Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0077(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0010/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0010/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0019

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 381kWORD 47k
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ ***
P8_TA(2017)0019A8-0010/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07592/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (07594/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0431/2016),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0010/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση των Νήσων Κουκ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0020.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου