον φορέα που αυτή ορίζει, και, κατά περίπτωση, στο παράκτιο κράτος μέλος τα δεδομένα που απαιτείται να διαβιβάζουν τα ενωσιακά σκάφη στο κράτος μέλος σημαίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3.  Η Επιτροπή, ή ο φορέας που αυτή ορίζει, διαβιβάζει στο παράκτιο κράτος μέλος τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.  Σκάφος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια για αλιεία σε ενωσιακά ύδατα παρέχει, κατόπιν αιτήματος, στην Επιτροπή, ή στον φορέα που αυτή ορίζει, τις εκθέσεις των παρατηρητών που εκπονούνται στο πλαίσιο τρεχόντων προγραμμάτων παρατηρητών.

5.  Το παράκτιο κράτος μέλος καταχωρίζει όλες τις παραβάσεις που διαπράττονται από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, καθώς και τις σχετικές κυρώσεις, στο εθνικό μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

6.  Η Επιτροπή διαβιβάζει στην τρίτη χώρα τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από την τρίτη χώρα.

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διαβουλεύσεων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 44, για την ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο του αποτελέσματος των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες όσον αφορά τις ρυθμίσεις πρόσβασης.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 39

Ενωσιακό μητρώο αδειών αλιείας

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονικό ενωσιακό μητρώο αδειών αλιείας, αποτελούμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις άδειες αλιείας που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των τίτλων ΙΙ και ΙΙΙ και αποτελείται από τμήμα προσβάσιμο από το κοινό και τμήμα με ασφαλή πρόσβαση. Το εν λόγω μητρώο:

α)  καταγράφει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα και απεικονίζει την κατάσταση κάθε άδειας σε πραγματικό χρόνο·

β)  χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους· και

γ)  χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών στόλων και μόνο.

2.  Ο κατάλογος των αδειών αλιείας στο μητρώο είναι προσβάσιμος από το κοινό και περιέχει καθεμία από τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  όνομα και σημαία του σκάφους και αριθμοί ΚΑΜ και ΔΝΟ εφόσον απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία·

αα)  όνομα, πόλη και χώρα διαμονής του ιδιοκτήτη της εταιρείας και του πραγματικού δικαιούχου·

β)  είδος άδειας, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δυνατοτήτων· και

γ)  επιτρεπόμενος χρόνος και ζώνη αλιευτικής δραστηριότητας (ημερομηνίες έναρξης και λήξης· αλιευτική ζώνη).

3.  Το κράτος μέλος χρησιμοποιεί το μητρώο για να υποβάλει τις άδειες αλιείας στην Επιτροπή και να διατηρεί τα σχετικά στοιχεία επικαιροποιημένα, όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 12, 19, 23 και 27. [Τροπολογία 69]

Άρθρο 40

Τεχνικές απαιτήσεις

Η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στους τίτλους ΙΙ, III και IV πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), για τον καθορισμό τεχνικών λειτουργικών απαιτήσεων για την καταγραφή, τη μορφοποίηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτούς τους τίτλους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.

Για να καταστεί λειτουργικό το μητρώο αδειών αλιείας της Ένωσης και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να τηρούν τις τεχνικές απαιτήσεις διαβίβασης, η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, στηρίζει τις εθνικές αρχές στη διαβίβαση των στοιχείων που απαιτείται να παρέχουν οι επιχειρήσεις για κάθε τύπο αδείας και, εντός … [6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], αναπτύσσει μια εφαρμογή πληροφορικής για τα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να διαβιβάζουν αυτομάτως και σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που σχετίζονται με τις αιτήσεις άδειας και τα χαρακτηριστικά των σκαφών στο μητρώο αδειών αλιείας της Ένωσης. [Τροπολογία 70]

Για την τεχνική και οικονομική υποστήριξη της διαβίβασης πληροφοριών, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δυνάμει του άρθρου 76 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18). [Τροπολογία 71]

Άρθρο 41

Πρόσβαση στα δεδομένα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή χορηγούν πρόσβαση στο ασφαλές τμήμα του ενωσιακού μητρώου αδειών αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 39 στις σχετικές αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των αλιευτικών στόλων.

Άρθρο 42

Διαχείριση δεδομένων, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικότητα

Ο χειρισμός των δεδομένων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνος με τα άρθρα 109, 110, 111 και 113 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της οδηγίας 95/46/ΕΚ και των σχετικών εθνικών κανόνων εφαρμογής.

Άρθρο 43

Σχέσεις με τρίτες χώρες και ΠΟΔΑ

1.  Όταν κράτος μέλος λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τρίτη χώρα ή από ΠΟΔΑ, κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει, εφόσον του επιτρέπεται να το πράξει βάσει διμερών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα ή βάσει των κανόνων της εκάστοτε ΠΟΔΑ.

2.  Η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει δύναται να κοινοποιεί, στο πλαίσιο αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ ή παρόμοιων οργανώσεων αλιείας στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος, σχετικές πληροφορίες που αφορούν τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, ή σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη στις εν λόγω συμφωνίες ή οργανώσεις, με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του κράτους μέλους το οποίο παρείχε τις πληροφορίες και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. [Τροπολογία 72]

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 44

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 73]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3α.  Πριν την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η εν λόγω πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 45

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που ιδρύθηκε με το άρθρο 47 του βασικού κανονισμού. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

Κατάργηση

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 καταργείται.

2.  Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 47

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Παράρτημα 1

Κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για την έκδοση άδειας αλιείας

* υποχρεωτικά πεδία (για τις θέσεις 22 έως 25 και 28 έως 48, είναι δυνατό να μη συμπληρώνονται αν οι πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα από το ενωσιακό μητρώο του στόλου με βάση τον αριθμό ΚΑΜ ή ΔΝΟ)

I

ΑΙΤΩΝ

1

Ονομασία του οικονομικού φορέα*

2

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

3

Διεύθυνση

4

Φαξ

5

Αριθμός φορολογικού μητρώου (SIRET, NIF…)*

6

Τηλέφωνο

7

Ονομασία του πράκτορα (σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου)*

8

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

9

Διεύθυνση

10

Φαξ

11

Τηλέφωνο

12

Ονομασία της ένωσης ή του πράκτορα που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα*

13

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

14

Διεύθυνση

15

Φαξ

16

Τηλέφωνο

17

Ονοματεπώνυμο(-α) του (των) πλοιάρχου(-ων):

18

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

19

Ιθαγένεια*

20

Φαξ

21

Τηλέφωνο

II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

22

Ονομασία σκάφους*

23

Κράτος σημαίας*

24

Ημερομηνία υπαγωγής του σκάφους στην τρέχουσα σημαία*

25

Εξωτερική σήμανση*

26

Αριθμός ΔΝΟ (UVI)*

27

Αριθμός ΚΑΜ*

28

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS)*

29

Συχνότητα κλήσεως ασυρμάτου*

30

Αριθμός δορυφορικού τηλεφώνου

31

MMSI*

32

Έτος και τόπος ναυπήγησης*

33

Προηγούμενη σημαία και ημερομηνία απόκτησης (κατά περίπτωση)*

34

Υλικό κύτους του σκάφους: χάλυβας / ξύλο / πολυεστέρας / άλλο*

35

Πομπός VMS*

36

Μοντέλο*

37

Αύξων αριθμός*

38

Έκδοση λογισμικού*

39

Φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρου*

40

Κατασκευαστής VMS (ονομασία)

41

Ολικό μήκος σκάφους*

42

Πλάτος σκάφους*

43

Βύθισμα*

44

Χωρητικότητα (σε GT)*

45

Ισχύς κύριας μηχανής (kW)*

46

Τύπος μηχανής

47

Σήμα

48

Αύξων αριθμός μηχανής*

III

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

49

Κωδικός τύπου σκάφους FAO*

50

Κωδικός τύπου εργαλείων FAO*

53

Κωδικός αλιευτικών ζωνών FAO*

54

Διαιρέσεις αλιείας – FAO – ή παράκτιο κράτος*

55

Λιμένας(-ες) εκφόρτωσης

56

Λιμένας(-ες) μεταφόρτωσης

57

Κωδικός στοχευόμενου είδους FAO ή κατηγορία αλιείας (ΣΣΒΑ)*

58

Αιτούμενο χρονικό διάστημα άδειας (ημερομηνίες έναρξης και λήξης)

59

Αριθμός μητρώου ΠΟΔΑ (εφόσον είναι γνωστός)*

60

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ΠΟΔΑ* (εφόσον είναι γνωστή)

61

Μέγιστος συνολικός αριθμός μελών πληρώματος*:

62

Από [ΧΩΡΑ ΕΤΑΙΡΟ]:

63

Από χώρες ΑΚΕ:

64

Μέθοδος συντήρησης/μεταποίησης ιχθύων στο σκάφος*: Νωποί ιχθύες / ψύξη / κατάψυξη / ιχθυάλευρα / έλαιο / φιλετάρισμα

65

Κατάλογος σκαφών υποστήριξης: ονομασία / αριθμός ΔΝΟ / αριθμός ΚΑΜ

IV

ΝΑΥΛΩΣΗ

66

Σκάφος που δραστηριοποιείται βάσει συμφωνίας ναύλωσης*: Ναι / Όχι

67

Είδος συμφωνίας ναύλωσης

68

Χρονικό διάστημα ναύλωσης (ημερομηνίες έναρξης και λήξης)*

69

Αλιευτικές δυνατότητες (σε τόνους) που χορηγήθηκαν στο υπό ναύλωση σκάφος*

70

Τρίτη χώρα που χορηγεί αλιευτικές δυνατότητες στο υπό ναύλωση σκάφος*

Συνημμένα (κατάλογος εγγράφων): [Τροπολογία 74]

Παράρτημα 2

Κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για σκάφος υποστήριξης αλιευτικού σκάφους που περιγράφεται στο παράρτημα 1

* υποχρεωτικά πεδία (για τις θέσεις 22 έως 25 και 28 έως 33, είναι δυνατό να μη συμπληρώνονται για σκάφος υποστήριξης με σημαία της Ένωσης, αν οι πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα από το ενωσιακό μητρώο του στόλου με βάση τον αριθμό ΚΑΜ)

I

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1

Ονομασία του οικονομικού φορέα*

2

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

3

Διεύθυνση

4

Φαξ

5

Αριθμός φορολογικού μητρώου (SIRET, NIF…)*

6

Τηλέφωνο

7

Ονομασία του πράκτορα (σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου)*

8

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

9

Διεύθυνση

10

Φαξ

11

Τηλέφωνο

12

Ονομασία της ένωσης ή του πράκτορα που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα*

13

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

14

Διεύθυνση

15

Φαξ

16

Τηλέφωνο

17

Ονοματεπώνυμο(-α) του (των) πλοιάρχου(-ων):

18

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

19

Ιθαγένεια*

20

Φαξ

21

Τηλέφωνο

II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22

Ονομασία σκάφους*

23

Κράτος σημαίας*

24

Ημερομηνία υπαγωγής του σκάφους στην τρέχουσα σημαία*

25

Εξωτερική σήμανση*

26

Αριθμός ΔΝΟ (UVI)*

27

Αριθμός ΚΑΜ (για ενωσιακά σκάφη, εάν είναι γνωστός)*

28

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS)*

29

Συχνότητα κλήσεως ασυρμάτου*

30

Αριθμός δορυφορικού τηλεφώνου

31

MMSI*

32

Έτος και τόπος ναυπήγησης

33

Προηγούμενη σημαία και ημερομηνία απόκτησης (κατά περίπτωση)*

34

Υλικό κύτους του σκάφους: χάλυβας / ξύλο / πολυεστέρας / άλλο

35

Πομπός VMS

36

Μοντέλο

37

Αύξων αριθμός

38

Έκδοση λογισμικού

39

Φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρου

40

Κατασκευαστής VMS (ονομασία)

41

Ολικό μήκος σκάφους

42

Πλάτος σκάφους

43

Βύθισμα

44

Χωρητικότητα (σε GT)

45

Ισχύς κύριας μηχανής (kW)

47

Τύπος μηχανής

48

Σήμα

49

Αύξων αριθμός μηχανής

III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

50

Κωδικός αλιευτικών ζωνών FAO

51

Διαιρέσεις αλιείας - FAO

52

Κωδικός στοχευόμενου είδους FAO

53

Αριθμός μητρώου ΠΟΔΑ

54

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ΠΟΔΑ*

Συνημμένα (κατάλογος εγγράφων): [Τροπολογία 75]

Παράρτημα

Κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για την έκδοση άδειας αλιείας

* υποχρεωτικά πεδία (είναι δυνατή η μη συμπλήρωση για τα σημεία 22 έως 25 και 28 έως 48, αν οι πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν αυτομάτως από το ενωσιακό μητρώο του στόλου με βάση τον αριθμό ΚΑΜ ή ΔΝΟ)

I

ΑΙΤΩΝ

1

Στοιχεία αναγνώρισης σκάφους (αριθμός ΔΝΟ, αριθμός ΚΑΜ κλπ.)

2

Όνομα σκάφους

3

Ονομασία του οικονομικού φορέα*

4

Ηλεκτρονική διεύθυνση*

5

Διεύθυνση

6

Φαξ:

7

Αριθμός φορολογικού μητρώου (SIRET, NIF…)*

8

Τηλέφωνο

9

Όνομα του ιδιοκτήτη

10

Ηλεκτρονική διεύθυνση*

11

Διεύθυνση

12

Φαξ

13

Τηλέφωνο

14

Ονομασία της ένωσης ή του πράκτορα που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα*

15

Ηλεκτρονική διεύθυνση*

16

Διεύθυνση

17

Φαξ

18

Τηλέφωνο

19

Ονοματεπώνυμο(-α) του (των) πλοιάρχου(-ων)*

20

Ηλεκτρονική διεύθυνση*

21

Ιθαγένεια*

22

Φαξ

23

Τηλέφωνο

II

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Είδος άδειας (αλιευτική συμφωνία, απευθείας άδεια, ΠΟΔΑ, ανοιχτή θάλασσα, ναύλωση, σκάφος υποστήριξης)

24

Κωδικός τύπου σκάφους FAO*

25

Κωδικός τύπου εργαλείων FAO*

26

Κωδικός αλιευτικών ζωνών FAO*

27

Κωδικός στοχευόμενου είδους FAO ή κατηγορία αλιείας (ΣΣΒΑ)*

28

Διάρκεια της άδειας για την οποία υποβάλλεται αίτηση (ημερομηνίες έναρξης και λήξης)

29

Αριθμός μητρώου ΠΟΔΑ* (εφόσον είναι γνωστός)

30

Κατάλογος σκαφών υποστήριξης: ονομασία / αριθμός ΔΝΟ / αριθμός ΚΑΜ

III

ΝΑΥΛΩΣΗ

31

Σκάφος που δραστηριοποιείται βάσει συμφωνίας ναύλωσης*: Ναι/Όχι

32

Είδος συμφωνίας ναύλωσης

33

Χρονικό διάστημα ναύλωσης (ημερομηνίες έναρξης και λήξης)*

34

Αλιευτικές δυνατότητες (σε τόνους) που χορηγήθηκαν στο υπό ναύλωση σκάφος*

35

Τρίτη χώρα που χορηγεί αλιευτικές δυνατότητες στο υπό ναύλωση σκάφος*

[Τροπολογία 76]

(1)ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 116.
(2)ΕΕ C της , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 και απόφαση του Συμβουλίου της ... .
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33).
(5)Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).
(6)Απόφαση 98/414/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1998, για την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, οι οποίες αφορούν τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτομένων αποθεμάτων ιχθύων (ιχθείς που απαντώνται τόσο εντός όσο και εκτός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών) (αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα) και των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων (ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 14).
(7)Απόφαση 96/428/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για την εκ μέρους της Κοινότητας αποδοχή της συμφωνίας για την προώθηση της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από τα αλιευτικά σκάφη στην ανοικτή θάλασσα (ΕΕ L 177 της 16.7.1996, σ. 24).
(8)Ψήφισμα A/Res/66/288 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τον απολογισμό της διάσκεψης «Ρίο +20», με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε».
(9)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
(10)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(11)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(12)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(13)Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(14) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(15)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(16) Κανονισμός (EE) αριθ. 1026/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 34).
(17)Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου