Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0289(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0377/2016

Predložena besedila :

A8-0377/2016

Razprave :

PV 01/02/2017 - 19
CRE 01/02/2017 - 19

Glasovanja :

PV 02/02/2017 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0015

Sprejeta besedila
PDF 313kWORD 103k
Četrtek, 2. februar 2017 - Bruselj
Trajnostno upravljanje zunanjih ribiških flot ***I
P8_TA(2017)0015A8-0377/2016
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0636),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0393/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. maja 2016(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A8-0377/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 303, 19.8.2016, str. 116.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 2. februarja 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008
P8_TC1-COD(2015)0289

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 1006/2008(4) (v nadaljnjem besedilu: uredba o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti) je bil vzpostavljen sistem za izdajo dovoljenj za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Unije zunaj voda Unije in dostop plovil tretjih držav do voda Unije.

(2)  Unija je podpisnica Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982(5) (UNCLOS) in je ratificirala Sporazum Združenih narodov o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib z dne 4. avgusta 1995 (sporazum ZN o staležih rib)(6). S temi mednarodnimi določbami je bilo vzpostavljeno načelo, da morajo vse države sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje trajnostnega upravljanja in ohranjanja morskih virov in da morajo v ta namen medsebojno sodelovati. [Sprememba 1]

(3)  Unija je sprejela Sporazum Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo o pospeševanju upoštevanja mednarodnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje s strani ribiških plovil na odprtem morju z dne 24. novembra 1993 (sporazum FAO o pospeševanju upoštevanja)(7). Sporazum FAO o pospeševanju upoštevanja določa, da pogodbenica ne sme izdati dovoljenja za uporabo plovila za ribolov na odprtem morju, če niso izpolnjeni nekateri pogoji, in da mora izvesti sankcije, če se nekatere obveznosti poročanja ne spoštujejo.

(3a)   Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo je 2. aprila 2015 na zahtevo Zahodnoafriškega podregionalnega odbora za ribištvo izdalo svetovalno mnenje, v katerem je potrdilo, da je Unija odgovorna za dejavnosti plovil, ki plujejo pod zastavo držav članic, in mora v zvezi s tem zagotavljati primerno skrbnost. [Sprememba 2]

(4)  Unija je odobrila mednarodni akcijski načrt za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, ki ga je FAO sprejela leta 2001. Navedeni akcijski načrt in prostovoljne smernice FAO o uspešnosti države zastave, ki so bile odobrene leta 2014, so podlaga za odgovornost države zastave, da zagotovi dolgoročno ohranjanje in trajnostno uporabo živih morskih virov in morskih ekosistemov. Akcijski načrt določa, da bi morala država zastave plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, izdajati dovoljenja za ribolov zunaj voda pod njeno suverenostjo ali pristojnostjo. Prostovoljne smernice priporočajo tudi, naj država zastave in obalna država izdata dovoljenje, kadar se ribolovne dejavnosti izvajajo na podlagi sporazuma o dostopu do ribolovnih virov ali celo zunaj okvira takega sporazuma. Obe pa bi morali biti prepričani, da take dejavnosti ne bodo ogrožale trajnosti staležev v vodah obalne države (točki 40 in 41).

(4a)   Leta 2014 so vsi člani FAO, tudi Unija in njene države partnerke v razvoju, enoglasno sprejele prostovoljne smernice za zagotavljanje trajnostnega malega ribolova v okviru zagotavljanja prehranske varnosti in odpravljanja revščine, vključno s točko 5.7 teh smernic, v kateri je poudarjeno, da je treba pred sprejetjem sporazumov s tretjimi državami in tretjimi strankami o dostopu do virov ustrezno upoštevati mali ribolov. [Sprememba 3]

(4b)   V prostovoljnih smernicah FAO za zagotavljanje trajnostnega malega ribolova v okviru zagotavljanja prehranske varnosti in odpravljanja revščine se poziva k sprejetju ukrepov za dolgoročno ohranjanje in trajnostno rabo ribolovnih virov ter k zagotavljanju ekološke utemeljenosti za proizvodnjo hrane, s poudarkom na pomenu okoljskih standardov za ribolovne dejavnosti zunaj voda Unije, ki zajemajo ekosistemski pristop k upravljanju ribištva skupaj s previdnostnim načelom, da bi obnovili izčrpane staleže in ohranjali njihovo raven nad ravnmi, ki do leta 2015 omogočajo največji ulov nekaterih staležev, najpozneje do leta 2020 pa za vse staleže. [Sprememba 4]

(5)  Vprašanje obveznosti ter povezanih odgovornosti in dolžnosti države zastave, in kjer je to primerno, mednarodne organizacije zastave v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem živih virov na odprtem morju na podlagi konvencije UNCLOS je na mednarodni ravni vse pogosteje v ospredju. Pod naslovom obveznosti primerne skrbnosti, ki izhaja iz konvencije UNCLOS, enako velja tudi za sočasno pristojnost obalne države in države zastave ter pristojnost mednarodne organizacije zastave in mednarodne obalne organizacije, če je to primerno, za zagotovitev razumnega ohranjanja morskih bioloških virov na morskih območjih pod nacionalno pristojnostjo. Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo je v svetovalnem mnenju z dne 2. aprila 2015, podano na podlagi vprašanja Zahodnoafriškega podregionalnega odbora za ribištvo, potrdilo, da je Unija odgovorna za dejavnosti njenih ribiških plovil pred tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter da ta odgovornost od nje zahteva primerno skrbnost. Obveznost primerne skrbnosti je obveznost države, da si po najboljših močeh prizadeva preprečiti nezakoniti ribolov, vključno z obveznostjo, da sprejme potrebne upravne in izvršilne ukrepe za zagotovitev, da ribiška plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, njeni državljani ali ribiška plovila, ki opravljajo ribolov v njenih vodah, niso vključeni v dejavnosti, ki kršijo veljavne ukrepe za ohranjanje in upravljanje morskih bioloških virov. Iz teh razlogov ter na splošno zaradi krepitve 'modrega' gospodarstva je pomembno, da se dejavnosti ribiških plovil Unije zunaj voda Unije in s tem povezani sistem upravljanja organizirajo tako, da se lahko mednarodne obveznosti Unije učinkovito in uspešno izpolnjujejo ter da se preprečujejo položaji, v katerih bi se lahko Uniji očitale mednarodne kršitve. [Sprememba 5]

(5a)   Unija se je na vrhu Organizacije Združenih narodov o trajnostnem razvoju dne 25. septembra 2015 zavezala k izvajanju resolucije, ki vsebuje končni dokument z naslovom „Spremenimo svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“, vključno s splošnima ciljema trajnostnega razvoja 14 „Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj“ in 12 „Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe“ ter njunimi konkretnimi cilji. [Sprememba 6]

(6)  V zunanji ribiški politiki Unije in njeni trgovinski politiki bi bilo treba upoštevati rezultate konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju „Rio +20“ iz leta 2012(8), sprejetje akcijskega načrta EU za preprečevanje nezakonitega trgovanja s prostoživečimi živalmi in rastlinami, in mednarodni razvoj dogodkov v zvezi z bojem proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi živalmi ter nove cilje trajnostnega razvoja (namen 17 splošnih ciljev, vključno s ciljem 14 o življenju v morjih in oceanih, je spremeniti svet), ki so jih Združeni narodi sprejeli septembra 2015. [Sprememba 7]

(7)  Cilj skupne ribiške politike (SRP), kot je določen v Uredbi (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(9) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), je zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti okoljsko, gospodarsko in socialno trajnostne in se upravljajo na način, ki je skladen s cilji doseganja gospodarskih in socialnih koristi ter zaposlovanja ter s cilji glede obnove in ohranjanja staležev rib nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter da prispevajo k zanesljivi preskrbi s hrano. Pri izvajanju te politike je treba upoštevati tudi cilje razvojnega sodelovanja v skladu z drugim pododstavkom člena 208(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). [Sprememba 8]

(7a)   V osnovni uredbi je nadalje določeno, da morajo biti sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu omejeni na presežek ulova v skladu s členom 62(2) in (3) UNCLOS. [Sprememba 9]

(8)  Uredba (EU) št. 1380/2013Osnovna uredba poudarja, da je treba spodbujati cilje SRP na mednarodni ravni, da bi ribolovne dejavnosti Unije zunaj njenih voda temeljile na istih načelih in standardih, kot se uporabljajo v pravu Unije, hkrati pa si prizadevati za enake konkurenčne pogoje za gospodarske subjekte Unije in gospodarske subjekte iz tretjih držav. Zakonodaja tretjih držav na področju socialne in okoljske politike se lahko razlikuje od zakonodaje Unije na tem področju, zato se lahko zgodi, da morajo ribiške flote upoštevati različne standarde. Zaradi tega so lahko dovoljenja za ribolovne dejavnosti neskladna s trajnostnim upravljanjem morskih virov. Zato je treba zagotoviti skladnost z okoljskimi, ribolovnimi, trgovinskimi in razvojnimi dejavnostmi Unije, zlasti ko vpliva na ribolov v državah v razvoju, kjer so upravne zmogljivosti majhne, nevarnost korupcije pa visoka. [Sprememba 10]

(9)  Namen Uredbe (ES) št. 1006/2008 je bil vzpostaviti skupno podlago za izdajanje dovoljenj za ribolovne dejavnosti plovil Unije zunaj njenih voda, da bi podprli boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter izboljšali nadzor in spremljanje flote EU Unije po vsem svetu, ter pogoje za izdajo dovoljenj plovilom tretjih držav, ki lovijo v vodah Unije. [Sprememba 11]

(10)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008(10) o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu je bila sprejeta vzporedno z Uredbo (ES) št. 1006/2008, Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009(11) (v nadaljnjem besedilu: uredba o nadzoru) pa je bila sprejeta eno leto pozneje. Navedene uredbe so trije izvedbeni stebri določb SRP v zvezi z nadzorom in izvrševanjem.

(11)  Vendar se navedene tri uredbe niso dosledno izvajale; pojavljala so se predvsem neskladja med uredbo o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti in uredbo o nadzoru, ki je bila sprejeta po uredbi o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti. Pri izvajanju uredbe o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti je bilo odkritih tudi več vrzeli, saj se v njej ne obravnavajo nekateri izzivi na področju nadzora, kot so zakup, zamenjava zastave ribiškega plovila in izdajanje dovoljenj za ribolov, ki jih pristojni organ tretje države izda ribiškemu plovilu Unije zunaj okvira sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: neposredna dovoljenja). Poleg tega so se pojavljale težave v zvezi z nekaterimi obveznostmi poročanja in delitvijo upravnih vlog med državami članicami in Komisijo.

(12)  Osrednje načelo te uredbe je, da bi morala vsa plovila Unije, ki lovijo zunaj voda Unije, pridobiti dovoljenje svoje države članice zastave in da bi bilo treba vsa taka plovila ustrezno spremljati ne glede na to, kje in na podlagi katerega okvira delujejo. Izdaja dovoljenja bi morala biti odvisna od izpolnjevanja osnovnega sklopa skupnih meril za izpolnjevanje pogojev. Informacije, ki jih države članice zberejo in predložijo Komisiji, bi ji morale omogočati, da kadar koli posreduje pri spremljanju ribolovnih dejavnosti vseh ribiških plovil Unije na katerem koli območju zunaj voda Unije. To je nujno za zagotovitev, da bo Komisija lahko izpolnila svoje obveznosti kot varuh pogodb. [Sprememba 12]

(12a)   V zadnji letih je zunanja ribiška politika Unije zelo napredovala glede pogojev v partnerskih sporazumih o trajnostnem ribištvu in skrbnosti, s katero se izvajajo določbe. Ohranjanje ribolovnih možnosti za floto Unije v okviru partnerskih sporazumov o trajnostnem ribištvu bi moral biti prednostni cilj zunanje ribiške politike Unije, podobni pogoji pa bi morali veljati tudi za dejavnosti Unije zunaj področja veljave teh sporazumov. [Sprememba 13]

(12b)   Komisija bi morala imeti vlogo posrednika, ko obstaja možnost dokončnega odvzema, preklica ali spremembe ribolovnega dovoljenja, ker je dokazano ogroženo izkoriščanje ribolovnih virov. [Sprememba 14]

(13)  Podporna plovila lahko močno vplivajo na način, kako lahko ribiška plovila opravljajo svoje ribolovne dejavnosti, in količino rib, ki jih lahko ulovijo, zato jih je treba upoštevati v postopkih za izdajo dovoljenj in poročanje v tej uredbi.

(14)  Zamenjava zastave ribiškega plovila postane težava, če je njen cilj zaobiti pravila SRP ali obstoječe ukrepe za ohranjanje in upravljanje morskih virov. Zato bi morala biti Unija sposobna take zamenjave zastave opredeliti, odkriti in preprečiti. V celotni življenjski dobi plovila, ki je v lasti gospodarskega subjekta Unije, bi bilo treba zagotoviti sledljivost in ustrezno spremljanje njegove pretekle skladnosti, ne glede na to, pod katero zastavo pluje. Temu bi morala biti namenjena tudi zahteva, da mu Mednarodna pomorska organizacija (IMO) dodeli edinstveno številko plovila. [Sprememba 15]

(15)  Plovila Unije lahko v vodah tretjih držav delujejo na podlagi določb sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, ali na podlagi neposrednih dovoljenj za ribolov, ki so jih pridobila od tretjih držav, če ni veljavnega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu. V obeh primerih se morajo te dejavnosti opravljati pregledno in trajnostno. Zato bi morale biti države članice zastave pooblaščene, da plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, na podlagi opredeljenega sklopa meril in spremljanja dovolijo, da tretje obalne države zaprosijo za neposredna dovoljenja in jih od njih pridobijo. Dovoljenje za ribolovno dejavnost bi bilo treba izdati šele, ko je država članica zastave prepričana, da ta dejavnost ne bo ogrožala trajnosti. Če Komisija nima nadaljnjih ustrezno utemeljenih ugovorov, lahko gospodarski subjekt, ki sta mu država članica zastave in obalna država izdali dovoljenji, začne izvajati ribolovne dejavnosti. [Sprememba 16]

(16)  Posebno vprašanje, ki se nanaša na sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, je ponovna dodelitev premalo izkoriščenih ribolovnih možnosti, ki se izvede, če se ribolovne možnosti, dodeljene državam članicam z ustreznimi uredbami Sveta, niso v celoti izkoristile. Ker se stroški dostopa, določeni v sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, v veliki meri financirajo iz proračuna Unije, je sistem ponovne dodelitve pomemben za varovanje finančnih interesov Unije in zagotovitev, da se izkoristijo vse ribolovne možnosti, ki so bile plačane. Zato je treba pojasniti in izboljšati sistem ponovne dodelitve, ki bi moral biti mehanizem v skrajnem primeru. Uporabljati bi se moral začasno in ne bi smel vplivati na prvotno dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kar pomeni, da ne bo ogrozil relativne stabilnosti. Ponovna dodelitev bi se morala kot skrajna možnost izvesti šele, ko bi se zadevne države članice odpovedale svojim pravicam do medsebojne izmenjave ribolovnih možnosti. [Sprememba 17]

(16a)   Izraz „mirujoči sporazumi“ se uporablja, ko države sklenejo sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju, vendar iz strukturnih razlogov ali zaradi okoliščin nimajo veljavnega protokola. Unija ima več „mirujočih sporazumov“ s tretjimi državami. Plovila Unije zato ne smejo loviti v vodah, ki spadajo v okvir mirujočih sporazumov. Komisija bi se morala potruditi in „obuditi“ te sporazume ali prekiniti zadevne sporazume o partnerstvu. [Sprememba 18]

(17)  Za ribolovne dejavnosti pod okriljem regionalnih organizacij za upravljanje ribištva in ribolovne dejavnosti neregulirani ribolov na odprtem morju bi bilo treba prav tako pridobiti dovoljenje države članice zastave in upoštevati posebna pravila regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali zakonodajo Unije, ki ureja ribolovne dejavnosti na odprtem morju. [Sprememba 19]

(18)  Sporazumi o zakupu lahko slabijo učinkovitost ukrepov za ohranjanje in upravljanje živih morskih virov ter negativno vplivajo na njihovo trajnostno izkoriščanje. Zato je treba vzpostaviti pravni okvir, ki bo Uniji omogočil boljše spremljanje dejavnosti zakupljenih ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo Unije in so jih zakupili gospodarski subjekti iz tretjih držav, na podlagi tega, kar je sprejela ustrezna regionalna organizacija za upravljanje ribištva. [Sprememba 20]

(19)  Postopki bi morali biti pregledni, izvedljivi in predvidljivi za gospodarske subjekte Unije in tretjih držav ter njihove zadevne pristojne organe. [Sprememba 21]

(19a)   Unija bi morala težiti k enakim mednarodnim konkurenčnim pogojem, da bi njena flota lahko konkurirala z drugimi ribiškimi državami, ter bi morala vsakič, ko se za njeno floto sprejmejo strožja pravila, ustrezno prilagoditi pravila za dostop do trga. [Sprememba 22]

(20)  Med državami članicami in Komisijo bi bilo treba zagotoviti izmenjavo podatkov v elektronski obliki, kot določa uredba o nadzoru. Države članice bi morale zbrati vse zahtevane podatke o svojih flotah in njihovih ribolovnih dejavnostih, jih upravljati ter dati na voljo Komisiji. Poleg tega bi morale sodelovati med seboj, s Komisijo in po potrebi s tretjimi državami, da bi uskladile navedene dejavnosti zbiranja podatkov.

(21)  Da bi se izboljšali preglednost in dostopnost informacij o dovoljenjih Unije za ribolov, bi morala Komisija vzpostaviti elektronski register dovoljenj za ribolov, ki bi bil sestavljen iz javnega in varnega dela. Informacije v registru dovoljenj za ribolov Unije vključujejo osebne podatke. Obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi morala biti v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(12), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES(13) ter veljavnimi nacionalnimi zakoni.

(22)  Zaradi ustrezne obravnave dostopa ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo tretje države, do voda Unije bi morala biti zadevna pravila skladna s pravili, ki v skladu z uredbo o nadzoru veljajo za ribiška plovila Unije. Zlasti člen 33 navedene uredbe o poročanju o ulovu in podatkih, povezanih z ulovom, bi moral veljati tudi za plovila tretjih držav, ki lovijo v vodah Unije.

(23)  Ribiška plovila iz tretjih držav, ki nimajo dovoljenja iz te uredbe, bi morala biti med plovbo v vodah Unije dolžna zagotoviti, da je njihovo ribolovno orodje nameščeno tako, da ga ni mogoče takoj uporabiti za ribolovne dejavnosti.

(24)  Države članice bi morale biti odgovorne za nadzor nad ribolovnimi dejavnostmi plovil tretjih držav v vodah Unije, v primeru kršitev pa za njihovo evidentiranje v nacionalnem registru iz člena 93 uredbe o nadzoru.

(25)  Za poenostavitev postopkov izdaje dovoljenj bi morale države članice in Komisija uporabljati skupni sistem za izmenjavo in hranjenje podatkov, ki bi omogočil zagotavljanje potrebnih informacij in posodobitev ter hkrati zmanjšal upravno breme. V zvezi s tem bi bilo treba v celoti uporabljati podatke iz registra flote Unije.

(26)  Da bi se upoštevali tehnološki napredek in morebitne poznejše nove zahteve mednarodnega prava, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s sprejemanjem sprememb prilog k tej uredbi, v katerih je naveden seznam informacij, ki jih mora gospodarski subjekt predložiti za pridobitev dovoljenja za ribolov. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016(14). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(27)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, v zvezi z zapisovanjem, obliko in pošiljanjem podatkov, ki se nanašajo na dovoljenja za ribolov, med državami članicami in Komisijo ter v register dovoljenj za ribolov Unije in da se določi metodologija za ponovno dodelitev neizkoriščenih ribolovnih možnosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(15).

(28)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, če je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi s ponovno dodelitvijo ribolovnih možnosti.

(29)  Zaradi števila in pomembnosti sprememb, ki jih je treba izvesti, bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1006/2008 razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila za izdajo in upravljanje dovoljenj za ribolov za:

(a)  ribiška plovila Unije, ki delujejo izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah pod suverenostjo ali pristojnostjo tretje države, pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribištva, katere pogodbenica je Unija, v vodah Unije ali zunaj njih ali na odprtem morju in

(b)  ribiška plovila tretjih držav, ki delujejo izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Unije. [Sprememba 23]

Člen 2

Razmerje do mednarodnega prava in prava Unije

Ta uredba se uporablja brez poseganja v določbe:

(a)  v sporazumih o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in podobnih sporazumih o ribolovu, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami;

(b)  ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali podobne organizacije za ribištvo, v katerih je Unija pogodbenica ali sodelujoča nepogodbenica;

(c)  v zakonodaji Unije o izvajanju ali prenosu določb iz točk (a) in (b).

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 osnovne uredbe. Poleg teh se uporabljajo tudi naslednje opredelitve pojmov:

(a)  „podporno plovilo“ pomeni plovilo, ki ni opremljeno z delujočim ribolovnim orodjem za lovljenje ali privabljanje rib, za lajšanje ribolovnih dejavnosti, pomoč pri njih ali pripravo nanje; [Sprememba 24]

(b)  „dovoljenje za ribolov“ pomeni dovoljenje za ribolov, ki se izda za ribiško plovilo Unije ali ribiško plovilo tretje države poleg njegovega dovoljenja za gospodarski ribolov in na podlagi katerega lahko to plovilo pod posebnimi pogoji v določenem obdobju, na določenem območju ali za določen ribolov opravlja določene ribolovne dejavnosti; [Sprememba 25]

(c)  „register dovoljenj za ribolov“ pomeni sistem za upravljanje dovoljenj za ribolov in z njim povezano zbirko podatkov;

(d)  „neposredno dovoljenje“ pomeni dovoljenje za ribolov, ki ga pristojni organ tretje države izda ribiškemu plovilu Unije zunaj okvira sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu;

(e)  „vode tretje države“ pomeni vode pod suverenostjo ali pristojnostjo tretje države;

(f)  „program opazovanja“ pomeni program pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribištva, partnerskega sporazuma o trajnostnem ribištvu, tretje države ali države članice, v okviru katerega opazovalci na krovu ribiških plovil pod nekaterimi pogoji zbirajo podatke in/ali preverjajo skladnost plovila s pravili, ki jih je sprejela zadevna organizacija, država ali jih določa partnerski sporazum o trajnostnem ribištvu; [Sprememba 26]

(fa)   „pogodbenica“ pomeni pogodbenico mednarodne konvencije ali mednarodnega sporazuma o ustanovitvi regionalne organizacije za upravljanje ribištva, kakor tudi države, pravne subjekte v ribiškem sektorju ali katerekoli druge pravne subjekte, ki sodelujejo s tako organizacijo in jim je bil v zvezi s to organizacijo odobren status sodelujoče nepogodbenice; [Sprememba 27]

(fb)   „zakup“ pomeni sporazum, na podlagi katerega gospodarski subjekt v državi članici ali tretji državi brez spremembe zastave za določen čas najame ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo druge države članice. [Sprememba 77]

NASLOV II

RIBOLOVNE DEJAVNOSTI RIBIŠKIH PLOVIL UNIJE ZUNAJ VODA UNIJE

Poglavje I

Skupne določbe

Člen 4

Splošno načelo

Brez poseganja v zahtevo, da ribiško plovilo Unije pridobi dovoljenje od pristojne organizacije ali tretje države, to plovilo ribolovnih dejavnosti ne sme izvajati zunaj voda Unije, razen če mu ni njegova država članica zastave izdala dovoljenja za ribolov.

Člen 5

Merila za izpolnjevanje pogojev

1.  Država članica zastave lahko dovoljenje za ribolovne dejavnosti zunaj voda Unije izda samo, če:

(a)  je v skladu s Prilogo prejela popolne in točne informacije o ribiškem plovilu in povezanih podpornih plovilih, vključno s podpornimi plovili, ki niso plovila Unije, v skladu s prilogama 1 in 2; [Sprememba 28]

(b)  ima ribiško plovilo veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c)  imata ribiško plovilo in morebitno povezano podporno vozilo številko IMO, kadar tako zahteva zakonodaja Unije; [Sprememba 29]

(d)  upravljavcu kapitanu ribiškega plovila in zadevnemu ribiškemu plovilu v 12 mesecih pred vložitvijo zahtevka za dovoljenje za ribolov v skladu z nacionalno zakonodajo države članice ni bila naložena sankcija za resno kršitev iz člena 42 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 in člena 90 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009; [Sprememba 78]

(e)  ribiško plovilo ni na seznamu plovil IUU, ki ga je sprejela regionalna organizacija za upravljanje ribištva in/ali Unija v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2008;

(f)  so državi članici zastave na voljo ribolovne možnosti na podlagi zadevnega sporazuma o ribolovu ali ustreznih določb regionalne organizacije za upravljanje ribištva, če je to primerno, in

(g)  ribiško plovilo izpolnjuje zahteve iz člena 6, če je to primerno.

2.  Komisija je v skladu s členom 43 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za spremembo Priloge.

Člen 6

Zamenjave zastave

1.  Ta člen se uporablja za plovila, ki so v petih letih od datuma vložitve bila dve leti pred vložitvijo zahtevka za dovoljenje za ribolov:

(a)  bila črtana iz registra ribiške flote Unije in zastavo zamenjala za zastavo tretje države ter

(b)  so pozneje bila ponovno vpisana v register ribiške flote Unije v 24 mesecih od datuma, ko bila iz njega črtana.

2.  Država članica zastave lahko izda dovoljenje za ribolov le, če je prepričana preverila, da plovilo iz odstavka 1 v obdobju, ko je delovalo pod zastavo tretje države:

(a)  ni izvajalo ribolovnih dejavnosti IUU in da

(b)  ni delovalo v vodah nesodelujoče tretje države v skladu s členoma 31 in 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali tretje države, ki je bila v skladu s točko (a) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1026/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (16) opredeljena kot država, ki omogoča netrajnostne načine ribolova.

3.  V ta namen gospodarski subjekt zagotovi vse naslednje informacije v zvezi z zadevnim obdobjem, v katerem je plovilo delovalo pod zastavo tretje države, ki jih zahteva država članica zastavein vključujejo vsaj naslednje:

(a)  prijavo ulova in ribolovnih naporov v zadevnem obdobju;

(b)  kopijo dovoljenja za ribolov, ki ga je država zastave izdala za zadevno obdobje;

(c)  kopijo morebitnega dovoljenja za ribolov, ki dovoljuje ribolovne dejavnosti v vodah tretje države v zadevnem obdobju, in

(d)  uradno izjavo tretje države, pod katere zastavo je plovilo plulo po zamenjavi zastave, z navedbo sankcij, naloženih plovilu ali gospodarskemu subjektu v zadevnem obdobju;

(da)   celoten pregled zastav plovila v času, ko je plovilo zapustilo register flote Unije.

4.  Država članica zastave ne izda dovoljenja za ribolov plovilu, ki je po zamenjavi zastave plulo pod zastavo:

(a)  tretje države, ki je bila opredeljena kot država, ki ne sodeluje pri boju proti ribolovu IUU, ali je bila vključena na seznam takih držav v skladu s členoma 31 in 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008, ali

(b)  tretje države, ki je bila v skladu s točko (a) odstavka 1 člena 4 Uredbe (EU) št. 1026/2012 opredeljena kot država, ki omogoča netrajnostne načine ribolova.

5.  Odstavek 4 se ne uporablja, če je država članica zastave prepričana, da je gospodarski subjekt takoj, ko je bila država opredeljena kot država, ki ne sodeluje pri boju proti ribolovu IUU, ali država, ki omogoča netrajnostne načine ribolova:

(a)  prenehal izvajati ribolovne dejavnosti ter

(b)  nemudoma začel ustrezne upravne postopke za črtanje plovila iz registra ribiške flote tretje države. [Sprememba 31]

Člen 7

Spremljanje dovoljenj za ribolov

1.  Gospodarski subjekt državi članici zastave ob vložitvi zahtevka za dovoljenje za ribolov predloži popolne in točne podatke.

2.  Gospodarski subjekt državo članico zastave takoj obvesti o kakršni koli spremembi s tem povezanih podatkov.

3.  Država članica zastave spremlja najmanj enkrat letno preveri, ali pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za ribolov, v obdobju njegove veljavnosti ostajajo izpolnjeni.

4.  Če pogoj, na podlagi katerega je bilo izdano dovoljenje za ribolov, ni več izpolnjen, država članica zastave sprejme ustrezne ukrepe, lahko tudi dovoljenje spremeni ali ga odvzame ter o tem ustrezno nemudoma obvesti gospodarski subjekt in Komisijo ter po potrebi sekretariat regionalne organizacije za upravljanje ribištva ali zadevno tretjo državo.

5.  Država članica zastave na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije zavrne, začasno prekliče ali dokončno odvzame dovoljenje,:

(a)   če obstajajo nujni politični razlogi, ki se nanašajo na trajnostno izkoriščanje, upravljanje in ohranjanje za domnevo o resni ogroženosti trajnostnega izkoriščanja, upravljanja in ohranjanje morskih bioloških virov;

(b)   ali preprečevanje ali ustavitevv primeru hudih kršitev člena 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 v okviru nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, ali da se jih, v primeru velikega tveganja, prepreči; ali

(c)  če se je Unija odločila začasno prekiniti ali pretrgati odnose z zadevno tretjo državo.

Ustrezno utemeljeno zahtevo iz prvega pododstavka spremljajo primerne in ustrezne informacije. Ko Komisija predloži ustrezno utemeljeno zahtevo, o tem nemudoma obvesti gospodarski subjekt in državo članico zastave. Zahtevi Komisije sledi 15-dnevno posvetovanje med Komisijo in državo članico zastave.

6.  Če po 15 dneh iz odstavka 5 Komisija potrdi svojo zahtevo, država članica zastave pa je ne zavrne, spremeni, začasno prekliče ali dokončno odvzame dovoljenja v skladu z odstavkoma 4 in 5, lahko Komisija dokončno odvzame do nadaljnjih petih dneh sklene odvzeti dovoljenje in o tem ustrezno tej odločitvi obvesti državo članico zastave in gospodarski subjekt. [Sprememba 32]

Poglavje II

Ribolovne dejavnosti ribiških plovil Unije v vodah tretjih držav

Oddelek 1

Ribolovne dejavnosti na podlagi sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu

Člen 8

Članstvo v regionalni organizaciji za upravljanje ribištva

Ribiško plovilo Unije lahko v vodah tretje države izvaja ribolovne dejavnosti v zvezi s staleži, ki jih upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, le, če je ta država pogodbenica ali sodelujoča nepogodbenica navedene regionalne organizacije. Če so bili partnerski sporazumi o trajnostnem ribištvu sklenjeni pred … [datum začetka veljavnosti te uredbe], se ta odstavek uporablja od … [štiri leta od datuma začetka veljavnosti te uredbe]. [Sprememba 33]

Unija lahko tretjim državam, s katerimi ima sklenjene partnerske sporazume o trajnostnem ribištvu, dodeli delež sredstev, namenjenih sektorski podpori, in tako tretjim državam pomaga pri vključitvi v regionalne organizacije za upravljanje ribištva. [Sprememba 34]

Člen 9

Področje uporabe

Ta oddelek se uporablja za ribolovne dejavnosti, ki jih ribiška plovila Unije izvajajo v vodah tretje države na podlagi sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu.

Unija zagotovi, da so partnerski sporazumi o trajnostnem ribištvu skladni s to uredbo. [Sprememba 35]

Člen 10

Dovoljenja za ribolov

V vodah tretje države ribiško plovilo Unije ne sme izvajati ribolovnih dejavnosti na podlagi sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, razen če sta mu dovoljenje za ribolov izdali:

(a)  njegova tretja država članica zastave, pod katere suverenost ali pristojnost spadajo vode, v katerih se izvajajo ribolovne dejavnosti, in

(b)  tretja njegova država, pod katere suverenostjo ali pristojnostjo so vode, v katerih se izvajajo ribolovne dejavnosti članica zastave. [Sprememba 37]

Člen 11

Pogoji za izdajo dovoljenj za ribolov s strani države članice zastave

Država članica zastave lahko dovoljenje za ribolov za ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo v vodah tretje države na podlagi sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, izda samo, če:

(a)  so izpolnjena merila za izpolnjevanje pogojev iz člena 5;

(b)  so izpolnjeni pogoji, določeni v zadevnem sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, in

(c)  je gospodarski subjekt plačal vse pristojbine;

(ca)   je gospodarski subjekt plačal vse ustrezne denarne kazni, ki mu jih je v zadnjih 12 mesecih po zaključku ustreznih zakonskih postopkov naložil pristojni organ tretje države, in [Sprememba 38]

(cb)  ima ribiško plovilo dovoljenje zadevne tretje države. [Sprememba 39]

Člen 12

Upravljanje dovoljenj za ribolov

1.  Ko država članica zastave izda dovoljenje za ribolovpreveri, da so izpolnjeni pogoji iz točk (a), (b) in (c) člena 11, Komisiji pošlje ustrezni zahtevek za izdajo pridobitev dovoljenja tretje države.

2.  Zahtevek iz odstavka 1 vsebuje informacije, navedene v prilogah 1 in 2 Prilogi, ter druge podatke, ki se zahtevajo na podlagi sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu.

3.  Država članica zastave Komisiji pošlje zahtevek najmanj 10 15 koledarskih dni pred iztekom roka za prenos zahtevkov, določenega v sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu. Komisija lahko državo članico zastave prosi državi članici predloži ustrezno utemeljeni zahtevek za vse dodatne informacije, ki se ji zdijo potrebne.

4.  Ko je Komisija prepričanaV roku 10 koledarskih dni od prejema zahtevka ali v primeru, da so pogoji bile zahtevane dodatne informacije v skladu z odstavkom 3, v roku 15 koledarskih dni od prejema zahtevka Komisija opravi predhodni pregled, da ugotovi, ali zahtevek izpolnjuje pogoje iz člena 11 izpolnjeni, ter na podlagi tega pregleda bodisi, zahtevek pošlje tretji državi bodisi uradno obvesti državo članico, da je zahtevek zavrnjen.

5.  Če tretja država obvesti Komisijo, da se je na podlagi sporazuma odločila izdati, zavrniti, začasno preklicati ali dokončno odvzeti dovoljenje za ribolov za ribiško plovilo Unije, Komisija o tem ustrezno nemudoma obvesti državo članico zastave, po možnosti prek elektronskih sredstev. Država članica zastave to informacijo nemudoma posreduje lastniku plovila. [Sprememba 40]

Člen 13

Začasna ponovna dodelitev neizkoriščenih ribolovnih možnosti v okviru sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu

1.  Komisija lahko v določenem letu ali katerem koli drugem ustreznem obdobju izvajanja protokola ob koncu prve polovice obdobja, ko se izvaja protokol k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu opredeli neizkoriščene ribolovne možnosti in o dodelitvi ustrezno obvesti države članice, ki pridobijo ustrezne deleže.

2.  Države članice iz odstavka 1 lahko v 10 20 dneh od prejema teh informacij od Komisije:

(a)  obvestijo Komisijo, da bodo ribolovne možnosti izkoristile pozneje istega leta ali ustreznegav drugi polovici obdobja izvajanja, pri čemer predložijo ribolovni načrt s podrobnimi informacijami o številu zahtevanih dovoljenj za ribolov, ocenah ulova, ribolovnem območju in ribolovnem obdobju, ali

(b)  uradno obvestijo Komisijo o izmenjavah ribolovnih možnosti v skladu s členom 16(8) osnovne uredbe.

3.  Če nekatere države članice Komisije niso obvestile o enem od ukrepov iz odstavka 2 in če zato ribolovne možnosti ostanejo neizkoriščene, lahko Komisija v desetih dneh po obdobju iz odstavka 2 objavi razpis za prijavo interesa za razpoložljive neizkoriščene ribolovne možnosti med preostalimi državami članicami, ki pridobijo delež dodelitve.

4.  Navedene države članice lahko v 10 dneh od prejema obvestila o tem razpisu Komisiji sporočijo interes za neizkoriščene ribolovne možnosti. V podporo svoji prošnji predložijo ribolovni načrt s podrobnimi informacijami o številu zahtevanih dovoljenj za ribolov, ocenah ulova, ribolovnem območju in ribolovnem obdobju.

5.  Komisija Če meni, da je to potrebno za presojo prošnje, lahko Komisija zadevne države članice prosi za dodatne informacije, če meni, da je to potrebno o številu vloženih zahtevkov za dovoljenje za presojo prošnje ribolov, o ocenjeni količini ulova, coni in ribolovnem obdobju.

6.  Če države članice, ki pridobijo delež dodelitve, ob koncu desetdnevnega obdobja ne izrazijo interesa za neizkoriščene ribolovne možnosti, lahko Komisija objavi razpis za prijavo interesa za vse države članice. Država članica lahko sporoči svoj interes za neizkoriščene ribolovne možnosti pod pogoji iz odstavka 4.

7.  Komisija na podlagi informacij, ki jih države članice zagotovijo v skladu z odstavkom 4 ali 5, in v tesnem sodelovanju z njimi le začasno ponovno dodeli neizkoriščene ribolovne možnosti z uporabo metodologije iz člena 14.

7a.   Ponovna dodelitev iz odstavka 7 velja le v drugi polovici obdobja izvajanja iz odstavka 1 in se lahko zgodi le enkrat v tem obdobju.

7b.  Komisija obvesti države članice o:

(a)  državah članicah, ki so bile deležne ponovne dodelitve;

(b)  količinah, dodeljenih državam članicam, ki so bile deležne ponovne dodelitve, in

(c)  merilih, uporabljenih za ponovno dodelitev. [Sprememba 41]

Člen 13a

Poenostavitev postopkov za letno podaljšanje obstoječih dovoljenj za ribolov v času, ko velja protokol k partnerskemu sporazumu o trajnostnem ribištvu

V času, ko velja partnerski sporazum o trajnostnem ribištvu Unije, bi treba omogočiti hitrejše, enostavnejše in bolj fleksibilne postopke za podaljšanje dovoljenj plovilom, katerih status se v enem letu ni spremenil (značilnosti, zastava, lastnik ali skladnost s predpisi). [Sprememba 42]

Člen 14

Metodologija za začasno ponovno dodelitev

1.  Komisija lahko z izvedbenimi akti določi metodologijo za začasno ponovno dodelitev neizkoriščenih ribolovnih možnosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 45(2).

2.  Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov, povezanih z omejenim preostalim časom za izkoriščanje neizkoriščenih ribolovnih možnosti, sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 45(3), ki se začnejo uporabljati takoj. Ti akti ostanejo veljavni največ šest mesecev.

3.  Komisija pri določitvi metodologije za ponovno dodelitev uporabi naslednja pregledna in objektivna merila in pri tem upošteva okoljske, socialne in ekonomske dejavnike:

(a)  ribolovne možnosti, ki so na voljo za ponovno dodelitev;

(b)  število držav članic, ki so vložile prošnje;

(c)  delež, dodeljen posamezni državi članici prosilki pri prvotni dodelitvi ribolovnih možnosti;

(d)  pretekle ravni ulova in ribolovnega napora posamezne države članice;

(e)  število, vrsta in lastnosti uporabljenih plovil in orodja ter

(f)  skladnost ribolovnih načrtov, ki so jih predložile države članice prosilke, z elementi iz točk (a) do (e).

Komisija objavi utemeljitev ponovne dodelitve. [Sprememba 43]

Člen 15

Dodelitev letne kvote, razdeljene na več zaporednih omejitev ulova

1.  Če Pri dodeljevanju ribolovnih možnosti v primeru, ko protokol k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu določa mesečne ali četrtletne omejitve ulova ali drugačno razdelitev letne kvote, lahko Komisija sprejme izvedbeni akt, ki določa metodologijo, na podlagi katere se so ribolovne možnosti, dodeljene državam članicam, v skladu z letnimi ribolovnimi možnostmi, dodeljenimi državam članicam dodelijo ustrezne ribolovne možnosti za posamezni mesec, četrtletje ali drugačno obdobje. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 45(2) na podlagi ustreznega pravnega akta Unije. To načelo ne velja le, ko se zadevne države članice strinjajo s skupnimi ribolovnimi načrti, ki upoštevajo mesečne ali četrtletne omejitve ulova ali drugačno razdelitev letne kvote. [Sprememba 44]

2.  Dodelitev ribolovnih možnosti iz odstavka 1 je v skladu z letnimi ribolovnimi možnostmi, dodeljenimi državam članicam z ustrezno uredbo Sveta. [Sprememba 45]

Oddelek 2

Ribolovne dejavnosti na podlagi neposrednih dovoljenj

Člen 16

Področje uporabe

Ta oddelek se uporablja za ribolovne dejavnosti, ki jih ribiška plovila Unije v vodah tretje države izvajajo zunaj okvira sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu.

Člen 17

Dovoljenja za ribolov

Ribiško plovilo Unije ne sme izvajati ribolovnih dejavnosti v vodah tretje države zunaj okvira sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, razen če sta mu dovoljenje za ribolov izdali:

(a)  njegova tretja država članica zastave , pod katere suverenostjo ali pristojnostjo so vode, v katerih se izvajajo ribolovne dejavnosti, in [Sprememba 46]

(b)  tretja država, pod katere suverenost ali pristojnost spadajo vode, v katerih se izvajajo te dejavnosti njegova država članica zastave. [Sprememba 47]

Država članica zastave lahko izda dovoljenje za ribolov za ribolovne dejavnosti v vodah tretje države, če partnerski sporazum o trajnostnem ribištvu, ki zadeva te vode, ni bil v veljavi v zadevni tretji državi najmanj tri predhodna leta.

V primeru podaljšanja protokola se dovoljenje za ribolov samodejno odvzame z dnem, ko ta protokol začne veljati. [Sprememba 48]

Člen 18

Pogoji za izdajo dovoljenj za ribolov s strani držav članic zastave

Država članica zastave lahko dovoljenje za ribolov za ribolovne dejavnosti, ki se v vodah tretje države izvajajo zunaj okvira sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, izda samo, če:

(a)  ni veljavnega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu z zadevno tretjo državo ali če veljavni sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu izrecno določa možnost izdaje neposrednih dovoljenj;

(b)  so izpolnjena merila za izpolnjevanje pogojev iz člena 5 in;

(ba)   obstaja presežek dovoljenega ulova, kot določa člen 62(2) UNCLOS;

(c)  je gospodarski subjekt predložil vse naslednje dokumente:

(i)   kopijo veljavne ribiške zakonodaje, ki jo je gospodarskemu subjektu posredovala obalna država;

(ii)   pisno potrdilo tretje državeveljavno dovoljenje za ribolov, ki ga je ta izdala po svojih razpravah z gospodarskim subjektom, v zvezi s pogoji za nameravano izdajo neposrednega dovoljenja tretja država za predlagane ribolovne dejavnosti, ki vsebuje pogoje za dostop gospodarskega subjekta do njenih ribolovnih virov, vključno s trajanjem, pogoji in ribolovnimi možnostmi, izraženimi kot omejitve ribolovnega napora ali ulova;

(iii)   dokaze o trajnosti načrtovanih ribolovnih dejavnosti na podlagi:

—  znanstvene ocene, ki jo zagotovi tretja država in/ali regionalna organizacija za upravljanje ribištva in/ali regionalni ribiški organ, ki mu Komisija priznava znanstveno pristojnost, in

—  presoje v primeru ocene, ki jo je predložila tretja država, presoje navedene ocene s strani države članice zastave na podlagi ocene njenega nacionalnega znanstvenega inštituta ali po potrebi znanstvenega inštituta države članice s pristojnostjo za zadevno ribištvo;

–  kopijo ribiške zakonodaje tretje države;

(iv)   številko namenskega uradnega javnega bančnega računa za plačilo vseh pristojbin ter

(d)  je tretja država v primeru, da se bodo v okviru ribolovnih dejavnosti lovile vrste, ki jih upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, pogodbenica ali sodelujoča nepogodbenica navedene organizacije. [Sprememba 49]

Člen 19

Upravljanje neposrednih dovoljenj

1.  Ko država članica zastave izda dovoljenje za ribolovugotovi skladnost z zahtevami iz člena 18, Komisiji pošlje ustrezne informacije iz prilog 1 in 2 Priloge ter člena 18.

2.  Če Komisija v 15 koledarskih dneh od prenosa Komisija opravi predhodno oceno informacij iz odstavka 1ne zahteva dodatnih informacij ali utemeljitve, država članica zastave obvesti gospodarski subjekt, da. V roku 15. dni lahko začne izvajati zadevne ribolovne dejavnosti, če je pridobil tudi neposredno dovoljenje tretje države zahteva dodatne informacije ali utemeljitve v zvezi z informacijami iz odstavka 1.

3.  Če Komisija po zahtevi za dodatne informacije ali utemeljitev iz odstavka 2 ugotovi, da pogoji iz člena 18 niso izpolnjeni, lahko v dveh mesecih enem mesecu od prejema vseh prvega prejema zahtevanih informacij ali utemeljitve ugovarja izdaji dovoljenja za ribolov.

3a.   Ne glede na odstavke 1 do 3 tega člena, če je treba podaljšati dovoljenje za ribolov v manj kot dveh letih od izdaje prvega dovoljenja pod enakimi pogoji, kot so bili določeni za prvo dovoljenje, ga lahko neposredno izda država članica, ko je preverila skladnost s pogoji iz člena 18, ter o tem nemudoma obvesti Komisijo. Komisija ima 15 dni časa za ugovor, pri tem pa upošteva postopek iz člena 7.

4.  Če tretja država obvesti Komisijo, da se je odločila izdati, zavrniti, začasno preklicati ali dokončno odvzeti neposredno dovoljenje za ribiško plovilo Unije, Komisija o tem ustrezno nemudoma obvesti državo članico zastave, ki obvesti lastnika plovila.

5.  Če tretja država obvesti državo članico zastave, da se je odločila izdati, zavrniti, začasno preklicati ali dokončno odvzeti neposredno dovoljenje za ribiško plovilo Unije, država članica zastave o tem ustrezno nemudoma obvesti Komisijo in lastnika plovila.

6.  Gospodarski subjekt državi članici zastave predloži kopijo končnih pogojev, o katerih se je dogovoril s tretjo državo, vključno s kopijo neposrednega dovoljenja. [Sprememba 50]

Poglavje III

Ribolovne dejavnosti ribiških plovil Unije pod okriljem regionalnih organizacij za upravljanje ribištva

Člen 20

Področje uporabe

To poglavje se uporablja za ribolovne dejavnosti, ki jih ribiška plovila Unije izvajajo v zvezi s staleži pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribištva v vodah Unije, na odprtem morju in v vodah tretjih držav.

Člen 20a

Izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Unije v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva

Da bi se izpolnjevale mednarodne obveznosti unije v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva ter v skladu s cilji iz člena 28 osnovne uredbe Unija spodbuja občasno ocenjevanje uspešnosti neodvisnih organov ter ima aktivno vlogo pri ustanavljanju in krepitvi odborov za izvajanje v vseh regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, katerih pogodbenica je. Zlasti zagotavlja, da ti odbori za izvajanje opravljajo splošni nadzor izvajanja zunanje ribiške politike in ukrepov, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva. [Sprememba 51]

Člen 21

Dovoljenja za ribolov

Ribiško plovilo Unije ne sme izvajati ribolovnih dejavnosti v zvezi s staleži, ki jih upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva, razen če:

(-a)   je Unija pogodbenica regionalne organizacije za upravljanje ribištva; [Sprememba 52]

(a)  mu je njegova država članica zastave izdala dovoljenje za ribolov;

(b)  je vpisano v ustrezni register ali na seznam plovil z dovoljenjem regionalne organizacije za upravljanje ribištva in [Sprememba 53]

(c)  v primeru, da se ribolovne dejavnosti izvajajo v vodah tretje države: mu je zadevna tretja država izdala dovoljenje za ribolov v skladu s poglavjem II.

Člen 22

Pogoji za izdajo dovoljenj za ribolov s strani držav članic zastave

Država članica zastave lahko dovoljenje za ribolov izda le, če:

(a)  so izpolnjena merila za izpolnjevanje pogojev iz člena 5;

(b)  so upoštevana pravila, ki jih je določila regionalna organizacija za upravljanje ribištva, ali zakonodaja za prenos v pravo Unije, in

(c)  v primeru, da se ribolovne dejavnosti izvajajo v vodah tretje države: so izpolnjena merila iz člena 11 ali 18.

Člen 23

Registracija s strani regionalnih organizacij za upravljanje ribištva

1.  Država članica zastave pošlje Komisiji sezname ribiških plovil, kakor so opredeljena v osnovni uredbi, ki so aktivna in ki imajo po možnosti evidenco ulova, ki jim je izdala dovoljenja za ribolovne dejavnosti pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

2.  Seznami iz odstavka 1 se pripravijo v skladu z zahtevami regionalne organizacije za upravljanje ribištva, priložene pa jim morajo biti informacije iz prilog 1 in 2 Priloge.

3.  Komisija lahko od države članice zastave v desetih dneh od prejema seznama iz odstavka 1 zahteva vse dodatne informacije, ki se ji zdijo potrebne. Za vsako tako zahtevo navede utemeljitev.

4.  Ko je Komisija prepričana, da so pogoji iz člena 22 izpolnjeni, v roku 15 dni po prejetju seznama iz odstavka 1, pošlje seznam ali sezname plovil z dovoljenji regionalni organizaciji za upravljanje ribištva.

5.  Če register ali seznam regionalne organizacije za upravljanje ribištva ni javen, Komisija državi članici zastave sporoči, katera plovila posreduje seznam plovil z dovoljenjem državam članicam, ki so vključena vanj zadevne ribolovne dejavnosti. [Sprememba 54]

Poglavje IV

Ribolovne dejavnosti ribiških plovil Unije na odprtem morju

Člen 24

Področje uporabe

To poglavje se uporablja za ribolovne dejavnosti, ki jih ribiška plovila Unije s skupno dolžino nad 24 metrov se izvajajo na odprtem morju. [Sprememba 55]

Člen 25

Dovoljenja za ribolov

Ribiško plovilo Unije ne sme izvajati ribolovnih dejavnosti na odprtem morju, razen če:

(a)  mu je njegova država članica zastave tega plovila izdala dovoljenje za ribolov na podlagi znanstvene ocene, ki dokazuje trajnost predlaganih ribolovnih dejavnosti in ki jo je potrdil nacionalni znanstveni inštitut ali po potrebi znanstveni inštitut države članice s pristojnostjo za zadevno ribištvo in [Sprememba 56]

(b)  je bila Komisija v skladu s členom 27 uradno obveščena o dovoljenju za ribolov.

Člen 26

Pogoji za izdajo dovoljenj za ribolov s strani držav članic zastave

Država članica zastave lahko dovoljenje za ribolov na odprtem morju izda le, če:

(a)  so izpolnjena merila za izpolnjevanje pogojev iz člena 5;

(b)   načrtovane ribolovne dejavnosti:

–   temeljijo na ekosistemskem pristopu k upravljanju ribolova, kakor je opredeljeno v točki 9 člena 4 osnovne uredbe, in

–   v skladu z znanstveno oceno upoštevajo ohranjanje živih morskih virov in morskih ekosistemov, ki ga zagotavlja nacionalni znanstveni institut države članice zastave. [Sprememba 57]

Člen 27

Uradno obveščanje Komisije

Država članica zastave Komisijo uradno obvesti o dovoljenju za ribolov najmanj 15 8,5 koledarskih dni pred začetkom načrtovanih ribolovnih dejavnosti na odprtem morju, pri čemer predloži informacije iz prilog 1 in 2 Priloge. [Sprememba 58]

Poglavje V

Zakup ribiških plovil Unije

Člen 28

Načela

1.  Ribiško plovilo Unije ne sme izvajati ribolovnih dejavnosti na podlagi dogovora o zakupu, če velja sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, razen če zadevni sporazum ne določa drugače.

2.  Plovilo Unije ne sme opravljati ribolovnih dejavnosti na podlagi več dogovorov o zakupu hkrati ali zakupljenega plovila dati v zakup tretji osebi.

2a.   Plovila Unije delujejo v okviru zakupnih pogodb v vodah pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribištva le, če je država, ki je plovilo zakupila, pogodbenica te organizacije.

3.  Zakupljeno plovilo Unije v času zakupa ne sme uporabljati ribolovnih možnosti svoje države članice zastave. Ulov zakupljenih plovil se odšteje od ribolovnih možnosti države, ki je zakupila plovilo.

3a.   Ta uredba ne zmanjšuje odgovornosti države članice zastave, ki jo ima na podlagi mednarodnega prava, Uredbe (ES) št. 1224/2009, Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali določb skupne ribiške politike, vključno z zahtevami o poročanju. [Sprememba 59]

Člen 29

Upravljanje dovoljenj za ribolov na podlagi dogovora o zakupu

Če se zadevne ribolovne dejavnosti izvajajo na podlagi dogovora o zakupu, država članica zastave pred izdajo dovoljenja za ribolov plovilu v skladu s členi 11, 18, 22 ali 26 preveri:

(a)  ali je pristojni organ države, ki je zakupila plovilo, uradno potrdil, da je dogovor v skladu z nacionalno zakonodajo, in

(b)  ali je dogovor so v dovoljenju za ribolov navedene podrobnosti dogovora o zakupunaveden v dovoljenju za ribolov, vključno s časovnim obdobjem, ribolovnimi možnostmi in ribolovnim območjem. [Sprememba 60]

Poglavje VI

Obveznosti nadzora in poročanja

Člen 30

Podatki programa opazovanja

Če se na krovu ribiškega plovila Unije v skladu z zakonodajo Unije ali regionalne organizacije za upravljanje ribištva zbirajo podatki v okviru programa opazovanja, upravljavec navedenega plovila te podatke pošilja svoji državi članici zastave. [Sprememba 61]

Člen 31

Pošiljanje informacij tretjim državam

1.  Ko upravljavec ribiškega plovila Unije izvaja ribolovne dejavnosti iz tega naslova, tretji državi pošilja ustrezne deklaracije o ulovu in iztovarjanju, če se to zahteva v sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu s tretjo državo, pošlje tako svoji državi članici zastave pa pošilja kopije teh deklaracij kot tretji držav.

2.  Država članica zastave oceni skladnost podatkov, poslanih tretji državi, kot je določeno v odstavku 1, s podatki, ki jih je prejela v skladu z Uredbo (ES) št. 1224/2009. V primeru neskladnosti podatkov preuči, ali ta neskladnost pomeni ribolov IUU v smislu točke (b) člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008, in sprejme ustrezne ukrepe v skladu s členi 43 do 47 navedene uredbe.

3.  Če upravljavec tretji državi ne pošlje deklaracij o ulovu in iztovarjanju iz odstavka 1, se to šteje za resno kršitev za namene uporabe sankcij in drugih ukrepov, ki jih določa skupna ribiška politika. Resnost kršitve določi pristojni organ države članice, pri tem pa upošteva merila, kot so vrsta škode, vrednost škode, gospodarski položaj kršitelja in obseg kršitve ali njena ponovitev. [Sprememba 62]

Člen 31a

Zahteve za članstvo v regionalni organizaciji za upravljanje ribištva

Ribiško plovilo tretje države lahko v vodah Unije izvaja ribolovne dejavnosti v zvezi s staleži, ki jih upravlja regionalna organizacija za upravljanje ribištva le, če je ta tretja država pogodbenica te regionalne organizacije. [Sprememba 63]

NASLOV III

RIBOLOVNE DEJAVNOSTI RIBIŠKIH PLOVIL TRETJIH DRŽAV V VODAH UNIJE

Člen 32

Splošna načela

1.  Ribiško plovilo tretje države ne sme izvajati ribolovnih dejavnosti v vodah Unije, razen če mu je Komisija izdala dovoljenje za ribolov. Dovoljenje se mu izda le, če izpolnjuje merila upravičenosti iz člena 5. [Sprememba 64]

2.  Ribiško plovilo tretje države z dovoljenjem za ribolov v vodah Unije upošteva pravila, ki urejajo ribolovne dejavnosti plovil Unije na ribolovnem območju, na katerem deluje, in. Če se določbe ustreznega sporazuma o ribolovu razlikujejo, jih je treba izrecno navesti v sporazumu ali kot pravila, dogovorjena s tretjimi državami, ki izvajajo sporazum. [Sprememba 65]

3.  Če ribiško plovilo tretje države pluje skozi vode Unije brez dovoljenja, izdanega v skladu s to uredbo, je njegovo ribolovno orodje pripeto in shranjeno tako, da ga ni mogoče takoj uporabiti za ribolovne operacije.

Člen 33

Pogoji za izdajo dovoljenj za ribolov

Komisija lahko ribiškemu plovilu tretje države izda dovoljenje za ribolovne dejavnosti v vodah Unije le, če:

(-a)   obstaja presežek dovoljenega ulova, ki bo pokril predlagane ribolovne možnosti, kot določa člen 62(2) in (3) UNCLOS;

(a)  so informacije iz prilog 1 in 2 Priloge o ribiškem plovilu in povezanih podpornih plovilih popolne in točne; imajo imata ribiško plovilo in morebitna povezana podporna plovila morebitno povezano podporno vozilo številko IMO, če tako zahteva zakonodaja Unije;

(b)  upravljavcu kapitanu ribiškega plovila in zadevnemu in ribiškemu plovilu v 12 mesecih pred vložitvijo zahtevka za dovoljenje za ribolov v skladu z nacionalno zakonodajo države članice ni bila naložena sankcija za resno kršitev iz člena 42 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 in člena 90 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009;

(c)  ribiško plovilo ni na seznamu plovil IUU nobene tretje države, regionalne organizacije za upravljanje ribištva in Unije na podlagi Uredbe (ES) št. 1005/2008 in/ali tretja država ni opredeljena kot nesodelujoča država ali vključena na seznam takih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2008 ali ni opredeljena kot država, ki omogoča netrajnostne načine ribolova, v skladu z Uredbo (EU) št. 1026/2012;

(d)  je ribiško plovilo upravičeno na podlagi sporazuma o ribolovu z zadevno tretjo državo in je na seznamu plovil iz tega sporazuma, če je to primerno. [Sprememba 66]

Člen 34

Postopek izdaje dovoljenj za ribolov

1.  Tretja država pošlje Komisiji zahtevke za svoja ribiška plovila pred iztekom roka iz zadevnega sporazuma ali roka, ki ga določi Komisija.

2.  Komisija lahko tretjo državo prosi za vse dodatne informacije, ki se ji zdijo potrebne.

3.  Ko je Komisija prepričana, da so pogoji iz člena 33 izpolnjeni, izda dovoljenje za ribolov ter o tem obvesti tretjo državo in zadevne države članice.

Člen 35

Spremljanje dovoljenj za ribolov

1.  Če pogoj iz člena 33 ni več izpolnjen, Komisija spremeni ali dokončno odvzame dovoljenje ter o tem obvesti tretjo državo in zadevne države članice.

2.  Komisija lahko zavrne, začasno prekliče ali dokončno odvzame dovoljenje, če so se okoliščine bistveno spremenile, ali če nujni politični razlogi, v primerih:

(a)   ki se med drugim nanašajo na mednarodne standarde na področju človekovih pravic;

(b)   ustrezno utemeljenih nujnih razlogov, ki se nanašajo na trajnostno izkoriščanje, upravljanje in ohranjanje morskih bioloških virov;

(c)   kadar je treba sprejeti ukrepe za preprečevanje hudih kršitev člena 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009, ki zadeva nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, ali

(d)   ali boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu ali nereguliranemu ribolovu, upravičujejo take ukrepe, ali če se je Unija iz takega ali katerega koli drugega nujnega političnega razloga odločila začasno prekiniti ali pretrgati odnose z zadevno tretjo državo.

Če Komisija zavrne, začasno odvzame ali odvzame dovoljenje v skladu s prvim pododstavkom, o tem nemudoma obvesti tretjo državo. [Sprememba 67]

Člen 36

Opustitev ribolovnih dejavnosti

1.  Kadar se ribolovne možnosti, dodeljene tretji državi, zdijo izkoriščene, Komisija o tem takoj uradno obvesti zadevno tretjo državo in pristojne inšpekcijske organe držav članic. Tretja država predloži Komisiji tehnične ukrepe, ki preprečujejo morebiten negativni vpliv na izkoriščene ribolovne možnosti, da se zagotovi nadaljevanje ribolovih dejavnosti v okviru neizkoriščenih ribolovnih možnosti, ki lahko prav tako vplivajo na izkoriščene možnosti. Od datuma uradnega obvestila iz odstavka 1 se dovoljenja za ribolov, izdana plovilom, ki plujejo pod zastavo zadevne tretje države, štejejo za začasno preklicana za zadevne ribolovne dejavnosti, plovila pa nimajo več dovoljenja za izvajanje teh ribolovnih dejavnosti.

2.  Dovoljenja za ribolov se štejejo za dokončno odvzeta, če začasni preklic dovoljenj za ribolovne dejavnosti v skladu z odstavkom 2 zadeva vse dejavnosti, za katere so bila ta dovoljenja dodeljena.

3.  Tretja država zagotovi, da so zadevna ribiška plovila takoj obveščena o uporabi tega člena in da prenehajo izvajati vse zadevne ribolovne dejavnosti.

Člen 37

Prelov kvot v vodah Unije

1.  Če Komisija ugotovi, da je tretja država presegla kvote, ki so ji bile dodeljene za stalež ali skupino staležev, v naslednjih letih izvede odbitke od kvot navedene države za zadevni stalež ali skupino staležev. Odbitki so skladni s členom 105 Uredbe (ES) št. 1224/2009. [Sprememba 68]

2.  Če odbitka v skladu z odstavkom 1 ni mogoče izvesti za preseženo kvoto za stalež ali skupino staležev, ker je navedena kvota za stalež ali skupino staležev za zadevno tretjo državo premajhna, lahko Komisija po posvetovanju z zadevno tretjo državo v naslednjih letih izvede odbitke od kvot za druge staleže ali skupine staležev, ki so ji na voljo na istem geografskem območju, ali od ustrezne komercialne vrednosti.

Člen 38

Nadzor in izvrševanje

1.  Plovilo tretje države z dovoljenjem za ribolov v vodah Unije upošteva pravila o nadzoru, ki urejajo ribolovne dejavnosti plovil Unije na ribolovnem območju, na katerem deluje.

2.  Plovilo tretje države z dovoljenjem za ribolov v vodah Unije Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje, in po potrebi obalni državi članici predloži podatke, ki jih morajo plovila Unije poslati državi članici zastave v skladu z Uredbo (ES) št. 1224/2009.

3.  Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, podatke iz odstavka 2 pošlje obalni državi članici.

4.  Plovilo tretje države z dovoljenjem za ribolov v vodah Unije Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje, na zahtevo predloži poročila opazovalcev, pripravljena v okviru ustreznih programov opazovanja.

5.  Obalna država članica vse kršitve, ki jih storijo ribiška plovila tretjih držav, vključno s povezanimi sankcijami, evidentira v nacionalnem registru iz člena 93 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

6.  Komisija pošlje tretji državi informacije iz odstavka 5, da zagotovi, da tretja država sprejme ustrezne ukrepe.

Odstavek 1 ne posega v posvetovanja med Unijo in tretjimi državami. V zvezi s tem je Komisija v skladu s členom 44 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za vključitev rezultatov posvetovanj s tretjimi državami v zvezi z ureditvijo dostopa v pravo Unije.

NASLOV IV

Podatki in informacije

Člen 39

Register dovoljenj za ribolov Unije

1.  Komisija vzpostavi in vzdržuje elektronski register dovoljenj za ribolov Unije, v katerem so navedena vsa dovoljenja za ribolov, izdana v skladu z naslovoma II in III, ki je sestavljen iz javnega in varnega dela. Register:

(a)  evidentira vse informacije iz prilog 1 in 2 Priloge ter prikazuje status vsakega dovoljenja v realnem času;

(b)  se uporablja za izmenjavo podatkov in informacij med Komisijo in državo članico ter

(c)  se uporablja samo za namene trajnostnega upravljanja ribiških flot.

2.  Seznam dovoljenj za ribolov v registru je dostopen javnosti in vsebuje naslednje informacije:

(a)  ime plovila in zastavo, pod katero pluje, ter njegovo identifikacijsko številko CFR in številke IMO, če tako zahteva zakonodaja Unije;

(aa)   ime, kraj in državo prebivališča lastnika družbe in dejanskega lastnika;

(b)  vrsto dovoljenja, vključno z ribolovnimi možnostmi, ter

(c)  trajanje veljavnosti dovoljenja in območje ribolovne dejavnosti (datum začetka in konca; ribolovno območje).

3.  Država članica uporablja register za predložitev dovoljenj za ribolov Komisiji in posodabljanje svojih podatkov v skladu s členi 12, 19, 23 in 27. [Sprememba 69]

Člen 40

Tehnične zahteve

Izmenjava informacij iz naslovov II, III in IV poteka v elektronski obliki. Komisija lahko brez poseganja v določbe Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta(17) sprejme izvedbene akte in v njih določi tehnične operativne zahteve za zapisovanje, oblikovanje in pošiljanje informacij iz navedenih naslovov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 45(2).

Da bi register dovoljenj za ribolov Unije postal operativen in da bi države članice izpolnile zahteve o tehničnem prenosu, Komisija zadevnim državam članicam nudi tehnično pomoč. To naredi tako, da nacionalnim organom pomaga posredovati informacije gospodarskim subjektom, ki jih morajo predložiti k vsem vrstam dovoljenj, in do … [šest mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] razviti aplikacijo IT, da bodo lahko države članice v register dovoljenj za ribolov Unije samodejno in v realnem času posredovale podatke o zahtevah za dovoljenja in značilnostih plovil. [Sprememba 70]

Države članice lahko v skladu s točko (a) člena 76(2) Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(18) finančna sredstva za tehnično in finančno podporo za prenos informacij črpajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. [Sprememba 71]

Člen 41

Dostop do podatkov

Države članice ali Komisija brez poseganja v člen 110 Uredbe (ES) št. 1224/2009 odobrijo dostop do varnega dela registra dovoljenj za ribolov Unije iz člena 39 ustreznim pristojnim upravnim službam, ki sodelujejo pri upravljanju ribiških flot.

Člen 42

Upravljanje podatkov, varstvo osebnih podatkov in zaupnost

S podatki, pridobljenimi na podlagi te uredbe, se ravna v skladu s členi 109, 110, 111 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009, Uredbo (ES) št. 45/2001 in Direktivo 95/46/ES ter njihovimi nacionalnimi izvedbenimi pravili.

Člen 43

Odnosi s tretjimi državami in regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva

1.  Kadar država članica od tretje države ali regionalne organizacije za upravljanje ribištva prejme informacije, ki so pomembne za učinkovito uporabo te uredbe, jih sporoči drugim zadevnim državam članicam in Komisiji ali organu, ki ga Komisija imenuje, če to dovoljujejo dvostranski sporazumi z navedeno tretjo državo ali pravila zadevne regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

2.  Komisija ali organ, ki ga Komisija imenuje, lahko v okviru sporazumov o ribolovu, sklenjenih med Unijo in tretjimi državami, ali pod okriljem regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ali podobnih ribiških organizacij, v katerih je Unija pogodbenica ali sodelujoča nepogodbenica, drugim pogodbenicam navedenih sporazumov ali organizacij sporoči pomembne informacije v zvezi z nespoštovanjem pravil te uredbe ali hudimi kršitvami iz točke (a) člena 42(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 in člena 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009, pri čemer mora imeti soglasje države članice, ki je predložila informacije, in upoštevati Uredbo (ES) št. 45/2001. [Sprememba 72]

NASLOV V

Postopki, prenos pooblastil in izvedbeni ukrepi

Člen 44

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 73]

3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz člena 5(2). S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 45

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen na podlagi člena 47 osnovne uredbe. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.

NASLOV VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 46

Razveljavitev

1.  Uredba (ES) št. 1006/2008 se razveljavi.

2.  Sklicevanja na razveljavljeno Uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 47

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

Priloga 1

Seznam informacij, ki jih je treba predložiti za izdajo dovoljenja za ribolov

* Obvezna polja (točke 22 do 25 in 28 do 48 se ne smejo izpolniti, če je možno informacije samodejno pridobiti iz registra flote Unije z uporabo identifikacijske številke CFR ali številke IMO).

I

VLAGATELJ

1

Ime gospodarskega subjekta*

2

E-naslov*

3

Naslov

4

Telefaks

5

Davčna številka (SIRET, NIF …)*

6

Telefon

7

Ime zastopnika (v skladu z določbami protokola)*

8

E-naslov*

9

Naslov

10

Telefaks

11

Telefon

12

Ime združenja ali zastopnika, ki zastopa gospodarski subjekt*

13

E-naslov*

14

Naslov

15

Telefaks

16

Telefon

17

Ime(-na) kapitana(-ov)*

18

E-naslov*

19

Državljanstvo*

20

Telefaks

21

Telefon

II

IDENTIFIKACIJA PLOVILA, TEHNIČNE LASTNOSTI IN OPREMA

22

Ime plovila*

23

Država zastave*

24

Datum, od katerega plovilo pluje pod to zastavo*

25

Zunanja oznaka*

26

Številka IMO (UVI)*

27

Identifikacijska številka CFR*

28

Mednarodni radijski klicni znak (IRCS)*

29

Radijska klicna frekvenca*

30

Številka satelitskega telefona

31

Številka MMSI*

32

Leto in kraj izgradnje*

33

Prejšnja država zastave in datum, od katerega je plovilo plulo pod njeno zastavo (če je primerno)*

34

Material ladijskega trupa: jeklo/les/poliester/drugo*

35

Transponder VMS*

36

Model*

37

Serijska številka*

38

Različica programske opreme*

39

Satelitski operater*

40

Proizvajalec transponderja VMS (ime)

41

Skupna dolžina plovila*

42

Širina plovila*

43

Ugrez*

44

Tonaža (izražena v BT)*

45

Moč glavnega motorja (v kW)*

46

Tip motorja

47

Oznaka

48

Serijska številka motorja*

III

RIBOLOVNA KATEGORIJA, ZA KATERO JE VLOŽEN ZAHTEVEK ZA DOVOLJENJE ZA RIBOLOV

49

Koda FAO vrste plovila*

50

Koda FAO vrste orodja*

53

Koda FAO ribolovnih območij*

54

Ribolovni razdelki – FAO ali obalna država*

55

Pristanišče(-a) iztovarjanja

56

Pristanišče(-a) pretovarjanja

57

Koda FAO ciljne vrste ali ribolovna kategorija (sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu)*

58

Zahtevano obdobje veljavnosti dovoljenja (datum začetka in konca)

59

Številka iz registra regionalne organizacije za upravljanje ribištva* (če je znana)

60

Datum vnosa v register regionalne organizacije za upravljanje ribištva* (če je znan)

61

Največje skupno število članov posadke*:

62

Iz [DRŽAVA PARTNERICA]:

63

Iz držav AKP:

64

Način shranjevanja/predelave rib na krovu*: sveže ribe/hlajenje/zamrzovanje/ribja moka/olje/filetiranje

65

Seznam podpornih plovil: ime/številka IMO/identifikacijska številka CFR

IV

ZAKUP

66

Plovilo obratuje na podlagi dogovora o zakupu*: Da/Ne

67

Vrsta dogovora o zakupu

68

Trajanje zakupa (datum začetka in konca)*

69

Ribolovne možnosti (v tonah), dodeljene zakupljenemu plovilu*

70

Tretja država, ki je zakupljenemu plovilu dodelila ribolovne možnosti*

Priloge (navedite dokumente): [Sprememba 74]

Priloga 2

Seznam informacij, ki jih je treba predložiti za podporno plovilo, ki pomaga ribiškemu plovilu iz Priloge 1

* Obvezna polja (točke 22 do 25 in 28 do 33 se za podporno plovilo, ki pluje pod zastavo Unije, ne smejo izpolniti, če je mogoče informacije samodejno pridobiti iz registra flote Unije z uporabo identifikacijske številke CFR).

I

UPRAVLJAVEC PODPORNEGA PLOVILA

1

Ime gospodarskega subjekta*

2

E-naslov*

3

Naslov

4

Telefaks

5

Davčna številka (SIRET, NIF …)*

6

Telefon

7

Ime zastopnika (v skladu z določbami protokola)*

8

E-naslov*

9

Naslov

10

Telefaks

11

Telefon

12

Ime združenja ali zastopnika, ki zastopa gospodarski subjekt*

13

E-naslov*

14

Naslov

15

Telefaks

16

Telefon

17

Ime(-na) kapitana(-ov)*

18

E-naslov*

19

Državljanstvo*

20

Telefaks

21

Telefon

II

IDENTIFIKACIJA PODPORNEGA PLOVILA, TEHNIČNE LASTNOSTI IN OPREMA

22

Ime plovila*

23

Država zastave*

24

Datum, od katerega plovilo pluje pod to zastavo*

25

Zunanja oznaka*

26

Številka IMO (UVI)*

27

Identifikacijska številka CFR (za plovila Unije, če je znana)*

28

Mednarodni radijski klicni znak (IRCS)*

29

Radijska klicna frekvenca*

30

Številka satelitskega telefona

31

Številka MMSI*

32

Leto in kraj izgradnje

33

Prejšnja država zastave in datum, od katerega je plovilo plulo pod njeno zastavo (če je primerno)*

34

Material ladijskega trupa: jeklo/les/poliester/drugo

35

Transponder VMS

36

Model

37

Serijska številka

38

Različica programske opreme

39

Satelitski operater

40

Proizvajalec transponderja VMS (ime)

41

Skupna dolžina plovila

42

Širina plovila

43

Ugrez

44

Tonaža (izražena v BT)

45

Moč glavnega motorja (v kW)

47

Tip motorja

48

Oznaka

49

Serijska številka motorja

III

INFORMACIJE O PODPRTIH RIBOLOVNIH DEJAVNOSTIH

50

Koda FAO ribolovnih območij

51

Ribolovni razdelki – FAO

52

Koda FAO ciljne vrste

53

Številka iz registra regionalne organizacije za upravljanje ribištva*

54

Datum vnosa v register regionalne organizacije za upravljanje ribištva*

Priloge (navedite dokumente): [Sprememba 75]

Priloga

Seznam informacij, ki jih je treba predložiti za izdajo dovoljenja za ribolov

* obvezna polja (točke 22 do 25 in 28 do 48 se ne smejo izpolniti, če je možno informacije samodejno pridobiti iz registra flote Unije z uporabo identifikacijske številke CFR ali številke IMO)

I

VLAGATELJ

1

Identifikacijska oznaka plovila (številka IMO, številka CFR itd.)

2

Ime plovila

3

Ime gospodarskega subjekta*

4

E-naslov*

5

Naslov

6

Telefaks

7

Davčna številka (SIRET, NIF …)*

8

Telefon

9

Ime lastnika

10

E-naslov*

11

Naslov

12

Telefaks

13

Telefon

14

Ime združenja ali zastopnika, ki zastopa gospodarski subjekt*

15

E-naslov*

16

Naslov

17

Telefaks

18

Telefon

19

Ime(-na) kapitana(-ov)*

20

E-naslov*

21

Državljanstvo*

22

Telefaks

23

Telefon

II

RIBOLOVNA KATEGORIJA, ZA KATERO JE VLOŽEN ZAHTEVEK ZA DOVOLJENJE ZA RIBOLOV

 

Vrsta dovoljenja (sporazum o ribolovu, neposredno dovoljenje, regionalna organizacija za upravljanje ribištva, odprto morje, zakup, podporno plovilo)

24

Koda FAO vrste plovila*

25

Koda FAO vrste orodja*

26

Koda FAO ribolovnih območij*

27

Koda FAO ciljne vrste ali ribolovna kategorija (sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu)*

28

Zahtevano obdobje veljavnosti dovoljenja (datum začetka in konca)

29

Številka iz registra regionalne organizacije za upravljanje ribištva* (če je znana)

30

Seznam podpornih plovil: ime/številka IMO/identifikacijska številka CFR

III

ZAKUP

31

Plovilo obratuje na podlagi dogovora o zakupu*: Da/Ne

32

Vrsta dogovora o zakupu

33

Trajanje zakupa (datum začetka in konca)*

34

Ribolovne možnosti (v tonah), dodeljene zakupljenemu plovilu*

35

Tretja država, ki je zakupljenemu plovilu dodelila ribolovne možnosti*

[Sprememba 76]

(1)UL C 303, 19.8.2016, str. 116.
(2)UL C , , str. .
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2017 in odločitev Sveta z dne …
(4)Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).
(5)Sklep Sveta 98/392/ES z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 in Sporazuma o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 s strani Evropske skupnosti (UL L 179, 23.6.1998, str. 1).
(6)Sklep Sveta 98/414/ES z dne 8. junija 1998 o ratifikaciji, s strani Evropske skupnosti, Sporazuma o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (UL L 189, 3.7.1998, str. 14).
(7)Sklep Sveta 96/428/ES z dne 25. junija 1996 o sprejetju, s strani Skupnosti, Sporazuma o pospeševanju upoštevanja mednarodnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje s strani ribiških plovil na odprtem morju (UL L 177, 16.7.1996, str. 24).
(8)Resolucija Generalne skupščine Združenih narodov A/Res/66/288 z dne 27. julija 2012 o izidu konference Rio +20 z naslovom „Prihodnost, ki jo hočemo“.
(9)Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
(10)Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).
(11)Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
(12)Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).
(13)Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).
(14) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(15)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(16)Uredba (EU) št. 1026/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih ukrepih za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova (UL L 316, 14.11.2012, str. 34).
(17)Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).
(18) Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov