Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0289(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0377/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0377/2016

Rasprave :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Glasovanja :

PV 02/02/2017 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0015

Usvojeni tekstovi
PDF 335kWORD 104k
Četvrtak, 2. veljače 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama ***I
P8_TA(2017)0015A8-0377/2016
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 2. veljače 2017. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0636),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0393/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. svibnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0377/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 303, 19.8.2016., str. 116.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 2. veljače 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008
P8_TC1-COD(2015)0289

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 1006/2008(4) („Uredba o ribolovnim odobrenjima”) uspostavljen je sustav za odobravanje ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Unije obavljaju izvan voda Unije i pristup plovila trećih zemalja vodama Unije,

(2)  Unija je ugovorna strana Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982.(5) (UNCLOS) te je ratificirala Sporazum Ujedinjenih naroda iz 1995. o provedbi odredbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i visokomigracijskim ribljim stokovima potpisan 4. kolovoza 1995. (Sporazum UN-a o ribljim stokovima)(6). Tim međunarodnim odredbama utvrđuje se načelo da sve države moraju donijeti odgovarajuće mjere kako bi osigurale održivo upravljanje morskim resursima i njihovo očuvanje te kako bi u tom cilju međusobno surađivale. [Am. 1.]

(3)  Unija je prihvatila Sporazum Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda od 24. studenoga 1993. o promicanju sukladnosti s međunarodnim mjerama za očuvanje i gospodarenje od strane ribarskih plovila na otvorenom moru (Sporazum FAO-a o sukladnosti)(7). Sporazum FAO-a o sukladnosti utvrđuje da se ugovorna strana mora suzdržati od dodjele odobrenja za uporabu plovila za ribolovne aktivnosti na otvorenom moru ako nisu ispunjeni određeni uvjeti, kao i da mora provesti sankcije ako nisu ispunjene određene obveze u pogledu izvješćivanja.

(3a)  Kao odgovor na zahtjev Komisije za ribarstvo na podregionalnoj razini iz zapadne Afrike Međunarodni sud za pravo mora donio je 2. travnja 2015. savjetodavno mišljenje. U tom savjetodavnom mišljenju potvrđeno je da je Unija odgovorna za aktivnosti plovila koja plove pod zastavom država članica te da u tom pogledu mora primjenjivati dužnu pažnju. [Am. 2]

(4)  Unija podržava Međunarodni plan djelovanja FAO-a za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (IPOA NNN) donesen 2001. U IPOA-NNN-u i Dobrovoljnim smjernicama FAO-a o postupcima države zastave koji su podržani 2014. naglašava se odgovornost države zastave da osigura dugoročno očuvanje i održivo iskorištavanje živih morskih resursa i morskih ekosustava. U IPOA-NNN-u predviđeno je da bi država zastave trebala izdavati odobrenja plovilima koja viju njezinu zastavu da obavljaju ribolovne aktivnosti u vodama koje nisu pod njezinim suverenitetom ili nadležnošću. U Dobrovoljnim smjernicama preporučuje se i da država zastave i obalna država dodjeljuju odobrenja kada se ribolovne aktivnosti obavljaju u okviru sporazuma o pristupu ribolovu ili čak izvan takvog sporazuma. Obje bi se trebale uvjeriti u to da se takvim aktivnostima ne ugrožava održivost stokova u vodama obalne države (stavci 40. i 41.).

(4a)  Sve zemlje članice FAO-a, uključujući Uniju i njezine partnerske zemlje u razvoju, 2014. su jednoglasno usvojile Dobrovoljne smjernice za očuvanje održivog malog ribolova u kontekstu sigurnosti opskrbe hranom i iskorijenjenja siromaštva, kao i njihovu točku 5.7. u kojoj se naglašava da bi se aspekti malog ribolova trebali pomno razmotriti prije sklapanja sporazuma o pristupu resursima s trećim zemljama i trećim stranama. [Am. 3.]

(4b)  U Dobrovoljnim smjernicama FAO-a za očuvanje održivog malog ribolova u kontekstu sigurnosti opskrbe hranom i iskorijenjenja siromaštva poziva se na usvajanje mjera za dugoročno očuvanje i održivo korištenje ribolovnih resursa te za osiguranje ekološke utemeljenosti prehrambene proizvodnje, a isto tako ističe se važnost ekoloških standarda za ribolovne aktivnosti izvan voda Unije koje uključuju pristup upravljanju u ribarstvu utemeljen na ekosustavu u kombinaciji s predostrožnim pristupom kako bi se iskorišteni stokovi obnovili i zadržali iznad razina koje mogu proizvesti najviši prinos do 2015. gdje god je to moguće, a najkasnije do 2020. za sve stokove. [Am. 4.]

(5)  Pitanje obveza i pratećih odgovornosti i dužnosti države zastave i, gdje je to primjereno, međunarodne organizacije zastave, za očuvanje i gospodarenje živim resursima otvorenog mora u okviru UNCLOS-a sve je važnije pitanje na međunarodnoj razini. U okviru obveze postupanja s dužnom pažnjom koja proizlazi iz UNCLOS-a to je bio slučaj i za istovremenu nadležnost obalne države i nadležnost države zastave te, gdje je to primjereno, nadležnost međunarodne organizacije zastave i međunarodne obalne organizacije da osigurajuosigura pouzdano očuvanje morskih bioloških resursa u morskim područjima koja su u nacionalnoj nadležnosti. Savjetodavnim mišljenjem Međunarodnog suda za pravo mora (ITLOS) od 2. travnja 2015., koje je odgovor na pitanja Komisije za ribarstvo na podregionalnoj razini iz zapadne Afrike, potvrđeno je da Unija snosi međunarodnu odgovornost pred trećim zemljama i međunarodnim organizacijama za aktivnosti svojih ribarskih plovila te da je u skladu s tom odgovornošću obvezna postupati s dužnom pažnjom. Obveza postupanja s dužnom pažnjom obveza je države da uloži najveći mogući napor te da učini sve kako bi spriječila nezakoniti ribolov, a to uključuje obvezu da donese potrebne administrativne mjere i mjere za provedbu kako bi osigurala da ribarska plovila koja viju njezinu zastavu, njezini državljani ili ribarska plovila koja djeluju u njezinim vodama nisu uključena u aktivnosti kojima se krše primjenjive mjere očuvanja i gospodarenja. Iz tih razloga razloga i općenitije radi jačanja plavog gospodarstva važno je organizirati aktivnosti ribarskih plovila Unije izvan vodâ Unije i sustav upravljanja koji se odnosi na te aktivnosti na takav način da se međunarodne obveze Unije mogu izvršavati djelotvorno i učinkovito i da se izbjegavaju situacije u kojima bi se Uniji moglo zamjeriti zbog međunarodno nezakonitih radnji. [Am. 5.]

(5a)  Na sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanom 25. rujna 2015. Unija se obvezala provesti rezoluciju u koju je uvršten zaključni dokument naslovljen „Promijeniti svijet: Program za održivi razvoj do 2030.”, uključujući cilj održivog razvoja br. 14. pod nazivom „Očuvanje i održivo korištenje oceana, mora i morskih resursa u cilju održivog razvoja, te cilj održivog razvoja br. 12. pod nazivom „Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnjeˮ i ciljeve sadržane u njima. [Am. 6.]

(6)  Ishodi Konferencije Ujedinjenih naroda o održivom razvoju iz 2012. „Rio +20”(8) kao i donošenje Akcijskog plana EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom, te razvoj događaja na međunarodnoj razini u pogledu suzbijanja nezakonite trgovine divljom faunom i florom i novi ciljevi održivog razvoja (17 ciljeva kojima ćemo promijeniti svijet, uključujući cilj 14.: Život ispod vode) koje su Ujedinjeni narodi usvojili u rujnu 2015. trebali bi se odraziti u vanjskoj ribarstvenoj politici Unije i njezinoj trgovinskoj politici. [Am. 7.]

(7)  Cilj zajedničke ribarstvene politike (ZRP), kako je utvrđen u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(9), („Osnovna uredba”) jest osigurati da ribolovne aktivnosti budu ekološki, gospodarski i društveno održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje, obnove i održavanja ribljih stokova iznad razina kojima se osigurava najviši održivi prinos te da pridonose dostupnosti zaliha hrane. Pri provedbi te politike također je potrebno u obzir uzeti ciljeve razvojne suradnje kao što je predviđeno u članku 208. stavku 1. drugom podstavku Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). [Am. 8.]

(7a)  Na temelju Osnovne uredbe sporazumi o partnerstvu u održivom ribarstvu (SFPA-ovi) moraju biti ograničeni na višak ulova u smislu članka 62. stavaka 2. i 3. UNCLOS-a. [Am. 9.]

(8)  U Osnovnoj Uuredbi (EU) br. 1380/2013 naglašava se potreba da se na međunarodnoj razini promiču ciljevi ZRP-a i da se osigura da su ribolovne aktivnosti Unije izvan vodâ Unije utemeljene na istim načelima i standardima koji se primjenjuju na temelju prava Unije, dok se istovremeno promiču ravnopravni uvjeti za subjekte Unije i subjekte trećih zemalja. Zakonodavstvo trećih zemalja u području socijalne zaštite i okoliša može se razlikovati od zakonodavstva Unije, što može dovesti do različitih standarda za ribarske flote. Ta bi situacija mogla dovesti do odobravanja ribolovnih aktivnosti koje nisu u skladu s propisima o održivom upravljanju morskim resursima. Stoga je potrebno zajamčiti usklađenost s aktivnostima Unije u području zaštite okoliša, ribarstva, trgovine i razvoja, posebno kad one utječu na ribarstvo u zemljama u razvoju koje raspolažu slabim administrativnim kapacitetima i u kojima je rizik od korupcije velik. [Am. 10.]

(9)  Uredbom (EZ) br. 1006/2008 želio se uspostaviti zajednički temelj za izdavanje odobrenja da plovila Unije obavljaju ribolovne aktivnosti izvan vodâ Unije s ciljem podupiranja borbe protiv ribolova NNN i bolje kontrole i praćenja flote UnijeEU-a diljem svijeta, kao i uvjeti za odobravanje plovilima trećih zemalja da obavljaju ribolov u vodama Unije. [Am. 11.]

(10)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008(10) o ribolovu NNN donesena je usporedno s Uredbom (EZ) br. 1006/2008, a Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 („Uredba o kontroli”)(11) donesena je godinu dana kasnije. Te su uredbe tri provedbena stupa odredaba ZRP-a o kontroli i provedbi.

(11)  Međutim, te se tri uredbe nisu provodile dosljedno, osobito je bilo nedosljednosti između Uredbe o ribolovnim odobrenjima i Uredbe o kontroli koja je donesena nakon Uredbe o ribolovnim odobrenjima. I provedbom Uredbe o ribolovnim odobrenjima otkrivene su neke manjkavosti, s obzirom na to da nisu obuhvaćeni neki izazovi u pogledu kontrole, poput zakupljivanja, zamjene zastava i izdavanja ribolovnih odobrenja koja nadležno tijelo treće zemlje izdaje ribarskim plovilima Unije izvan okvira SFPA („izravna odobrenja”). Osim toga, pokazalo se da su neke obveze izvješćivanja problematične, kao i raspodjela administrativnih uloga između država članica i Komisije.

(12)  Središnje načelo ove uredbe jest da bi svakom ribarskom plovilu Unije koje djeluje izvan vodâ Unije odobrenje trebala izdati njegova država zastave te da bi ga ona trebala i nadzirati, bez obzira na to gdje to plovilo djeluje i bez obzira na okvir u kojem djeluje. Izdavanje odobrenja trebalo bi biti uvjetovano ispunjavanjem osnovnog skupa zajedničkih kriterija prihvatljivosti. Informacije koje prikupljaju države članice i dostavljaju Komisiji,trebale bi Komisiji omogućiti da intervenira u praćenju ribolovnih aktivnosti svih ribarskih plovila Unije u bilo kojem području izvan vodâ Unije i u bilo kojem trenutku. To je potrebno kako bi Komisija mogla ispuniti svoje obveze kao čuvarica Ugovorâ. [Am. 12.]

(12.a)  Zadnjih je godina došlo do znatnih poboljšanja u vanjskoj ribarstvenoj politici Unije, u pogledu uvjeta SFPA-ova, kao i pažljive provedbe odredbi. Zadržavanje ribolovnih mogućnosti za flotu Unije u okviru SFPA-ova trebalo bi biti prioritet vanjske ribarstvene politike Unije, a slični bi se uvjeti trebali primjenjivati na aktivnosti Unije izvan područja primjene SFPA-ova. [Am. 13.]

(12.b)  Komisija bi trebala imati ulogu posrednika kad se mogućnost povlačenja, obustave ili izmjene ribolovnog odobrenja navodi zbog dokaza o ozbiljnoj prijetnji iskorištavanju ribolovnih resursa. [Am. 14.]

(13)  Pomoćna plovila mogu imati znatan utjecaj na način na koji ribarska plovila obavljaju svoje ribolovne aktivnosti i na količinu ribe koju mogu uloviti. Stoga ih je potrebno uzeti u obzir u postupcima odobravanja i izvješćivanja iz ove uredbe.

(14)  Aktivnosti zamjene zastave postaju problematične kada se njima žele zaobići pravila ZRP-a ili postojeće mjere za očuvanje i gospodarenje. Unija bi stoga trebala biti u mogućnosti definirati, otkriti i spriječiti takve aktivnosti. Tijekom životnog vijeka plovila u vlasništvu subjekta iz Unije, bez obzira na to pod kojom zastavom ili zastavama plovi trebalo bi osigurati sljedivost i ispravno naknadno postupanje u vezi s prijašnjim ispunjavanjemispunjivanjem zahtjeva. Toj bi svrsi trebao poslužiti i zahtjev da Međunarodna pomorska organizacija (IMO) dodjeljuje jedinstveni broj plovila. [Am. 15.]

(15)  Plovila Unije u vodama trećih zemalja mogu djelovati na temelju odredaba SFPA-ova sklopljenih između Unije i trećih zemalja ili tako da im treće zemlje izdaju izravno odobrenje za ribolov, ako na snazi nije SFPA. U oba slučaja te bi se aktivnosti trebale obavljati na transparentan i održiv način. Iz tog bi razloga države članice zastave trebale imati ovlasti da na temelju utvrđenog skupa kriterija i podložno praćenju odobre plovilima koja viju njihovu zastavu da zatraže i dobiju izravna odobrenja od trećih obalnih država. Ribolovna aktivnost trebala bi biti odobrena kada se država članica zastave uvjeri da se tom ribolovnom aktivnosti neće ugroziti održivost. Ako Komisija nema nikakvih dodatnih opravdanih primjedbi, subjektu koji je dobio odobrenje i od države članice zastave i od obalne države trebalo bi omogućiti da započne sa svojim ribolovnim aktivnostima. [Am. 16.]

(16)  Posebno pitanje koje se odnosi na SFPA-ove jest preraspodjela nedovoljno iskorištenih ribolovnih mogućnosti do kojih dolazi kada se ribolovne mogućnosti dodijeljene državama članicama temeljem mjerodavnih uredaba Vijeća ne iskoriste u cijelosti. S obzirom na to da se troškovi pristupa ribolovu utvrđeni u SFPA-ovima većim dijelom financiraju iz proračuna Unije, sustav privremene preraspodjele važan je kako bi se sačuvali financijski interesi Unije i kako bi se osiguralo da ne propadne nijedna ribolovna mogućnost koja je plaćena. Stoga je potrebno pojasniti i poboljšati sustav preraspodjele koji bi trebao biti krajnja mjera. Njegova bi primjena trebala biti privremena i ne bi trebala utjecati na prvotnu raspodjelu ribolovnih mogućnosti među državama članicama, što znači da se njime ne dovodi u pitanje relativna stabilnost. Budući da je riječ o krajnjem sredstvu, do preraspodjele bi trebalo doći samo kada su se relevantne države članice odrekle svojih prava da ribolovne mogućnosti razmjenjuju među sobom. [Am. 17.]

(16.a)  „Sporazumi u mirovanjuˮ termin je koji se koristi ako su zemlje usvojile sporazume o partnerstvu u ribarstvu, ali zbog strukturnih razloga ili zbog okolnosti nemaju na snazi protokole. Unija ima više „sporazuma u mirovanju” s trećim zemljama. Stoga plovilima Unije nije dopušten ribolov u vodama obuhvaćenim sporazumima u mirovanju. Komisija bi trebala poduzeti napore da „aktivira” te sporazume ili da raskine predmetne sporazume o partnerstvu. [Am. 18.]

(17)  Države članice zastave trebale bi odobravati i ribolovne aktivnosti koje se odvijaju pod okriljem regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu (RFMO-ovi) te neregulirani ribolovribolovne aktivnosti na otvorenome moru, a oni bi trebalione bi trebale biti u skladu s posebnim pravilima RFMO-a ili zakonodavstvom Unije kojim se uređuju ribolovne aktivnosti na otvorenome moru. [Am. 19.]

(18)  Zakupljivanjem plovila može se ugroziti učinkovitost mjera očuvanja i upravljanja, a ono može imati i negativan utjecaj na održivo iskorištavanje živih morskih resursa. Stoga je potrebno utvrditi zakonodavni okvir kojim se Uniji pomaže da bolje prati aktivnosti ribarskih plovila koja plove pod zastavom Unije, a koja su zakupili subjekti iz trećih zemaljau zakupu na temelju pravila koja je donijela relevantna RFMO. [Am. 20.]

(19)  Postupci bi za subjekte iz Unije i iz trećih zemalja, kao i za njihova odnosna nadležna tijela, trebali biti transparentni, provedivi i predvidivi. [Am. 21.]

(19.a)  Unija treba težiti jednakim uvjetima na međunarodnoj razini u kojima će ribarska flota Unije moći konkurirati drugim ribarskim nacijama i prilagođavati svoja pravila o pristupu tržištu kad god se za flotu Unije donesu stroža pravila. [Am. 22.]

(20)  Trebalo bi osigurati razmjenu podataka između država članica i Komisije u elektroničkom obliku, kako je predviđeno u Uredbi o kontroli. Države članice trebale bi prikupljati sve tražene podatke o svojim flotama i o njihovim ribolovnim aktivnostima, njima upravljati i stavljati ih na raspolaganje Komisiji. Osim toga, prema potrebi trebale bi surađivati međusobno, s Komisijom i trećim zemljama kako bi koordinirale te aktivnosti prikupljanja podataka.

(21)  U cilju povećanja transparentnosti i dostupnosti informacija o ribolovnim odobrenjima Unije, Komisija bi trebala uspostaviti elektronički registar ribolovnih odobrenja koji bi sadržavao dio otvoren za javnost i sigurni dio. Informacije u registru ribolovnih odobrenja Unije sadržavaju osobne podatke. Obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(12), Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(13) i primjenjivim nacionalnim zakonima.

(22)  Kako bi se na ispravan način riješilo pitanje pristupa ribarskih plovila koja viju zastavu treće zemlje vodama Unije, relevantna pravila trebala bi biti usklađena s onima koja se primjenjuju na ribarska plovila Unije, u skladu s Uredbom o kontroli. Osobito bi se članak 33. te Uredbe koji se odnosi na izvješćivanje o ulovu i podacima povezanim s ulovom trebao primjenjivati i na ribarska plovila trećih zemalja u vodama Unije.

(23)  Ribarska plovila iz trećih zemalja koja nemaju odobrenje dodijeljeno na temelju ove Uredbe trebalo bi obvezati da kada plove vodama Unije osiguraju da njihov ribolovni alat bude postavljen na takav način da ga nije moguće odmah upotrijebiti za ribolovne aktivnosti.

(24)  Države članice trebale bi biti odgovorne za kontrolu ribolovnih aktivnosti plovila trećih zemalja u vodama Unije te, u slučaju prekršaja, za njihovo evidentiranje u nacionalni registar predviđen člankom 93. Uredbe o kontroli.

(25)  Kako bi se pojednostavnili postupci izdavanja odobrenja, države članice i Komisija trebali bi upotrebljavati zajednički sustav razmjene i pohrane podataka kako bi dostavili potrebne podatke i dopune, a istovremeno smanjili administrativno opterećenje na najmanju mjeru. U tom smislu u potpunosti bi trebalo upotrebljavati podatke sadržane u registru flote Unije.

(26)  Kako bi se u obzir uzeo tehnološki napredak i mogući novi naknadni zahtjevi međunarodnog prava, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s donošenjem izmjena Priloga ovoj Uredbi u kojima se utvrđuje popis podataka koje subjekt mora dostaviti kako bi dobio ribolovno odobrenje trebalo bi delegirati Komisiji. Iznimno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(14). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(27)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu evidentiranja, formata i slanja podataka povezanih s ribolovnim odobrenjima od država članica prema Komisiji i registru ribolovnih odobrenja Unije i kako bi se utvrdila metodologija za preraspodjelu neiskorištenih ribolovnih mogućnosti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i vijeća(15).

(28)  Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada, u valjano utemeljenim slučajevima koji se tiču preraspodjele ribolovnih mogućnosti, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(29)  Zbog broja i važnosti izmjena koje treba donijeti, Uredbu (EZ) br. 1006/2008 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

U ovoj Uredbi utvrđuju se pravila za izdavanje ribolovnih odobrenja i upravljanje ribolovnim odobrenjima za:

(a)  ribarska plovila Unije koja provode ribolovne aktivnostidjeluju u vodama koje su pod suverenitetom ili nadležnošću treće zemlje, pod okriljem RFMO-a u kojemu je Unija ugovorna strana, u vodama Unije ili izvan njih, ili na otvorenome moru i

(b)  ribarska plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolovne aktivnostidjeluju u vodama Unije. [Am. 23.]

Članak 2.

Povezanost s međunarodnim pravom i pravom Unije

Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe:

(a)  SFPA-ova i sličnih sporazuma o ribarstvu sklopljenih između Unije i trećih zemalja;

(b)  koje su donijele RFMO-ovi ili slične organizacije za ribarstvo u kojima je Unija jedna od ugovornih strana ili neugovorna surađujuća strana;

(c)  iz zakonodavstva Unije kojim se provode ili prenose odredbe iz točaka (a) i (b).

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 4. Osnovne uredbe. Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

(a)  „pomoćno plovilo” znači plovilo koje nije opremljeno operativnim ribarskim alatom namijenjenim za lov ili privlačenje riba, kojim se olakšavaju ribolovne aktivnosti, kojim se pomaže u ribolovnim aktivnostima ili kojim se ribolovne aktivnosti pripremaju. [Am. 24.]

(b)  „odobrenje za ribolov” znači odobrenje za ribolov koje se osim povlastice za ribolov izdaje ribarskom plovilu Unije ili ribarskom plovilu treće zemlje na temelju kojeg ono smije obavljati posebne ribolovne aktivnosti u određenom razdoblju, na određenom području ili za određenu vrstu ribolova pod posebnim uvjetima; [Am. 25.]

(c)  „registar ribolovnih odobrenja” znači sustav upravljanja ribolovnim odobrenjima i povezana baza podataka;

(d)  „izravno odobrenje” znači ribolovno odobrenje koje nadležno tijelo treće zemlje izdaje ribarskom plovilu Unije izvan okvira SFPA-a;

(e)  „vode treće zemlje” znači vode koje su pod suverenitetom ili nadležnošću treće zemlje;

(f)  „promatrački program” znači program pod okriljem RFMO-ova, SFPA, treće zemlje ili države članice temeljem kojeg se u određenim uvjetima na ribarskim plovilima osiguravaju promatrači kako bi prikupili podatke i/ili provjerili postupa li se na plovilu u skladu s pravilima koje je donijela ta organizacija, sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu ili zemlja. [Am. 26.]

(fa)  „ugovorna strana” znači ugovorna strana međunarodne konvencije ili sporazuma o osnivanju RFMO-a, kao i države, subjekti u ribarstvu ili bilo koji drugi subjekti koji surađuju s takvom organizacijom i kojima je dodijeljen status surađujuće neugovorne strane s obzirom na takvu organizaciju. [Am. 27.]

(fb)   „zakupljivanje” znači aranžman u kojem ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice na određeno vrijeme zakupi subjekt iz druge države članice ili treće zemlje bez promjene zastave. [Am. 77.]

GLAVA II.

RIBOLOVNE AKTIVNOSTI RIBARSKIH PLOVILA UNIJE IZVAN VODA UNIJE

Poglavlje I.

Zajedničke odredbe

Članak 4.

Opće načelo

Ne dovodeći u pitanje zahtjev u pogledu ishođenja odobrenja od nadležne organizacije ili treće zemlje, ribarsko plovilo Unije ne smije obavljati ribolovne aktivnosti izvan vodâ Unije ako mu ribolovno odobrenje nije izdala njegova država članica zastave.

Članak 5.

Kriteriji prihvatljivosti

1.  Država članica zastave može izdati ribolovno odobrenje za ribolovne aktivnosti izvan vodâ Unije samo:

(a)  ako je, u skladu s PrilogomPrilozima 1. i 2., primila potpune i točne podatke o ribarskom plovilu i povezanom pomoćnom plovilu (pomoćnim plovilima), uključujući pomoćna plovila koja nisu iz Unije; [Am. 28.]

(b)  ako ribarsko plovilo ima važeću povlasticu za ribolov iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(c)  ako ribarsko plovilo i sva pomoćna plovila imaju IMO broj, kada je tako propisano zakonodavstvom Europske unije; [Am. 29.]

(d)  ako tijekom 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ribolovno odobrenje zapovjedniku ribarskog plovila i predmetnomsubjektu i ribarskom plovilu nije određena sankcija za teški prekršaj u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice na temelju članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 i članka 90. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009; [Am. 78.]

(e)  ako ribarsko plovilo nije stavljeno na popis plovila NNN koji je donio RFMO i/ili Unija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2008;

(f)  prema potrebi, ako su državi članici zastave dostupne ribolovne mogućnosti na temelju predmetnih sporazuma o ribarstvu ili relevantnih odredaba RFMO-a; i

(g)  prema potrebi, ako ribarsko plovilo ispunjuje zahtjeve iz članka 6.

2.  Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena donositi delegirane akte radi izmjene Priloga.

Članak 6.

Aktivnosti zamjene zastave

1.  Ovaj članak primjenjuje se na plovila koja su u razdoblju od dvije godine koje prethode podnošenju roku od pet godina od datuma podnošenja zahtjeva za ribolovno odobrenje:

(a)  napustila registar ribarske flote Unije i kojima je zastava zamijenjena za zastavu treće zemlje i

(b)  koja su se naknadno vratila u registar ribarske flote Unijeu roku od 24 mjeseca nakon što su ga napustila.

2.  Država članica zastave može izdati ribolovno odobrenje samo ako je utvrdilase uvjeri da tijekom razdoblja u kojem je plovilo iz stavka 1.stavka 1. djelovalo pod zastavom treće zemlje:

(a)  ono nije obavljalo ribolovne aktivnosti NNN i da

(b)  nije djelovalo u vodama nekooperativne treće zemlje skladu s člancima 31. i 33. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili treće zemlje za koju je u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1026/2012 Europskog parlamenta i vijeća utvrđeno da omogućuje neodrživ ribolov(16).

3.  U tom cilju subjekt dostavlja sve sljedeće informacije povezane s relevantnim razdobljem tijekom kojeg je plovilo djelovalo pod zastavom treće zemlje koje zatraži država članica zastave, uključujući barem svaku od sljedećih stavki:

(a)  izjavu o ulovu i ribolovnim naporima tijekom relevantnog razdoblja;

(b)  presliku ribolovnog odobrenja koje je izdala država zastave za relevantno razdoblje;

(c)  presliku svih ribolovnih odobrenja kojima se dopuštaju ribolovne aktivnosti u vodama treće zemlje tijekom relevantnog razdoblja;

(d)  službenu izjavu treće zemlje u kojoj je plovilu zamijenjena zastava u kojoj se navode sankcije koje su tijekom relevantnog razdoblja određene plovilu ili subjektu.

(da)  cjelokupni povijesni pregled zastava plovila otkad je ono napustilo registar ribarske flote Unije.

4.  Država članica zastave ribolovno odobrenje ne izdaje plovilu kojem je zastava zamijenjena:

(a)  u trećoj zemlji koja je utvrđena ili navedena kao nekooperativna zemlja u suzbijanju ribolova NNN u skladu s člancima 31. i 33. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili

(b)  u trećoj zemlji koja je utvrđena kao zemlja koja dopušta neodrživi ribolov u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1026/2012.

5.  Stavak 4. ne primjenjuje se ako se država članica zastave uvjeri da je, čim je zemlja utvrđena kao nekooperativna zemlja u suzbijanju ribolova NNN ili kao zemlja koja dopušta neodrživi ribolov, subjekt:

(a)  prestao s ribolovnim aktivnostima i

(b)  odmah započeo relevantni administrativni postupak za uklanjanje plovila iz registra ribarske flote treće zemlje. [Am. 31.]

Članak 7.

Praćenje ribolovnih odobrenja

1.  Kada podnosi zahtjev za ribolovno odobrenje, subjekt državi članici zastave dostavlja potpune i točne podatke.

2.  Subjekt odmah obavješćuje državu članicu zastave o svim promjenama povezanih podataka.

3.  Država članica zastave najmanje jednom godišnje prati ispunjuju li se i tijekom razdoblja valjanosti ribolovnog odobrenja uvjeti na temelju kojih je to odobrenje izdano.

4.  Ako se uvjet na temelju kojeg je izdano ribolovno odobrenje više nije ispunjenne ispunjuje, država članica zastave poduzima odgovarajuće mjere, među ostalim i mjere kojima izmjenjuje ili povlači odobrenje i o tome odmah obavješćuje subjekta i Komisiju te, po potrebi, tajništvo RFMO-a ili predmetnu treću zemlju.

5.  Država članica zastave na temelju obrazloženog zahtjevazahtjev Komisije odbija, obustavlja ili povlači odobrenje u sljedećim slučajevima:

(a)  kada za to postoje krajnje hitni razlozi povezani s ozbiljnom prijetnjom za održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa, upravljanje njima i njihovo očuvanje;

(b)  kada je došlo do teških kršenja u vezi s člankom 42. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili člankom 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, u okviru kada je takvo postupanje opravdano razlozima važnije politike koja se odnosi na održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa, upravljanje njima i njihovo očuvanje ili na sprečavanje ili suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (NNN) ili u slučaju visokog rizika kako bi se takvi prekršaji spriječili ili

(c)  ili u slučajevima kada je Unija odlučila obustaviti ili prekinuti odnose s predmetnom trećom zemljom.

Obrazloženi zahtjev iz prvog podstavka mora biti popraćen relevantnim i primjerenim informacijama. Komisija odmah obavješćuje subjekta i državu članicu zastave o podnošenju takvog obrazloženog zahtjeva. Nakon takvog zahtjeva Komisije uslijedit će razdoblje od 15 dana za savjetovanje između Komisije i države članice zastave.

6.  Ako nakon razdoblja od 15 dana iz stavka 5. Komisija potvrdi svoj zahtjev i ako država članica zastave odobrenje ne odbije, ne izmijeni, ne obustavi ili ne povuče u skladu sa stavcima 4. i 5., Komisija može odlučiti nakon dodatnih pet dana povući odobrenje i o svojoj odluci obavješćuje tome obavijestiti državu članicu zastave i subjekta. [Am. 32.]

Poglavlje II.

Ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Unije u vodama trećih zemalja

Odjeljak 1.

Ribolovne aktivnosti u okviru SFPA-ova

Članak 8.

Članstvo u RFMO-ovima

Ribarsko plovilo Unije u vodama treće zemlje može obavljati ribolovne aktivnosti na stokovima kojima upravlja RFMO samo ako je ta zemlja ugovorna strana ili neugovorna surađujuća strana tog RFMO-a. U slučaju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu sklopljenih prije … [datuma stupanja na snagu ove Uredbe], ovaj se stavak primjenjuje od … [četiri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. [Am. 33.]

Unija može preusmjeriti dio financijskih resursa namijenjenih sektorskoj potpori u trećim zemljama s kojima je sklopila sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu kako bi podržala uključivanje tih zemalja u regionalne organizacije za ribarstvo. [Am. 34.]

Članak 9.

Područje primjene

Ovaj Odjeljak primjenjuje se na ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja u okviru SFPA.

Unija se brine za to da su SFPA-ovi u skladu s ovom Uredbom. [Am. 35.]

Članak 10.

Ribolovna odobrenja

Ribarsko plovilo Unije ne može obavljati ribolovne aktivnosti u vodama treće zemlje u okviru SFPA ako mu ribolovno odobrenje nije izdala:

(a)  treća zemlja pod čijim su suverenitetom ili nadležnošću vode u kojima se odvijaju ribolovne aktivnosti njegova država članica zastave i [Am. 36.]

(b)   njegova država članica zastave.treća zemlja pod čijim su suverenitetom ili nadležnošću vode u kojima se odvijaju ribolovne aktivnosti. [Am. 37.]

Članak 11.

Uvjeti za izdavanje ribolovnih odobrenja od strane države članice zastave

Država članica zastave može izdati ribolovno odobrenje za ribolovne aktivnosti koje se obavljaju u vodama trećih zemalja u okviru SFPA:

(a)  ako su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti iz članka 5.;

(b)  ako se ispunjuju uvjeti utvrđeni u relevantnom SFPA-u;

(c)  ako je subjekt platio sve pristojbe; novčane kazne koje je potraživalo nadležno tijelo treće zemlje tijekom posljednjih 12 mjeseci

(ca)  ako je subjekt platio sve primjenjive novčane kazne koje je nametnulo nadležno tijelo treće zemlje nakon zaključenja primjenjivih pravnih postupaka; i [Am. 38.]

(cb)  ako ribarsko plovilo ima odobrenje dotične treće zemlje. [Am. 39.]

Članak 12.

Upravljanje ribolovnim odobrenjima

1.  Kada je potvrdila da su ispunjeni uvjeti navedeni pod točkama (a), (b) i (c) članka 11.,izdala ribolovno odobrenje država članica zastave Komisiji šalje odgovarajući zahtjev za dobivanje odobrenjaodobrenje treće zemlje.

2.  Zahtjev iz stavka 1. sadržava informacije iz Priloga 1. i 2. zajedno sa svim podacima koji se traže u okviru SFPA.

3.  Država članica zastave Komisiji šalje zahtjev najmanje 1510 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za slanje zahtjevâ utvrđenog u SFPA-u. Komisija može državi članiciod država članice zastave poslati obrazložen zahtjev radi dobivanja svih dodatnih informacijamože zatražiti sve dodatne informacije koje smatra potrebnim.

4.  U roku od 10 kalendarskih dana od primitka zahtjeva ili, u slučaju Kada se uvjeri da su zatražene dodatne informacije u skladu sa stavkom 3., 15 kalendarskih dana od primitka zahtjeva Komisija provodi preliminarno ispitivanje kako bi utvrdila jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku iz članka 11. ispunjeni. Komisija tada zahtjev šaljezahtjev trećoj zemlji ili obavješćuje državu članicu da je zahtjev odbijen.

5.  Ako treća zemlja obavijesti Komisiju da je na temelju sporazuma odlučila izdati, odbiti, obustaviti ili povući ribolovno odobrenje za ribarsko plovilo Unije, Komisija o tome odmah obavješćuje državu članicu zastave, po mogućnosti elektroničkim putem. Država članica koja je država zastave odmah prosljeđuje taj podatak vlasniku plovila. [Am. 40.]

Članak 13.

Privremena preraspodjela neiskorištenih ribolovnih mogućnosti u okviru SFPA-ova

1.  Na kraju prve poloviceTijekom neke određene godine ili nekog drugog relevantnog razdoblja provedbe protokola SFPA, Komisija može utvrditi neiskorištene ribolovne mogućnosti i o tome obavijestiti države članice koje ostvaruju korist od odgovarajućih udjela raspodjele.

2.  U roku od 2010 dana od primitka te informacije od Komisije, države članice iz stavka 1. mogu:

(a)  obavijestiti Komisiju da će iskoristiti svoje ribolovne mogućnosti kasnije tijekom druge polovicete godine ili relevantnog razdoblja provedbe tako da dostave plan ribolova s detaljnim informacijama o broju traženih ribolovnih odobrenja, procijenjenom ulovu, zoni i razdoblju ribolova ili

(b)  obavijestiti Komisiju o razmjeni ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 16. stavkom 8. Osnovne uredbe.

3.  Ako neke države članice ne obavijeste Komisiju o jednoj od mjera iz stavka 2. i ako uslijed toga ribolovne mogućnosti ostanu neiskorištene, Komisija može u roku od 10 dana nakon roka iz stavka 2. među državama članicama koje ostvaruju korist od udjela u raspodjeli može pokrenuti poziv za iskaz interesa za raspoložive neiskorištene ribolovne mogućnosti.

4.  Te države članice mogu Komisiji iskazati interes za neiskorištene ribolovne mogućnosti u roku od 10 dana od primitka poziva za iskaz interesa. U prilog svojem zahtjevu dostavljaju plan ribolova s detaljnim informacijama o broju traženih ribolovnih odobrenja, procijenjenom ulovu, zoni i razdoblju ribolova.

5.  Ako to smatra potrebnim radi ocjene zahtjeva, Komisija od predmetne države članice može zatražiti dodatne informacije o broju traženih ribolovnih odobrenja, procijenjenom ulovu, zoni i razdoblju ribolova.

6.  Ako države članice koje ostvaruju korist od udjela u raspodjeli ne iskažu interes za neiskorištene ribolovne mogućnosti nakon isteka roka od 10 dana, Komisija može uputiti poziv za iskaz interesa svim državama članicama. Država članica može iskazati svoj interes za neiskorištene ribolovne mogućnosti pod uvjetima iz stavka 4.

7.  Na temelju informacija koje su dostavile države članice u skladu sa stavcima 4. ili 5. i u uskoj suradnji s njima, Komisija samo privremeno preraspodjeljuje neiskorištene ribolovne mogućnosti primjenjujući metodologiju utvrđenu u članku 14.

7a.  Preraspodjela iz stavka 7. primjenjuje se samo tijekom druge polovice razdoblja provedbe iz stavka 1. te do nje dolazi samo jednom tijekom tog razdoblja.

7b.  Komisija obavješćuje države članice o:

(a)  državama članicama korisnicama kojima je dodjeljena preraspodjela;

(b)  količinama koje mogu iskoristiti države članice kojima je preraspodjela dodijeljena i

(c)  kriterijima raspodjele koji su korišteni pri preraspodjeli. [Am. 41.]

Članak 13.a.

Pojednostavljenje postupaka povezanih s godišnjom obnovom postojećih ribolovnih odobrenja tijekom razdoblja primjene protokola važećeg SFPA-a

Tijekom razdoblja primjene sporazuma o suradnji u održivom ribarstvu Unije trebali bi biti dopušteni brži, jednostavniji i fleksibilniji postupci obnavljanja povlastica za ona plovila čije se stanje (obilježja, zastava, vlasništvo ili pridržavanje normi) nije promijenilo u odnosu na prethodnu godinu. [Am. 42.]

Članak 14.

Metodologija privremene preraspodjele

1.  Komisija s pomoću provedbenih akata može utvrditi metodologiju za privremenu preraspodjelu neiskorištenih ribolovnih mogućnosti. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 2.

2.  Kada to zahtijevaju valjano utemeljeni krajnje hitni razlozi povezani s ograničenim vremenom koje je preostalo za iskorištavanje neiskorištenih ribolovnih mogućnosti, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 45. stavka 3. Ti akti ostaju na snazi za razdoblje od najviše šest mjeseci.

3.  Prilikom utvrđivanja metodologije preraspodjele, Komisija primjenjuje sljedeće transparentne i objektivne kriterije, vodeći računa o okolišnim, socijalnim i gospodarskim čimbenicima:

(a)  ribolovne mogućnosti dostupne za preraspodjelu;

(b)  broj država članica podnositeljica zahtjeva;

(c)  udio koji je dodijeljen svakoj državi članici podnositeljici zahtjeva u prvotnoj raspodjeli ribolovnih mogućnosti;

(d)  količinu ulova u prošlosti i razine napora svake države članice podnositeljice zahtjeva;

(e)  broj, vrstu i obilježja plovila i alatâ koji se upotrebljavaju;

(f)  usklađenost plana ribolova koji su dostavile države članice podnositeljice zahtjeva s elementima iz točaka (a) do (e).

Komisija objavljuje obrazloženje preraspodjele. [Am. 43.]

Članak 15.

Raspodjela godišnje kvote raščlanjene na nekoliko uzastopnih ograničenja ulova

1.   Pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti u slučaju kada se u protokolu uz SPFA utvrđuju mjesečna ili tromjesečna ograničenja ulova ili druge potpodjele godišnje kvote, odgovarajuće ribolovneKomisija može donijeti provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija za mjesečnu, tromjesečnu ili neku drugu vremensku raspodjelu odgovarajućih ribolovnih mogućnosti među državama članicama u skladu su s godišnjim ribolovnim mogućnostima dodijeljenima državama članicama na temelju mjerodavnog akta Unije. Navedeno načelo ne primjenjuje se samo kad se predmetne države članice dogovore o zajedničkim planovima ribolova kojima se u obzir uzimaju mjesečna ili tromjesečna ograničenja ulova ili druge potpodjele godišnje kvote.Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 2. [Am. 44.]

2.  Raspodjela ribolovnih mogućnosti iz stavka 1. u skladu je s godišnjim ribolovnim mogućnostima dodijeljenim državama članicama na temelju relevantne Uredbe Vijeća. [Am. 45]

Odjeljak 2.

Ribolovne aktivnosti u okviru izravnih odobrenja

Članak 16.

Područje primjene

Ovaj Odjeljak primjenjuje se na ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja izvan okvira SFPA.

Članak 17.

Ribolovna odobrenja

Ribarsko plovilo Unije ne može obavljati ribolovne aktivnosti u vodama treće zemlje izvan okvira SFPA ako mu ribolovno odobrenje nije izdala:

(a)  treća zemlja pod čijim su suverenitetom ili nadležnošću vode u kojima se odvijaju ribolovne aktivnosti injegova država članica zastave i [Am. 46.]

(b)   njegova država članica zastave.treća zemlja pod čijim su suverenitetom ili nadležnošću vode u kojima se odvijaju ribolovne aktivnosti. [Am. 47.]

Država članica zastave može izdati ribolovno odobrenje za ribolovne aktivnosti koje se obavljaju u vodama treće zemlje uvijek kad protokol uz dotični SFPA s predmetnom trećom zemljom, kojim su obuhvaćene te vode, nije bio na snazi najmanje tri prethodne godine.

U slučaju produljenja protokola, ribolovno odobrenje automatski se povlači s datumom stupanja na snagu tog protokola. [Am. 48.]

Članak 18.

Uvjeti za izdavanje ribolovnih odobrenja od strane države članice zastave

Država članica zastave može izdati ribolovno odobrenje za ribolovne aktivnosti koje se obavljaju u vodama trećih zemalja izvan okvira SFPA samo:

(a)  ako na snazi nije nikakav SFPA s relevantnom trećom zemljom,ili se u sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu koji je na snazi izričito predviđa mogućnost izravnih odobrenja;

(b)  ako su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti iz članka 5.;

(ba)  ako postoji višak dopuštenog ulova u skladu s člankom 62. stavkom 2. UNCLOS-a;

(c)  ako je subjekt dostavio sve od sljedećeg:

(i)  presliku primjenjivog ribarstvenog zakonodavstva koje je subjektu dostavila obalna država;

(ii)   važeće ribolovno odobrenje koje je u svrhu predloženih ribolovnih aktivnosti izdala treća zemlja, a koje sadrži uvjete pristupapismenu potvrdu treće zemlje izdanu nakon razgovora između subjekta i potonje o okolnostima planiranog izravnog odobrenja kojim se subjektu odobrava pristup njezinim ribolovnim resursima, uključujući trajanje, uvjete i ribolovne mogućnosti izražene kao napor ili ograničenja ulova,

(iii)  dokaz o održivosti planiranih ribolovnih aktivnosti na temelju:

–  znanstvene evaluacije koju je osigurala treća zemlja i/ili RFMO i/ili regionalno tijelo za ribarstvo s kompetencijama za donošenje znanstvene ocjene koje je priznala Komisija i

–  u slučaju da evaluaciju provodi treća zemlja ispitivanja potonje od strane države članice zastave na temelju ocjene njezina nacionalnog znanstvenog instituta ili, gdje je to primjereno, znanstvenog instituta države članice s nadležnošću u predmetnoj ribolovnoj zoni;,

—  presliku ribarstvenog zakonodavstva treće zemlje;

(iv)  namjenski službeni broj računa javne banke za plaćanje svih pristojbi i

(d)  ako je, u slučaju da se ribolovne aktivnosti trebaju obavljati u odnosu na vrstu kojom upravlja RFMO, treća zemlja ugovorna strana ili surađujuća neugovorna surađujuća strana te organizacije. [Am. 49.]

Članak 19.

Upravljanje izravnim odobrenjima

1.  Kada potvrdi da je ispunjen zahtjev utvrđen u članku 18.izda ribolovno odobrenje, država članica zastave Komisiji šalje relevantne informacije iz Priloga 1. i 2. i iz članka 18.

2.  Ako Komisija provodi preliminarno ispitivanjeu roku od 15 kalendarskih dana od slanja informacija iz stavka 1. Ona može zatražitine zatraži dodatne informacije ili obrazloženje u vezi s informacijama iz stavka 1. u roku od 15 dana., država članica zastave obavješćuje subjekta da može započeti s predmetnim ribolovnim aktivnostima pod uvjetom da mu je i treća zemlja dodijelila izravno odobrenje

3.  Ako nakon zahtjeva za slanje dodatnih informacija ili obrazloženja iz stavka 2. Komisija utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 18., u roku od jednog dva mjeseca od prvotnog primitka svih zatraženih informacija ili obrazloženja može uložiti prigovor na izdavanje ribolovnog odobrenja.

3a.  Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 3. ovog članka, u slučaju da se ribolovno odobrenje obnavlja u roku od najviše dvije godine od izdavanja prvotnog odobrenja, pod istim uvjetima utvrđenim u prvotnom odobrenju, država članica može izravno izdati ribolovno odobrenje nakon što je utvrdila da su ispunjeni uvjeti iz članka 18. te o tome bez odgode obavještava Komisiju. Komisija ima 15 dana da uloži prigovor u skladu s postupkom utvrđenim u članku 7.

4.  Ako treća zemlja obavijesti Komisiju da je odlučila izdati, odbiti, obustaviti ili povući izravno odobrenje za ribarsko plovilo Unije, Komisija o tome odmah obavješćuje državu članicu zastave, koja obavješćuje vlasnika plovila.

5.  Ako treća zemlja obavijesti državu članicu zastave da je odlučila izdati, odbiti, obustaviti ili povući izravno odobrenje za ribarsko plovilo Unije, država članica zastave o tome odmah obavješćuje Komisiju i vlasnika plovila.

6.  Subjekt državi članici zastave dostavlja presliku konačnih uvjeta koje je dogovorio s trećom zemljom, uključujući presliku izravnog odobrenja. [Am.50. ]

Poglavlje III.

Ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Unije pod okriljem RFMO-ova

Članak 20.

Područje primjene

Ovo poglavlje primjenjuje se na ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije na stokovima koji su pod okriljem RFMO-ova u vodama Unije, na otvorenome moru i u vodama trećih zemalja.

Članak 20.a.

Provedba međunarodnih obveza Unije u okviru RFMO-ova

Radi provedbe međunarodnih obveza Unije u okviru RFMO-ova i u skladu s ciljevima iz članka 28. Osnovne uredbe, Unija je dužna poticati periodičke neovisne ocjene uspješnosti i ima aktivnu ulogu u uspostavi i jačanju odbora za praćenje provedbe u okviru RFMO-ova čija je ugovorna strana. Ona osobito brine za to da odbori za praćenje provedbe jamče opći nadzor provedbe vanjske politike zajedničke ribarstvene politike i mjera odlučenih u okviru RFMO-ova. [Am. 51.]

Članak 21.

Ribolovna odobrenja

Ribarsko plovilo Unije ne smije obavljati ribolovne aktivnosti na stokovima kojima upravlja RFMO:

(-a)  Unija je ugovorna strana RFMO-a u ribarstvu; [Am. 52.]

(a)  osim ako mu je njegova država članica zastave izdala ribolovno odobrenje;

(b)  osim ako je uključeno u relevantni registar odobrenih plovila ili popis RFMO-a, i [Am. 53.]

(c)  osim ako mu je, kada se ribolovne aktivnosti obavljaju u vodama treće zemlje, relevantna treća zemlja izdala ribolovno odobrenje u skladu s poglavljem II.

Članak 22.

Uvjeti za izdavanje ribolovnih odobrenja od strane države članice zastave

Država članica zastave može izdati ribolovno odobrenje samo:

(a)  ako su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti iz članka 5.;

(b)  ako se poštuju pravila koja je utvrdila RFMO ili preneseno zakonodavstvo Unije i

(c)  ako se, u slučaju da se ribolovne aktivnosti obavljaju u vodama treće zemlje, ispunjuju kriteriji iz članka 11. ili članka 18.

Članak 23.

Registri RFMO-ova

1.  Država članica zastave Komisiji šalje popis (popise) ) ribarskih plovila, kako su definirana u Osnovnoj uredbi, koja su aktivna i koja imaju, kad god je to primjenjivo, zabilježenu evidenciju svog ulova te kojima je izdala odobrenje za ribolovne aktivnosti pod okriljem RFMO-a.

2.  Popis (popisi) iz stavka 1. sastavljaju se u skladu sa zahtjevima RFMO-a i uz njih se prilažu informacije iz Priloga 1. i 2.

3.  Komisija može od države članice zastave u roku od 10 dana od primitka popisa iz stavka 1.može zatražiti sve dodatne informacije koje smatra potrebnim. Svaki takav zahtjev bit će obrazložen.

4.  Kada se uvjeri da su ispunjeni uvjeti iz članka 22. i u roku od 15 dana od primitka popisa iz stavka 1., Komisija RFMO-u šalje popis (popise) odobrenih plovila.

5.  Ako registar ili popis RFMO-a nije otvoren za javnost, Komisija dostavlja popis odobrenih plovila državama članicama uključenima u predmetne ribolovne aktivnostiobavješćuje državu članicu zastave o plovilima koji su u njega uključeni. [Am. 54.]

Poglavlje IV.

Ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Unije na otvorenome moru

Članak 24.

Područje primjene

Ovo poglavlje primjenjuje se na ribolovne aktivnosti koje se provode na otvorenome moru obavljaju ribarska plovila Unije čija ukupna duljina prelazi 24 metra. [Am. 55.]

Članak 25.

Ribolovna odobrenja

Ribarsko plovilo Unije ne može obavljati ribolovne aktivnosti na otvorenome moru:

(a)  osim ako mu je njegova država članica zastave tog plovila izdala ribolovno odobrenje na temelju znanstvene evaluacije održivosti predloženih ribolovnih aktivnosti koju je potvrdio njezin nacionalni znanstveni institut ili, gdje je to primjereno, znanstveni institut države članice s nadležnošću u području predmetnog ribolova; i [Am. 56.]

(b)  osim ako je Komisija obaviještena o tom ribolovnom odobrenju u skladu s člankom 27.

Članak 26.

Uvjeti za izdavanje ribolovnih odobrenja od strane države članice zastave

Država članica zastave može izdati ribolovno odobrenje za ribolovne aktivnosti na otvorenome moru samo:

(a)   ako su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti iz članka 5.;

(b)  ako su planirane ribolovne aktivnosti:

—  utemeljene na pristupu upravljanju ribarstvom temeljenom na ekosustavu definiranom u članku 4. točki 9. Osnovne uredbe (EU) i

—  u skladu sa znanstvenom evaluacijom, uzimajući u obzir očuvanje živih morskih resursa i morskih ekosustava, koju je osigurao nacionalni znanstveni institut države članice zastave. [Am. 57.]

Članak 27.

Obavješćivanje Komisije

Država članica zastave obavješćuje Komisiju o ribolovnom odobrenju barem 8,515 kalendarskih dana prije početka planiranih ribolovnih aktivnosti na otvorenome moru i dostavlja joj informacije navedene u Priloguiz Priloga 1. i 2. [Am. 58.]

Poglavlje V.

Zakupljivanje ribarskih plovila Unije

Članak 28.

Načela

1.  Ribarsko plovilo Unije ne može obavljati ribolovne aktivnosti u okviru dogovora o zakupljivanju kada je na snazi SFPA, osim ako je u tom sporazumu drukčije predviđeno.

2.  Plovilo Unije ne može obavljati ribolovne aktivnosti istodobno u okviru više od jednog dogovora o zakupljivanju ili sudjelovati u podzakupljivanju.

2a.  Plovila Unije djeluju na temelju dogovora o zakupljivanju pod okriljem RFMO-a samo ako je država kojoj je plovilo dano u zakup ugovorna strana te organizacije.

3.  Zakupljeno plovilo Unije ne može se koristiti ribolovnim mogućnostima svoje države članice zastavezastave tijekom razdoblja zakupa. Ulov zakupljenog plovila odbija se od ribolovnih mogućnosti države zakupa.

3a.  Ništa u ovoj Uredbi ne umanjuje odgovornosti države članice zastave u pogledu njezinih obveza na temelju međunarodnog prava, Uredbe (EZ) br. 1224/2009, Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili drugih odredbi zajedničke ribarstvene politike, uključujući zahtjeve za izvješćivanje. [Am. 59.]

Članak 29.

Upravljanje ribolovnim odobrenjima u okviru dogovora o zakupljivanju

Kada plovilu izdaje ribolovno odobrenje u skladu s člancima 11., 18., 22. ili 26. i kada se relevantne ribolovne aktivnosti obavljaju u okviru dogovora o zakupljivanju, država članica zastave provjerava je li:

(a)  nadležno tijelo države zakupa službeno potvrdilo da je taj dogovor u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom i je li

(b)   pojedinosti dogovora dogovor o zakupljivanju navedene su naveden u ribolovnom odobrenju, uključujući razdoblje, ribolovne mogućnosti i ribolovnu zonu. [Am. 60.]

Poglavlje VI.

Obveze u pogledu kontrole i izvješćivanja

Članak 30.

Podaci iz promatračkog programa

Ako su podaci prikupljeni na ribarskom plovilu Unije u okviru promatračkog programa u skladu sa zakonodavstvom Unije ili RFMOa, subjekt tog plovila te podatke šalje svojoj državi članici zastave. [Am. 61.]

Članak 31.

Informacije koje se šalju trećim zemljama

1.  Kada obavljaobavljaju ribolovne aktivnosti u okviru ove glave i ako je tako predviđeno u sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu sklopljenom s trećom zemljom, subjekt ribarskog plovila Unije trećoj zemlji šalje relevantna izvješća o ulovu i izvješća o iskrcaju, i a svojoj državi članici zastave i trećoj zemljišalje presliku te komunikacije.

2.  Država članica zastave ocjenjuje usklađenost podataka poslanih trećoj zemlji, kako je navedeno u stavku 1., s podacima koje je primila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009. U slučaju nedosljednosti podataka država članica istražuje odgovara li ta nedosljednost nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1005/2008 i poduzima odgovarajuće mjere u skladu s člancima 43. i 47. te Uredbe.

3.  Neslanje trećoj zemlji izvješća o ulovu i izvješća o iskrcaju iz stavka 1. smatra se teškim prekršajem za potrebe primjene sankcija i drugih mjera predviđenih zajedničkom ribarstvenom politikom. Težinu prekršaja utvrđuje nadležno tijelo države članice uzimajući u obzir kriterije kao što su priroda štete, njezina vrijednost, ekonomska situacija prekršitelja i opseg prekršaja ili njegovo ponavljanje. [Am. 62.]

Članak 31.a.

Uvjeti za članstvo u RFMO-ovima

Ribarsko plovilo treće zemlje u vodama Unije može obavljati ribolovne aktivnosti na stokovima kojima upravlja RFMO samo ako je ta treća zemlja ugovorna strana tog RFMO-a. [Am. 63.]

GLAVA III.

RIBOLOVNE AKTIVNOSTI RIBARSKIH PLOVILA TREĆIH ZEMALJA U VODAMA UNIJE

Članak 32.

Opća načela

1.  Ribarsko plovilo treće zemlje ne može obavljati ribolovne aktivnosti u vodama Unije osim ako mu je Komisija izdala ribolovno odobrenje. To odobrenje izdaje se samo ako ono ispunjava kriterije prihvatljivosti iz članka 5. [Am. 64.]

2.  Ribarsko Plovilo treće zemlje koje ima odobrenje da lovi u vodama Unije poštuje pravila kojima se uređuju ribolovne aktivnosti plovila Unije u ribolovnim zonama u kojima djeluje. U slučaju da sete odredbe utvrđene u relevantnim sporazumima o ribarstvu razlikuju, one se moraju izričito naglasiti u relevantnom sporazumu ili putem pravila dogovorenih s trećom zemljom pri provedbi tog sporazuma. [Am. 65.]

3.  Ako ribarsko plovilo treće zemlje plovi vodama Unije bez odobrenja izdanog na temelju ove Uredbe, njegov ribolovni alat mora biti pričvršćen i složen tako da ga nije moguće odmah upotrijebiti za ribolovne aktivnosti.

Članak 33.

Uvjeti za izdavanje ribolovnih odobrenja

Komisija ribarskom plovilu treće zemlje može izdati odobrenje za ribolovne aktivnosti u vodama Unije samo:

(-a)  ako postoji višak dopuštenog ulova kojim bi se pokrile predložene ribolovne mogućnosti u skladu s člankom 62. stavcima 2. i 3. UNCLOS-a;

(a)  ako su informacije iz Priloga 1. i 2. o tom ribarskom plovilu i povezanom pomoćnom plovilu (povezanim pomoćnim plovilima) potpune i točne; ako plovilo i sva pridružena pomoćna plovila imaju IMO broj kada je tako propisano zakonodavstvom Unije;

(b)  ako tijekom 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ribolovno odobrenje zapovjedniku ribarskog plovila, kao ni predmetnom subjektu i ribarskom plovilu nije određena sankcija za teški prekršaj u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice na temelju članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 i članka 90. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009;

(c)  ako ribarsko plovilo nije na popisu plovila NNN koji je donijela neka treća zemlja, RFMO ili Unija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2008 i/ili treća zemlja nije utvrđena ili uvrštena na popis kao nekooperativna u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2008 ili kao zemlja koja dopušta neodrživi ribolov u skladu s Uredbom (EU) br. 1026/2012;

(d)  ako je ribarsko plovilo prihvatljivo u okviru sporazuma o ribarstvu s predmetnom trećom zemljom i, prema potrebi, ako je uvršteno na popis plovila u okviru tog sporazuma. [Am. 66.]

Članak 34.

Postupak za izdavanje ribolovnih odobrenja

1.  Treća zemlja Komisiji šalje zahtjeve za svoja ribarska plovila prije isteka krajnjeg roka iz predmetnog sporazuma ili onog kojega je utvrdila Komisija.

2.  Komisija od treće zemlje može zatražiti sve dodatne informacije koje smatra potrebnim.

3.  Kada se uvjeri da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 33. Komisija izdaje ribolovno odobrenje i o tome obavješćuje treću zemlju i predmetne države članice.

Članak 35.

Praćenje ribolovnih odobrenja

1.  Ako uvjet naveden u članku 33. više nije ispunjen, Komisija izmjenjuje ili povlači odobrenje i o tome obavješćuje treću zemlju i predmetne države članice.

2.  Komisija može odbiti, obustaviti ili povući odobrenje u sljedećim slučajevima u kojima je došlo do bitne izmjene okolnosti ili u slučajevima kada je takvo postupanje opravdano razlozima važnije politike koja se među ostalim odnosi na međunarodne norme

(a)  ako je riječ, među ostalim, o međunarodnim normama u pogledu ljudskih prava ili na borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova ili u slučajevima kada je iz takvih ili nekih drugih razloga važnije politike Unija odlučila obustaviti ili prekinuti odnose s predmetnom trećom zemljom.

(b)  kada za to postoje krajnje hitni razlozi povezani s ozbiljnom prijetnjom za održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa, upravljanje njima i njihovo očuvanje;

(c)  kada je potrebno poduzeti mjere radi sprečavanja teškog prekršaja iz članka 42. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, u vezi s nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom ili

(d)  ako je zbog tih razloga ili drugih razloga važnije politike Unija odlučila obustaviti ili prekinuti odnose s predmetnom trećom zemljom.

Komisija odmah obavještava treću zemlju o odbijanju, obustavi ili povlačenju odobrenja u skladu s prvim podstavkom. [Am. 67.]

Članak 36.

Zabrana ribolovnih aktivnosti

1.  Kada se smatra da su ribolovne mogućnosti dodijeljene trećoj zemlji iscrpljene, Komisija o tome odmah obavješćuje tu treću zemlju i nadležna inspekcijska tijela država članica. Kako bi se osigurao nastavak ribolovnih aktivnosti u pogledu neiscrpljenih ribolovnih mogućnosti, što može utjecati i na iscrpljene mogućnosti, treća zemlja Komisiji dostavlja tehničke mjere kojima se sprječava bilo kakav negativan učinak na iscrpljene ribolovne mogućnosti. Smatra se da su ribolovna odobrenja izdana plovilima koja viju zastavu te treće zemlje obustavljena za predmetne ribolovne aktivnosti i plovilu više nije odobreno obavljati te ribolovne aktivnosti od datuma obavijesti iz stavka 1.

2.  Smatra se da su ribolovna odobrenja povučena ako se obustava ribolovnih aktivnosti u skladu sa stavkom 2. odnosi na sve aktivnosti za koje su dodijeljena.

3.  Treća zemlja osigurava da se predmetna ribarska plovila odmah obavijeste o primjeni ovog članka i da prestanu sa svim predmetnim ribolovnim aktivnostima.

Članak 37.

Prekomjerni ulov kvota u vodama Unije

1.  Kada Komisija utvrdi da je treća zemlja premašila kvote koje su joj dodijeljene za stok ili skupinu stokova, Komisija odbija određenu količinu od kvota dodijeljenih toj zemlji za taj stok ili skupinu stokova u narednim godinama. Iznos smanjenja odgovara odredbama članka 105. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. [Am. 68.]

2.  Ako se odbijanje u skladu sa stavkom 1. ne može provesti na kvoti za stok ili skupinu stokova koji su prekomjerno izlovljeni jer ta kvota za stok ili skupinu stokova nije dostupna predmetnoj trećoj zemlji u dovoljnoj količini, Komisija, nakon savjetovanja s predmetnom trećom zemljom, odbijanje može provesti na kvotama za naredne godine za druge stokove ili skupine stokova koje su dostupne toj trećoj zemlji u istom geografskom području ili u odgovarajućoj komercijalnoj vrijednosti.

Članak 38.

Kontrola i provedba

1.  Plovilo treće zemlje koje ima odobrenje da lovi u vodama Unije poštuje pravila o kontroli kojima se uređuju ribolovne aktivnosti plovila Unije u ribolovnim zonama u kojima djeluje.

2.  Plovilo treće zemlje koje ima odobrenje da lovi u vodama Unije Komisiji ili tijelu koje ona imenuje i, prema potrebi, obalnoj državi članici dostavlja podatke koje plovila Unije moraju slati državi članici zastave u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009.

3.  Komisija, ili tijelo koje ona imenuje, podatke iz stavka 2. šalje obalnoj državi članici.

4.  Plovilo treće zemlje koje ima odobrenje da lovi u vodama Unije Komisiji ili tijelu koje ona imenuje na njihov zahtjev dostavlja promatračka izvješća sastavljena u okviru primjenjivih promatračkih programa.

5.  Obalna država članica u nacionalni registar predviđen člankom 93. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 evidentira sva kršenja koja počine ribarska plovila trećih zemalja, uključujući s njima povezane sankcije.

6.  Komisija informacije iz stavka 5. šalje trećoj zemlji kako bi osigurala da treća zemlja poduzme odgovarajuće mjere.

Stavkom 1. ne dovode se u pitanje savjetovanja između Unije i trećih zemalja. U tom smislu Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 44. kako bi u pravo Unije ugradila ishod savjetovanja s trećim zemljama u pogledu dogovora o pristupu ribolovu.

GLAVA IV.

Podaci i informacije

Članak 39.

Registar ribolovnih odobrenja Unije

1.  Komisija uspostavlja i održava elektronički registar ribolovnih odobrenja Unije, uključujući sva ribolovna odobrenja izdana na temelju glava II. i III., koji je sastavljen od dijela otvorenog za javnost i sigurnog dijela. U tom registru:

(a)  bilježe se sve informacije iz navedene u PriloguPriloga 1. i 2. i prikazuje se status svakog odobrenja u stvarnom vremenu;

(b)  on se upotrebljava za razmjenu podataka i informacija između Komisije i države članice i

(c)  upotrebljava se samo radi održivog upravljanja ribarskim flotama.

2.  Popis ribolovnih odobrenja u registru javno je dostupan i sadržava svaku od sljedećih informacija:

(a)  naziv i zastavu plovila te njegov CFR i IMO broj, kada je tako propisano zakonodavstvom Unije;

(aa)  ime, grad i državu boravišta vlasnika poduzeća i stvarnog vlasnika;

(b)  vrstu odobrenja, uključujući ribolovne mogućnosti i

(c)  odobreno vrijeme i zonu ribolovne aktivnosti (datum početka i datum završetka; ribolovna zona).

3.  Država članica upotrebljava registar kako bi Komisiji dostavljala ribolovna odobrenja i kako bi ažurirala svoje podatke, kako je propisano člancima 12., 19., 23. i 27. [Am. 69.]

Članak 40.

Tehnički zahtjevi

Razmjena informacija iz glava II., III. i IV. obavlja se u elektroničkom obliku. Ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17), Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju tehnički zahtjevi za evidentiranje, oblikovanje i slanje informacija iz tih glava. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 2.

Kako bi registar ribolovnih odobrenja Unije postao operativan i kako bi se državama članicama omogućilo da zadovolje tehničke zahtjeve u pogledu slanja, Komisija pruža tehničku podršku predmetnim državama članicama. Zbog toga daje podršku nacionalnim tijelima pri slanju podataka koje su subjekti dužni dostaviti za svaki tip odobrenja i u roku od … [6 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe] mora osmisliti informatičku aplikaciju za države članice kako bi im se omogućilo da u registar ribolovnih odobrenja Unije automatski i u stvarnom vremenu unose podatke o zahtjevima za odobrenje i obilježjima plovila. [Am. 70.]

Za tehničku i financijsku podršku za prijenos informacija države članice mogu, u skladu s člankom 76. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(18), iskoristiti financijsku potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. [Am. 71.]

Članak 41.

Pristup podacima

Ne dovodeći u pitanje članak 110. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice ili Komisija odobravaju pristup sigurnom dijelu registra ribolovnih odobrenja Unije iz članka 39. relevantnim nadležnim administrativnim službama uključenim u upravljanje ribarskim flotama.

Članak 42.

Upravljanje podacima, zaštita osobnih podataka i povjerljivost

S podacima dobivenim na temelju ove Uredbe postupa se u skladu s člancima 109., 110., 111. i 113 Uredbe (EZ) br. 1224/2009, Uredbom (EZ) br. 45/2001 i Direktivom 95/46/EZ te njezinim nacionalnim provedbenim pravilima.

Članak 43.

Odnosi s trećim zemljama i RFMO-ovima

1.  Kada država članica od treće zemlje ili RFMO-ovi zaprime informaciju koja je relevantna za djelotvornu primjenu ove Uredbe, oni tu informaciju priopćuje drugim predmetnim državama članicama i Komisiji ili tijelu koja ona imenuje, pod uvjetom da je to dopušteno učiniti u skladu s bilateralnim sporazumima s tom trećom zemljom ili pravilima predmetnog RFMO-a.

2.  Komisija, ili tijelo koje je imenovala, mogu u okviru sporazumâ o ribarstvu sklopljenih između Unije i trećih zemalja, pod okriljem RFMO-ova ili sličnih organizacija za ribarstvo u kojima je Unija ugovorna strana ili surađujuća neugovorna surađujuća strana drugim stranama u tim sporazumima ili organizacijama priopćiti relevantne informacije o nepoštovanju pravila ove Uredbe ili o teškim prekršajima iz članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1005/2008 i iz članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 pod uvjetom da na to pristane država članica koja je dostavila tu informaciju te u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001. [Am. 72.]

GLAVA V.

Postupci, delegiranje i provedbene mjere

Članak 44.

Delegiranje

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima navedenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotivi najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 73.]

3.  Delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 2. Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati u bilo kojem trenutku. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave navedene odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. To ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3a.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 5 stavkom 2. stupa na snagu samo ako se tomu ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 45.

Odborski postupak

1.  Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan člankom 47. Osnovne uredbe. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

GLAVA VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredba (EZ) br. 1006/2008 stavlja se izvan snage.

2.  Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 47.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

Prilog 1.

Popis informacija koje se trebaju dostaviti radi izdavanja ribolovnog odobrenja

* obavezna polja (za stavke 22. do 25. i 28. do 48. ne mogu se popuniti ako se informacija može automatski povući iz registra flote Unije zahvaljujući CFR ili IMO broju)

I.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1.

Naziv gospodarskog subjekta*

2.

Adresa e-pošte*

3.

Adresa

4.

Telefaks

5.

Porezni broj (SIRET, NIF…)*

6.

Telefon

7.

Ime agenta (u skladu s odredbama protokola)*

8.

Adresa e-pošte*

9.

Adresa

10.

Telefaks

11.

Telefon

12.

Ime udruženja ili agenta koji predstavlja gospodarski subjekt*

13.

Adresa e-pošte*

14.

Adresa

15.

Telefaks

16.

Telefon

17.

Ime zapovjednika (imena zapovjednikâ)*

18.

Adresa e-pošte*

19.

Državljanstvo*

20.

Telefaks

21.

Telefon

II.

IDENTIFIKACIJA PLOVILA, TEHNIČKE ZNAČAJKE I OPREMA

22.

Naziv plovila*

23.

Država zastave*

24.

Datum stjecanja sadašnje zastave*

25.

Vanjske oznake*

26.

IMO (UVI) broj*

27.

CFR broj *

28.

Međunarodni radijski pozivni znak (IRCS)*

29.

Pozivna frekvencija*

30.

Broj satelitskog telefona

31.

MMSI*

32.

Godina i mjesto izgradnje*

33.

Prijašnja zastava i datum stjecanja (ako je primjenjivo)*

34.

Građevinski materijal trupa broda: čelik / drvo / poliester / drugo*

35.

Plutača VMS*

36.

Model*

37.

Serijski broj*

38.

Verzija računalnog programa*

39.

Satelitski operater*

40.

Proizvođač VMS-a (ime)

41.

Ukupna duljina plovila*

42.

Širina plovila*

43.

Gaz*

44.

Tonaža (BT)*

45.

Snaga porivnog stroja (kW)*

46.

Tip motora

47.

Oznaka

48.

Serijski broj motora*

III.

KATEGORIJA RIBOLOVA ZA KOJU SE TRAŽI RIBOLOVNO ODOBRENJE

49.

FAO oznaka vrste plovila*

50.

FAO oznaka vrste alata*

53.

FAO oznaka ribolovnih područja*

54.

Ribolovni sektori – FAO- ili obalna država *

55.

Luka (luke) iskrcaja

56.

Luka (luke) prekrcaja

57.

FAO oznaka ciljanih vrsta ili ribolovna kategorija (SFPA)*

58.

Zatraženo razdoblje odobrenja (datum početka i datum završetka)

59.

Broj iz registra RFMO-a* (kada je poznat)

60.

Datum upisa u registar RFMO-a* (kada je poznat)

61.

Najveći ukupni broj članova posade*:

62.

Od [ZEMLJA PARTNER]:

63.

Od AKP-a:

64.

Način čuvanja/obrade ulova na plovilu*: Svježa riba / Hlađenje / Zamrzavanje / Riblje brašno / Ulje / Filetiranje

65.

Popis pomoćnih plovila: naziv / IMO broj / CFR broj

IV.

ZAKUPLJIVANJE

66.

Plovilo koje djeluje u okviru dogovora o zakupljivanju*: Da / Ne

67.

Vrsta dogovora o zakupljivanju

68.

Trajanje zakupa (datum početka i datum završetka)

69.

Ribolovne mogućnosti (u tonama) dodijeljene plovilu koje je u zakupu*

70.

Treća zemlja koja plovilu u zakupu dodjeljuje ribolovne mogućnosti*

Prilozi (navesti dokumente):[Am. 74.]

Prilog 2.

Popis informacija koje se trebaju dostaviti za pomoćno plovilo koje pomaže ribolovnom plovilu opisanom u Prilogu 1.

* obavezna polja (za stavke 22. do 25. i 28. do 33. ne mogu se popuniti za pomoćno plovilo pod zastavom Unije ako se informacija može automatski povući iz registra flote Unije zahvaljujući CFR broju)

I.

SUBJEKT POMOĆNOG PLOVILA

1.

Naziv gospodarskog subjekta*

2.

Adresa e-pošte*

3.

Adresa

4.

Telefaks

5.

Porezni broj (SIRET, NIF…)*

6.

Telefon

7.

Ime agenta (u skladu s odredbama protokola)*

8.

Adresa e-pošte*

9.

Adresa

10.

Telefaks

11.

Telefon

12.

Ime udruženja ili agenta koji predstavlja gospodarski subjekt*

13.

Adresa e-pošte*

14.

Adresa

15.

Telefaks

16.

Telefon

17.

Ime zapovjednika (imena zapovjednikâ)*

18.

Adresa e-pošte*

19.

Državljanstvo*

20.

Telefaks

21.

Telefon

II.

IDENTIFIKACIJA POMOĆNOG PLOVILA, TEHNIČKE ZNAČAJKE I OPREMA

22.

Naziv plovila*

23.

Država zastave*

24.

Datum stjecanja sadašnje zastave*

25.

Vanjske oznake*

26.

IMO (UVI) broj*

27.

Broj CFR (za plovila Unije, ako je poznat)*

28.

Međunarodni radijski pozivni znak (IRCS)*

29.

Pozivna frekvencija*

30.

Broj satelitskog telefona

31.

MMSI*

32.

Godina i mjesto izgradnje

33.

Prijašnja zastava i datum stjecanja (ako je primjenjivo)*

34.

Građevinski materijal trupa broda: čelik / drvo / poliester / drugo

35.

Plutača VMS

36.

Model

37.

Serijski broj

38.

Verzija računalnog programa

39.

Satelitski operater

40.

Proizvođač VMS-a (ime)

41.

Ukupna duljina plovila

42.

Širina plovila

43.

Gaz

44.

Tonaža (BT)

45.

Snaga porivnog stroja (kW)

47.

Tip motora

48.

Oznaka

49.

Serijski broj motora

III.

INFORMACIJE O RIBOLOVNIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PODUPIRU

50.

FAO oznaka ribolovnih područja

51.

Ribolovni sektori – FAO

52.

FAO oznaka ciljanih vrsta

53.

Broj iz registra RFMO-a*

54.

Datum upisa u registar RFMO-a*

Prilozi (navesti dokumente):[Am. 75.]

Prilog

Popis informacija koje se trebaju dostaviti radi izdavanj aribolovnog odobrenja.

* obavezna polja (za stavke 22. do 25. i 28. do 48. ne popunjvaju se ako se informacija može automatski povući iz registra flote Unije zahvaljujući CFR broju)

I.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1.

Identifikacijska oznaka plovila (CFR broj, IMO broj itd.)

2.

Naziv plovila

3.

Naziv gospodarskog subjekta*

4.

Adresa e-pošte*

5.

Adresa

6.

Telefaks

7.

Porezni broj (SIRET, NIF…)*

8.

Telefon

9.

Ime i prezime vlasnika

10.

Adresa e-pošte*

11.

Adresa

12.

Telefaks

13.

Telefon

14.

Ime udruženja ili agenta koji predstavlja gospodarski subjekt*

15.

Adresa e-pošte*

16.

Adresa

17.

Telefaks

18.

Telefon

19.

Ime zapovjednika (imena zapovjednikâ)*

20.

Adresa e-pošte*

21.

Državljanstvo*

22.

Telefaks

23.

Telefon

II.

KATEGORIJA RIBOLOVA ZA KOJU SE TRAŽI RIBOLOVNO ODOBRENJE

 

Vrsta odobrenja (sporazum o ribarstvu, izravno odobrenje, RFMO, otvoreno more, zakup, pomoćno plovilo)

24.

FAO oznaka vrste plovila*

25.

FAO oznaka vrste alata*

26.

FAO oznaka ribolovnih područja*

27.

FAO oznaka ciljanih vrsta ili ribolovna kategorija (SFPA)*

28.

Zatraženo razdoblje odobrenja (datum početka i datum završetka)

29.

Broj iz registra RFMO-a* (kada je poznat)

30.

Popis pomoćnih plovila: naziv / IMO broj / CFR broj

III.

ZAKUPLJIVANJE

31.

Plovilo koje djeluje u okviru dogovora o zakupljivanju*: Da / Ne

32.

Vrsta dogovora o zakupljivanju

33.

Trajanje zakupa (datum početka i datum završetka)*

34.

Ribolovne mogućnosti (u tonama) dodijeljene plovilu koje je u zakupu*

35.

Treća zemlja koja plovilu u zakupu dodjeljuje ribolovne mogućnosti*

[Am. 76.]

(1)SL C 303, 19.8.2016., str. 116.
(2)SL C , , str. .
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 2. veljače 2017. i odluka Vijeća od ... .
(4)Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.).
(5)Odluka Vijeća 98/392/EZ od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. i Sporazuma o primjeni njezinog dijela XI. od 28. srpnja 1994. od strane Europske zajednice (SL L 179, 23.6.1998., str. 1.).
(6)Odluka Vijeća 98/414/EZ od 8. lipnja 1998. o ratifikaciji od strane Europske zajednice Sporazuma o provedbi odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i visokomigracijskim ribljim stokovima (SL L 189, 3.7.1998., str. 14.).
(7)Odluka Vijeća 96/428/EZ od 25. lipnja 1996. o prihvaćanju, od strane Zajednice, Sporazuma o promicanju sukladnosti s međunarodnim mjerama za očuvanje i gospodarenje od strane ribarskih plovila na otvorenom moru (SL L 177, 16.7.1996., str. 24.).
(8)Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda A/Res/66/288 od 27. srpnja 2012. o ishodu konferencije Rio +20 pod naslovom „Budućnost koju želimo”.
(9)Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
(10)Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).
(11)Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).
(12)Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
(13)Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).
(14) SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
(15)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(16) Uredba (EU) br. 1026/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o određenim mjerama za očuvanje ribljih stokova koje se odnose na zemlje koje dopuštaju neodrživi ribolov (SL L 316, 14.11.2012., str. 34.).
(17)Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).
(18) Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti