Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2510(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0120/2017

Arutelud :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0017

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 54k
Neljapäev, 2. veebruar 2017 - Brüssel Lõplik väljaanne
Õigusriigi kriis Kongo Demoraatlikus Vabariigis ja Gabonis
P8_TA(2017)0017RC-B8-0120/2017

Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2017. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse Kongo DV-sse nimetatud ELi esinduse avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis,

–  võttes arvesse Kongo DV-s 18. oktoobril ja 31. detsembril 2016 saavutatud poliitilisi kokkuleppeid,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 18. detsembri 2016. aasta avaldust suutmatuse kohta saavutada Kongo DVs kokkulepe,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 23. novembri 2016. aasta avaldust praegu Kongo DVs tehtavate poliitiliste pingutuste kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 23. mai 2016. aasta ja 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse ELi 2. augusti 2016. aasta ja 24. augusti 2016. aasta kohapealseid avaldusi riigisisese dialoogi algatamisele järgnenud valimisprotsessi kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eriti resolutsioone 2293 (2016) Kongo DV sanktsioonide uuendamise ja eksperdirühma mandaadi kohta ning 2277 (2016), millega uuendati ÜRO Kongo Demokraatliku Vabariigi stabiliseerimise missiooni (MONUSCO) mandaati,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. juuli 2016. aasta ja 21. septembri 2016. aasta pressiteateid olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juulil 2015. aastal avaldatud aastaaruannet inimõiguste olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 9. märtsi 2016. aasta aruandeid ÜRO stabiliseerimismissiooni kohta Kongo DV-s ning Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitleva raamkokkuleppe rakendamise kohta,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu, ÜRO, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 16. veebruari 2016. aasta ja 5. juuni 2016. aasta ühiseid pressiteateid kaasava poliitilise dialoogi vajalikkuse kohta Kongo DVs ning nende võetud kohustuse kohta toetada Kongo osapooli nende püüdlustes tugevdada riigis demokraatiat,

–  võttes arvesse Addis Abebas 2013. aasta veebruaris allkirjastatud Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitlevat raamkokkulepet,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni 2016. aasta lõpparuannet,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica 24. septembri 2016. aasta ühisavaldust pärast Gaboni konstitutsioonikohtu teadet presidendivalimiste ametlike tulemuste kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 11. septembri 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 1. septembri 2016. aasta pressiteadet, milles mõisteti hukka valimistejärgne vägivaldne konflikt Gabonis ja nõuti selle rahumeelset lahendamist,

–  võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2014. aastal, mille Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu 22. juunil 2015,

–  võttes arvesse 11. Euroopa Arengufondi riiklikku soovituskava 2014–2020, milles peetakse esmatähtsaks demokraatia, valitsemise ja õigusriigi põhimõtte tugevdamist,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 18. mai 2011. aasta resolutsiooni demokraatia tuleviku osas esinevate probleemide ning AKV riikide ja ELi liikmesriikide põhiseadusliku korra austamise kohta ning 27. novembri 2013. aasta resolutsiooni õigusriigi põhimõtete järgimise ja erapooletu ja sõltumatu kohtusüsteemi tähtsuse kohta,

–  võttes arvesse Gaboni Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit ELi valimisvaatlusmissiooni kohta,

–  võttes arvesse Kongo DV ja Gaboni põhiseadusi,

–  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastuvõetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu deklaratsiooni demokraatlike valimiste korraldamise põhimõtete kohta Aafrikas (2002),

–  võttes arvesse ÜRO rahvusvahelist inimõiguste hartat,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et õigusriigi põhimõte, aruandekohustus, inimõiguste austamine ning vabad ja õiglased valimised on iga toimiva demokraatia olemuslikud elemendid; arvestades, et mõnedes Sahara-taguse Aafrika riikides, sealhulgas Kongo DVs ja Gabonis, on need elemendid ohus, mistõttu need riigid langevad pikaajalisse poliitilise ebastabiilsuse ja vägivalla perioodi;

B.  arvestades, et hiljuti kuulutati Gaboni ametist lahkuv president Ali Bongo, kes on olnud võimul alates oma isa Omar Bongo surmast 2009. aastal, 2016. aasta presidendivalimiste võitjaks; arvestades, et rahvusvahelised vaatlejad, eriti ELi valimisvaatlusmissioonist, tuvastasid tulemuste kokkuvõtmisel selgeid kõrvalekaldumisi;

C.  arvestades, et Jean Ping, tema peamine vastane, vaidlustas selle tulemuse kohe ja mõistis selle hukka; arvestades, et konstitutsioonikohtule esitati apellatsioonkaebus valimiseeskirjade väidetavate rikkumiste kohta koos nõudmisega hääled uuesti üle lugeda, kuid konstitutsioonikohus kuulutas tulemused lõpuks õigeks; arvestades, et apellatsioonkaebuse arutamine ei ole siiski hajutanud kõiki presidendivalimiste tulemusega seotud kahtlusi;

D.  arvestades, et 2001. aastast saadik võimul olnud Kongo DV president Joseph Kabila on valimised edasi lükanud ja põhiseadusega ette nähtud tähtajast kauemaks võimule jäänud; arvestades, et see on tekitanud kogu riigis enneolematuid poliitilisi pingeid, rahutusi ja vägivalda;

E.  arvestades, et pärast president Kabila ametiaja lõppemist sagenes vägivald veelgi, põhjustades meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahelistes kokkupõrgetes vähemalt 40 inimese surma; arvestades, et ÜRO andmetel vigastati ja kannatas väärkohtlemise all 107 inimest ning vahistati vähemalt 460 inimest;

F.  arvestades, et 18. oktoobril 2016. aastal allkirjastasid president Kabila ja üks osa opositsioonist kokkuleppe lükata presidendivalimised edasi kuni 2018. aasta aprillikuuni; arvestades, et pärast kuid kestnud läbirääkimisi saavutasid 18. oktoobri 2016. aasta kokkuleppe osalised 31. detsembril 2016. aastal üldise ja kaasava poliitilise kokkuleppe; arvestades, et selles kokkuleppes nähakse ette esimene võimu rahumeelne üleandmine riigis alates 1960. aastast, rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsuse moodustamine, valimiste korraldamine enne 2017. aasta lõppu ja president Kabila ametist lahkumine;

G.  arvestades, et mõlemas riigis puhkesid tänavarahutused, mille vägivaldsel mahasurumisel said mitmed inimesed surma; arvestades, et ametivõimud on represseerinud võimulolijate vastaseid opositsiooni ja kodanikuühiskonna liikmeid; arvestades, et inimõiguslaste rühmadelt tuleb pidevalt teateid olukorra halvenemisest seoses inimõiguste ning sõna- ja kogunemisvabadusega, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamisest rahumeelsete meeleavaldajate vastu, inimeste meelevaldsest vahistamisest ja kinnipidamisest ning poliitiliselt ajendatud kohtuasjadest;

H.  arvestades, et tõsiselt on halvenenud olukord seoses ajakirjandusvabadusega, mida piirab pidev ajakirjanike ähvardamine ja ründamine; arvestades, et võimud on sulgenud meediakanaleid ja raadiojaamu ning internetile ja sotsiaalvõrgustikele on kehtestatud piirangud;

I.  arvestades, et demokraatiat iseloomustab riigi aluseks oleva põhiseaduse, institutsioonide ja õigusriigi põhimõtte austamine; arvestades, et rahumeelsete, vabade ja ausate valimiste läbiviimine nendes riikides oleks aidanud suuresti kaasa demokraatia arengule ja võimuvahetusega seotud probleemide lahendamisele Kesk‑Aafrika piirkonnas;

J.  arvestades, et 11. Euroopa Arengufondi riiklikus soovituskavas 2014–2020 peetakse esmatähtsaks demokraatia, valitsemise ja õigusriigi põhimõtte tugevdamist; arvestades, et nii EL kui ka tema Aafrika partnerid on ühiselt väga huvitatud demokraatia edasisest arendamisest ja õigesti toimiva põhiseadusliku korra kehtestamisest;

1.  peab kahetsusväärseks, et viimastel kuudel mõlemas riigis toimunud meeleavaldused on nõudnud inimohvreid, ning avaldab sügavat kaastunnet ohvrite peredele ning Kongo DV ja Gaboni rahvale;

2.  on sügavalt mures üha ebastabiilsemaks muutuva olukorra pärast mõlemas riigis; nõuab tungivalt, et ametivõimud ja eelkõige presidendid peaksid kinni oma rahvusvahelistest kohustustest, tagaksid inimõigused ja põhivabadused ning valitsemisel järgiksid rangelt õigusriigi põhimõtet;

3.  mõistab otsustavalt hukka kõik Gabonis ja Kongo DVs toime pandud vägivallateod, inimõiguste rikkumised, meelevaldsed vahistamised ja ebaseaduslikud kinnipidamised, kodanikuühiskonna ja opositsiooniliikmete poliitilise hirmutamise ning presidendivalimistega seotud ajakirjandus– ja sõnavabaduse rikkumised; nõuab kõigi meediale kehtestatud piirangute tühistamist ja kõigi poliitilistel põhjustel vahistatud isikute vabastamist;

Gabon

4.  on seisukohal, et presidendivalimiste ametlikud tulemused ei ole läbipaistvad ja on väga küsitavad, mis seab kahtluse alla president Bongo legitiimsuse; taunib asjaolu, et apellatsioonimenetlus, mille tulemusena Ali Bongo valimiste võitjaks kuulutati, toimus läbipaistmatul viisil ning et konstitutsioonikohus ei võtnud nõuetekohaselt arvesse mõnes provintsis, eriti Ali Bongot traditsiooniliselt toetavas Ülem-Ogooués tuvastatud õigusnormide rikkumisi; kahetseb asjaolu, et konstitutsioonikohus keeldus enne hääletussedelite hävitamist hääli üle lugemast ja sedeleid võrdlemast;

5.  tunneb tõsist muret Gabonis valitseva poliitilise kriisi ning 2016. aasta presidendivalimiste tulemuste väljakuulutamise järel meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel puhkenud vägivalla pärast;

6.  mõistab teravalt hukka Euroopa Liidu valmisvaatlusmissiooni liikmete hirmutamise ja ähvardamise ning missiooni erapooletust ja läbipaistvust kahtluse alla seadvad rünnakud; peab sügavalt kahetsusväärseks asjaolu, et Gaboni valitsusega sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumist hoolimata anti ELi valimisvaatlusmissioonile üksnes piiratud juurdepääs tsentraliseeritud häältelugemistele kohalikes valimiskomisjonides ja riikliku valimiskomisjoni (CENAP) peakorteris ning et see ei võimaldanud ELi valimisvaatlusmissioonil kontrollida presidendivalimiste protsessi keskseid etappe;

7.  võtab teadmiseks rahvusliku dialoogi kavandatava käivitamise vastavalt Ali Bongo ettepanekule; väljendab kahtlusi selliste protsesside usaldusväärsuse ja asjakohasuse suhtes; juhib tähelepanu asjaolule, et opositsiooni juhtisik Jean Ping keeldub selles osalemast ja on käivitanud ning viinud lõpule omaenda rahvusliku dialoogi;

8.  nõuab tungivalt, et Gaboni valitsus viiks ELi valimisvaatlusmissiooni soovitusi arvestades läbi valimisraamistiku kiire ja põhjaliku reformi, et seda edasi arendada ning muuta see täiesti läbipaistvaks ja usaldusväärseks; rõhutab, et Gaboni ametivõimud peavad tagama täieliku ja siira koostöö kõigi asjaomaste siseriiklike ja rahvusvaheliste sidusrühmadega, et tagada järgmiste parlamendivalimiste täielik ausus ja läbipaistvus ning nende toimumine vabas, demokraatlikus, kaasavas ja rahumeelses keskkonnas;

9.  nõuab, et sõltumatult ja objektiivselt uuritaks valimistega seotud vägivallajuhtumeid ja väidetavaid tõsiseid inimõiguste ja põhivabaduste rikkumisi, ning rõhutab vajadust tagada kõigi selliste tegude eest vastutajate vastutuselevõtmine; nõuab lisaks, et EL jätkaks koostöös ÜRO ja Aafrika Liiduga hoolikalt üldise olukorra jälgimist Gabonis ja annaks teada kõigist inimõiguste ja põhivabaduste rikkumise juhtumitest; võtab teadmiseks taotlused algatada Rahvusvahelises Kriminaalkohtus esialgne uurimine seoses valimistejärgse vägivallaga;

10.  nõuab tungivalt, et nõukogu alustaks Cotonou lepingu artikli 96 kohast konsultatsiooniprotsessi kohe, kui tõhustatud poliitiline dialoog ei anna tulemusi; palub nõukogul, juhul kui konsultatsioonide käigus kokkuleppele ei jõuta, kaaluda sihipäraste sanktsioonide kehtestamist valimistejärgse vägivalla ja inimõiguste rikkumiste ning riigis toimuvate demokraatlike protsesside õõnestamise eest vastutavate isikute suhtes;

Kongo Demokraatlik Vabariik

11.  taunib Kongo DV valitsuse suutmatust korraldada presidendivalimisi põhiseaduses ette nähtud aja jooksul; kordab oma üleskutset võtta kõik vajalikud meetmed, et luua soodne keskkond vabade, õiglaste ja usaldusväärsete valimiste korraldamiseks hiljemalt 2017. aasta detsembris, täies kooskõlas Kongo DV põhiseaduse ning demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartaga;

12.  nõuab tungivalt, et kõik poliitikas osalejad alustaksid rahumeelset ja konstruktiivset dialoogi ning hoiduksid praeguse poliitilise kriisi süvendamisest ning edasisest vägivallast ja provokatsioonidest;

13.  väljendab heameelt katoliku piiskoppide rahvuskonverentsi (CENCO) tegevuse üle poliitiliseks üleminekuks laialdasema konsensuse loomisel; võtab teadmiseks 2016. aasta detsembri lõpus saavutatud kokkuleppe, millega keelatakse president Kabilal kolmandaks ametiajaks kandideerida ja nõutakse valimiste korraldamist enne 2017. aasta lõppu; tuletab kõigile osapooltele meelde kohustust järgida seda kokkulepet ning ergutab neid seepärast kohaldama selle kõiki osasid ning koostama võimalikult kiiresti järgmiste valimiste konkreetse ajakava; tuletab neile meelde, et kaotada on väga palju, kui nad positiivset tulemust saavutada ei suuda;

14.  nõuab tungivalt, et Kongo DV valitsus koheselt tegeleks veel lahendamata küsimustega seoses valimiste ajakava määramise ning valimiste eelarve ja valimisnimekirjade ajakohastamisega, nii et saaks korraldada vabad, ausad ja läbipaistvad valimised; tuletab meelde, et riiklik sõltumatu keskvalimiskomisjon peaks olema erapooletu ja kaasav institutsioon, millel on piisavad vahendid laiaulatusliku ja läbipaistva protsessi võimaldamiseks;

15.  nõuab, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid toetaksid kokkuleppe täitmist ja valimiste korraldamist; ning palub kõigil rahvusvahelistel osalejatel anda vajaduse korral Kongo DV-le olulist poliitilist, rahalist, tehnilist ja logistilist abi, et valimised saaks 2017. aasta detsembris läbi viia; nõuab, et igasugune rahaline toetus, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid annavad Kongo DV valimiste heaks, peab olema läbipaistev;

16.  nõuab tungivalt protestide ajal väidetavalt toime pandud inimõiguste rikkumiste täielikku, põhjalikku ja läbipaistvat uurimist, et süüdlased välja selgitada ja vastutusele võtta;

17.  väljendab heameelt selle üle, et EL kehtestas Kongo DVs toimunud vägivaldsete repressioonide ja demokraatlike protsesside õõnestamise eest vastutavate isikute suhtes sihipärased sanktsioonid, k.a reisikeelud ja varade külmutamine; palub nõukogul kaaluda vägivalla jätkumise korral nende piiravate meetmete pikendamist vastavalt Cotonou lepingus sätestatule;

o
o   o

18.  kutsub ÜRO Inimõiguste Nõukogu üles neis kahes riigis viimasel ajal toime pandud raskeid inimõiguste rikkumisi uurima;

19.  kutsub Kongo DV ja Gaboni ametivõime üles ratifitseerima võimalikult kiiresti demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika harta;

20.  palub ELi delegatsioonil kasutada kõiki võimalikke vahendeid inimõiguslaste ja demokraatiat toetavate liikumiste abistamiseks ning pidada ametivõimudega tõhustatud poliitilist dialoogi, nagu on ette nähtud Cotonou lepingu artiklis 8;

21.  nõuab lisaks, et EL ja AKV riigid koostöös ÜRO ja Aafrika Liiduga jätkuvalt hoolikalt jälgiksid üldist olukorda mõlemas riigis;

22.  rõhutab, et olukord Gabonis ja Kongo DVs ohustab tõsiselt kogu Kesk-Aafrika piirkonna stabiilsust; kinnitab oma toetust Aafrika Liidule tema tähtsas töös poliitilise kriisi vältimiseks piirkonnas ja Ida-Aafrika järvede piirkonna igasuguse täiendava destabiliseerimise ärahoidmisel;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Kongo DV ja Gaboni presidentidele, peaministritele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika