Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0289(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0377/2016

Predkladané texty :

A8-0377/2016

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0015

Prijaté texty
PDF 349kWORD 110k
Štvrtok, 2. februára 2017 - Brusel
Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***I
P8_TA(2017)0015A8-0377/2016
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0636),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0393/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. mája 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0377/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 116.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. februára 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008
P8_TC1-COD(2015)0289

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Nariadením Rady (ES) č. 1006/2008(4) (ďalej len „nariadenie o udeľovaní oprávnení“) sa vytvoril systém týkajúci sa oprávnení na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Únie mimo vôd Únie a prístupu plavidiel tretích krajín do vôd Únie.

(2)  Únia je zmluvnou stranou dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982(5) (UNCLOS) a ratifikovala Dohodu Organizácie Spojených národov zo 4. augusta 1995 o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti (dohoda OSN o populáciách rýb)(6). V uvedených medzinárodných ustanoveniach sa stanovuje zásada, že všetky štáty musia prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie udržateľného riadenia a ochrany morských zdrojov a v tomto smere vzájomne spolupracovať. [PN 1]

(3)  Únia prijala Dohodu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo o podporovaní dodržiavania medzinárodných ochranných a riadiacich opatrení rybárskymi plavidlami na šírom mori z 24. novembra 1993 (dohoda s FAO o dodržiavaní opatrení)(7). V dohode s FAO o dodržiavaní opatrení sa stanovuje, že zmluvná strana neudelí oprávnenie na použitie plavidla na rybolov na šírom mori, ak nie sú splnené určité podmienky, a zároveň uplatní sankcie, ak nie sú splnené niektoré nahlasovacie povinnosti.

(3a)   Medzinárodný tribunál pre morské právo vydal 2. apríla 2015 poradné stanovisko ako odpoveď na žiadosť, ktorú predložila Subregionálna komisia pre rybolov v západnej Afrike. V uvedenom poradnom stanovisku sa potvrdilo, že Únia nesie zodpovednosť za činnosti plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou členských štátov, a za náležitú starostlivosť, ktorú Únia musí vynaložiť v tomto smere. [PN 2]

(4)  Únia schválila Medzinárodný akčný plán organizácie FAO na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (IPOA-IUU), ktorý bol prijatý v roku 2001. V pláne IPOA-IUU a dobrovoľných usmerneniach FAO o činnosti vlajkového štátu, ktoré boli schválené v roku 2014, sa stanovuje, že vlajkový štát má zodpovednosť zabezpečiť dlhodobé zachovanie a udržateľné využívanie živých morských zdrojov a morských ekosystémov. V pláne IPOA-IUU sa stanovuje, že vlajkový štát by mal plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, vydávať oprávnenia na rybolov vo vodách mimo jeho zvrchovanosti alebo právomoci. V dobrovoľných usmerneniach sa okrem toho odporúča, aby vlajkový štát a pobrežný štát udelili oprávnenie, ak sa rybolovné činnosti vykonávajú na základe dohody o prístupe k rybolovným zdrojom alebo aj nad rámec takejto dohody. Oba štáty by sa mali uistiť o tom, že takéto činnosti nenarušia udržateľnosť populácií vo vodách pobrežného štátu (body 40 a 41).

(4a)   V roku 2014 všetci členovia organizácie FAO vrátane Únie a jej partnerských rozvojových krajín jednohlasne schválili dobrovoľné usmernenia k zabezpečeniu udržateľného drobného rybolovu v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a odstránením chudoby vrátane bodu 5.7, v ktorom sa poukazuje na to, že pred uzatvorením dohôd o prístupe k rybolovným zdrojom s tretími krajinami a tretími stranami by sa mal náležite zvážiť drobný rybolov. [PN 3]

(4b)   V dobrovoľných usmerneniach FAO k zabezpečeniu udržateľného drobného rybolovu v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a odstránením chudoby sa vyzýva na prijatie opatrení zameraných na dlhodobú ochranu rybolovných zdrojov a ich udržateľné využívanie a na zabezpečenie ekologického základu pri výrobe potravín a zároveň sa v nich poukazuje na význam ekologických noriem upravujúcich rybolovné činnosti mimo vôd Únie, ktorých súčasťou je ekosystémový prístup k riadeniu rybolov a prístup založený na predbežnej opatrnosti, a to s cieľom zabezpečiť obnovu a zachovanie lovených populácií nad úrovňami, ktoré dokážu zaistiť maximálny výnos tam, kde je to možné, do roku 2015 a najneskôr do roku 2020 v prípade všetkých populácií. [PN 4]

(5)  Na medzinárodnej úrovni sa čoraz viac pozornosti sústredí na otázku povinností a z nich vyplývajúcej zodpovednosti a záväzkov vlajkového štátu, resp. vlajkovej medzinárodnej organizácie, za ochranu živých zdrojov na šírom mori podľa dohovoru UNCLOS a hospodárenie s nimi. V rámci povinnosti náležitej starostlivosti vyplývajúcej z dohovoru UNCLOS to platí aj pre vymedzenie právomoci pobrežného štátu a právomoci vlajkového štátu, resp. a prípadne právomoci vlajkovej a pobrežnej medzinárodnej organizácie, pri zabezpečovaní vhodnej ochrany morských biologických zdrojov v morských oblastiach, ktoré patria do vnútroštátnej právomoci. Medzinárodný tribunál pre morské právo (ITLOS) vo svojom poradnom stanovisku z 2. apríla 2015, ktoré prijal v reakcii na otázky Subregionálnej komisie pre rybolov v západnej Afrike, potvrdil, že Únia má medzinárodnú zodpovednosť voči tretím krajinám a medzinárodným organizáciám za činnosť svojich rybárskych plavidiel a že v rámci tejto zodpovednosti musí konať s náležitou starostlivosťou. Povinnosť náležitej starostlivosti je povinnosť štátu vynaložiť maximálne možné úsilie a urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo nezákonnému rybolovu, čo zahŕňa povinnosť prijať potrebné administratívne a vynucovacie donucovacie opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že rybárske plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, jeho štátni príslušníci alebo rybárske plavidlá pôsobiace v jeho vodách sa nezapájajú do činností, ktorými sa porušujú platné ochranné a riadiace opatrenia. Z uvedených dôvodov a v širšom zmysle v záujme posilnenia „modrej“ ekonomiky je dôležité organizovať jednak činnosti rybárskych plavidiel Únie mimo vôd Únie a jednak systém ich riadenia tak, aby Únia mohla efektívne a účinne plniť svoje medzinárodné záväzky a aby sa zabránilo situáciám, keď by Únia mohla byť napomenutá za medzinárodne protiprávne činy. [PN 5]

(5a)   Únia sa na samite Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 zaviazala vykonávať rezolúciu, ktorá obsahuje záverečný dokument s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 vrátane cieľa udržateľného rozvoja č. 14 „zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje v záujme trvalo udržateľného rozvoja“, ako aj cieľa udržateľného rozvoja č. 12 „zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby” a ich čiastkových cieľov. [PN 6]

(6)  Do vonkajšej rybárskej politiky Únie a jej obchodnej politiky by sa mali premietnuť výsledky konferencie Organizácie Spojených národov z roku 2012 o udržateľnom rozvoji „Rio +20“(8), ako aj prijatie akčného plánu Únie na boj proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, medzinárodný vývoj v oblasti boja proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami a nové ciele udržateľného rozvoja (17 cieľov týkajúcich sa transformácie nášho sveta vrátane cieľa č. 14 nazvaného Život pod vodou), ktoré v septembri 2015 prijala Organizácia Spojených národov. [PN 7]

(7)  Cieľom spoločnej rybárskej politiky (SRP) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(9) (ďalej len „základné nariadenie“) je zabezpečiť, aby rybolovné činnosti boli udržateľné z environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho hľadiska, boli riadené spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi dosiahnutia hospodárskeho a sociálneho prínosu a prínosu v oblasti zamestnanosti, a cieľom obnovy a zachovania populácií rýb nad úrovňami, pri ktorých možno získať maximálny udržateľný výnos, a aby prispievali k dostupnosti dodávok potravín. Pri vykonávaní tejto politiky je potrebné prihliadať aj na ciele v oblasti rozvojovej spolupráce v súlade s článkom 208 ods. 1 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). [PN 8]

(7a)   V základnom nariadení sa tiež požaduje, aby sa dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva obmedzovali na nadbytok výlovu, ako sa uvádza v článku 62 ods. 2 a 3 dohovoru UNCLOS. [PN 9]

(8)  V základnom nariadení (EÚ) č. 1380/2013 sa zdôrazňuje potreba medzinárodnej podpory cieľov SRP, aby sa zabezpečilo, že rybolovné činnosti Únie mimo vôd Únie vychádzali z tých istých zásad a noriem, ktoré platia v rámci práva Únie, pričom sa podporujú rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov z Únie a prevádzkovateľov z tretích krajín. Právne predpisy tretích krajín v sociálnej oblasti a v oblasti životného prostredia sa môžu líšiť od právnych predpisov Únie a v prípade rybárskych flotíl tak viesť k vzniku odlišných noriem. V dôsledku tejto situácie by sa mohlo stať, že sa budú povoľovať rybolovné činnosti, ktoré sú v rozpore s udržateľným riadením morských zdrojov. Preto je nevyhnutné zabezpečiť súlad s činnosťou Únie v oblasti životného prostredia, rybárstva, obchodu a rozvoja, najmä ak má vplyv na rybárstvo v rozvojových krajinách s nízkou administratívnou kapacitou a vysokým rizikom korupcie. [PN 10]

(9)  Nariadením (ES) č. 1006/2008 sa mal vytvoriť spoločný základ pre udeľovanie oprávnení na rybolovné činnosti, ktoré vykonávajú plavidlá Únie mimo vôd Únie, s cieľom podporiť boj proti NNN rybolovu a lepšie kontrolovať a monitorovať flotilu Únie všade na svete a stanoviť podmienky udeľovania oprávnení plavidlám tretej krajiny vykonávajúcim rybolov vo vodách Únie. [PN 11]

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008(10) o NNN rybolove bolo prijaté paralelne s nariadením (ES) č. 1006/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 (ďalej len „nariadenie o kontrole“)(11) bolo prijaté o rok neskôr. Uvedené nariadenia predstavujú tri vykonávacie piliere ustanovení o kontrole a presadzovaní pravidiel SRP.

(11)  Uvedené tri nariadenia sa však nevykonávali dôsledne. Nezrovnalosti vznikali najmä medzi nariadením o udeľovaní oprávnení a nariadením o kontrole, ktoré bolo prijaté až po nariadení o udeľovaní oprávnení. Pri vykonávaní nariadenia o udeľovaní oprávnení sa okrem toho ukázalo niekoľko nedostatkov, pretože sa ním neupravovali niektoré aspekty kontroly, napríklad prenájom plavidiel, zmenu vlajky a vydávanie oprávnení na rybolov príslušným orgánom tretej krajiny rybárskym plavidlám Únie nad rámec dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva (ďalej len „priame oprávnenia“). Ako problematické sa ukázali aj niektoré nahlasovacie povinnosti, ako aj rozdelenie administratívnych úloh medzi členské štáty a Komisiu.

(12)  Základný princíp tohto nariadenia spočíva v tom, že každé plavidlo Únie vykonávajúce rybolov mimo vôd Únie by malo mať oprávnenie od svojho vlajkového členského štátu a byť ním príslušne monitorované bez ohľadu na to, kde a v akom rámci pôsobí. Vydanie oprávnenia by malo závisieť od splnenia základného súboru spoločných kritérií oprávnenosti. Na základe informácií, ktoré členské štáty zhromažďujú a poskytujú Komisii, by Komisia mala mať možnosť kedykoľvek zasiahnuť do monitorovania rybolovných činností všetkých rybárskych plavidiel Únie v ľubovoľnej oblasti mimo vôd Únie. Je to potrebné na to, aby Komisia mohla plniť svoje povinnosti strážkyne zmlúv. [PN 12]

(12a)   V uplynulých rokoch došlo k významnému zlepšeniu v oblasti vonkajšej rybárskej politiky Únie, pokiaľ ide o podmienky dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a dôslednosť pri presadzovaní ich ustanovení. Hlavným cieľom vonkajšej rybárskej politiky Únie by malo byť zachovanie rybolovných možností flotily Únie v rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a podobné podmienky by sa mali vzťahovať na činnosti Únie mimo rozsahu pôsobnosti dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva. [PN 13]

(12b)   Komisia by mala plniť úlohu mediátora v prípade, že nastane možnosť odobratia, pozastavenia alebo zmeny oprávnenia na rybolov, ak sa preukáže vážne ohrozenie využívania rybolovných zdrojov. [PN 14]

(13)  Podporné plavidlá môžu mať značný vplyv na spôsob, akým rybárske plavidlá vykonávajú svoje rybolovné činnosti, ako aj na množstvo rýb, ktoré môžu uloviť. Preto je potrebné zohľadňovať ich v procesoch vydávania oprávnení a podávania správ uvedených v tomto nariadení.

(14)  Zmena vlajky sa stáva problémom vtedy, keď je jej cieľom obídenie pravidiel SRP alebo existujúcich ochranných a riadiacich opatrení. Únia by preto mala mať možnosť vymedziť a zisťovať takéto konanie a zabraňovať mu. Po celý čas životnosti plavidla vo vlastníctve prevádzkovateľa z Únie by mala malo byť zabezpečené, aby bolo vysledovateľné a aby sa dalo zistiť, či v minulosti dodržiavalo pravidlá. Tomuto účelu, bez ohľadu na vlajku alebo vlajky, pod ktorými sa plaví. Na tento účel by mala slúžiť aj požiadavka na jedinečné číslo plavidla, ktoré udeľuje Medzinárodná námorná organizácia (IMO). [PN 15]

(15)  Plavidlá Únie môžu pôsobiť vo vodách tretích krajín buď na základe ustanovení dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami, alebo v prípade, že neexistuje platná dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, na základe priameho oprávnenia na rybolov, ktoré udeľujú tretie krajiny. V oboch prípadoch by sa uvedené činnosti mali vykonávať transparentne a udržateľne. Vlajkový členský štát by práve z tohto dôvodu mal mať právo povoliť na základe stanoveného súboru kritérií a pod podmienkou monitorovania plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, aby mohli požiadať o priame oprávnenia od tretích pobrežných štátov a získať ich. Rybolovná činnosť by sa mala povoliť hneď, ako sa vlajkový členský štát presvedčí o tom, že nebude mať za následok narušenie udržateľnosti. Pokiaľ Komisia nemá ďalšie riadne odôvodnené námietky, prevádzkovateľovi, ktorý získal oprávnenie od vlajkového členského štátu aj od pobrežného štátu, by sa malo povoliť, aby začal vykonávať rybolovnú činnosť. [PN 16]

(16)  Osobitnou otázkou týkajúcou sa dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva je prerozdelenie nevyužitých rybolovných možností, k čomu dochádza, keď členské štáty nevyužijú všetky rybolovné možnosti, ktoré im boli pridelené relevantnými nariadeniami Rady. Keďže náklady na prístup stanovené v dohodách o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva sú z veľkej časti financované z rozpočtu Únie, prechodný systém prerozdelenia je dôležitý z hľadiska ochrany finančných záujmov Únie a zabezpečuje sa ním, aby sa nepremrhala žiadna rybolovná možnosť, za ktorú sa zaplatilo. Je preto nevyhnutné objasniť a zlepšiť systém prerozdeľovania, ktorý by mal byť mechanizmom poslednej voľby. Mal by sa uplatňovať prechodne a nemal by mať vplyv na počiatočné rozdelenie rybolovných možností medzi členské štáty. K prerozdeleniu, čo znamená, že nepoškodí relatívnu stabilitu. Vzhľadom na to, že ide o mechanizmus poslednej voľby, by k prerozdeleniu malo dochádzať len vtedy, keď sa relevantné členské štáty vzdajú svojich práv na výmenu rybolovných možností medzi sebou. [PN 17]

(16a)   Pojem tzv. spiacich dohôd sa používa v prípade, že krajiny prijali dohodu o partnerstve v odvetví rybárstva, avšak zo štrukturálnych dôvodov alebo vzhľadom na okolnosti nemajú platný protokol. Únia uzavrela niekoľko spiacich dohôd s tretími krajinami. Plavidlá Únie preto nemôžu loviť vo vodách, na ktoré sa vzťahujú spiace dohody. Komisia by mala vynaložiť úsilie o oživenie týchto dohôd alebo o ukončenie príslušnej dohody o partnerstve. [PN 18]

(17)  Rybolovné činnosti vykonávané v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva a neregulovaný rybolov na šírom mori by mal povoľovať aj vlajkový členský štát a mali by byť v súlade s konkrétnymi pravidlami regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva alebo právnymi predpismi Únie, ktorými sa riadia rybolovné činnosti na šírom mori. [PN 19]

(18)  Dohody o prenájme plavidiel môžu narušiť účinnosť ochranných a riadiacich opatrení, ako aj negatívne ovplyvniť udržateľné využívanie živých morských zdrojov. Preto je potrebné stanoviť právny rámec, ktorý Únii pomôže lepšie monitorovať činnosť prenajatých rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Únie a ktoré si prenajímajú prevádzkovatelia z tretích krajín, na základe pravidiel prijatých relevantnou regionálnou organizáciou pre riadenie rybárstva. [PN 20]

(19)  Postupy by mali byť transparentné, uskutočniteľné a predvídateľné pre prevádzkovateľov z Únie aj z tretích krajín, ako aj pre ich príslušné orgány. [PN 21]

(19a)   Únia by sa mala snažiť dosiahnuť rovnaké medzinárodné podmienky tak, aby rybárska flotila Únie mohla súťažiť s inými rybolovnými národmi, a primerane prispôsobiť pravidlá prístupu na trh vždy, keď sa prijmú prísne pravidlá vzťahujúce sa na flotilu Únie. [PN 22]

(20)  Malo by sa zabezpečiť, aby prebiehala elektronická výmena údajov medzi členskými štátmi a Komisiou v zmysle nariadenia o kontrole. Členské štáty by mali zhromažďovať a spravovať všetky požadované údaje o svojich flotilách a ich rybolovných činnostiach a sprístupňovať ich Komisii. V záujme koordinácie uvedených činností zberu údajov by okrem toho mali spolupracovať navzájom, s Komisiou a v relevantných prípadoch aj s tretími krajinami.

(21)  V záujme zlepšenia transparentnosti a dostupnosti informácií o oprávneniach Únie na rybolov by Komisia mala zriadiť elektronický register oprávnení na rybolov, ktorý by pozostával z verejnej aj zabezpečenej časti. Informácie v registri oprávnení Únie na rybolov obsahujú osobné údaje. Spracovávanie osobných údajov na základe tohto nariadenia by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(12), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES(13) a platným vnútroštátnym právom.

(22)  V záujme riadneho riešenia otázky prístupu rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny do vôd Únie by príslušné pravidlá mali zodpovedať pravidlám, ktoré pre rybárske plavidlá Únie platia podľa nariadenia o kontrole. Predovšetkým by článok 33 uvdeného nariadenia o nahlasovaní úlovkov údajov súvisiacich s úlovkami mal platiť aj pre plavidlá tretích krajín vykonávajúce rybolov vo vodách Únie.

(23)  Rybárske plavidlá z tretích krajín bez oprávnenia podľa tohto nariadenia by pri prechode vodami Únie mali mať povinnosť zabezpečiť, aby ich rybársky výstroj bol zabezpečený tak, aby sa nedal ľahko použiť na rybolovné činnosti.

(24)  Členské štáty by mali byť zodpovedné za kontrolu rybolovných činností plavidiel tretích krajín vo vodách Únie a v prípade porušenia pravidiel aj za ich zapísanie do národného registra stanoveného v článku 93 nariadenia o kontrole.

(25)  V záujme zjednodušenia postupov udeľovania oprávnení by členské štáty a Komisia mali používať spoločný systém výmeny a uchovávania údajov, vďaka ktorému budú s minimálnym administratívnym zaťažením k dispozícií potrebné informácie a aktualizácie. V tomto ohľade je potrebné plne využiť aj údaje uvedené v registri flotily Únie.

(26)  S cieľom zohľadniť technologický pokrok a následné možné nové požiadavky medzinárodného práva by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ v súvislosti s prijímaním zmien príloh k tomuto nariadeniu, v ktorých sa stanovuje zoznam údajov, ktoré musí prevádzkovateľ poskytnúť, aby získal oprávnenie na rybolov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác vykonávala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(14). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(27)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci v súvislosti so zaznamenávaním, formátom a prenosom údajov týkajúcich sa oprávnení na rybolov poskytovaných členskými štátmi Komisii a do registra oprávnení Únie na rybolov a aby sa stanovila metodika prerozdeľovania nevyužitých rybolovných možností. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(15).

(28)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, pokiaľ je naliehavo potrebné v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa prerozdeľovania rybolovných možností.

(29)  Nariadenie (ES) č. 1006/2008 by sa vzhľadom na počet a význam uskutočňovaných zmien malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá vydávania a spravovania oprávnení na rybolov pre:

a)  rybárske plavidlá Únie pôsobiace vykonávajúce rybolovné činnosti vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc tretej krajiny, vo vodách v rámci pod záštitou regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva, ktorej je Únia zmluvnou stranou, vo vodách Únie alebo mimo jej vôd Únie, alebo na šírom mori, a

b)  rybárske plavidlá tretích krajín pôsobiace vykonávajúce rybolovné činnosti vo vodách Únie. [PN 23]

Článok 2

Vzťah k medzinárodnému právu a právu Únie

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia:

a)  dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a podobných dohôd v sektore rybárstva uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami;

b)  prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva alebo podobnými rybárskymi organizáciami, v ktorých je Únia zmluvnou stranou alebo nezmluvnou spolupracujúcou stranou;

c)  právnych predpisov Únie, ktorými sa vykonávajú alebo transponujú ustanovenia uvedené v písmenách a) a b).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 4 základného nariadenia. Okrem toho sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

a)  „podporné plavidlo“ je plavidlo, ktoré nie je vybavené funkčným rybárskym výstrojom, ktorý určeným na lov alebo vnadenie rýb a ktoré uľahčuje rybolovné činnosti, pomáha pri nich alebo umožňuje ich prípravu; [PN 24]

b)  „oprávnenie na rybolov“ je oprávnenie na rybolov vydané rybárskemu plavidlu Únie alebo rybárskemu plavidlu tretej krajiny popri jeho licencii na rybolov, ktoré ho oprávňuje vykonávať špecifické rybolovné činnosti počas špecifikovaného obdobia, v určitej oblasti alebo v určitej rybolovnej oblasti za špecifických podmienok; [PN 25]

c)  „register oprávnení na rybolov“ je systém spravovania oprávnení na rybolov a súvisiaca databáza;

d)  „priame oprávnenie“ je oprávnenie na rybolov vydané príslušným orgánom tretej krajiny pre rybárske plavidlo Únie nad rámec dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva;

e)  „vody tretích krajín“ sú vody, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc tretej krajiny;

f)  „program pozorovateľov“ je systém v rámci regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva, ktorá dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, tretej krajiny alebo členského štátu, ktorý za určitých podmienok zabezpečí pozorovateľov na palube rybárskych plavidiel s cieľom zhromaždiť údaje a/alebo overiť, či plavidlo dodržiava pravidlá prijaté uvedenou organizáciou, dohodou o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva alebo krajinou.; [PN 26]

fa)   „zmluvná strana“ je zmluvná strana medzinárodného dohovoru alebo dohody, ktorou sa zriaďuje regionálna organizácia pre riadenie rybárstva, ako aj štáty, rybolovné subjekty alebo iné subjekty, ktoré s takouto organizáciou spolupracujú a ktorým bol vo vzťahu k takejto organizácii udelený štatút spolupracujúcej nezmluvnej strany; [PN 27]

fb)   „prenájom“ je dohoda, na základe ktorej rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou niektorého členského štátu počas vymedzeného obdobia zmluvne využíva prevádzkovateľ v inom členskom štáte alebo v tretej krajine bez toho, aby došlo k zmene vlajky. [PN 77]

HLAVA II

RYBOLOVNÉ ČINNOSTI RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL ÚNIE MIMO VÔD ÚNIE

Kapitola I

Spoločné ustanovenia

Článok 4

Všeobecná zásada

Bez toho, aby bola dotknutá požiadavka získať oprávnenie od príslušnej organizácie alebo tretej krajiny, rybárske plavidlo Únie môže vykonávať rybolovné činnosti mimo vôd Únie len vtedy, ak mu jeho vlajkový členský štát vydal oprávnenie na rybolov.

Článok 5

Kritériá oprávnenosti

1.  Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov pre rybolovné činnosti mimo vôd Únie len vtedy, ak:

a)  dostal o rybárskom plavidle a pridruženom podpornom plavidle (resp. pridružených podporných plavidlách) vrátane podporných plavidiel, ktoré nie sú plavidlami Únie, úplné a presné informácie podľa príloh 1 a 2 prílohy; [PN 28]

b)  rybárske plavidlo má platnú licenciu na rybolov podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

c)  rybárske plavidlo a každé pridružené podporné plavidlo majú číslo IMO, ak to vyžadujú právne predpisy Únie; [PN 29]

d)  počas 12 mesiacov pred podaním žiadosti o oprávnenie na rybolov nebola prevádzkovateľovi kapitánovi rybárskeho plavidla ani predmetnému rybárskemu plavidlu uložená sankcia za závažné porušenie predpisov podľa vnútroštátneho práva členského štátu v zmysle článku 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 a článku 90 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009; [PN 78]

e)  rybárske plavidlo nie je uvedené v zozname plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý prijala regionálna organizácia pre riadenie rybárstva alebo Únia v zmysle nariadenia (ES) č. 1005/2008;

f)  v náležitých prípadoch má vlajkový členský štát k dispozícii rybolovné možnosti na základe príslušnej rybárskej dohody alebo na základe relevantných ustanovení regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva a

g)  v náležitých prípadoch rybárske plavidlo spĺňa požiadavky uvedené v článku 6.

2.  Komisia je na účely zmien prílohy splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 43.

Článok 6

Činnosti zmeny vlajky

1.  Tento článok sa vzťahuje na plavidlá, ktoré do piatich v priebehu dvoch rokov od dátumu pred dátumom podania žiadosti o oprávnenie na rybolov:

a)  boli vyradené z registra rybárskej flotily Únie a zaregistrované pod vlajkou tretej krajiny a

b)  boli následne do 24 mesiacov od vyradenia znovu zaradené do registra rybárskej flotily Únie.

2.  Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov len vtedy, ak sa presvedčí o tom overil, že plavidlo uvedené v odseku 1 v čase, keď pôsobilo pod vlajkou tretej krajiny:

a)  nebolo zapojené do NNN rybolovných činností a že

b)  nepôsobilo vo vodách nespolupracujúcej tretej krajiny v zmysle článkov 31 a 33 nariadenia (ES) č. 1005/2008 ani tretej krajiny, ktorá bola označená ako krajina umožňujúca neudržateľný rybolov podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1026/2012(16).

3.  Prevádzkovateľ poskytne na tento účel všetky nasledujúce informácie o relevantnom období, ktoré si vlajkový členský štát vyžiada, a predloží minimálne tieto podklady počas ktorého plavidlo pôsobilo pod vlajkou tretej krajiny, vyžadované vlajkovým členským štátom:

a)  hlásenie o úlovku a rybolovnom úsilí počas relevantného obdobia;

b)  kópiu oprávnenia na rybolov vydaného vlajkovým štátom na relevantné obdobie;

c)  kópiu každého oprávnenia na rybolov, ktorým sa povoľujú rybolovné činnosti vo vodách tretej krajiny počas relevantného obdobia;

d)  oficiálne vyhlásenie tretej krajiny, kde došlo k zmene vlajky plavidla, s uvedením sankcií uložených plavidlu alebo prevádzkovateľovi počas relevantného obdobia.;

da)   úplné záznamy o vlajke počas obdobia, keď bolo plavidlo vyradené z registra flotily Únie.

4.  Vlajkový členský štát neudelí oprávnenie na rybolov plavidlu, ktoré zmenilo vlajku:

a)  v tretej krajine, ktorá je označená alebo uvedená ako krajina nespolupracujúca pri boji proti NNN rybolovu v zmysle článkov 31 a 33 nariadenia (ES) č. 1005/2008, alebo

b)  v tretej krajine, ktorá je označená ako krajina umožňujúca neudržateľný rybolov v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1026/2012.

5.  Článok 4 sa neuplatňuje, ak sa vlajkový členský štát presvedčil o tom, že v momente označenia krajiny ako krajiny nespolupracujúcej v boji proti NNN rybolovu alebo umožňujúcu umožňujúcej neudržateľný rybolov, prevádzkovateľ:

a)  ukončil rybolovné činnosti a

b)  bezodkladne začal príslušné administratívne postupy na účely vyradenia plavidla z registra rybárskej flotily tretej krajiny. [PN 31]

Článok 7

Monitorovanie oprávnení na rybolov

1.  Prevádzkovateľ pri podaní žiadosti o oprávnenie na rybolov poskytne vlajkovému členskému štátu úplné a presné údaje.

2.  Prevádzkovateľ okamžite informuje vlajkový členský štát o každej zmene súvisiacich údajov.

3.  Vlajkový členský štát monitoruje aspoň raz ročne prostredníctvom monitorovania zisťuje, či sú počas platnosti oprávnenia na rybolov naďalej splnené podmienky, na základe ktorých bolo dané oprávnenie vydané.

4.  V prípade, že podmienka, na základe ktorej bolo vydané oprávnenie na rybolov, už nie je splnená, vlajkový členský štát oprávnenie pozmení uskutoční primerané opatrenia vrátane zmeny alebo odoberie odobratia oprávnenia a bezodkladne príslušne informuje prevádzkovateľa a Komisiu a v náležitých prípadoch sekretariát regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva alebo dotknutú tretiu krajinu.

5.  Vlajkový členský štát na žiadosť základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie zamietne, pozastaví alebo odoberie oprávnenie v týchto prípadoch, keď je to nutné z prioritných politických dôvodov týkajúcich sa udržateľného využívania:

a)   z nevyhnutných a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážnej hrozby pre udržateľné využívanie morských biologických zdrojov, hospodárenia hospodárenie s nimi a ich ochrany alebo eliminácie ochranu;

b)   závažných porušení týkajúcich sa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 v rámci nezákonného, nenahláseného alebo neregulovaného (NNN) rybolovu, alebo v prípadoch prípade veľkého rizika v záujme ich prevencie;

c)   keď sa Únia rozhodne pozastaviť alebo prerušiť vzťahy s danou treťou krajinou.

Riadne odôvodnená žiadosť uvedená v prvom pododseku sa doloží relevantnými a náležitými informáciami. Komisia bezodkladne informuje prevádzkovateľa a vlajkový členský štát o podaní takejto riadne odôvodnenej žiadosti. Po podaní takejto žiadosti Komisie nasleduje lehota 15 dní na uskutočnenie konzultácií medzi Komisiou a vlajkovým členským štátom.

6.  Ak po uplynutí lehoty 15 dní uvedenej v odseku 5 Komisia potvrdí svoju žiadosť a vlajkový členský štát nezamietne, nezmení, nepozastaví alebo neodoberie oprávnenie v súlade s odsekmi 4 a 5, Komisia sa môže po uplynutí ďalších piatich dní rozhodnúť oprávnenie odobrať a o svojom rozhodnutí príslušne informovať informuje vlajkový členský štát a prevádzkovateľa. [PN 32]

Kapitola II

Rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Únie vo vodách tretích krajín

Oddiel 1

Rybolovné činnosti v rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva

Článok 8

Členstvo v regionálnej organizácii pre riadenie rybárstva

Rybárske plavidlo Únie môže loviť populácie spravované regionálnou organizáciou pre riadenie rybárstva vo vodách tretej krajiny len vtedy, ak je uvedená krajina zmluvnou stranou alebo nezmluvnou spolupracujúcou stranou danej organizácie. Ak sa dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva uzatvorili pred … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], tento odsek sa uplatňuje od … [štyri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. [PN 33]

Únia môže prideliť časť finančných prostriedkov na odvetvovú pomoc tretím krajinám, s ktorými má uzatvorené dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, aby pomohla týmto tretím krajinám vstúpiť do regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva. [PN 34]

Článok 9

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje na rybolovné činnosti vykonávané rybárskymi plavidlami Únie vo vodách tretích krajín v rámci dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva.

Únia zabezpečuje súlad dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s týmto nariadením. [PN 35]

Článok 10

Oprávnenia na rybolov

Rybárske plavidlo Únie nesmie vykonávať rybolovné činnosti vo vodách tretej krajiny v rámci dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, ak nemá oprávnenie na rybolov vydané:

a)  jeho vlajkovým členským štátom treťou krajinou, ktorá má zvrchovanosť alebo právomoc nad vodami, kde prebiehajú rybolovné činnosti, a [PN 36]

b)  treťou krajinou, ktorá má zvrchovanosť alebo právomoc nad vodami, kde tieto činnosti prebiehajú jeho vlajkovým členským štátom. [PN 37]

Článok 11

Podmienky na vydanie oprávnenia na rybolov vlajkovým členským štátom

Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov pre rybolovné činnosti vykonávané vo vodách tretej krajiny v rámci dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva len vtedy, ak:

a)  sú splnené kritériá oprávnenosti stanovené v článku 5;

b)  sú dodržané podmienky stanovené v príslušnej dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva;

c)  prevádzkovateľ zaplatil všetky poplatky;

ca)   prevádzkovateľ zaplatil všetky príslušné finančné sankcie vymáhané príslušným orgánom, ktoré uložil príslušný orgán tretej krajiny za posledných 12 mesiacov, po ukončení príslušných právnych konaní, a [PN 38]

cb)   rybárske plavidlo má oprávnenie od dotknutej tretej krajiny. [PN 39]

Článok 12

Spravovanie oprávnení na rybolov

1.  Po vydaní oprávnenia na rybolov overení splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v článku 11 písm. a), b) a c), zašle vlajkový členský štát Komisii zodpovedajúcu žiadosť o s cieľom získať oprávnenie od tretej krajiny.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 musí obsahovať informácie podľa príloh 1 a 2 uvedené v prílohe spolu so všetkými ďalšími údajmi požadovanými v rámci dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva.

3.  Vlajkový členský štát odošle žiadosť Komisii najmenej 10 15 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na zaslanie žiadostí stanovenej v dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva. Komisia môže požiadať vlajkový členský štát poslať vlajkovému členskému štátu riadne odôvodnenú žiadosť o všetky doplňujúce informácie, ktoré považuje za potrebné.

4.  Keď Do 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti alebo v prípade, že sa žiadalo o dodatočné informácie podľa odseku 3, do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti Komisia presvedčí o tom, že vykoná predbežné preskúmanie s cieľom určiť, či sú splnené podmienky uvedené v článku 11, zašle danú. Komisia následne pošle žiadosť tretej krajine alebo oznámi členskému štátu, že žiadosť bola zamietnutá.

5.  Ak tretia krajina informuje Komisiu, že sa rozhodla vydať, zamietnuť, pozastaviť alebo odobrať oprávnenie na rybolov pre rybárske plavidlo Únie na základe dohody, Komisia o tom príslušne bezodkladne informuje vlajkový členský štát, podľa možnosti elektronicky. Vlajkový členský štát bezodkladne postúpi túto informáciu vlastníkovi plavidla. [PN 40]

Článok 13

Dočasné prerozdelenie nevyužitých rybolovných možností v rámci dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva

1.  Komisia môže počas konkrétneho roka alebo iného relevantného po uplynutí prvej polovice obdobia vykonávania protokolu k dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva zistiť nevyužité rybolovné možnosti a príslušne informovať členské štáty, ktorým bol zodpovedajúci podiel rybolovných možností pridelený.

2.  Členské štáty uvedené v odseku 1 môžu do 10 20 dní od doručenia tejto informácie od Komisie:

a)  informovať Komisiu, že svoje rybolovné možnosti využijú neskôr v priebehu roka alebo relevantného druhej polovici obdobia vykonávania tak, že predložia plán rybolovu s podrobnými informáciami o počte vyžiadaných oprávnení na rybolov, odhadovaných úlovkoch, rybolovnej oblasti alebo a období rybolovu, alebo

b)  informovať Komisiu o výmene rybolovných možností podľa článku 16 ods. 8 základného nariadenia.

3.  Ak niektoré členské štáty Komisiu neinformovali o niektorom z úkonov uvedených v odseku 2 a v dôsledku toho ostanú nevyužité rybolovné možnosti, Komisia môže počas 10 dní nasledujúcich po období uvedenom v odseku 2 ostatným členským štátom, ktorým bol pridelený podiel na rybolovných možnostiach, adresovať výzvu na vyjadrenie záujmu o dostupné nevyužité rybolovné možnosti.

4.  Uvedené členské štáty môžu do 10 dní od doručenia uvedenej výzvy na vyjadrenie záujmu oznámiť Komisii svoj záujem o nevyužité rybolovné možnosti. Svoju žiadosť podporia predložením plánu rybolovu s podrobnými informáciami o počte vyžiadaných oprávnení na rybolov, odhadovaných úlovkoch, rybolovnej oblasti a období rybolovu.

5.  Komisia môže predmetné dotknuté členské štáty požiadať o doplňujúce informácie o počte vyžiadaných oprávnení na rybolov, odhadovaných úlovkov, oblasti a období rybolovu, ak to považuje za potrebné na posúdenie žiadosti.

6.  Ak členské štáty, ktoré majú podiel na pridelených rybolovných možnostiach, nevyjadria po uplynutí 10-dňovej lehoty záujem o nevyužité rybolovné možnosti, Komisia môže výzvu na vyjadrenie záujmu adresovať všetkým členským štátom. Členský štát môže oznámiť svoj záujem o nevyužité rybolovné možnosti za podmienok uvedených v odseku 4.

7.  Komisia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi podľa odsekov odseku 4 alebo 5 prechodne a v úzkej spolupráci s nimi prerozdelí, ale len na prechodné obdobie, nevyužité rybolovné možnosti pomocou metodiky stanovenej v článku 14.

7a.   Prerozdelenie uvedené v odseku 7 sa uplatňuje len počas druhej polovice obdobia vykonávania uvedeného v odseku 1 a uskutočňuje sa iba jedenkrát počas tohto obdobia.

7b.   Komisia informuje členské štáty o:

a)   členských štátoch, ktorým sa vykonalo prerozdelenie,

b)   množstvách pridelených členským štátom pri prerozdelení, a

c)   kritériách uplatnených pri prerozdelení. [PN 41]

Článok 13a

Zjednodušenie postupu každoročného obnovenia platných oprávnení na rybolov v období, pri ktorom sa uplatňuje protokol k dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva

V priebehu obdobia platnej dohody Únie o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva by sa mali povoliť rýchlejšie, jednoduchšie a pružnejšie postupy obnovy licencií pre plavidlá, ktorých status (charakteristika, vlajka, vlastníctvo alebo dodržiavanie pravidiel) sa z roka na rok nezmenil. [PN 42]

Článok 14

Metodika dočasného prerozdelenia

1.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť metodiku dočasného prerozdelenia nevyužitých rybolovných možností. Tieto Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 2.

2.  V Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch súvisiacich s časovým obmedzením dôvodov týkajúcich sa časového obmedzenia na vyčerpanie nevyužitých rybolovných možností prijme Komisia okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 3. Tieto Uvedené akty ostávajú v platnosti maximálne šesť mesiacov.

3.  Komisia pri určovaní metodiky prerozdelenia uplatňuje tieto transparentné a objektívne kritériá a zohľadňuje environmentálne, sociálne a hospodárske faktory:

a)  rybolovné možnosti dostupné na prerozdelenie;

b)  počet žiadajúcich členských štátov;

c)  podiel pridelený jednotlivým žiadajúcim členským štátom pri pôvodnom pridelení rybolovných možností;

d)  doterajšie úlovky a doterajšiu mieru úsilia jednotlivých žiadajúcich členských štátov;

e)  počet, typ a charakteristiku používaných plavidiel a používaného výstroja;

f)  súlad plánu rybolovu predloženého žiadajúcimi členskými štátmi s prvkami uvedenými v písm. písmenách a) až e).

Komisia zverejní svoje odôvodnenie prerozdelenia. [PN 43]

Článok 15

Pridelenie ročnej kvóty rozdelenej na niekoľko po sebe nasledujúcich obmedzení výlovu

1.  Ak V prípade prideľovania rybolovných možností v situácii, keď sa v protokole k dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva stanovujú mesačné alebo štvrťročné obmedzenia výlovu alebo iné členenie ročnej kvóty, môže Komisia prijať vykonávací akt, ktorým stanoví metodiku prideľovania zodpovedajúcich rybolovných možností zodpovedajúce rybolovné možnosti medzi členské štáty na mesačné, štvrťročné alebo iné obdobie. Tieto vykonávacie akty členskými štátmi musia byť v súlade s ročnými rybolovnými možnosťami pridelenými členským štátom podľa príslušného právneho aktu Únie. Uvedená zásada sa neuplatňuje iba vtedy, keď sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným dotknuté členské štáty dohodli na spoločných plánoch rybolovu, v článku 45 ods. 2 v ktorých sa zohľadňujú mesačné alebo štvrťročné obmedzenia výlovu alebo iné členenie ročnej kvóty. [PN 44]

2.  Prideľovanie rybolovných možností uvedené v odseku 1 musí byť v súlade s ročnými rybolovnými možnosťami pridelenými členským štátom podľa relevantného nariadenia Rady. [PN 45]

Oddiel 2

Rybolovné činnosti v rámci priamych oprávnení

Článok 16

Rozsah pôsobnosti

Táto časť sa vzťahuje na rybolovné činnosti vykonávané rybárskymi plavidlami Únie vo vodách tretej krajiny nad rámec dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva.

Článok 17

Oprávnenia na rybolov

Rybárske plavidlo Únie nesmie vykonávať rybolovné činnosti vo vodách tretej krajiny nad rámec dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, ak nemá oprávnenie na rybolov vydané:

a)  jeho vlajkovým členským štátom treťou krajinou, ktorá má zvrchovanosť alebo právomoc nad vodami, v ktorých prebiehajú tieto činnosti, a [PN 46]

b)  treťou krajinou, ktorá má zvrchovanosť alebo právomoc nad vodami, kde tieto činnosti prebiehajú jeho vlajkovým členským štátom. [PN 47]

Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov pre rybolovné činnosti prebiehajúce vo vodách tretej krajiny, ak protokol k danej dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, ktorá sa vzťahuje na uvedené vody, nebol v príslušnej tretej krajine platný najmenej počas troch predchádzajúcich rokov.

Ak sa protokol obnoví, oprávnenie na rybolov sa automaticky odoberie počnúc dňom nadobudnutia účinnosti uvedeného protokolu. [PN 48]

Článok 18

Podmienky na vydanie oprávnenia na rybolov vlajkovým členským štátom

Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov pre rybolovné činnosti vykonávané vo vodách tretej krajiny nad rámec dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva len vtedy, ak:

a)  s príslušnou treťou krajinou neexistuje platná dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva alebo v platnej dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva sa výslovne stanovuje možnosť priamych oprávnení;

b)  sú splnené kritériá oprávnenosti stanovené v článku 5;

ba)   existuje nadbytok povoleného výlovu podľa požiadaviek uvedených v článku 62 ods. 2 dohovoru UNCLOS;

c)  prevádzkovateľ predložil každý z nasledujúcich podkladov:

i)  kópiu platných právnych predpisov v oblasti rybárstva, ktoré prevádzkovateľovi poskytol pobrežný štát;

ii)  písomné potvrdenie vystavené treťou krajinou platné oprávnenie na základe rokovaní medzi prevádzkovateľom a danou krajinou o podmienkach plánovaného priameho oprávnenia, ktorým prevádzkovateľ získa prístup rybolov, ktoré udelila tretia krajina na vykonávanie navrhovaných rybolovných činností a ktoré obsahuje podmienky prístupu k jej rybolovným zdrojom, vrátane trvania, podmienok a rybolovných možností vyjadrených ako úsilie alebo obmedzenia výlovu;

iii)  dôkaz o udržateľnosti plánovaných rybolovných činností na základe:

–  vedeckého hodnotenia, ktoré poskytla tretia krajina a/alebo regionálna organizácia pre riadenie rybárstva a/alebo regionálny orgán pre oblasť rybárstva s vedeckou právomocou, ktorú uznáva Komisia, a

–  preskúmania tohto hodnotenia vlajkovým členským štátom na základe posúdenia jeho národným vedeckým ústavom v prípade hodnotenia treťou krajinou alebo, ak je to vhodné, na základe posúdenia vedeckým ústavom členského štátu s právomocou v príslušnej oblasti rybárstva;

–  kópiu právnych predpisov tretej krajiny v oblasti rybárstva;

iv)  čísla oficiálneho verejného bankového účtu určeného na úhradu všetkých poplatkov a

d)  v prípade lovu druhov spravovaných regionálnou organizáciou pre riadenie rybárstva je treťou krajinou zmluvná strana alebo nezmluvná spolupracujúca nezmluvná strana tejto organizácie. [PN 49]

Článok 19

Spravovanie priamych oprávnení

1.  Po vydaní oprávnenia na rybolov zašle Vlajkový členský štát po tom, ako konštatoval splnenie požiadavky stanovenej v článku 18, pošle Komisii relevantné informácie podľa príloh 1 a 2 prílohy a v článku 18.

2.  Ak Komisia do 15 kalendárnych dní od zaslania vykoná predbežné preskúmanie informácií uvedených v odseku 1 nepožiada. Do 15 dní môže požiadať o ďalšie informácie alebo zdôvodnenie, vlajkový členský štát informuje prevádzkovateľa, že môže začať predmetné rybolovné činnosti, pokiaľ mu priame oprávnenie udelí aj tretia krajina týkajúce sa informácií uvedených v odseku 1.

3.  V prípade, že Komisia po žiadosti o ďalšie informácie alebo zdôvodnenie uvedené v odseku 2 zistí, že nie sú splnené podmienky uvedené v článku 18, môže namietať proti udeleniu oprávnenia na rybolov v lehote dvoch mesiacov jedného mesiaca od prvého doručenia všetkých požadovaných informácií alebo zdôvodnenia.

3a.   Ak sa má oprávnenie na rybolov obnoviť najneskôr do dvoch rokov od vydania prvého oprávnenia na základe rovnakých podmienok, ako sú podmienky dohodnuté v prvom oprávnení, členský štát môže bez ohľadu na odseky 1 až 3 tohto článku priamo vydať oprávnenie po tom, ako skonštatuje splnenie podmienok stanovených v článku 18, a bezodkladne o tom informuje Komisiu. Komisia má 15 dní na predloženie námietok v súlade s postupom stanoveným v článku 7.

4.  Ak tretia krajina informuje Komisiu, že sa rozhodla vydať, zamietnuť, pozastaviť alebo odobrať priame oprávnenie pre rybárske plavidlo Únie, Komisia o tom príslušne bezodkladne informuje vlajkový členský štát, ktorý informuje vlastníka plavidla.

5.  Ak tretia krajina informuje vlajkový členský štát, že sa rozhodla vydať, zamietnuť, pozastaviť alebo odobrať priame oprávnenie pre rybárske plavidlo Únie, vlajkový členský štát o tom príslušne bezodkladne informuje Komisiu a vlastníka plavidla.

6.  Prevádzkovateľ poskytne vlajkovému členskému štátu kópiu konečných podmienok dohodnutých medzi ním a treťou krajinou vrátane kópie priameho oprávnenia. [PN 50]

Kapitola III

Rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Únie v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva

Článok 20

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa vzťahuje na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Únie, ktoré lovia populácie spravované regionálnou organizáciou pre riadenie rybárstva vo vodách Únie, na šírom mori a vo vodách tretích krajín.

Článok 20a

Uplatňovanie medzinárodných záväzkov Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva

V záujme uplatňovania medzinárodných záväzkov Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva a v súlade s cieľmi uvedenými v článku 28 základného nariadenia Únia podporuje pravidelné posudzovanie výsledkov vypracúvané nezávislými subjektmi a aktívne sa zapája do zriaďovania a posilňovania výkonných výborov vo všetkých regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva, ktorých je zmluvnou stranou. Zabezpečuje predovšetkým to, aby uvedené výkonné výbory všeobecne dohliadali na vykonávanie vonkajšej rybárskej politiky a opatrení, o ktorých sa rozhodlo v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva. [PN 51]

Článok 21

Oprávnenia na rybolov

Rybárske plavidlo Únie nesmie vykonávať rybolovné činnosti v populáciách v správe regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva, ak:

-a)   Únia nie je zmluvnou stranou regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva; [PN 52]

a)  nemá oprávnenie na rybolov vydané jeho vlajkovým členským štátom;

b)  nie je vedené v príslušnom registri alebo uvedené v zozname oprávnených plavidiel regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva a [PN 53]

c)  nemá pri vykonávaní rybolovných činností vo vodách tretej krajiny oprávnenie na rybolov vydané príslušnou treťou krajinou v súlade s kapitolou II.

Článok 22

Podmienky na vydanie oprávnenia na rybolov vlajkovým členským štátom

Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov len vtedy, ak:

a)  sú splnené kritériá oprávnenosti uvedené v článku 5;

b)  sú splnené pravidlá stanovené regionálnou organizáciou pre riadenie rybárstva alebo sú transponované právne predpisy Únie a

c)  sú pri vykonávaní rybolovných činnostiach vo vodách tretej krajiny splnené kritériá oprávnenosti stanovené v článkoch 11 alebo 18.

Článok 23

Registrácia zo strany regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva

1.  Vlajkový členský štát pošle Komisii zoznam (resp. zoznamy) rybárskych plavidiel, ako sú vymedzené v základnom nariadení, ktoré sú aktívne a sú v prípade potreby vybavené záznamom o úlovkoch a ktorým povolil rybolovné činnosti v rámci regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva.

2.  Zoznam (resp. zoznamy) podľa odseku 1 sa vypracuje (resp. vypracujú) v súlade s požiadavkami regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva a pripoja sa k nemu údaje podľa príloh 1 a 2 prílohy.

3.  Komisia môže požiadať vlajkový členský štát o všetky doplňujúce informácie, ktoré považuje za potrebné, do 10 dní od doručenia zoznamu uvedeného v odseku 1. Ku každej takejto žiadosti poskytne odôvodnenie.

4.  Keď sa Komisia presvedčí o tom, že sú splnené podmienky uvedené v článku 22, v lehote 15 dní od doručenia zoznamu uvedeného v odseku 1 zašle zoznam (resp. zoznamy) oprávnených plavidiel regionálnej organizácii pre riadenie rybárstva.

5.  Ak register alebo zoznam regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva nie je verejný, Komisia informuje vlajkový členský štát o plavidlách vedených v registri alebo uvedených v zozname rozošle zoznam oprávnených plavidiel členským štátom zapojeným do príslušného rybolovu. [PN 54]

Kapitola IV

Rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Únie na šírom mori

Článok 24

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa vzťahuje na rybolovné činnosti vykonávané na šírom mori rybárskymi plavidlami Únie s celkovou dĺžkou nad 24 metrov. [PN 55]

Článok 25

Oprávnenia na rybolov

Rybárske plavidlo Únie nesmie vykonávať rybolovné činnosti na šírom mori, ak:

a)  nemá oprávnenie na rybolov vydané jeho vlajkovým členským štátom tohto plavidla na základe vedeckého hodnotenia, v ktorom sa posudzuje udržateľnosť navrhovaných rybolovných činností a ktoré overil národný vedecký ústav alebo v náležitých prípadoch vedecký ústav členského štátu s právomocou v príslušnom rybolove, a [PN 56]

b)  Komisia nebola o oprávnení na rybolov informovaná podľa článku 27.

Článok 26

Podmienky na vydanie oprávnenia na rybolov vlajkovým členským štátom

Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov pre rybolovné činnosti na šírom mori len vtedy, keď ak:

a)   sú splnené kritériá oprávnenosti uvedené v článku 5;

b)   sú plánované rybolovné činnosti:

–   založené na ekosystémovom prístupe k riadeniu rybárstva vymedzenom v článku 4 bode 9 základného nariadenia a

–   sú v súlade s vedeckým hodnotením zohľadňujúcim ochranu živých morských zdrojov a morských ekosystémov, ktoré poskytol národný vedecký ústav vlajkového členského štátu. [PN 57]

Článok 27

Oznámenie Komisii

Vlajkový členský štát informuje Komisiu o oprávnení na rybolov aspoň 15 kalendárnych dní 8,5 kalendárneho dňa pred začatím plánovaných rybolovných činností na šírom mori, pričom poskytne údaje podľa príloh 1 a 2 uvedené v prílohe. [PN 58]

Kapitola V

Prenájom rybárskych plavidiel Únie

Článok 28

Zásady

1.  Rybárske plavidlo Únie nesmie vykonávať rybolovné činnosti v rámci dohôd o prenájme v prípade, že existuje platná dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, pokiaľ sa v danej dohode neuvádza inak.

2.  Plavidlo Únie nesmie vykonávať rybolovné činnosti v rámci viac ako jednej dohody o prenájme naraz, ani sa zapájať do druhotného prenájmu.

2a.   Plavidlá Únie vykonávajú činnosti na základe dohôd o prenájme vo vodách patriacich do pôsobnosti regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva len vtedy, ak je štát, ktorý si prenajal plavidlo, zmluvnou stranou tejto organizácie.

3.  Prenajaté plavidlo Únie nesmie využívať rybolovné možnosti svojho vlajkového členského štátu počas obdobia prenájmu. Úlovky prenajatého plavidla sa započítavajú do rybolovných možností prenajímajúceho štátu.

3a.   Nijaké ustanovenie tohto nariadenia nezmenšuje zodpovednosť vlajkového členského štátu v súvislosti s jeho povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodného práva, nariadenia (ES) č. 1224/2009, nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo iných predpisov spoločnej rybárskej politiky vrátane oznamovacej povinnosti. [PN 59]

Článok 29

Spravovanie oprávnení na rybolov v rámci dohody o prenájme

Pri vydávaní oprávnenia na rybolov pre plavidlo podľa článkov 11, 18, 22 alebo 26 a v prípadoch, keď sa príslušné rybolovné činnosti vykonávajú v rámci dohody o prenájme, vlajkový členský štát overí, či:

a)  príslušný orgán prenajímajúceho štátu oficiálne potvrdil, že dohoda je v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi, a

b)  dohoda podrobnosti dohody o prenájme je uvedená vrátane doby, rybolovných možností a rybolovnej oblasti sú uvedené v oprávnení na rybolov. [PN 60]

Kapitola VI

Kontrolné a nahlasovacie povinnosti

Článok 30

Údaje z programu pozorovateľov

Ak sa na palube rybárskeho plavidla Únie zhromažďujú údaje v rámci programu pozorovateľov v súlade s právnymi predpismi Únie alebo regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva, prevádzkovateľ plavidla zasiela uvedené údaje svojmu vlajkovému členskému štátu. [PN 61]

Článok 31

Informovanie tretích krajín

1.  Pri vykonávaní rybolovných činností v zmysle tejto hlavy a v prípade, že sa tak stanovuje v dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s treťou krajinou, je prevádzkovateľ rybárskeho plavidla Únie povinný zasielať tretej krajine príslušné hlásenia o úlovku a vyhlásenia o vylodení, pričom kópiu týchto informácií posiela aj svojmu vlajkovému členskému štátu aj tretej krajine.

2.  Vlajkový členský štát posúdi súlad údajov zasielaných tretej krajiny krajine podľa odseku 1 s údajmi, ktoré dostal v súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009. V prípade nesúladu údajov členský štát vyšetrí, či tento nesúlad neznamená NNN rybolov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1005/2008, a prijme primerané opatrenia podľa článkov 43 až 47 uvedeného nariadenia.

3.  Prípady, keď sa tretej krajine nezašlú hlásenia o úlovku a vyhlásenia o vylodení podľa odseku 1, sa z hľadiska uplatňovania sankcií a iných opatrení stanovených v spoločnej rybárskej politike považujú za závažné porušenie pravidiel. Závažnosť porušenia určí príslušný orgán členského štátu s prihliadnutím na kritériá ako povaha škody, jej hodnota, hospodárska situácia páchateľa a rozsah porušenia alebo jeho opakovanie. [PN 62]

Článok 31a

Požiadavky na členstvo v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva

Rybárske plavidlo tretej krajiny môže vykonávať rybolovné činnosti týkajúce populácií spravovaných regionálnou organizáciou pre riadenie rybárstva vo vodách Únie len vtedy, ak je táto tretia krajina zmluvnou stranou danej regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva. [PN 63]

HLAVA III

RYBOLOVNÉ ČINNOSTI RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH ÚNIE

Článok 32

Všeobecné zásady

1.  Rybárske plavidlo tretej krajiny sa môže do rybolovných činností vo vodách Únie zapájať len vtedy, ak má oprávnenie na rybolov vydané Komisiou. Takéto oprávnenie sa mu vydá len vtedy, ak splní kritériá oprávnenosti uvedené v článku 5. [PN 64]

2.  Rybárske plavidlo tretej krajiny s oprávnením na rybolov vo vodách Únie musí dodržiavať pravidlá, ktorými sa riadia rybolovné činnosti plavidiel Únie v rybolovnej oblasti, v ktorej pôsobí, a. Ak by sa ustanovenia v príslušných dohodách o rybárstve odlišovali, tieto ustanovenia uvedené v príslušnej rybárskej sa výslovne uvedú v konkrétnej dohode alebo formou pravidiel dohodnutých s treťou krajinou, ktorá vykonáva dohodu. [PN 65]

3.  Ak sa rybárske plavidlo tretej krajiny plaví vo vodách Únie bez oprávnenia vydaného podľa tohto nariadenia, jeho rybársky výstroj musí byť priviazaný a uložený tak, aby sa nedal ľahko použiť na rybolovné činnosti.

Článok 33

Podmienky na vydanie oprávnenia na rybolov

Komisia môže rybárskemu plavidlu tretej krajiny vydať oprávnenie na rybolovné činnosti len vtedy, ak:

-a)   existuje nadbytok výlovu, ktorý je možné povoliť a ktorý by pokryl navrhované rybolovné možnosti, ako sa požaduje v článku 62 ods. 2 a 3 dohovoru UNCLOS;

a)  informácie podľa príloh 1 a 2 prílohy o danom rybárskom plavidle a pridruženom podpornom plavidle (resp. pridružených podporných plavidlách) sú úplné a presné; plavidlo a každé pridružené podporné plavidlo (resp. plavidlá) majú číslo IMO v prípade, že ho vyžadujú právne predpisy Únie;

b)  počas 12 mesiacov pred podaním žiadosti o oprávnenie na rybolov nebola prevádzkovateľovi kapitánovi rybárskeho plavidla ani danému rybárskemu plavidlu uložená sankcia za závažné porušenie predpisov podľa vnútroštátneho práva členského štátu v zmysle článku 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 a článku 90 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009;

c)  rybárske plavidlo nie je uvedené v žiadnom zozname plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý prijala tretia krajina, regionálna organizácia pre riadenie rybárstva alebo Únia podľa nariadenia (ES) č. 1005/2008, a/alebo tretia krajina nie je označená ani uvedená ako nespolupracujúca tretia krajina v zmysle nariadenia (ES) č. 1005/2008, ani ako krajina umožňujúca neudržateľný rybolov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1026/2012;

d)  rybárske plavidlo je oprávnené podľa rybárskej dohody s príslušnou treťou krajinou, prípadne je uvedené v zozname plavidiel podľa tejto dohody. [PN 66]

Článok 34

Postup vydávania oprávnení na rybolov

1.  Tretia krajina zašle Komisii žiadosti svojich rybárskych plavidiel skôr, ako uplynie lehota uvedená v príslušnej dohode, resp. lehota stanovená Komisiou.

2.  Komisia môže požiadať tretiu krajinu o všetky doplňujúce informácie, ktoré považuje za potrebné.

3.  Keď sa Komisia presvedčí o tom, že sú splnené podmienky uvedené v článku 33, vydá oprávnenie na rybolov a informuje o tom tretiu krajinu a príslušné členské štáty.

Článok 35

Monitorovanie oprávnení na rybolov

1.  V prípade, že podmienka uvedená v článku 33 už nie je splnená, Komisia pozmení alebo odoberie oprávnenie a informuje o tom tretiu krajinu a príslušné členské štáty.

2.  Komisia môže zamietnuť, pozastaviť alebo odobrať oprávnenie:

a)   v prípadoch, keď dôjde k zásadnej zmene okolností, alebo v prípadoch, keď si takéto opatrenie vyžadujú prioritné politické dôvody týkajúce sa ktoré sa okrem iného týkajú medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv alebo boja proti nezákonnému, nenahlásenému alebo neregulovanému rybolovu,;

b)   z vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážnej hrozby pre udržateľné využívanie morských biologických zdrojov, hospodárenie s nimi a ich ochranu;

c)   ak je potrebné konať, aby sa zabránilo závažnému porušeniu predpisov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 v súvislosti s nezákonným, nenahláseným alebo neregulovaným rybolovom, alebo v prípadoch,

d)   keď sa Únia z tohto alebo akéhokoľvek iného dôvodu prioritnej politiky rozhodne pozastaviť alebo prerušiť vzťahy s danou treťou krajinou.

Komisia bezodkladne informuje tretiu krajinu, ak zamietne, pozastaví alebo odoberie oprávnenie v súlade s prvým pododsekom. [PN 67]

Článok 36

Zákaz rybolovných činností

1.  Ak sa rybolovné možnosti udelené tretej krajine považujú za vyčerpané, Komisia na to okamžite upozorní tretiu krajinu a príslušné kontrolné orgány členských štátov. Tretia krajina predloží Komisii technické opatrenia zabraňujúce prípadnému negatívnemu vplyvu na vyčerpané rybolovné možnosti s cieľom zabezpečiť kontinuitu rybolovných činností v rámci nevyčerpaných rybolovných možností, ktoré by mohli mať vplyv aj na vyčerpané možnosti. Odo dňa oznámenia uvedeného v odseku 1 sa oprávnenia na rybolov vydané plavidlám plaviacim sa pod vlajkou danej tretej krajiny považujú za pozastavené pre príslušné rybolovné činnosti a tieto plavidlá už nemajú oprávnenie zapájať sa do uvedených rybolovných činností.

2.  Oprávnenia na rybolov sa považujú za odobraté, ak sa pozastavenie rybolovných činností v súlade s odsekom 2 týka všetkých činností, na ktoré boli udelené.

3.  Tretia krajina musí zabezpečiť, aby príslušné rybárske plavidlá boli okamžite informované o uplatnení tohto článku a aby zastavili všetky príslušné rybolovné činnosti.

Článok 37

Prekročenie kvót vo vodách Únie

1.  Ak Komisia zistí, že tretia krajina prekročila kvóty, ktoré jej boli pridelené pre populáciu alebo skupinu populácií, Komisia vykoná odpočet z kvót, ktoré boli danej krajine pridelené pre danú populáciu alebo skupinu populácií na nasledujúce roky. Zníženie musí byť v súlade s článkom 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009. [PN 68]

2.  Ak sa odpočet podľa odseku 1 nedá uskutočniť z kvóty prekročenej pre populáciu alebo skupinu populácií, pretože daná krajina nemá k dispozícii dostatočnú kvótu pre danú populáciu alebo skupinu populácií, Komisia môže po konzultácii s danou treťou krajinou vykonať odpočet z kvót pre iné populácie alebo skupiny populácií v rovnakej geografickej oblasti, alebo v zodpovedajúcej komerčnej hodnote, ktoré má daná tretia krajina k dispozícii v nasledujúcich rokoch.

Článok 38

Kontrola a presadzovanie

1.  Plavidlo tretej krajiny s oprávnením na rybolov vo vodách Únie musí dodržiavať pravidlá kontroly, ktorými sa riadia rybolovné činnosti plavidiel Únie v rybolovnej oblasti, v ktorej pôsobí.

2.  Plavidlo tretej krajiny s oprávnením na rybolov vo vodách Únie poskytne Komisii alebo ňou poverenému orgánu a v relevantných prípadoch aj pobrežnému členskému štátu údaje, ktoré musia plavidlá Únie zasielať vlajkovému členskému štátu podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009.

3.  Komisia alebo ňou určený orgán zašle údaje uvedené v odseku 2 pobrežnému členskému štátu.

4.  Plavidlo tretej krajiny s oprávnením na rybolov vo vodách Únie na požiadanie poskytne Komisii alebo ňou určenému orgánu správy pozorovateľov vypracované podľa príslušných programov pozorovateľov.

5.  Pobrežný členský štát zaznamenáva do národného registra stanoveného v článku 93 nariadenia (ES) č. 1224/2009 všetky porušenia pravidiel, ktorých sa dopustili rybárske plavidlá tretej krajiny, vrátane súvisiacich sankcií.

6.  Komisia zašle tretej krajine informácie uvedené v odseku 5, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina prijme primerané opatrenia.

Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté konzultácie medzi Úniou a tretími krajinami. Komisia je v tejto súvislosti splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 44 s cieľom zaviesť do práva Únie výsledok konzultácií s tretími krajinami týkajúcich sa dohôd o prístupe.

HLAVA IV

Údaje a informácie

Článok 39

Register oprávnení Únie na rybolov

1.  Komisia zriadi zriaďuje a vedie elektronický register oprávnení Únie na rybolov, v ktorom sa uvedú všetky oprávnenia na rybolov udelené v súlade s hlavami II a III a ktorý pozostáva z verejnej aj zabezpečenej časti. Uvedený register:

a)  slúži na zaznamenávanie všetkých informácií podľa príloh 1 a 2 uvedených v prílohe a na zobrazovanie statusu jednotlivých oprávnení v reálnom čase;

b)  slúži na výmenu údajov a informácií medzi Komisiou a členským štátom a

c)  sa používa len na účely udržateľného riadenia rybárskych flotíl.

2.  Zoznam oprávnení na rybolov v registri je verejne dostupný a obsahuje všetky tieto informácie:

a)  názov a vlajku plavidla a jeho číslo CFR a číslo IMO, ak to vyžadujú právne predpisy Únie;

aa)   názov, mesto a krajinu, v ktorej má sídlo či bydlisko vlastník spoločnosti a konečný používateľ;

b)  druh oprávnenia; vrátane rybolovných možností a

c)  povolený čas a povolená oblasť rybolovnej činnosti (začiatočný a konečný dátum; rybolovná oblasť).

3.  Členský štát používa register na predkladanie oprávnení na rybolov Komisii a na aktualizáciu svojich údajov v zmysle požiadaviek článkov 12, 19, 23 a 27. [PN 69]

Článok 40

Technické požiadavky

Výmena informácií uvedených v hlavách II, III a IV prebieha v elektronickej podobe. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES(17), Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví technické prevádzkové požiadavky týkajúce sa zaznamenávania, formátu a prenosu informácií uvedených v daných hlavách. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 2.

Komisia poskytuje príslušným členským štátom technickú pomoc s cieľom zaistiť funkčnosť registra oprávnení Únie na rybolov a umožniť členským štátom splnenie požiadaviek na technický prenos. Na tento účel pomáha vnútroštátnym orgánom postupovať informácie, ktoré sa vyžadujú od prevádzkovateľov ku každému druhu oprávnenia, a do … [šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vytvorí IT aplikáciu, aby umožnila členským štátom automaticky a v reálnom čase prenášať údaje týkajúce sa žiadostí o oprávnenia a charakteristiky plavidiel do registra oprávnení Únie na rybolov. [PN 70]

Pokiaľ ide o technickú a finančnú podporu na prenos informácií, členské štáty môžu využiť finančnú pomoc z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v súlade s článkom 76 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014(18). [PN 71]

Článok 41

Prístup k údajom

Bez toho, aby bol dotknutý článok 110 nariadenia (ES) č. 1224/2009, členské štáty alebo Komisia poskytnú relevantným príslušným administratívnym útvarom podieľajúcim sa na riadení rybárskych flotíl prístup k zabezpečenej časti registra oprávnení Únie na rybolov, ktorý sa uvádza v článku 39.

Článok 42

Spravovanie údajov, ochrana osobných údajov a dôvernosť

S údajmi získanými v rámci tohto nariadenia sa musí nakladať v súlade s článkami 109, 110, 111, a 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009, nariadenia (ES) č. 45/2001 a smernice 95/46/ES a jej vnútroštátnymi vykonávacími predpismi.

Článok 43

Vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva

1.  Keď členský štát dostane informácie od tretej krajiny alebo regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva, ktoré sú relevantné z hľadiska účinného uplatňovania tohto nariadenia, oznámi ich ostatným dotknutým členským štátom a Komisii alebo ňou určenému orgánu, pokiaľ má na to oprávnenie vyplývajúce z dvojstranných dohôd s danou treťou krajinou alebo z pravidiel dotknutej regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva.

2.  Komisia alebo ňou určený orgán môže v rámci rybárskych dohôd uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami, v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva alebo podobných rybárskych organizáciami, v ktorých je Únia zmluvnou stranou alebo nezmluvnou spolupracujúcou nezmluvnou stranou, oznámiť relevantné informácie týkajúce sa nedodržania pravidiel tohto nariadenia alebo závažných porušení predpisov v zmysle článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1005/2008 a v článku 90 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ostatným stranám týchto dohôd alebo organizáciám s výhradou súhlasu členského štátu, ktorý dané informácie poskytol, a v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. [PN 72]

HLAVA V

Postupy, delegácia a vykonávacie opatrenia

Článok 44

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2 sa Komisii udeľuje Komisii na obdobie piatich rokov od … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predĺži o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PN 73]

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 45

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený podľa článku 47 základného nariadenia. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 46

Zrušenie

1.  Nariadenie (ES) č. 1006/2008 sa zrušuje.

2.  Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 47

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

Príloha 1

Zoznam údajov, ktoré je potrebné poskytnúť pri vydaní oprávnenia na rybolov

* povinné polia (položky 22 až 25 a 28 až 48 sa nemusia sa vypĺňať, pokiaľ tieto údaje možno automaticky získať z registra flotily Únie podľa čísla CFR alebo čísla IMO)

I

ŽIADATEĽ

1

Názov hospodárskeho subjektu*

2

E-mail*

3

Adresa

4

Fax

5

Daňové identifikačné číslo (SIRET, NIF…)*

6

Telefón

7

Názov zástupcu (v súlade s ustanoveniami protokolu)*

8

E-mail*

9

Adresa

10

Fax

11

Telefón

12

Názov združenia alebo zástupcu hospodárskeho subjektu*

13

E-mail*

14

Adresa

15

Fax

16

Telefón

17

Meno kapitána (resp. mená kapitánov)*

18

E-mail*

19

Štátna príslušnosť*

20

Fax

21

Telefón

II

IDENTIFIKÁCIA PLAVIDLA, TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A VYBAVENIE

22

Názov plavidla*

23

Vlajkový štát*

24

Dátum nadobudnutia aktuálnej vlajky*

25

Vonkajšie označenie*

26

Číslo IMO (UVI)*

27

Číslo CFR*

28

Medzinárodný rádiový volací znak (IRCS)*

29

Volacia frekvencia*

30

Satelitné telefónne číslo

31

MMSI*

32

Rok a miesto výroby*

33

(Prípadná) predchádzajúca vlajka a dátum jej nadobudnutia*

34

Materiál trupu lode: oceľ/drevo/polyester/ iné

35

Transpondér VMS*

36

Model*

37

Výrobné číslo*

38

Verzia softvéru*

39

Satelitný operátor*

40

Výrobca VMS (názov)

41

Celková dĺžka plavidla*

42

Šírka plavidla*

43

Ponor*

44

Tonáž (v GT)*

45

Výkon hlavného motora (kW)*

46

Typ motora

47

Značka

48

Výrobné číslo motora*

III

KATEGÓRIA RYBOLOVU, PRE KTORÚ SA ŽIADA O OPRÁVNENIE

49

Kód FAO pre typ plavidla*

50

Kód FAO pre typ prevodu*

53

Kód FAO pre rybolovné oblasti*

54

Rybolovné divízie – FAO alebo pobrežný štát*

55

Prístav (prístavy) vylodenia

56

Prístav (prístavy) prekládky

57

Kód FAO pre cieľový druh alebo kategória rybolovu (SFPA)*

58

Požadované obdobie oprávnenia (začiatočný a koncový dátum)

59

Registračné číslo RFMO* (ak je známe)

60

Dátum zaradenia do registra RFMO* (ak je známy)

61

Maximálna celková veľkosť posádky*:

62

Z [PARTNERSKÁ KRAJINA]:

63

Z AKT:

64

Spôsob konzervácie/transformácie rýb na palube*: Čerstvé ryby/chladenie/mrazenie/rybia múčka/olej/filetovanie

65

Zoznam podporných plavidiel: názov/číslo IMO/číslo CFR

IV

PRENÁJOM

66

Plavidlo prevádzkované v rámci dohody o prenájme*: Áno/nie

67

Typ dohody o prenájme

68

Obdobie prenájmu (začiatočný a koncový dátum)*

69

Rybolovné možnosti (v tonách) pridelené plavidlu v rámci prenájmu*

70

Tretia krajina prideľujúca rybolovné možnosti plavidlu v prenájme*

Prílohy (zoznam dokumentov): [PN 74]

Príloha 2

Zoznam údajov, ktoré je potrebné poskytnúť pre podporné plavidlo, ktoré pomáha plavidlu uvedenému v prílohe 1

*povinné polia (položky 22 až 25 a 28 až 33 sa nemusia vypĺňať pre podporné plavidlo pod vlajkou Únie, pokiaľ tieto údaje možno automaticky získať z registra flotily Únie podľa čísla CFR)

I

PREVÁDZKOVATEĽ PODPORNÉHO PLAVIDLA

1

Názov hospodárskeho subjektu*

2

E-mail*

3

Adresa

4

Fax

5

Daňové identifikačné číslo (SIRET, NIF…)*

6

Telefón

7

Názov zástupcu (v súlade s ustanoveniami protokolu)*

8

E-mail*

9

Adresa

10

Fax

11

Telefón

12

Názov združenia alebo zástupcu hospodárskeho subjektu*

13

E-mail*

14

Adresa

15

Fax

16

Telefón

17

Meno kapitána (resp. mená kapitánov)*

18

E-mail*

19

Štátna príslušnosť*

20

Fax

21

Telefón

II

IDENTIFIKÁCIA PODPORNÉHO PLAVIDLA, TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A VYBAVENIE

22

Názov plavidla*

23

Vlajkový štát*

24

Dátum nadobudnutia aktuálnej vlajky*

25

Vonkajšie označenie*

26

Číslo IMO (UVI)*

27

Číslo CFR (pre plavidlá Únie, ak je známe)*

28

Medzinárodný rádiový volací znak (IRCS)*

29

Volacia frekvencia*

30

Satelitné telefónne číslo

31

MMSI*

32

Rok a miesto výroby

33

(Prípadná) predchádzajúca vlajka a dátum jej nadobudnutia*

34

Materiál trupu lode: oceľ/drevo/polyester/ iné

35

Transpondér VMS

36

Vzor

37

Výrobné číslo

38

Verzia softvéru

39

Satelitný operátor

40

Výrobca VMS (názov)

41

Celková dĺžka plavidla

42

Šírka plavidla

43

Ponor

44

Tonáž (v GT)

45

Výkon hlavného motora (kW)

47

Typ motora

48

Značka

49

Výrobné číslo motora

III

INFORMÁCIE O PODPOROVANÝCH RYBOLOVNÝCH ČINNOSTIACH

50

Kód FAO pre rybolovné oblasti

51

Rybolovné divízie – FAO

52

Kód FAO pre cieľový druh

53

Registračné číslo RFMO*

54

Dátum zaradenia do registra RFMO*

Prílohy (zoznam dokumentov): [PN 75]

Príloha

Zoznam údajov, ktoré je potrebné poskytnúť na vydanie oprávnenia na rybolov

* povinné údaje (položky 22 až 25 a 28 až 48 sa nemusia vypĺňať, pokiaľ tieto údaje možno automaticky získať z registra flotily Únie podľa čísla CFR alebo čísla IMO)

I

ŽIADATEĽ

1

Identifikátor plavidla (číslo IMO, číslo CFR atď.)

2

Názov plavidla

3

Názov hospodárskeho subjektu*

4

E-mail*

5

Adresa

6

Fax

7

Daňové identifikačné číslo (SIRET, NIF…)*

8

Telefón

9

Meno vlastníka

10

E-mail*

11

Adresa

12

Fax

13

Telefón

14

Názov združenia alebo meno zástupcu hospodárskeho subjektu*

15

E-mail*

16

Adresa

17

Fax

18

Telefón

19

Meno kapitána (kapitánov)*

20

E-mail*

21

Štátna príslušnosť*

22

Fax

23

Telefón

II

KATEGÓRIA RYBOLOVU, PRE KTORÚ SA ŽIADA O OPRÁVNENIE NA RYBOLOV

 

Druh oprávnenia (rybárska dohoda, priame oprávnenie, regionálna organizácia pre riadenie rybárstva, rybolov na šírom mori, prenájom, podporné plavidlo)

24

Kód FAO pre typ plavidla*

25

Kód FAO pre typ výstroja*

26

Kód FAO pre rybolovné oblasti*

27

Kód FAO pre cieľový druh alebo kategória rybolovu (dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, SFPA)*

28

Požadované obdobie oprávnenia (dátum začiatku a konca platnosti)

29

Registračné číslo RFMO* (ak je známe)

30

Zoznam podporných plavidiel: názov/číslo IMO/číslo CFR

III

PRENÁJOM

31

Plavidlo pôsobiace v rámci dohody o prenájme*: áno/nie

32

Typ dohody o prenájme

33

Obdobie prenájmu (dátum začiatku a konca)*

34

Rybolovné možnosti (v tonách) pridelené plavidlu v rámci prenájmu*

35

Tretia krajina prideľujúca rybolovné možnosti plavidlu v prenájme*.

[PN 76]

(1)Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 116.
(2)Ú. v. EÚ C , , p. .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 2. februára 2017 a rozhodnutie Rady z ... .
(4)Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).
(5)Rozhodnutie Rady 98/392/ES z 23. marca 1998 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov z 10. decembra 1982 o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 o vykonávaní jeho časti XI Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1).
(6)Rozhodnutie Rady 98/414/ES z 8. júna 1998 o ratifikácii Dohody o vykonávaní ustanovení Dohovoru Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 týkajúceho sa zachovania a riadenia násad rýb žijúcich na oboch stranách mora a násad veľmi sťahovavých rýb Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 189, 3.7.1998, s. 14).
(7)Rozhodnutie Rady 96/428/ES z 25. júna 1996 o prijatí Dohody o podporovaní dodržiavania medzinárodných ochranných a riadiacich opatrení rybárskymi plavidlami na šírom mori zo strany Spoločenstva (Ú. v. ES L 177, 16.7.1996, s. 24).
(8)Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/Res/66/288 z 27. júla 2012 o výsledkoch konferencie Rio +20 s názvom „Budúcnosť, ktorú chceme“.
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(10)Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).
(11)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
(14) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1026/2012 z 25. októbra 2012 o určitých opatreniach na účely ochrany populácie rýb v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 34).
(17)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).
(18) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia