Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2230(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0015/2017

Внесени текстове :

A8-0015/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0020

Приети текстове
PDF 490kWORD 55k
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и островите Кук (резолюция)
P8_TA(2017)0020A8-0015/2017

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07592/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0431/2016),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 14 февруари 2017 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид доклада относно предварителната оценка на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него от юни 2013 г.,

—  като взе предвид стратегическите насоки, изготвени от правителството на островите Кук, относно развитието на местния риболов, по-специално насоките, съдържащи се в документа, озаглавен „Политика на островите Кук в областта на рибарството в открито море“ (Cook Islands Offshore Fisheries Policy),

—  като взе предвид рамката на целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), по-специално ЦУР № 1, 2 ,9, 10 и 14,

—  като взе предвид заключенията и препоръките на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC), а именно 12-та среща на Научния комитет за дългосрочното опазване и устойчивото използване на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0015/2017),

A.  като има предвид, че Комисията заедно с правителството на островите Кук е договорила ново споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокол за прилагане към него за период от осем или съответно четири години;

Б.  като има предвид, че това е първото споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук, което гарантира европейско присъствие във водите на Източния Тихи океан след неподновяването на споразумението с Кирибати (и подписването, но неприлагането на споразуменията с Микронезия и Соломоновите острови);

В.  като има предвид, че Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протоколът имат за цел задълбочаването на сътрудничеството между ЕС и правителството на островите Кук в областта на рибарството във взаимен интерес на двете страни чрез установяване на рамка за партньорство, с която се насърчават устойчивата политика в областта на рибарството и устойчивото използване на рибните ресурси в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на островите Кук;

Г.  като има предвид, че нашето присъствие в региона следва да служи за насърчаването на политика на устойчиво рибарство и на отговорно използване на ресурсите, чрез което да бъде гарантирано правилното управление на ресурсите от риба тон в Тихия океан;

Д.  като има предвид, че Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук се основава на най-добрите налични научни становища, като се спазват мерките за опазване и управление на Комисията за риболова в WCPFC, в границите на наличния излишък;

Е.  като има предвид, че са налице проблеми във връзка с инспекцията и контрола, и като има предвид, че незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов е проблем, който трудно може да се преодолее, като се има предвид разпръснатостта на територията и ресурсите;

Ж.  като има предвид, че в западната и централната част на Тихия океан се намират множество кораби на държави — членки на ЕС, и че останалите споразумения в областта на рибарството в региона са изтекли;

З.  като има предвид, че е направен ангажимент да не бъдат предоставяни на други неевропейски флоти по-благоприятни условия от тези, предвидени в Споразумението, и като има предвид, че Споразумението съдържа клаузата от Котону относно правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава;

И.  като има предвид, че Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук има за цел да бъде насърчавано по-ефективното и устойчиво развитие на рибарството в Архипелага и на свързаните с него отрасли и дейности, в съответствие с целите на националната политика в областта на рибарството на островите Кук, по-специално що се отнася до подкрепата за научни изследвания и дребномащабния риболов, разтоварване на по-големи обеми в местните пристанища, изграждането на капацитета за наблюдение, контрол и надзор над риболовните дейности, както и борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), съответствие с рамката на ЦУР;

Й.  като има предвид, че вноските, предназначени за подпомагане на развитието на политиката в областта на рибарството на островите Кук, които варират между 47,6% и 50% от общите средства, които трябва да бъдат преведени, са значителни като процент;

K.  като има предвид, че запасите на големоок тон бележат спад от 2012 г. насам, и като има предвид, че в резултат на това е въведена мярка за управление на WCPFC, която ще бъде предоговорена през 2017 г., и като има предвид, че уловът от кораби с мрежи гъргър е намалял с 26% през 2015 г. в сравнение с 2014 г.; като има предвид също така, че териториалните води на островите Кук води се считат за „резерват на акули“, въпреки че следва да се подчертае, че това не е целеви вид риболов в тези води за европейската флота в рамките на новото споразумение;

Л.  като има предвид, че уловът на ЕС, извършван с кораби с парагади, е преди всичко извършван в по-топлите води на юг от островите Кук; като има предвид изискванията, наложени от разпоредбите на островите Кук за опазване на акулите; като има предвид, че съгласно констатациите на предварителната оценка в бъдеще няма да има интерес за улов от кораби с парагада от ЕС в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на островите Кук;

M.  като има предвид, че хората на островите Кук са силно зависими от вноса на храни;

1.  счита, че Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук следва да насърчава ефективно устойчиво развитие на риболова във водите на островите Кук чрез адекватна секторна подкрепа ос страна на ЕС и да бъде насочено към две еднакво важни цели: 1) предоставяне на възможности за риболов за кораби на ЕС в риболовната зона на островите Кук въз основа на най-добрите налични научни становища и при надлежно отчитане на мерките за опазване и управление на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC), в зависимост от наличния излишък, чието изчисляване следва да отчита цялостното развитие на риболовния капацитет на страната; и 2) задълбочаване на сътрудничеството между Европейския съюз и островите Кук с цел насърчаване на политика на устойчиво рибарство и на отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на островите Кук и оказване на принос чрез икономическо, финансово, техническо и научно сътрудничество за устойчивото развитие на сектора на рибарството на островите Кук, при зачитане на суверенния избор на тази държава по отношение на това развитие;

2.  отбелязва заключенията на доклада за предварителната оценка относно Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него от юни 2013 г., съгласно които предишните споразумения за партньорство в областта на рибарството и протоколите за тяхното прилагане в региона (Кирибати, Соломонови острови) не представлява важен принос за развитието на местния риболов, по-специално във връзка с извършването на съвместни бизнес инициативи (със съвместни инвестиции) и развитието на местния капацитет за преработка на рибни продукти; счита, че Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук следва да допринася, доколкото е възможно, за развитието на местния сектор на рибарството чрез гарантиране на доставките на риба за вътрешно потребление, а по този начин за привеждане в съответствие с целите на ЕС, заявени в най-новите споразумения на ЕС в областта на рибарството, и с целите на рамката на ЦУР;

3.  изразява съжаление поради факта, че други държави в региона не са постигнали споразумения за партньорство с ЕС и отварят своите риболовни зони за други държави и региони по света, които понякога използват риболовни практики, които не вземат предвид наличните ресурси, вместо да избират споразумение с ЕС, което насърчава устойчивото рибарство и предоставя секторна подкрепа;

4.  приветства включването на задължението островите Кук правят да правят обществено достояние съществуването на всяко споразумение, с което разрешават на чуждестранни флотове да извършват риболов в териториалните води на островите Кук, но изразява съжаление относно липсата на прецизност относно полаганите цялостни усилия, както се изисква съгласно някои други споразумения, сключени от ЕС;

5.  подчертава, че при прилагането и евентуалното преразглеждане/подновяване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него трябва да бъде отчитана стратегията, следвана от органите на властта на островите Кук по отношение на развитието на рибарството на островите Кук, и че споразумението и протоколът трябва да бъдат приведени в съответствие, като преди всичко се предвижда следното:

   принос за изграждането на капацитет за надзора и контрола върху рибните ресурси на островите Кук и риболовните дейности в техните води, при което особена тежест има борбата с ННН риболова;
   подобряване на наличните научни познания относно състоянието на местните морски екосистеми и на рибните ресурси във водите на островите Кук;
   конкретна подкрепа за развитието на местния непромишлен риболов и зависимите от него общности, като се увеличава приносът за местната икономика, за по-голяма сигурност на борда и по-високи приходи за рибарите и за подпомагане на развитието на местните инфраструктури за обработка и предлагане на пазара на рибни продукти, както за подсигуряване на вътрешния, така и за износ.

6.  счита, че подпомагането на развитието на сектора е важен аспект на приноса за устойчивост на страна партньор, тъй като чрез него се стимулира функционалната независимост на страната и по този начин се подпомага нейната стратегия за развитие и се гарантира нейният суверенитет;

7.  счита, че възможностите за наемане на местни моряци на борда на риболовни кораби на ЕС по силата на споразуменията за партньорство са в съответствие с международните стандарти; отново подчертава, че принципите на МОТ трябва да се спазват и че трябва да се поощрява ратификацията на Конвенция № 188 на МОТ, като в същото време се спазват общите принципи на правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне на работниците, както и забраната на дискриминацията на работното място по отношение на заетостта и професиите; посочва при все това, че поради недостига на квалифицирани моряци за кораби за улов на риба тон властите на островите Кук не са поискали право на качване на борда във флота на ЕС;

8.  счита, че Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и съответният протокол следва да дава възможност за засилване на двустранното сътрудничество в областта на борбата срещу незаконния риболов и за осигуряване на островите Кук със средства за финансиране на програми за надзор, и счита, че мерките за предотвратяване на ННН риболов в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на островите Кук следва да бъдат засилени, включително чрез подобрено наблюдение, контрол и надзор посредством използване на система за спътниково наблюдение на корабите, корабни дневници, инспектори и изпълнение на решенията на регионалните организации в областта на рибарството;

9.  счита, че е желателно да се подобрят количеството и надеждността на данните относно целия улов (целеви и прилов) и, по-общо, относно състоянието на опазване на рибните ресурси, за да се оценява по-точно, с привличането на сдруженията на рибарите, въздействието на Споразумението върху морската екосистема и риболовните общности; призовава настоятелно Комисията да поощрява правилното и прозрачното функциониране на органите, които наблюдават прилагането на Споразумението, и засилване на научните оценки, извършвани от WCPFC;

10.  съответно призовава Комисията да разгледа възможността за прилагане на принципа на предпазливост спрямо правилата на Общата политика в областта на рибарството и да анализира използването на плаващи устройства за привличане на рибата и неговото въздействие върху средата на живот на рибата тон и да прави предложения за използването на тези устройства въз основа на своите констатации;

11.  изисква от Комисията да информира своевременно Парламента относно предстоящите заседания на Съвместния комитет и да предава на Парламента протоколите и заключенията от заседанията на Съвместния комитет, както е предвидено в член 6 от Споразумението, посочената в член 3 от новия протокол многогодишна програма в областта на рибарството и резултатите от съответните годишни оценки, да улеснява участието на представители на Европейския парламент като наблюдатели в заседанията на Съвместния комитет и да насърчава участието на рибарските общности от островите Кук;

12.  призовава Комисията и Съвета, в рамките на съответните им правомощия, да предоставят незабавно на Парламента изчерпателна информация на всички етапи на процедурата, свързани с Протокола и неговото подновяване, съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета , на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки и правителството на островите Кук.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0019.

Правна информация - Политика за поверителност