Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2510(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0120/2017

Forhandlinger :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0017

Vedtagne tekster
PDF 176kWORD 49k
Torsdag den 2. februar 2017 - Bruxelles
Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon
P8_TA(2017)0017RC-B8-0120/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2017 om krisen med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til erklæringerne fra EU-delegationen til DRC om menneskerettighedssituationen i landet,

–  der henviser til de politiske aftaler, der blev indgået i DRC den 18. oktober 2016 og den 31. december 2016,

–  der henviser til erklæringen af 18. december 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om, at det ikke lykkedes at nå frem til en aftale i DRC,

–  der henviser til erklæringen af 23. november 2016 fra talsmanden for NF/HR om den aktuelle politiske indsats i DRC,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 og 17. oktober 2016 om DRC,

–  der henviser til EU's lokale erklæringer af 2. august 2016 og 24. august 2016 om valgprocessen i DRC efter iværksættelsen af den nationale dialog der,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om DRC, navnlig resolution 2293 (2016) om fornyelse af sanktionsordningen for DRC og mandatet for Ekspertgruppen og 2277 (2016), der fornyede mandatet for FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelser af 15. juli 2016 og 21. september 2016 om situationen i DRC,

–  der henviser til årsberetningen af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i DRC,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 9. marts 2016 om FN's stabiliseringsmission i DRC og gennemførelsen af rammen for fred, sikkerhed og samarbejde for DRC og regionen,

–  der henviser til de fælles pressemeddelelser af 16. februar 2016 og af 5. juni 2016 fra Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande om behovet for en inkluderende politisk dialog i DRC og deres tilsagn om at støtte congolesiske aktører i deres bestræbelser på at konsolidere demokratiet i landet,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for DRC og regionen, der blev undertegnet i Addis Abeba i februar 2013,

–  der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission,

–  der henviser til den fælles erklæring af 24. september 2016 fra NF/HR og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, efter meddelelsen fra Den Gabonesiske Republiks forfatningsdomstol om det officielle resultat af præsidentvalget,

–  der henviser til erklæringen af 11. september 2016 fra talsmanden for NF/HR om Gabon,

–  der henviser til den pressemeddelelse, der blev offentliggjort af Den Afrikanske Union den 1. september 2016, med en fordømmelse af volden i forbindelse med konflikten efter valget i Gabon og en opfordring til at finde en fredelig løsning på denne konflikt,

–  der henviser til EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2014, som blev vedtaget af Rådet den 22. juni 2015,

–  der henviser til den 11. Europæiske Udviklingsfonds nationale vejledende program for 2014-2020, der prioriterer styrkelse af demokrati, god regeringsførelse og retsstaten,

–  der henviser til de beslutninger, der blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU den 18. maj 2011 om fremtidige udfordringer for demokratiet og overholdelse af den forfatningsmæssige orden i AVS- og EU-lande, og den 27. november 2013 om overholdelse af retsstatsprincippet og et upartisk og uafhængigt retsvæsens rolle,

–  der henviser til det aftalememorandum, der blev undertegnet mellem Republikken Gabon og Den Europæiske Union vedrørende EU's valgobservationsmission,

–  der henviser til den congolesiske og den gabonesiske forfatning,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions erklæring fra 2002 om principperne for demokratiske valg i Afrika,

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettighederne,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at retsstatsprincippet, ansvarlighed, respekt for menneskerettighederne og frie og retfærdige valg er afgørende elementer i et velfungerende demokrati; der henviser til, at disse elementer er under pres i nogle lande i Afrika syd for Sahara, navnlig DRC og Gabon, hvilket har kastet disse lande ud i lange perioder med politisk ustabilitet og vold;

B.  der henviser til, at Ali Bongo, den afgående gabonesiske præsident, der har været ved magten siden faderen Omar Bongos død i 2009, for nylig blev erklæret for vinder af præsidentvalget i 2016; der henviser til, at internationale observatører, og navnlig EU's valgobservationsmission, konstaterede klare uregelmæssigheder i indsamlingen af resultaterne;

C.  der henviser til, at Jean Ping, hans hovedmodstander, omgående rejste tvivl om og fordømte dette resultat; der henviser til, at der blev indgivet en klage med påstand om uregelmæssigheder i forbindelse med valget og med krav om fornyet optælling til den gabonesiske forfatningsdomstol, der i sidste ende bekræftede resultatet; der henviser til, at behandlingen af klagen ikke har udryddet al den skepsis, som omgiver resultatet af præsidentvalget;

D.  der henviser til, at den congolesiske præsident Joseph Kabila, der har været ved magten siden 2001, har forsinket valget og er blevet ved magten efter udløbet af hans forfatningsmæssige mandat; der henviser til, at dette har medført hidtil usete politiske spændinger, uro og vold i hele landet;

E.  der henviser til, at volden eskalerede efter udløbet af præsident Kabilas mandat, hvilket førte til, at mindst 40 mennesker døde i sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker; der henviser til, at 107 personer ifølge FN er blevet såret eller mishandlet, og at der har været mindst 460 anholdelser;

F.  der henviser til, at der den 18. oktober 2016 blev undertegnet en aftale mellem præsident Kabila og en del af oppositionen om at udsætte præsidentvalget til april 2018; der henviser til, at parterne bag aftalen af 18. oktober 2016 efter måneders forhandlinger indgik en samlet og inkluderende politisk aftale den 31. december 2016; der henviser til, at denne aftale indeholder bestemmelser om den første fredelige magtoverdragelse i landet siden 1960, indsættelsen af en overgangsregering for national enhed, afholdelsen af valg inden udgangen af 2017 og præsident Kabilas tilbagetræden;

G.  der henviser til, at der i begge lande udbrød gadedemonstrationer, som blev slået ned med vold, hvilket førte til en række dødsfald; der henviser til, at myndighederne har slået hårdt ned på medlemmer af oppositionen og af civilsamfundet, som er imod de siddende magthavere; der henviser til, at menneskerettighedsgrupper løbende rapporterer om forværringen af situationen med hensyn til menneskerettigheder og ytrings- og forsamlingsfrihed, herunder overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser samt politisk motiverede retssager;

H.  der henviser til, at der er sket en alvorlig forringelse af mediefriheden, som begrænses af konstante trusler mod og angreb på journalister; der henviser til, at medier og radiostationer er blevet lukket af myndighederne, og at der er indført restriktioner på internettet og de sociale netværk;

I.  der henviser til, at et af kendetegnene ved demokratier er respekt for forfatningen, som udgør grundlaget for staten, institutionerne og retsstatsprincippet; der henviser til, at fredelige, frie og retfærdige valg i disse lande i høj grad ville have bidraget til at tackle den udfordring, det er at opnå demokratiske fremskridt og magtskifte i den centralafrikanske region;

J.  der henviser til, at den 11. Europæiske Udviklingsfonds nationale vejledende program for 2014-2020 prioriterer styrkelse af demokrati, god regeringsførelse og retsstatsforhold; der henviser til, at både EU og de afrikanske partnere har en stærk fælles interesse i fortsat udvikling af demokratiet og etablering af velfungerende konstitutionalisme;

1.  beklager tabet af menneskeliv under demonstrationerne i løbet af de seneste måneder i begge lande og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes pårørende og med befolkningen i DRC og Gabon;

2.  er dybt bekymret over den stadig mere ustabile situation i begge lande; opfordrer indtrængende myndighederne, og frem for alt præsidenterne, til at holde sig til deres internationale forpligtelser, til at sikre menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og til at udøve deres regeringshverv med den største respekt for retsstatsprincippet;

3.  fordømmer kraftigt alle de voldshandlinger, der er blevet begået i Gabon og DRC, menneskerettighedskrænkelserne, de vilkårlige anholdelser og ulovlige tilbageholdelser, den politiske intimidering af civilsamfundet og medlemmer af oppositionen samt krænkelserne af pressefriheden og ytringsfriheden i forbindelse med præsidentvalgene; kræver, at alle restriktioner på medierne ophæves, og at alle politiske fanger løslades;

Gabon

4.  mener, at det officielle resultat af præsidentvalget er uigennemsigtigt og yderst tvivlsomt, hvilket bevirker, at der kan sættes spørgsmålstegn ved præsident Bongos legitimitet; beklager dybt, at den klageprocedure, der førte til, at Ali Bongo blev udråbt til vinder af valget, foregik på en uigennemsigtig måde, og at forfatningsdomstolen ikke tog behørigt hensyn til de konstaterede uregelmæssigheder i nogle provinser, navnlig i Haut-Ogooué, som på feudallignende vis kontrolleres af Ali Bongo; beklager, at forfatningsdomstolen afviste at omtælle stemmerne og sammenligne resultaterne, før stemmesedlerne blev tilintetgjort;

5.  er dybt bekymret over den politiske krise i Gabon og den vold mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker, der har bredt sig efter bekendtgørelsen af præsidentvalget i 2016;

6.  fordømmer på det kraftigste intimideringen af og truslerne mod medlemmer af EU's valgobservationsmission og angrebene på dens neutralitet og åbenhed; beklager dybt, at EU's valgobservationsmission på trods af det aftalememorandum, der er undertegnet med den gabonesiske regering, kun fik begrænset adgang til den centraliserede stemmeoptælling i de lokale valgkommissioner og i den nationale valgkommissions (CENAP's) hovedkvarter, og at dette forhindrede EU's valgobservatører i at kontrollere centrale dele af præsidentvalgsprocessen;

7.  noterer sig den planlagte iværksættelse af en national dialog på forslag af Ali Bongo; udtrykker forbehold med hensyn til troværdigheden og relevansen af en sådan proces; påpeger, at den førende repræsentant for oppositionen, Jean Ping, nægter at deltage og har iværksat og afsluttet sin egen nationale dialog;

8.  opfordrer indtrængende Gabons regering til at gennemføre en omfattende og hurtig reform af valgsystemet, idet der tages højde for henstillingerne fra EU's valgobservationsmission, med henblik på at forbedre det og gøre det fuldstændigt gennemsigtigt og troværdigt; understreger, at de gabonesiske myndigheder skal garantere et fuldt og oprigtigt samarbejde med alle relevante nationale og internationale aktører for at sikre, at det næste parlamentsvalg er fuldstændigt gennemsigtigt og retfærdigt og finder sted under frie, demokratiske, inkluderende og fredelige forhold;

9.  opfordrer til, at der foretages en uafhængig og objektiv undersøgelse af volden i forbindelse med valgene og påstandene om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og understreger, at det er nødvendigt at sørge for, at alle, der menes at være ansvarlige, bliver retsforfulgt; opfordrer endvidere EU til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union at fortsætte med nøje at overvåge den generelle situation i Gabon og til at indberette alle tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; bemærker anmodningerne til Den Internationale Straffedomstol (ICC) om en foreløbig undersøgelse af de voldelige begivenheder efter valget;

10.  opfordrer indtrængende Rådet til at iværksætte en høringsproces i henhold til artikel 96 i Cotonouaftalen, så snart der ikke sker fremskridt med den intensiverede politiske dialog; opfordrer Rådet til at overveje at indføre målrettede sanktioner mod dem, der er ansvarlige for voldshandlingerne og krænkelserne af menneskerettighederne efter valget og for at underminere den demokratiske proces i landet, hvis der ikke kan opnås enighed inden for høringsprocessen;

Den Demokratiske Republik Congo

11.  beklager, at den congolesiske regering har undladt at afholde præsidentvalget inden for den forfatningsmæssige frist; gentager sin opfordring til, at der tages alle nødvendige skridt til at skabe gunstige rammer for, at der kan afholdes et frit, retfærdigt og troværdigt valg senest i december 2017 i fuld overensstemmelse med den congolesiske forfatning og det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse;

12.  opfordrer alle politiske aktører til at indlede en fredelig og konstruktiv dialog, at forhindre enhver uddybelse af den aktuelle politiske krise og at afstå fra yderligere voldshandlinger og provokationer;

13.  bifalder den indsats, som Den Nationale Konference af Biskopper (CENCO) har gjort for at skabe en bredere konsensus om en politisk overgang; noterer sig den aftale, der blev indgået i slutningen af december 2016, om at afvise en tredje mandatperiode til præsident Kabila og kræve, at valget skal finde sted inden udgangen af 2017; minder alle parter om, at de er forpligtede af denne aftale, og tilskynder dem derfor til at anvende den i alle dens enkeltheder og snarest muligt fastlægge en konkret tidsplan for det kommende valg; minder dem om, at meget står på spil, hvis de ikke formår at nå frem til et vellykket resultat;

14.  opfordrer indtrængende den congolesiske regering til straks at tage fat på de åbne spørgsmål i forbindelse med tidsplanen for afholdelse af valget, dets budget og ajourføringen af valglisten med henblik på at sikre et frit, retfærdigt og gennemsigtigt valg; minder om, at Den Uafhængige Nationale Valgkommission bør være en upartisk og inkluderende institution med tilstrækkelige ressourcer til at muliggøre en vidtspændende og gennemsigtig proces;

15.  opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at støtte aftalens gennemførelse og afholdelsen af valgprocessen; opfordrer desuden alle internationale aktører til at yde storstilet politisk, økonomisk, teknisk og logistisk støtte til DRC, i det omfang det er nødvendigt, for at valget kan finde sted senest i december 2017; opfordrer til åbenhed omkring al økonomisk støtte fra Den Europæiske Union og dens medlemsstater til det congolesiske valg;

16.  opfordrer til, at der foretages en fuldstændig, grundig og gennemsigtig undersøgelse af de påståede menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted under demonstrationerne, med henblik på at finde frem til de ansvarlige og drage dem til ansvar;

17.  glæder sig over vedtagelsen af EU's målrettede sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, mod de ansvarlige for de voldelige overgreb og for undergravning af den demokratiske proces i Den Demokratiske Republik Congo; opfordrer Rådet til at overveje at udvide disse restriktive foranstaltninger i tilfælde af yderligere vold, hvilket Cotonouaftalen giver mulighed for;

o
o   o

18.  opfordrer FN's Menneskerettighedsråd til at undersøge de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der har fundet sted i begge lande for nylig;

19.  opfordrer de congolesiske og gabonesiske myndigheder til at ratificere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse hurtigst muligt;

20.  opfordrer EU-delegationen til at benytte alle passende redskaber og instrumenter til at støtte menneskerettighedsforkæmpere og prodemokratiske bevægelser og til at føre en øget politisk dialog med myndighederne som fastsat i Cotonouaftalens artikel 8;

21.  opfordrer endvidere EU- og AVS-landene til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union fortsat at overvåge den generelle situation i begge lande nøje;

22.  understreger, at situationen i Gabon og i Den Demokratiske Republik Congo udgør en alvorlig trussel mod stabiliteten i den centralafrikanske region som helhed; gentager sin støtte til Den Afrikanske Union i dens afgørende rolle med at forebygge en politisk krise i regionen og yderligere destabilisering af De Store Søers Område;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i hhv. Den Demokratiske Republik Congo og Gabon, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik