Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2327(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0389/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0389/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 20
CRE 01/02/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.7
CRE 02/02/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0018

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 604kWORD 90k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή του Erasmus+
P8_TA(2017)0018A8-0389/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (2015/2327(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, με τίτλο: «Νεολαία σε κίνηση: ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης»(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης» (COM(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2011, για κριτήριο αναφοράς σχετικά με τη μαθησιακή κινητικότητα(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2012 σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης («Δήλωση του Παρισιού») που εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)» (COM(2015)0429),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) – Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της σχολικής επιτυχίας(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(16),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2016, σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την κριτική σκέψη μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2016, σχετικά με τη συμβολή του τομέα της νεολαίας στην ολοκληρωμένη και διατομεακή προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη » (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το Παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0389/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης και το κύριο εργαλείο για τη στήριξη δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού και έχει σαν στόχο να βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων και να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες κοινωνικές διασυνδέσεις· παρέχοντας κατά την περίοδο 2014-2020 τη δυνατότητα σπουδών, κατάρτισης και εθελοντικής εργασίας σε άλλη χώρα σε περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια Ευρωπαίους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιδείξει ευελιξία και έλαβε καινοτόμα μέτρα ειδικά για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως η πρόταση για τους πρόσφυγες, καθώς και για την προώθηση αξιών που διέπουν την ιδιότητα του πολίτη, στο πλαίσιο των κινήτρων που προσφέρει το Erasmus+ με στόχο τη διεξαγωγή περισσότερο ενεργού και συμμετοχικού διαπολιτισμικού διαλόγου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη εκπαιδευτική, κοινωνιακή, πολιτική και οικονομική σημασία του προγράμματος αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του προϋπολογισμού κατά 40 % για την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα, καθώς και στο ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, το οποίο έχει φθάσει περίπου το 100 % χάρη στον υψηλό αριθμό αιτήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμα όλα τα σχετικά δεδομένα για πλήρη ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της εφαρμογής, και, συνεπώς, είναι πολύ νωρίς για να διενεργηθεί ποιοτική αξιολόγηση του αντικτύπου του προγράμματος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου του Erasmus του 2014(18) δείχνουν πως όσοι έχουν σπουδάσει ή καταρτιστεί στο εξωτερικό έχουν διπλάσιες πιθανότητες να βρουν δουλειά σε σύγκριση με όσους δεν διαθέτουν παρόμοια εμπειρία, ότι το 85% των σπουδαστών Erasmus φοιτούν ή καταρτίζονται στο εξωτερικό για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους στο εξωτερικό, ότι το ποσοστό ανεργίας μεταξύ όσων φοίτησαν ή καταρτίστηκαν στο εξωτερικό είναι κατά 23% χαμηλότερο πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη αντικτύπου του Erasmus δείχνει επίσης πως το 64% των εργοδοτών (έναντι μόνο 37% το 2006) εκτιμούν ότι η διεθνής εμπειρία είναι σημαντικός παράγοντας πρόσληψης και ότι στους αποφοίτους με διεθνές υπόβαθρο ανατίθενται επαγγελματικά καθήκοντα υψηλότερης ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τρεις ασκουμένους Erasmus λαμβάνει προσφορά εργασίας από την επιχείρηση στην οποία έκανε πρακτική άσκηση και σχεδόν ένας στους δέκα ασκουμένους Erasmus με πρακτική άσκηση ίδρυσε δική του εταιρεία και ότι 3 στους 4 σχεδιάζουν ή έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν να κάνουν το ίδιο·

Κύρια συμπεράσματα

1.  επισημαίνει ότι το Erasmus+ είναι το εμβληματικό πρόγραμμα κινητικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ στο οποίο έχει διατεθεί χρηματοδοτική αύξηση κατά 40 % σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013, δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων και της υψηλής ζήτησης·

2.  σημειώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εθνικών οργανισμών αναμένει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·

3.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης, της αλληλεγγύης, της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, της ποιοτικής απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των νέων, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη διά βίου μάθηση, στην ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια και σε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, παρέχοντας στους Ευρωπαίους την ευκαιρία να αποκτήσουν εγκάρσια και μεταβιβάσιμα σύνολα δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω σπουδών, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό, και προσφέροντας στα άτομα την ευκαιρία να ζουν πιο ανεξάρτητα, να προσαρμόζονται ευκολότερα και να επιτυγχάνουν προσωπική ανάπτυξη·

4.  υπογραμμίζει ότι, αν και το συνολικό πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη προβολή συγκριτικά με το προηγούμενο, τα διάφορα τομεακά προγράμματα εξακολουθούν εντούτοις να μην προβάλλονται· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τομέων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος·

5.  τονίζει ότι θα πρέπει να επανεισαχθούν τα ειδικά τομεακά σχήματα, όπως τα «εργαστήρια Grundtvig» και οι «εθνικές πρωτοβουλίες νέων», που είναι ανοικτά σε άτυπες ομάδες, οι δε διεθνικές πρωτοβουλίες νέων να γίνουν πιο προσβάσιμες· προτείνει να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος με νέες επιλέξιμες δράσεις, με την καθιέρωση π.χ. εκτενών ανταλλαγών νέων που θα βασίζονται στη δομή της Ευρωπαϊκής Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) μεγάλης κλίμακας, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 (ΒΔ1)·

6.  τονίζει ότι το περί νεολαίας κεφάλαιο του προγράμματος είναι εκείνο που επηρεάζεται περισσότερο από το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών για το Erasmus+· σημειώνει ότι, επί του παρόντος, το 36% όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Erasmus+ αφορούν τον τομέα της νεολαίας, ενώ το ποσοστό των αιτήσεων σημείωσε αύξηση της τάξης του 60 % μεταξύ του 2014 και του 2016·

7.  αναγνωρίζει τη σημασία του διαρθρωμένου διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία, μια συμμετοχική διαδικασία που παρέχει σε νέους και σε οργανώσεις νεολαίας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία και να την επηρεάζουν, και επικροτεί τη στήριξη που το πρόγραμμα παρέχει στη διαδικασία υποστηρίζοντας τις εθνικές ομάδες εργασίας και τα έργα της βασικής δράσης 3 (ΒΔ3) για τον διαρθρωμένο διάλογο· διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία αποτελεί για τους νέους ένα πρόγραμμα εντατικής μάθησης και απόκτησης πείρας και απαιτεί ρυθμιστικό πλαίσιο υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι η πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται κατά προτεραιότητα στην κοινωνία των πολιτών·

8.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με αναφορές ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, ενώ τα πρώτα δυόμισι έτη εφαρμογής του προγράμματος υπήρξαν δύσκολα και απαιτητικά, έχουν γίνει βελτιώσεις έκτοτε, όμως οι απλοποιήσεις που εισήχθησαν μέσω της τακτικής της «ενιαίας αντιμετώπισης» είχαν σε πολλές περιπτώσεις αντίθετο αποτέλεσμα· θεωρεί ότι η μείωση των γραφειοκρατικών φραγμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερα και πιο προσβάσιμα προγράμματα· ζητεί συνεπώς να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας σε όλο τον κύκλο των έργων, και τη διαμόρφωση των δαπανών με τον κατάλληλο τρόπο και σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό ή το είδος του έργου· προτρέπει ταυτόχρονα την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στο πρόγραμμα· θεωρεί λυπηρό το ότι, λόγω του υψηλού διοικητικού φόρτου, η χρηματοδότηση του Erasmus+ μπορεί να καταστεί μη προσπελάσιμη για μικρότερους οργανισμούς· εκτιμά πως πρέπει να απλουστευθούν η γραφειοκρατία και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων·

9.  θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν παρέχει κανένα στοιχείο σχετικά με την ποιότητα των έργων που στέφονται με επιτυχία· τονίζει ότι η ανάλυση της ποιότητας κάθε έργου και η διαφανής παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι προφανή μέτρα που η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας των αιτήσεων·

10.  τονίζει ότι ο στόχος για απλούστευση, περισσότερη ευχρηστία και μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή δεν έχει ακόμα επιτευχθεί· θεωρεί λυπηρή, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχιζόμενη ασάφεια και τον άνισο βαθμό ανάλυσης στον οδηγό του προγράμματος, καθώς και την υπερβολικά περίπλοκη μορφή των αιτήσεων, που φέρνουν τους μικρότερους, λιγότερο έμπειρους και μη επαγγελματίες αιτούντες σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση· υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνουν βελτιώσεις στο πρόγραμμα, ώστε να καταστεί πιο εύχρηστο, και να λαμβάνεται παράλληλα υπόψη η σημασία της διαφοροποίησης των τομέων και των ομάδων δικαιούχων· θεωρεί λυπηρό το ότι οι μακρές προθεσμίες πληρωμής στο πλαίσιο του Erasmus+ επηρεάζουν τις δυνατότητες μικρότερων οργανισμών να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να απλουστεύσει κατά πολύ τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, να αλλάξει τον οδηγό του προγράμματος και να τον κάνει πιο προσανατολισμένο στον χρήστη και πιο τομεακού χαρακτήρα συγχωνεύοντας όλες τις αναγκαίες για κάθε τομέα προγράμματος πληροφορίες σε ένα κεφάλαιο, να εκδώσει δε τα έντυπα αιτήσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες ταυτόχρονα με τον οδηγό του προγράμματος και πολύ πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως και να διευκρινίζει σαφώς ποια δικαιολογητικά απαιτούνται σε κάθε φάση· ζητεί να αποσαφηνιστεί και να απλουστευθεί το οικονομικό τμήμα του ηλεκτρονικού εντύπου· τονίζει ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι αναγκαία μια συντονισμένη και συνεπής αξιολόγηση, με την υποστήριξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·

12.  τονίζει ότι τα σαφή μαθησιακά αποτελέσματα και οι συγκεκριμένες περιγραφές των θέσεων εργασίας για εμπειρίες απασχόλησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ , είναι σημαντικά για τους εκπαιδευομένους, τους ασκουμένους, τους μαθητευομένους και τους εθελοντές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει ότι η προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των διεθνών τους εμπειριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας και πρέπει να περιλαμβάνει συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, γλωσσική εκπαίδευση και μαθήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, δεδομένου ότι θα ενισχύσει τη συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνία και θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της πολυγλωσσίας για την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση και τη στήριξη της πολυγλωσσίας στο πρόγραμμα Erasmus+· επικροτεί το γεγονός ότι θα ενισχυθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων σε έργα του Erasmus+ στις ξένες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών γειτονικών χωρών που μπορεί να βελτιώσουν τη θέση και την απασχολησιμότητα στη διασυνοριακή αγορά εργασίας· θεωρεί ότι τα γλωσσικά μαθήματα για τους εισερχομένους σε προγράμματα κινητικότητας θα μπορούσαν να δίδονται σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρίες υποδοχής και να είναι προσαρμοσμένα στο πεδίο των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης·

13.  υπενθυμίζει ότι, παρά τη σημαντική συνολική αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, στο ΠΔΠ προβλέπεται μόνο μια περιορισμένη αύξηση για το πρώτο εξάμηνο της περιόδου του προγράμματος, πράγμα που ατυχώς οδήγησε στην απόρριψη πολλών σχεδίων υψηλής ποιότητας και, ως εκ τούτου, σε χαμηλό ποσοστό επιτυχίας και σε μεγάλη δυσαρέσκεια μεταξύ των αιτούντων·

14.  επικροτεί την αύξηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων για το πρόγραμμα Erasmus+ για το έτος 2017 κατά σχεδόν 300 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 2016· υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί εν μέρει για τη βελτίωση των ασθενών σκελών του προγράμματος και κατά μείζονα λόγο για την αύξηση του αριθμού των επιτυχών έργων υψηλής ποιότητας·

15.  αναγνωρίζει ότι η επένδυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση δεξιοτήτων, στη δυνατότητα απασχόλησης και στον περιορισμό του κινδύνου μακρόχρονης ανεργίας για τους Ευρωπαίους νέους, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική ένταξη των νέων·

16.  πιστεύει ότι η αύξηση κατά 12,7 % στον συνολικό προϋπολογισμό του 2017 σε σύγκριση με το 2016 και οι περαιτέρω ετήσιες αυξήσεις στα υπόλοιπα έτη του προγράμματος θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και μεγαλύτερη ικανοποίηση των αιτούντων· αναμένει ότι θα υλοποιηθεί η πρόθεση της Επιτροπής να διαθέσει πρόσθετα κονδύλια ύψους 200 εκατομμυρίων EUR για την υπόλοιπη περίοδο του προγράμματος, αν και απαιτείται μια ακόμη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια για να καλυφθεί η ζήτηση στους υποχρηματοδοτούμενους τομείς, ζήτηση πολύ υψηλότερη από τα διαθέσιμα κονδύλια· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρει το 48% των εθνικών οργανισμών, οι δραστηριότητες του προγράμματος υποχρηματοδοτούνται·

17.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλύσει τις βασικές δράσεις και τους τομείς του προγράμματος που υποχρηματοδοτούνται, όπως η βασική δράση 2 (ΒΔ2) Στρατηγικές Συμπράξεις, εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία, σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕK) και τις δράσεις που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από την αύξηση του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η διαρκής παρακολούθηση του προγράμματος, ώστε να εντοπίζονται οι εν λόγω κλάδοι και τομείς και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα το συντομότερο· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την κινητικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της κινητικότητας υποεκπροσωπούμενων ομάδων· τονίζει ότι, λόγω της τομεακής φύσης των αναγκών, χρειάζονται στον προϋπολογισμό χωριστά κονδύλια για τους διαφορετικούς τομείς· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των απαιτήσεων του προγράμματος·

18.  τονίζει ότι τα εικονικά μέσα μπορούν να αποτελέσουν έναν τρόπο για να υποστηριχθεί η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά ότι οι προσωπικές επαφές και οι δραστηριότητες διά ζώσης διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των επιμέρους έργων και του συνολικού προγράμματος· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης στα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν σεμινάρια και δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται προσωπικά στους δυνητικούς συμμετέχοντες·

19.  τονίζει επίσης ότι ένα ισχυρό στοιχείο για όλους τους συμμετέχοντες στο Erasmus+ είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων· επικροτεί συνεπώς τα διαδικτυακά γλωσσικά εργαλεία που προσφέρει η Επιτροπή, αλλά υπενθυμίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα συνοδευτικό (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) πλαίσιο προκειμένου να πετύχει η κινητικότητα, ιδίως στους μαθητές σχολείων και τους σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και στο προσωπικό, ώστε να διευκολύνεται η ένταξή τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα·

20.  επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, μόνο το 1% των νέων που βρίσκονται σε προγράμματα κατάρτισης σχετιζόμενα με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευόμενων, συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας στη διάρκεια της κατάρτισής τους· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της κινητικότητας των μαθητευόμενων εντός της ΕΕ, ούτως ώστε να τους δοθούν οι ίδιες ευκαιρίες με τους σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να επιτευχθούν, με τον τρόπο αυτό, οι στόχοι της καταπολέμησης της ανεργίας, και κυρίως της ανεργίας των νέων·

21.  τονίζει τη σημασία της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, της συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητισμού και του εθελοντισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ως μέσου για την τόνωση της ανάπτυξης πολιτικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη μεταξύ των νέων, καθώς και για τη συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού τους κεφαλαίου·

22.  τονίζει ότι, στο παρελθόν, τα προγράμματα Erasmus και Leonardo απευθύνονταν κυρίως σε νέους με υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων και καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ότι δεν κατόρθωσαν να προσεγγίσουν τις πλέον ευάλωτες ομάδες· επισημαίνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της φτώχειας· τονίζει ότι τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, τα οποία αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη φτώχεια και την ανεργία, θα πρέπει να αποτελούν βασικό στόχο των κρατών μελών κατά την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+· τονίζει ότι τα προγράμματα για τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο δεν πρέπει να είναι τα συνήθη βασικά προγράμματα ΕΕΚ ή ανταλλαγών, αλλά θα πρέπει να εστιάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων αυτών, στην εύκολη πρόσβαση και στις απλές διαδικασίες χρηματοδότησης, παρέχοντας ταυτόχρονα περιβάλλοντα άτυπης και μη τυπικής μάθησης·

23.  διαπιστώνει τα νέα κοινωνιακά ζητήματα, και το περιεχόμενο της εργασίας, που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ προετοιμάζει επίσης τους νέους για την απασχόληση και εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στροφή από τις ειδικές για τις θέσεις εργασίας ικανότητες στις προσωπικές δεξιότητες, με την προαγωγή της απόκτησης εγκάρσιων και μεταβιβάσιμων συνόλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως επιχειρηματικότητα, γραμματισμός και δεξιότητες ΤΠΕ, δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και καινοτόμο πνεύμα, αυτοπεποίθηση, προσαρμοστικότητα, καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, διαχείριση έργου, εκτίμηση κινδύνου και ανάληψη κινδύνου, καθώς και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αγορά εργασίας· θεωρεί ότι σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται η ευεξία στην εργασία, η καλή ισορροπία εργασιακής-προσωπικής ζωής και η ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·

24.  επισημαίνει ότι ο Mηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων δρομολογήθηκε μόλις τον Φεβρουάριο του 2015, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) τον Δεκέμβριο του 2014, και ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο τέσσερις τράπεζες στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία που συμμετέχουν σε αυτό το καινοτόμο μέσο· Θεωρεί λυπηρό το ότι το εν λόγω μέσο χρηματοδότησης απέχει μακράν από την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής συμμετέχουν μόνο 130 μεταπτυχιακοί σπουδαστές· ζητεί μια κριτική αξιολόγηση του Mηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων, που θα εξετάσει τον σκοπό και την προσβασιμότητά του σε ολόκληρη την Ευρώπη, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια στρατηγική για την ανακατανομή του ποσοστού της γραμμής του προϋπολογισμού που δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα έως το 2020· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να παρακολουθείται το συνολικό ποσοστό χρεωμένων σπουδαστών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα συνολικά χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα βοηθούν περισσότερα άτομα·

25.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι οργανώσεις που εκπροσωπούν ερασιτέχνες αθλητές, και ιδίως αθλητές με αναπηρία, σε τοπικό επίπεδο υποεκπροσωπούνται όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε έργα, κατά την υλοποίηση έργων μαζικού αθλητισμού· επικροτεί την καθιέρωση Mικρών Συμπράξεων Συνεργασίας με μειωμένες διοικητικές απαιτήσεις ως σημαντικό βήμα για να δοθεί σε μικρότερες οργανώσεις μαζικού αθλητισμού δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και για την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους· υπογραμμίζει ότι η διατομεακή δράση, η οποία συνδέει στενότερα στην προκειμένη περίπτωση τον αθλητισμό και την εκπαίδευση, μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης· επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του Erasmus+, ιδίως για οργανώσεις εθελοντισμού·

26.  επικροτεί την ιδιαίτερη συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στη συνεργασία και στις δραστηριότητες στον τομέα του μαζικού αθλητισμού· προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή των φορέων του μαζικού αθλητισμού, όπως οι αθλητικοί σύλλογοι, στο πρόγραμμα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η υφιστάμενη χρηματοδότηση που διατίθεται για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του ERASMUS+ χρησιμοποιείται με αποδοτικό τρόπο και προς όφελος του μαζικού αθλητισμού και, σε αντίθετη περίπτωση, να προσδιορίσει εναλλακτικές επιλογές βελτίωσης, με έμφαση στον μαζικό αθλητισμό και στην εκπαίδευση, με στόχο μια μεγαλύτερη προβολή, την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας και την καλύτερη πρόσβαση όλων των πολιτών μέσα στην ΕΕ στον αθλητισμό· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σε όλες τις συναφείς δράσεις του Erasmus+ την διατομεακή αντιμετώπιση του μαζικού αθλητισμού και να συντονίσει δράσεις στον συγκεκριμένο τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και ο επιθυμητός αντίκτυπός τους·

27.  υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία των δράσεων ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ όταν στηρίζουν την ένταξη ή επανένταξη των μη προνομιούχων ομάδων σε προγράμματα εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την ενίσχυση της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών της ΕΕ όπως το CEDEFOP, αφενός, να βελτιώσουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την ίση πρόσβαση στα προγράμματα κινητικότητας ΕΕΚ ώστε να αποδίδουν προστιθέμενη αξία σε όλους τους συμμετέχοντες όσον αφορά τα προσόντα, την αναγνώριση και το περιεχόμενο, και, αφετέρου, να μεριμνήσουν για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας στα προγράμματα μαθητείας·

29.  αναγνωρίζει ότι, λόγω των υψηλών ποσοστών νεανικής ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη, ένας από τους κύριους στόχους του Erasmus+ πρέπει να είναι η προπαρασκευή των νέων για την απασχόληση· δίνει ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να διαφυλαχθεί μέσα στο Erasmus+ η θέση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, της επαγγελματικής κατάρτισης και των σπουδών·

30.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα άτομα με αναπηρία, όπως άτομα με προβλήματα ακοής, έχουν ειδικές ανάγκες και, για τον λόγο αυτό, χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση και κατάλληλη στήριξη, όπως μεταφραστές νοηματικής γλώσσας, και πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες και επαρκείς επιχορηγήσεις για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της δρομολόγησης περαιτέρω μέτρων προκειμένου να προσφέρει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση χωρίς εμπόδια και διακρίσεις σε όλα τα προγράμματα υποτροφιών στο πλαίσιο του Erasmus+· θεωρεί σκόπιμο, αν κριθεί απαραίτητο, να διοριστούν στους εθνικούς οργανισμούς οι λεγόμενοι «coaches» (επόπτες) προκειμένου να παρέχουν συμβουλές για την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων·

31.  τονίζει την ανάγκη στήριξης, είτε με χρηματοδότηση είτε με φορολογικά κίνητρα, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+·

Συστάσεις

32.  εκτιμά πως το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για την προσαρμογή του ευρωπαϊκού πληθυσμού στη διά βίου μάθηση· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διάσταση εκείνη του προγράμματος που αφορά τη δια βίου μάθηση, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του Erasmus+, που είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, και να αξιολογήσει τη διατομεακή συνεργασία κατά την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος που θα υποβληθεί στα τέλη του 2017· αναγνωρίζει ότι τα έργα και οι δραστηριότητες διατομεακού χαρακτήρα καταδεικνύουν τη δυνατότητα βελτίωσης των επιδόσεων του προγράμματος· ζητεί να καταστεί η εκπαιδευτική κινητικότητα μέρος κάθε προγράμματατος τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του συστήματος ΕΕΚ, να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, τα προσόντα τους και τη σταδιοδρομία τους, να αναγνωρίζονται καλύτερα τα προσόντα που αποκτώνται κατά την κινητικότητα σε όλους τους στοχευόμενους τομείς, και να προωθηθούν οι γνώσεις σχετικά με τη μάθηση, την κατάρτιση και τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους (youth work)· ζητεί περισσότερες ευκαιρίες για να πραγματοποιούν οι φοιτητές ΕΕΚ πρακτική άσκηση ή μέρος των σπουδών τους σε γειτονικές χώρες, π.χ. χάρη στη χρηματοδότηση του κόστους ταξιδίου των φοιτητών που εξακολουθούν να ζουν στην δική τους χώρα·

33.  επισημαίνει το Erasmus+ ως σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ και η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ διαδραματίζουν καίριο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στην Ευρώπη, σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ως μέσο που παρέχει στους νέους ανθρώπους και στους ενήλικες επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία· υπογραμμίζει ότι η ΕΕΚ και η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ θα πρέπει να προάγουν τις ίσες ευκαιρίες, την ίση μεταχείριση και την κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, που υποεκπροσωπούνται στην ΕΕK και των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των άνεργων νέων, των ατόμων με αναπηρία, των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, των κατοίκων απώτατων περιφερειών, και των μεταναστών· προτείνει να εστιαστεί η προσοχή στους δικαιούχους με χαμηλά προσόντα, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους και να βελτιωθεί έτσι η απήχηση των προγραμμάτων·

34.  επισημαίνει τη συνεχιζόμενη κοινωνική επιλεκτικότητα σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τις εγγραφές στα προγράμματα κινητικότητας· θεωρεί λυπηρό το ότι οι ανισότητες εντός και μεταξύ των κρατών μελών δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα επειδή δημιουργούν φραγμούς για τους αιτούντες, ειδικότερα για τους σπουδαστές με χαμηλότερο εισόδημα· επισημαίνει στα προγράμματα κινητικότητας το υψηλό ποσοστό σπουδαστών που υποστηρίζονται από τρίτους (οικογένεια, γονείς, συντρόφους, τοπικούς φορείς που παραστέκουν τους δικαιούχους)· παρατηρεί ότι πολλοί εργαζόμενοι σπουδαστές παραιτούνται από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας λόγω πιθανής απώλειας εισοδήματος· επισημαίνει ότι η εξάλειψη των φραγμών στην κινητικότητα, όπως π.χ. των οικονομικών φραγμών, και η καλύτερη αναγνώριση των αποτελεσμάτων των διεθνών εργασιών/σπουδών είναι σημαντικά μέσα για την επίτευξη των στόχων της BΔ 1· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την οικονομική ενίσχυση όσων δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα λόγω οικονομικών περιορισμών, και να διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες που θα διευκολύνουν την κινητικότητά τους, ώστε το Erasmus+ να καταστεί πραγματικά προσβάσιμο για όλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και την ίση πρόσβαση στο πρόγραμμα·

35.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει τη διευρωπαϊκή κινητικότητα ακόμα και σε περιόδους κρίσης και να προσφέρει επιλογές που να επιτρέπουν στις χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+·

36.  εξακολουθεί να ανησυχεί επειδή οι νέοι και το ευρύ κοινό αντιμετωπίζουν το Erasmus+ κυρίως ως πρόγραμμα που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση· συνιστά, ως εκ τούτου, να επιδιωχθεί πιο σθεναρά, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η προβολή των διαφόρων πεδίων για τα οποία είναι δυνατή η υποβολή αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και του αθλητισμού, και του εθελοντισμού, και να αναδειχθεί η δυνατότητα διαθεματικών έργων, κυρίως μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων σχετικά με το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων·

37.  θεωρεί ότι οι ονομασίες με μακροχρόνια παρουσία (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και Youth in Action) και τα λογότυπά τους είναι σημαντικά εργαλεία για την προβολή της ποικιλομορφίας του προγράμματος· επισημαίνει επίσης ότι η ονομασία «Erasmus+» καθίσταται η ευρύτερα γνωστή ονομασία, ιδίως μεταξύ των νεοεισερχομένων· τονίζει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να αρθεί στο ύψος της νέας ονομασίας του ως «Erasmus+» και να χρησιμοποιεί περαιτέρω διάφορες μεθόδους για να προάγει την αναγνωρισιμότητά του· προτείνει να αναδείξει η Επιτροπή περαιτέρω τη σχέση·του προγράμματος Erasmus+ με τις διάφορες ονομασίες και με την ευρεία ποικιλία των υποπρογραμμάτων του· ζητεί να προστεθεί η ονομασία «Erasmus +» στα επιμέρους προγράμματα (και να μετονομαστούν συνεπώς σε «Erasmus+ Comenius», «Erasmus+ Mundus», «Erasmus+  Leonardo da Vinci», «Erasmus+ Grundtvig» και «Erasmus+ Youth In Action»)· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα σε δημοσιεύσεις και φυλλάδια, για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ταυτότητα των τομεακών προγραμμάτων, να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και να αποφευχθούν τυχόν συγχύσεις μεταξύ δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να διαρθρώσει τον οδηγό για το Erasmus+ με βάση τις ονομασίες που έχουν μακροχρόνια παρουσία και να χρησιμοποιήσει αυστηρά τις ίδιες ονομασίες και στον οδηγό·

38.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για έναν ανοικτό,συμβουλευτικό και διαφανή τρόπο εργασίας και να βελτιώσει περαιτέρω τη συνεργασία της με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ενώσεων γονέων, σπουδαστών, διδασκόντων και μη διδακτικού προσωπικού, και οργανώσεων νεολαίας) σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής· τονίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση εμβληματικό πρόγραμμα διαφάνειας, το οποίο θα αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τους πολίτες της, και θα εξελιχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το 100 % των αποφάσεων και των διαδικασιών του προγράμματος να χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τις χρηματοδοτικές τους παραμέτρους· υπενθυμίζει ότι η λήψη απολύτως διαφανών αποφάσεων προσφέρει στα έργα και τα πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές μια καλύτερη κατανόηση των λόγων·

39.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της επιτροπής του προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+, ως κύριου παράγοντα για την εφαρμογή του προγράμματος και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας μέσω της αυξημένης συμπληρωματικότητας και συνέργειας του Erasmus+ με τις εθνικές πολιτικές· ζητεί να ενισχυθούν ο ρόλος της επιτροπής του προγράμματος, και ο ρόλος της στις αποφάσεις σε θέματα πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να γνωστοποιεί λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των υπό κεντρική διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων στην επιτροπή του προγράμματος·

40.  υπογραμμίζει ότι τα εργαλεία ΤΠ δεν θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά μόνο ως μέσο διαχείρισης, υποβολής αιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών, αλλά μπορούν να παρέχουν επίσης χρήσιμη λύση για τη διατήρηση της επικοινωνίας με τους δικαιούχους, καθώς και για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ομοτίμων, με τη δυνητική παροχή στήριξης για πολλές άλλες διαδικασίες, π.χ. ανάδραση (feedback) από τους δικαιούχους, αμοιβαία καθοδήγηση και ενισχυμένη προβολή του προγράμματος·

41.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και καλή συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών, φορέων εφαρμογής και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εθνικών οργανισμών, σχετικά τόσο με τις κεντρικές όσο και με τις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος· καλεί τους εθνικούς οργανισμούς να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τους ιστοτόπους τους, με την ίδια μορφή και το ίδιο περιεχόμενο, όπου είναι δυνατό·

42.  καλεί την Επιτροπή και, αντίστοιχα, τη Γενική Διεύθυνση για την Παιδεία και τον Πολιτισμό (ΓΔ EAC) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) να προωθήσουν περαιτέρω αποκεντρωμένες δράσεις, όπως η BΔ2, προτείνοντας επαρκή χρηματοδότηση, ανάλογη με το μέγεθος των δράσεων·

43.  ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών οργανισμών και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) για την προαγωγή δράσεων κεντρικής διαχείρισης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, την παροχή της αναγκαίας υποστήριξης, τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας το προγράμματος, την παροχή πρόσθετων πληροφοριών μεταξύ των δυνητικών αιτούντων σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και για την ανταλλαγή ανάδρασης (feedback) σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησής τους· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς, ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής προοριζόμενες για τους εθνικούς οργανισμούς· ζητεί να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ Επιτροπής, εθνικών οργανισμών, δικαιούχων του προγράμματος, εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του EACEA, με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να λαμβάνουν ποιοτικές πληροφορίες, καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις του προγράμματος· τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και των δικαιούχων στις συνεδριάσεις της επιτροπής του προγράμματος· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, η επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τη συγκρότηση μόνιμων υποεπιτροπών όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων και των δικαιούχων, τομεακοί εθνικοί οργανισμοί, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών·

44.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να αναπροσαρμόσει δεόντως τους όρους αποπληρωμής των εθνικών οργανισμών, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τη διάρκεια της χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι πρέπει να έχουν οι εθνικοί οργανισμοί δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στις υποτροφίες κινητικότητας και τις διοικητικές δαπάνες, με σκοπό μεγαλύτερες διάρκειες παραμονής στο εξωτερικό· προτρέπει την Επιτροπή να δώσει στους εθνικούς οργανισμούς μεγαλύτερη ευελιξία να αναδιατάσσουν εντός κάθε βασικής δράσης τα κονδύλια, ώστε με βάση τις ανάγκες των δικαιούχων να καλύπτουν τις πιθανές χρηματοδοτικές ελλείψεις· προτείνει να ανατεθεί στους εθνικούς οργανισμούς το έργο αυτό, λόγω της εξοικείωσης του καθενός εξ αυτών με τις πιθανές χρηματοδοτικές ελλείψεις στην χώρα του· επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη ευελιξία απαιτεί και αντίστοιχη εποπτεία και διαφάνεια·

45.  ανησυχεί από τον μειούμενο αριθμό των pool projects στο πρόγραμμα Leonardo και ζητεί να έχουν οι εθνικοί οργανισμοί μεγαλύτερο περιθώριο λήψης αποφάσεων σχετικά με το ποσό των επιδοτήσεων διοικητικών δαπανών, ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματικότερα υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως το διττό σύστημα·

46.  ανησυχεί για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί οργανισμοί στην ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του προγράμματος και υπενθυμίζει ότι το 82% του προϋπολογισμού του Erasmus+ εκτελείται με αποκεντρωμένες δράσεις· καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει τους ορισμούς και να βελτιώσει την καθοδήγηση για τις αποκεντρωμένες δράσεις και να μεριμνήσει για τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων και κανονισμών του προγράμματος από όλους τους εθνικούς οργανισμούς, μέσω κοινών προτύπων ποιότητας, αξιολογήσεων έργου και διοικητικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστούν έτσι η ενιαία και συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ , καλύτερα αποτελέσματα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και αποτροπή συντελεστών σφάλματος·

47.  εκτιμά ότι οι επιδόσεις των εθνικών οργανισμών πρέπει να αξιολογούνται τακτικά και να βελτιώνονται, ώστε να διαφυλαχθούν οι επιδόσεις των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· αναγνωρίζει ότι τα ποσοστά συμμετοχής και η πείρα συμμετεχόντων και εταίρων πρέπει να έχουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο·

48.  προτείνει να ευθυγραμμιστεί η οργανωτική διάρθρωση των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής με τη δομή του προγράμματος·

49.  ζητεί να βελτιωθούν περαιτέρω τα σχετικά εργαλεία ΤΠ και να δοθεί έμφαση στον εξορθολογισμό, τον φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα και τη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων και όχι στην ανάπτυξη νέων· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι τα εργαλεία TΠ είναι μεταξύ των πιο αγαπημένων διαδραστικών διαδικτυακών μέσων που χρησιμοποιούν οι νεαροί συμπολίτες· τονίζει ότι οι τεχνολογίες TΠ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο να αποκτήσει το πρόγραμμα μεγαλύτερη προβολή·

50.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις πλατφόρμες ΤΠ eTwinning, Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης, Open Education Europe, EPALE, Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και VALOR, για να τις καταστήσει περισσότερο ελκυστικές και φιλικές προς τον χρήστη· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια αξιολόγηση αυτών των πλατφορμών στην ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+, η οποία θα υποβληθεί στο τέλος του 2017·

51.  καλεί την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει τις επιδόσεις των εργαλείων ΤΠ και να τα καταστήσει περισσότερο φιλικά προς τον χρήστη, όπως το εργαλείο κινητικότητας ή άλλες υποστηρικτικές πλατφόρμες ΤΠ (EPALE - Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη), ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να αξιοποιούν στο μέγιστο τις εμπειρίες τους, καθώς και για να προαχθεί η διασυνοριακή συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη σχολική διάσταση του προγράμματος, επιτρέποντας περισσότερη κινητικότητα μαθητών και απλούστευση των χρηματοδοτικών και διοικητικών διαδικασιών για τα σχολεία και για τους παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί η γενική επιδίωξη του Erasmus+ να προωθεί τη διατομεακή συνεργασία, και με την προοπτική του να ενθαρρυνθούν οι πάροχοι μη τυπικής εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε συμπράξεις με σχολεία· προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει μεθόδους ανάπτυξης κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (youth work) και μη τυπικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχοντας υποστήριξη σε οργανώσεις νεολαίας και άλλους παρόχους κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, καθώς και συνεχίζοντας να στηρίζει τη Σύμπραξη ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νεολαία·

53.  επικροτεί την καθιέρωση δυο τύπων στρατηγικής σύμπραξης, σαν ένα πρώτο και σημαντικό θετικό βήμα προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες των μικρού μεγέθους φορέων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι αυτοί συχνά δυσκολεύονται να τηρήσουν τις απαιτήσεις και έτσι υφίστανται άνιση μεταχείριση η οποία υποσκάπτει τη φήμη και πειστικότητα του προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει βελτιώσεις που θα καταστήσουν το πρόγραμμα πιο ελκυστικό, ώστε να στις δραστηριότητές του να περιλαμβάνονται περισσότεροι μικροί φορείς, με τελικό στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, βάσει απαιτήσεων ποιότητας· επικροτεί την κατάρτιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής και την ανάπτυξη ενός ιστοτόπου με λεπτομερέστερο κατάλογο συχνών ερωτήσεων (FAQ), ώστε να απλουστευθούν οι απαντήσεις για τα κριτήρια επιλογής και να επεξηγούνται επιλεγμένα έργα που θα διευκρινίζουν τον τρόπο επιλογής και θα βοηθούν καλύτερα τους μικρούς φορείς· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν διαφορετικοί φορείς στις δραστηριότητες του προγράμματος και να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τους·

54.  συνιστά μείωση των ποσών των επιδοτήσεων στον τομέα των σχολικών συνεργασιών, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επιδοτούμενων έργων, για να επιδοτηθούν απευθείας οι σχολικές ανταλλαγές και να γίνουν έτσι δυνατές περισσότερες προσωπικές συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμικούς και γλωσσικούς κύκλους· υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικής εμπειρίας με ανθρώπους διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της θεμελιώδους ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και συνιστά να γίνουν προσπάθειες να επιτραπεί η συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού ανθρώπων, που θα πρέπει βεβαίως να ισχύει για όλους τους στόχους του προγράμματος· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις ήδη επιτευχθείσες βελτιώσεις, αλλά προσδοκά περαιτέρω ευελιξία των κανόνων στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων από την πλευρά των εθνικών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

55.  εκτιμά πως, λόγω της σημασίας της πολυγλωσσίας για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων(19), θα πρέπει στο πρόγραμμα Erasmus+ να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση και στήριξη της πολυγλωσσίας·

56.  σημειώνει, στο πλαίσιο των νέων κοινωνιακών προβλημάτων στην Ευρώπη, την ανάγκη ενίσχυσης μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προβλημάτων μέσω της υποστήριξης έργων καινοτομίας μεγάλης κλίμακας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υλοποιούνται από ευρωπαϊκά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει ότι τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη διάθεση μέρους της συνολικής χρηματοδότησης της ΒΔ2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών» από το Erasmus+ σε δράσεις υπό κεντρική διαχείριση·

57.  επισημαίνει ότι το 75% των εθνικών οργανισμών επισημαίνει υψηλό διοικητικό φόρτο, ο οποίος μειώνει τις επενδυτικές ικανότητες του ενωσιακού προϋπολογισμού και ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τους δικαιούχους· καλεί τη ΓΔ EAC και τον EACEA να βελτιώσουν την εφαρμογή, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων·

58.  επικροτεί την καθιέρωση του συστήματος μοναδιαίου κόστους στο πρόγραμμα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος· χαιρετίζει επίσης τις προσαρμογές που έγιναν το 2016 και προγραμματίστηκαν για το 2017 από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, λόγω κανονιστικών απαιτήσεων, ορισμένα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό, ή βρίσκουν τα επίπεδα κόστους ανεπαρκή σε σύγκριση με το πραγματικό κόστος· θεωρεί αναγκαία την περαιτέρω αύξηση του επιπέδου κοστολόγησης, για να παρέχεται επαρκής οικονομική στήριξη στους συμμετέχοντες στα έργα και τονίζει την ανάγκη να μην φέρει το σύστημα μοναδιαίου κόστους σε μειονεκτική θέση τους συμμετέχοντες και τις οργανώσεις από απομακρυσμένες περιοχές και συνοριακές περιφέρειες· ζητεί να επιβραβεύεται δεόντως η υψηλή προσωπική συμμετοχή, ιδίως των πολυάριθμων εθελοντών και δασκάλων και όλων των αιτούντων· ζητεί να (επαν)εισαχθεί η χρηματοδότηση την έναρξης προγράμματος για επαφές με δυνητικούς συνεργάτες ή για προπαρασκευαστικές συναντήσεις, ή να προβλεφθεί, για παράδειγμα, επαρκής συνολική αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων αυτών· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια σε αυτό το πεδίο είναι βασικό στοιχείο των περί διαφάνειας απαιτήσεων και στόχων του όλου προγράμματος Erasmus+·

59.  επικροτεί την απλούστευση που καθιερώθηκε με τη χρηματοδότηση βάσει εφάπαξ καταβολών και κατ’ αποκοπή ποσών· προτρέπει την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους περαιτέρω βελτίωσης της σύνθετης διοικητικής διαδικασίας για τους αιτούντες στους διαφορετικούς τομείς του προγράμματος· ανησυχεί επειδή στις εκθέσεις των εθνικών οργανισμών αναφέρεται υψηλότερος ελεγκτικός φόρτος·

60.  επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης επιχειρησιακής στήριξης των ευρωπαϊκών δικτύων στο πλαίσιο της ΒΔ3 «Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής» προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβολή και διάχυση των ευκαιριών που προσφέρονται στο πλαίσιο του Erasmus+·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εθελοντισμός να είναι επιλέξιμος ως πηγή ιδίας συνεισφοράς στον προϋπολογισμό έργου, δεδομένου ότι έτσι διευκολύνεται η συμμετοχή μικρότερων φορέων, ειδικότερα στον αθλητισμό, εάν ληφθεί υπόψη ότι το Erasmus+ επιτρέπει την αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας ως συγχρηματοδότησης με τη μορφή συνεισφοράς σε είδος και ότι η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης περιλαμβάνει αυτή τη δυνατότητα· τονίζει ότι η εθελοντική συνεισφορά πρέπει να αναγνωριστεί και να προβληθεί, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της για το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εποπτεύεται, ώστε ο εθελοντισμός να συμπληρώνει αλλά να μην υποκαθιστά την επένδυση δημοσίων κονδυλίων·

62.  αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική αξία του εθελοντισμού και προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει καλύτερα σε όλες τις δράσεις του προγράμματος τις οργανώσεις που βασίζονται στον εθελοντισμό·

63.  επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· πριτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων στην ανάπτυξη αυτής της νέας πρωτοβουλίας, ώστε να διασφαλιστεί η προστιθέμενη και συμπληρωματική της αξία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εθελοντισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν μια δημοσιονομική προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν αυτή τη νέα πρωτοβουλία χωρίς να υποχρηματοδοτήσουν άλλα τρέχοντα και πρώτου βαθμού προτεραιότητας προγράμματα, και ζητεί να διερευνηθούν οι δυνατότητες ενσωμάτωσής της στην ΕΕΚ, με σκοπό την ενίσχυση του εθελοντισμού στην ΕΕ χωρίς αλληλοεπικάλυψη με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα·

64.  τονίζει ότι ο εθελοντισμός είναι έκφραση αλληλεγγύης, ελευθερίας και ευθύνης που συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και της ανάπτυξης του ατόμου σε προσωπικό επίπεδο· εκτιμά πως ο εθελοντισμός είναι επίσης βασικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και συνοχή, καθώς και για την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τον διαπολιτισμικό διάλογο, ενώ παράλληλα έχει σημαντική συμβολή στη διάχυση των ευρωπαϊκών αξιών· εκτιμά ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) στην προώθηση της ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των συμμετεχόντων ΕΕK στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν στους εθελοντές αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να παρακολουθούν κατά πόσον τηρούνται πλήρως οι συμβάσεις βάσει των οποίων εργάζονται οι εθελοντές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται ούτε θα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο εργατικού δυναμικού·

65.  ζητεί να μείνει όσο το δυνατόν συντομότερος ο χρόνος λήψης αποφάσεων, και η αξιολόγηση των αιτήσεων να πραγματοποιείται με συνεπή και συντονισμένο τρόπο, ενώ σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης, να παρέχεται διαφανής και κατανοητή τεκμηρίωση, με σκοπό να αποφευχθεί η μαζική απογοήτευση στους χρήστες των προγραμμάτων της ΕΕ·

66.  συνιστά θερμά μεγαλύτερη διαφάνεια στην αξιολόγηση των αιτήσεων και την παροχή ποιοτικής ανάδρασης (feedback) σε όλους τους αιτούντες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάδρασης (feedback) ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε τυχόν παρατυπία που εντοπίζουν στην εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+· καλεί ακόμη την Επιτροπή να βελτιώσει και να αυξήσει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος, και των εθνικών φορέων· προτρέπει τους εθνικούς οργανισμούς και τον EACEA να παρέχουν δυνατότητες κατάρτισης των αξιολογητών και να οργανώνουν τακτικές συναντήσεις με τους δικαιούχους καθώς και επισκέψεις στα έργα, ώστε να βελτιωθεί η υλοποίηση του προγράμματος·

67.  σημειώνει τη σημασία της ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της ΕΕΚ· προτείνει την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στους εθελοντές στον τομέα της ΕΕΚ, όχι μόνο πριν από την αναχώρηση, αλλά και κατά την επιστροφή τους στις τοπικές τους κοινότητες, υπό τη μορφή προγραμμάτων μελλοντοστραφούς και μετενταξιακής κατάρτισης, για να μοιράζονται την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη τους προωθώντας τον εθελοντισμό σε τοπικό επίπεδο·

68.  υποστηρίζει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μέσω έργων μεγαλύτερης κλίμακας· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων ομάδων αιτούντων·

69.  ζητεί από την Επιτροπή να εναρμονίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα αναφερόμενα ποσοστά προχρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα και να διευκολύνεται η υλοποίηση έργων, ιδίως για τους μικρούς φορείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα μεγάλα ιδρύματα να μην τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης έναντι μικρότερων και λιγότερο εδραιωμένων ομόλογων ιδρυμάτων, σε επίπεδο αιτούντων·

70.  επισημαίνει ανισορροπία κατά περιφέρειες σε επίπεδο ΕΕ και κατά περιοχές στο εσωτερικό των κρατών μελών ως προς τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+· εκφράζει την ανησυχία του που τα ποσοστά επιτυχίας των δραστηριοτήτων του είναι σχετικά χαμηλά και αποκλίνουν μεταξύ τους στο σύνολο της ΕΕ· ζητεί στοχοθετημένη και έγκαιρη δραστηριοποίηση για να διευρυνθεί η συμμετοχή και να βελτιωθούν τα ποσοστά επιτυχίας ανεξάρτητα από την καταγωγή των αιτούντων, πράγμα που απαιτεί τη διάθεση μέρους των χρηματοδοτήσεων σε ειδικές δράσεις προώθησης και προβολής της πρωτοβουλίας, κυρίως στις περιφέρειες όπου η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει σχετικά χαμηλή·

71.  σημειώνει ότι η υλοποίηση του Erasmus+ στις περιφέρειες της ΕΕ αποκαλύπτει την ύπαρξη διαφορετικών αναγκών χρηματοδότησης και προτεραιοτήτων παρέμβασης, οι οποίες απαιτούν από ορισμένα κράτη μέλη να αναπροσανατολίσουν τις παρεμβάσεις του προγράμματος ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών·

72.  διαπιστώνει αδικαιολόγητες διαφορές μεταξύ χωρών στις επιχορηγήσεις και στις μεθόδους κατανομής τους· προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει τις συνέπειες των διαφορών αυτών, σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ενθαρρύνει την περαιτέρω αύξηση των ποσοστών επιχορήγησης, καθώς και την προσαρμογή τους στο κόστος διαβίωσης στη χώρα κινητικότητας, ούτως ώστε να προαχθεί η συμμετοχή κοινωνικo-οικονομικά μη προνομιούχων σπουδαστών, σπουδαστών και μελών προσωπικού με ειδικές ανάγκες, και σπουδαστών και μελών προσωπικού από απομακρυσμένες περιοχές·

73.  επισημαίνει ότι τα θετικότερα αποτελέσματα των υποτροφιών κινητικότητας Erasmus+ στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη και η αντίστοιχα αυξημένη ζήτηση για αυτά έρχονται σε αντίθεση με τον περιορισμένο συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος, που οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό απορριπτόμενων αιτήσεων· συνιστά να εντείνει η Επιτροπή τις προσπάθειες για την προαγωγή της κινητικότητας από τη Δυτική προς την Aνατολική Ευρώπη·

74.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αυξανόμενη ανισότητα εντός και μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα καθώς υψώνουν εμπόδια στην κινητικότητα των αιτούντων που προέρχονται από περιοχές με χαμηλότερα εισοδήματα οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και τις περικοπές· επισημαίνει την ανάγκη να είναι ενεργά το πρόγραμμα Erasmus+ και η ΕΕΚ και στις απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιφέρειες της Ένωσης· θεωρεί πολύ θετική την παροχή πρόσβασης και ίσων ευκαιριών στους κατοίκους αυτών των περιοχών και ότι είναι ένα μέσον για τη μείωση της ανεργίας των νέων και την στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης·

75.  υπογραμμίζει ότι οι επιχορηγήσεις για τη στήριξη της κινητικότητας των προσώπων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει να απαλλάσσονται φορολογίας και κοινωνικών επιβαρύνσεων·

76.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ειδικό χαρακτήρα των έργων και δραστηριοτήτων κινητικότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα· ζητεί την μεγαλύτερη προαγωγή των δυνατοτήτων συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αυτό·

77.  τονίζει ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αναγνώριση περιόδων σπουδών, ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στο εξωτερικό, τα εν λόγω προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται· υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση διεθνών επαγγελματικών προσόντων είναι αναγκαία για την κινητικότητα και διαμορφώνει τα θεμέλια της περαιτέρω συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό Xώρο Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της πλήρους αξιοποίησης όλων των μέσων της ΕΕ για την επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων·

78.  υπογραμμίζει ότι ο αριθμός σπουδαστικών περιόδων στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus αυξάνεται συνεχώς από το 2008, παρά την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι παράλληλα αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό και ο αριθμός πρακτικών ασκήσεων στο εξωτερικό· συνάγει το συμπέρασμα ότι προφανώς οι νέοι θεωρούν τις πρακτικές ασκήσεις εξαιρετική ευκαιρία για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους· συνιστά στην Επιτροπή και στους εθνικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα να λάβουν υπόψη αυτή την εξέλιξη·

79.  τονίζει ότι, χάρη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων(20) υπήρξαν σαφείς βελτιώσεις στα συστήματα αναγνώρισης και επικύρωσης διπλωμάτων, δεξιοτήτων, διδακτικών μονάδων, πιστοποιητικών δεξιοτήτων, πιστοποιήσεων ικανοτήτων στην εκπαίδευση και την ΕΕΚ, αλλά σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι ικανότητες και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω εμπειριών διεθνούς κινητικότητας σε οποιοδήποτε πλαίσιο – περιβάλλον τυπικής μάθησης, πρακτική άσκηση σε εταιρεία ή εθελοντισμός και δραστηριότητες νέων – τεκμηριώνονται, επικυρώνονται, αναγνωρίζονται δεόντως και ότι διασφαλίζεται η συγκρισιμότητά τους στο πλαίσιο του συστήματος της χώρας προέλευσης· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να σημειώσει πρόοδο στο θέμα της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, αναβαθμίζοντάς το από απλή σύσταση που είναι σήμερα σε ισχυρότερο μέσο που θα υποστηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν συστηματικά και να αναπτύξουν περαιτέρω τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το Europass, το Youthpass και το ECVET· υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινών τίτλων προσόντων ΕΕΚ που θα διασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση των προσόντων· ζητεί από τα κράτη μέλη πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

80.  υπογραμμίζει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση ενηλίκων προωθεί βασικές δεξιότητες και προσωπικές δεξιότητες όπως κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη, οι οποίες έχουν σημασία για την αγορά εργασίας, καθώς και για την ευεξία στην εργασία και μια καλή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· επισημαίνει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση ενηλίκων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προσέγγιση και την αρωγή μη προνομιούχων ομάδων στην κοινωνία και τους διευκολύνει να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να βρουν μια βιώσιμη και ποιοτική θέση εργασίας ή να βελτιώσουν την εργασιακή τους κατάσταση καθώς και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας πιο δημοκρατικής Ευρώπης·

81.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα ΕΕΚ, επισημαίνει ότι τα συστήματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας είναι ευκαιρίες κατάρτισης που δεν υποκαθιστούν τις επαγγελματικές θέσεις πλήρους απασχόλησης, πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και επαρκή αμοιβή για τους μαθητευόμενους και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα καθήκοντα που ανατίθενται στους δικαιούχους να αντικαθίστανται από καθήκοντα που χαρακτηρίζουν έναν υπάλληλο·

82.  επισημαίνει το απαιτητικότερο για τους εθνικούς οργανισμούς έργο της υλοποίησης στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στους εθνικούς οργανισμούς επαρκείς πόρους και την απαραίτητη βοήθεια, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα το πρόγραμμα και να αντιμετωπίζουν τα νέα προβλήματα που προκύπτουν από την αύξηση του προϋπολογισμού·

83.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τα κριτήρια ποιότητας που χρησιμοποιούν οι εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο των αξιολογήσεων έργου και στις σχετικές ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών· ενθαρρύνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τους αξιολογητές ώστε να συνεχίζουν την εξέλιξή τους, ιδίως στο πλαίσιο διασυνοριακών έργων, και να είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτική ανάδραση (feedback) σε όλους τους αιτούντες, για να ενθαρρυνθεί η επίτευξη των στόχων στα μελλοντικά έργα και η βελτίωση των επιδόσεων των μελλοντικών αιτούντων·

84.  πιστεύει ότι η μέτρηση της ποιότητας θα πρέπει να έχει την ίδια βαρύτητα με την μέτρηση της ποσότητας· ζητεί να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Erasmus+ μετρήσεις ποιότητας·

85.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να αναγνωρίσουν την μη τυπική και την άτυπη μάθηση και τις μαθητείες· προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ενημέρωση για τους νέους μαθητευόμενους σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, να παράσχουν καλύτερη στήριξη στα κέντρα μαθητείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, αλλά και να θεσπίσουν συνοδευτικά μέτρα στις περιπτώσεις εμπειρίας διασυνοριακής κινητικότητας σε γειτονικές χώρες, για να βοηθούν τους μαθητευόμενους σε θέματα διαμονής και μετακίνησης·

86.  υποστηρίζει την ενίσχυση της κινητικότητας στην εκπαίδευση, τα προγράμματα μαθητείας και τις περιόδους πρακτικής άσκησης στην εργασία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και των εγγυήσεων για τη νεολαία, με στόχο τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων και των γεωγραφικών ανισορροπιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

87.  προτρέπει την Επιτροπή να προσδιορίσει την υφιστάμενη άνιση συμμετοχή ιδρυμάτων ΕΕΚ στα προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ σε διάφορες χώρες και περιφέρειες προκειμένου να μειωθούν οι εν λόγω διαφορές μέσω της βελτιωμένης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών οργανισμών υλοποίησης του Erasmus+, με την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων ΕΕΚ χάρη στη διασύνδεση πεπειραμένων ιδρυμάτων ΕΕΚ με άλλα ιδρύματα, την προσφορά μέτρων στήριξης πολιτικών και συγκεκριμένων συστάσεων προς τα ιδρύματα ΕΕΚ και τη βελτίωση των ήδη υφισταμένων συστημάτων στήριξης των ιδρυμάτων ΕΕΚ·

88.  προτρέπει τα κράτη μέλη, προκειμένου να προαχθεί η κινητικότητα των δασκάλων, των καθηγητών και των μελών του μη διδακτικού προσωπικού, να αναγνωρίσουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας ως σημαντικό μέρος της σταδιοδρομίας τους, και να θεσπίσουν, ει δυνατόν, ένα σύστημα επιβράβευσης που θα συνδέεται με τη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας, για παράδειγμα, υπό τη μορφή οικονομικών παροχών ή μειωμένου φόρτου εργασίας·

89.  καλεί τους εθνικούς οργανισμούς να εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια κατά την αξιολόγηση έργων δημοσιεύοντας τον κατάλογο των επιλεγμένων έργων μαζί με την πορεία προόδου τους και τη χρηματοδοτική στήριξη που έχει καθοριστεί·

90.  ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της ΒΔ1, τη συνέχιση των βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας από το πρόγραμμα Comenius, όπως η προώθηση των ανταλλαγών σχολικών τάξεων, και τη δυνατότητα υποβολής μεμονωμένων αιτήσεων από μέλη του σχολικού προσωπικού για επιχορηγήσεις κινητικότητας στο πλαίσιο της ΒΔ1·

91.  σημειώνει ότι, παρά την υψηλή ποιότητα των έργων στο πλαίσιο της ΒΔ2, πολλά από αυτά έχουν απορριφθεί λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επισημάνει τα εν λόγω έργα προκειμένου να τα βοηθήσει να προσελκύσουν επενδύσεις από άλλες πηγές· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τα έργα που έλαβαν βαθμό, δίνοντάς τους κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια για την υλοποίησή τους, εάν υπάρχει πρόσβαση σε τέτοια κονδύλια·

92.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης των φορέων που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, ώστε να μεγαλώσει η συμβολή τους στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·

93.  διαπιστώνει τα προκλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί οργανισμοί κατά την εφαρμογή της κινητικότητας στις διεθνείς ακαδημαϊκές μονάδες (International Credit Mobility – ICM)· ζητεί να διαθέτουν οι εθνικοί οργανισμοί μεγαλύτερη ευελιξία να διαθέτουν πόρους από ορισμένες χώρες και περιφέρειες σε άλλες, ώστε να τηρούνται οι προτεραιότητες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (AΕΙ) σε θέματα συνεργασίας·

94.  διαπιστώνει τον φθίνοντα αριθμό των συμμετεχόντων σε προγράμματα κινητικότητας εκτός Erasmus+ ως αποτέλεσμα της προτιμησιακής μεταχείρισης ενός θεσμοθετημένου συστήματος κινητικότητας από τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ· προτρέπει την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να ανανεώσουν τις ευκαιρίες συμμετοχής στην κινητικότητα για τους μεμονωμένους υποψηφίους·

95.  προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει το σύστημα ΕΕΚ προωθώντας τα υπο-προγράμματα του Leonardo da Vinci μεταξύ των νέων φορέων και των μικρότερων ιδρυμάτων, πέρα από τη βοήθεια για την υποβολή αιτήσεων για τη σωστή χρηματοδότηση μέσω της παροχής περαιτέρω καθοδήγησης, διαδικτυακών προγραμμάτων κατάρτισης και εξατομικευμένης στήριξης στο πλαίσιο της κατάρτισης αιτήσεων υψηλής ποιότητας για τη χορήγηση χρηματοδότησης, μέσω επαφών με εθνικούς οργανισμούς υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+·

96.  ενθαρρύνει την προβολή του Ευρωπαϊκού Xώρου Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, καθώς και την προώθηση των ατομικών γνώσεων παγκοσμίως, μέσα από την ενθάρρυνση προς όλους τους αρμόδιους (κράτη μέλη, ΑΕΙ, ενώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) να αυξήσουν την ελκυστικότητα των κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Erasmus Mundus για τα ΑΕΙ και τους δυνητικούς αιτούντες·

97.  προτείνει μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών οργανισμών στη διαμόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, μέσα από την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των εθνικών οργανισμών·

H επόμενη περίοδος του προγράμματος

98.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του υψηλού διοικητικού φόρτου για τους σπουδαστές, τα ιδρύματα και τις εταιρείες υποδοχής που συμμετέχουν στα έργα Erasmus+, ιδίως εκείνες που δεν αξιοποιούν επαρκώς αυτή την ευκαιρία προκειμένου να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την ίση πρόσβαση και τις διαδικασίες εγγραφής, επικύρωσης και αναγνώρισης· επιμένει ότι οι πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να ενθαρρυνθεί μια μεγαλύτερη συμμετοχή· καλεί την Επιτροπή και τους εθνικούς οργανισμούς να τυποποιήσουν τα κριτήρια πρόσβασης στο πρόγραμμα ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αιτούντων·

99.  θεωρεί ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποφυγή περαιτέρω εναρμόνισης και σημαντικών αλλαγών στη δομή του προγράμματος και, αντ’ αυτού, θα πρέπει να διασφαλιστούν και να εδραιωθούν τα όσα ήδη επιτεύχθηκαν και να γίνουν τμηματικές βελτιώσεις όπου είναι αναγκαίο·

100.  συνιστά να ενισχυθεί στο πρόγραμμα Erasmus+ η σημασία και η προβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης τόσο για την εργασία των νέων όσο και για την εκπαίδευση ενηλίκων, δεδομένου ότι στον τομέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στην προώθηση της δημοκρατίας και τη διαπαιδαγώγηση πάνω στις αξίες, η μη τυπική εκπαίδευση είναι σημαντική· όμως το πρόγραμμα, λόγω της ονομασίας του, συνδέεται συχνά μόνο με την τυπική εκπαίδευση·

101.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στις εργασίες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού της χρηματοδότησης, καθώς και στην εισαγωγή πιθανών βελτιώσεων, ώστε να διασφαλιστούν η περαιτέρω επιτυχία και η προστιθέμενη αξία του προγράμματος·

102.  συνιστά να αναπτυχθεί περαιτέρω η διατομεακή κινητικότητα των προσώπων στο πλαίσιο της ΒΔ1 του προγράμματος Erasmus+, για την πλήρη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, των διδασκόντων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των μαθητευομένων, των εργαζομένων και των νέων στη διατομεακή κινητικότητα·

103.  ζητεί να αναπτυχθεί ένας σαφής ορισμός των διατομεακών έργων προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση που προκύπτει από τον εσφαλμένο χαρακτηρισμό των έργων·

104.  όχι μόνο ζητεί να διασφαλιστεί το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης για την επόμενη γενιά προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ, αλλά και θεωρεί ότι μια περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού η οποία θα διατηρεί για την επόμενη γενιά προγραμμάτων τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ετήσιας χρηματοδότησης με του τελευταίου έτους εφαρμογής του τρέχοντος πλαισίου, αποτελεί απολύτως βασική προϋπόθεση για να συνεχιστεί η επιτυχία του προγράμματος· συνιστά να διερευνήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα αύξησης της προχρηματοδότησης·

105.  επικροτεί τη δομή του προγράμματος και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει στην επόμενη γενιά προγραμμάτων χωριστά κεφάλαια και χωριστούς προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, για τη νεολαία και για τον αθλητισμό, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, και να προσαρμόσει ανά τομέα τα έντυπα αιτήσεων, τα συστήματα υποβολής εκθέσεων και τις απαιτήσεις για τα παραγόμενα προϊόντα·

106.  προτρέπει τους εθνικούς οργανισμούς να δίνουν εύκολη πρόσβαση στα κονδύλια που είναι διαθέσιμα ανά κύρια δράση και ανά τομέα, έπειτα από κάθε γύρο υποβολής αιτήσεων, ώστε να έχουν οι αιτούντες δυνατότητα να κάνουν στρατηγικό σχεδιασμό των μελλοντικών τους ενεργειών, και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της επιλογής έργων και τα κονδύλια του προϋπολογισμού, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη εξωτερική παρακολούθηση του προγράμματος·

107.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει ανά τακτά διαστήματα τα επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης, όπως τα κατ᾽ αποκοπή ποσά για αποζημιώσεις ταξιδίου και διαμονής, για να διασφαλίζεται ότι αντιστοιχούν στα πραγματικά έξοδα διαβίωσης και για να αποφεύγεται ο δανεισμός εξαιτίας μιας περιόδου κατάρτισης, και έτσι να αποτρέπονται οι διακρίσεις και η εγκατάλειψη ατόμων με λιγότερα οικονομικά μέσα και/ή με ειδικές απαιτήσεις·

108.  επισημαίνει ότι για τις μη προνομιούχες ομάδες υπάρχει ειδική πρόνοια στον τομέα της νεολαίας· προτείνει να επεκταθεί η στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία σε όλους τους τομείς του προγράμματος, για να προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με λιγότερες ευκαιρίες στο πρόγραμμα Erasmus+·

109.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει και τα κράτη μέλη να αποδεχθούν ένα πλαίσιο ποιότητας για τις μαθητείες, και μια πρόταση για αυξημένη κινητικότητα των μαθητευομένων, που θα κατοχυρώνει ένα σύνολο δικαιωμάτων για μαθητευομένους, ασκουμένους και εκπαιδευομένους ΕΕΚ ώστε αυτοί να προστατεύονται επαρκώς και τα προγράμματα κινητικότητας να μην υποκαθιστούν ποτέ τις τυπικές συμβάσεις εργασίας· ζητεί ποιοτικά προγράμματα αμειβόμενης μαθητείας και πρακτικής άσκησης και καλεί τα κράτη μέλη να καταγγέλλουν τις καταστάσεις στις οποίες παραβιάζονται τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα των δικαιούχων του Erasmus+·

110.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των βασικών ενδιαφερόμενων (τοπικές/περιφερειακές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, ιδιωτικός τομέας, εκπρόσωποι της νεολαίας, εγκαταστάσεις ΕΕΚ, ερευνητικοί οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) προκειμένου τα συστήματα εκπαίδευσης και ΕΕΚ να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και η συνεργασία αυτή να έχει απήχηση στο πρόγραμμα Erasmus+· πιστεύει ότι η ενεργός συμμετοχή των δικαιούχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την επιτυχία και την προστιθέμενη αξία του·

111.  ζητεί να επιτρέπεται στους σπουδαστές κινητικότητας να συνδυάζουν τις σπουδές στο εξωτερικό με μια θέση εργασίας σχετική με τις σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος, ώστε να διευκολύνεται έτσι η παραμονή τους στο εξωτερικό, να μειωθεί η κοινωνική επιλεκτικότητα, να αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών κινητικότητας, να αναβαθμίζονται οι δεξιότητες των σπουδαστών, και να ενισχυθεί η διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το περιβάλλον εργασίας· καλεί την Επιτροπή να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα μακράς διάρκειας των μαθητευόμενων κατά τη χορήγηση των υποτροφιών Erasmus+·

112.  σημειώνει τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα κριτήρια αποδοχής στο πρόγραμμα Erasmus+· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε οι κανόνες του προγράμματος να εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο από όλους τους εθνικούς οργανισμούς, ως προς τα κοινά πρότυπα ποιότητας και τις διαδικασίες, με σκοπό την εσωτερική και εξωτερική συνοχή του Erasmus+ και τον χαρακτηρισμό του ως πραγματικά ευρωπαϊκού προγράμματος· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εκπονήσει υπόψη των εθνικών οργανισμών ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+· προτρέπει τους εθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας παρακολούθησης, να εστιάσουν επίσης στη δημιουργία ή τη διευκόλυνση ενός φόρουμ εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για τις εκπαιδευτικές και εργασιακές πολιτικές σε κάθε κράτος μέλος· ενθαρρύνει θερμά έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των οργανισμών, για την αντιστοίχιση των έργων που αφορούν παρεμφερή θέματα·

113.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες κατάρτισης στο εξωτερικό για τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ και να θέσουν την ΕΕΚ ως προτιμώμενη επιλογή για την εύρεση απασχόλησης και ως αφετηρία για μια υποσχόμενη σταδιοδρομία, να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών κάθε ηλικίας και να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση, καθώς οι πόροι που διατίθενται για την ΕΕΚ δεν είναι ανάλογοι(21) προς τον αριθμό των δυνητικών αιτούντων στα προγράμματα κινητικότητας που προσφέρονται· στηρίζει θερμά την αποτελεσματική προώθηση και ενθάρρυνση της κινητικότητας ΕΕΚ μεταξύ των γυναικών και θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει τα κράτη μέλη να θέσουν φιλόδοξους στόχους, η δε πρόοδος να παρακολουθείται αυστηρά·

114.  υπογραμμίζει ότι επί του παρόντος αναπροσδιορίζονται οι θέσεις εργασίας και οι δεξιότητες, ιδίως λόγω της υπό εξέλιξη μετάβασης σε μια περισσότερο ψηφιοποιημένη οικονομία στην οποία αναδύονται νέες επιχειρηματικές ανάγκες, και μελλοντοστραφείς τομείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα αποτυπώσει την πραγματικότητα αυτή·

115.  ζητεί μεγαλύτερη προώθηση των προγραμμάτων κινητικότητας στα υψηλότερα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων και να αναπτυχθεί περαιτέρω ο στόχος της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων·

116.  τονίζει την ανάγκη να γίνεται το Erasmus+ καλύτερα αντιληπτό ως ένα μέσο βελτίωσης των δεξιοτήτων μέσα από την πρόσθετη διάσταση που αυτές αποκτούν, ώστε να αντιμετωπίζεται σωστά το πρόγραμμα, να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος να μετατραπεί σε μια απλή εμπειρία ζωής·

117.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να διαθέσει ενημερωμένες στατιστικές και να διενεργήσει μελέτες παρακολούθησης για την εφαρμογή του Erasmus+, ιδίως ως προς το ποσοστό ένταξης των νέων, κατανεμημένο ανά περιοχή και φύλο, τον αντίκτυπό του στην απασχολησιμότητα, καθώς και στο είδος και στο ποσοστό απασχόλησης, και τον αντίκτυπο στους μισθούς, όπως και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει για ποιον λόγο ορισμένες χώρες υποβάλλουν περισσότερες αιτήσεις για κινητικότητα ΕΕΚ, πού παρατηρείται μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φύλων ή υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες με αναπηρία, και να καταρτίσει ένα σχέδιο για τον τρόπο αύξησης της συμμετοχής των υπόλοιπων χωρών· καλεί, ως εκ τούτου, τους εθνικούς οργανισμούς των κρατών μελών να συνεργαστούν στενά για την ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων· υποστηρίζει ότι τα πορίσματα των μελετών και τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να ενσωματωθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την επόμενη ενδιάμεση επανεξέταση του Erasmus+·

118.  υπενθυμίζει ότι σε μια εποχή μεγάλης κρίσης των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, το εργαλείο Erasmus+ μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την προώθηση της ένταξης, της κατανόησης και της αλληλεγγύης των νέων· ζητεί, ως εκ τούτου, να προαχθεί η ένταξη των νέων μέσω της γνώσης διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων και του αμοιβαίου και απαραίτητου σεβασμού·

119.  προτείνει στην Επιτροπή να διατηρήσει την επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, ως έναν από τους στόχους ενός μελλοντικού προγράμματος Erasmus+ κατά την επόμενη οικονομική περίοδο (μετά το 2020), και να συμπεριλάβει τα εξής στοιχεία ως μέρος του προγράμματος:

   (i) προσεκτική αξιολόγηση του αντικτύπου των υφιστάμενων μέτρων που προάγουν την επιχειρηματικότητα μέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και πιθανή προσαρμογή τους, με ιδιαίτερη προσοχή, παράλληλα, στον αντίκτυπο σε υποεκπροσωπούμενες και μη προνομιούχες ομάδες·
   (ii) προώθηση καλύτερα καθορισμένων μαθησιακών περιεχομένων και εργαλείων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης για όλους τους σπουδαστές – με θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, όπως π.χ. επιχειρηματικά έργα σπουδαστών·
   (iii) προώθηση συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, με σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλων κύκλων μαθημάτων και την παροχή των απαιτούμενων πρακτικών εμπειριών και μοντέλων στους σπουδαστές·
   (iv) ανάπτυξη δεξιοτήτων στα εξής πεδία: επιχειρηματικές δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές γνώσεις, γραμματισμός και δεξιότητες ΤΠΕ, δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και καινοτόμο πνεύμα, αυτοπεποίθηση, προσαρμοστικότητα, δημιουργία ομάδων και καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, διαχείριση έργου, εκτίμηση κινδύνου και ανάληψη κινδύνου, καθώς και ανάπτυξη ειδικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων·
   (v) ανάδειξη της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ως προνομιακού περιβάλλοντος για την απόκτηση επιχειρηματικών ικανοτήτων·

120.  προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμετέχουν περισσότερο στο πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να το προωθούν στους νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματικά σχέδια, ώστε αυτοί να μπορέσουν να αποκτήσουν πείρα στο εξωτερικό και νέες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων·

121.  ενθαρρύνει θερμά τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων έπειτα από σπουδές, κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του Erasmus+ στις τοπικές κοινότητες· υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών έχει ζωτική σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων στο πλαίσιο του Erasmus+· επικροτεί την πλατφόρμα του Erasmus+ για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων και ζητεί θερμότερη στάση απέναντι στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τις διεθνείς ανταλλαγές απόψεων μεταξύ εθνικών οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων του προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τους αιτούντες του προγράμματος να βρίσκουν διεθνείς εταίρους, αναπτύσσοντας φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες που θα συνδυάζουν την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους διάφορους δικαιούχους και τα έργα τους·

122.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον οδηγό του προγράμματος και να τον καταστήσει πιο εύληπτο και εύχρηστο, και να καταρτίσει ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια για κάθε βασική δράση· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από άποψη διοικητικού φόρτου·

123.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω διαρκούς επαγγελματικής εξέλιξης και ευκαιριών κινητικότητας για καθηγητές, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτές και άλλο διδακτικό προσωπικό· ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ιδίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων, με σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

124.  επικροτεί την ανάπτυξη δοκιμαστικών σχεδίων, όπως το «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα των μαθητευόμενων: ανάπτυξη της ευρωπαϊκή ιθαγένειας και καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας» που έχει ως στόχο την υλοποίηση οικονομικά αποδοτικών διασυνοριακών προγραμμάτων κινητικότητας μαθητευόμενων μεταξύ ιδρυμάτων ΕΕΚ, εταιρειών και/ή άλλων συναφών οργανισμών, καθώς και την επίσημη αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη στήριξη της αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων, και το πρόγραμμα «Κινητικότητα των νέων στην επαγγελματική κατάρτιση - Καλύτερη κινητικότητα των νέων», που έχει ως στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας των νέων στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά αυτά τα δύο δοκιμαστικά σχέδια και μακροπρόθεσμα να τα εντάξει στο πρόγραμμα Erasmus+·

125.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μεγαλύτερη και πιο μακροπρόθεσμη διαρθρωτική στήριξη στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, με τη μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας, διότι είναι οργανώσεις που προσφέρουν στους πολίτες και τους κατοίκους της Ευρώπης ευκαιρίες μάθησης και χώρους συμμετοχής για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν ευρωπαϊκές πολιτικές·

126.  καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει μια ενδεδειγμένη λύση για την περίπτωση της ευρωπαϊκού επιπέδου μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τις Βρυξέλλες που αιτείται κονδύλια σε βελγικούς εθνικούς οργανισμούς·

o
o   o

127.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(3) ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
(5) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 77.
(6) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 31.
(8) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(9) ΕΕ C 70 της 8.3.2012, σ. 9.
(10) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 32.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292.
(12) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25.
(13) ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 17.
(14) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 36.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0291.
(18) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
(19) JRC Science and Policy Report on Languages and Employability, 2015.
(20) ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
(21) Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2016, ελλείψει χρηματοδότησης, το ποσοστό επιτυχίας επιλέξιμων αιτήσεων για κινητικότητα ΕΕK στο πλαίσιο του Erasmus+ ήταν 42%. H κατάσταση έχει επιδεινωθεί με την πάροδο των ετών – το 2014 το ποσοστό επιτυχίας ήταν 54%, ενώ το 2015 ήταν 48%. Μολονότι η διαθέσιμη χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά τι με το πέρασμα του χρόνου, η ζήτηση αυξήθηκε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, αλλά οι περιορισμένοι πόροι του Erasmus+ δεν επιτρέπουν να συμβαδίζει η χρηματοδότηση με τη ζήτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου