Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2230(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0015/2017

Předložené texty :

A8-0015/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2017 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0020

Přijaté texty
PDF 339kWORD 47k
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk Konečné znění
Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení)
P8_TA(2017)0020A8-0015/2017

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07592/2016),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0431/2016),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 14. února 2017(1) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na zprávu o hodnocení ex ante dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě z června 2013,

–  s ohledem na strategické pokyny úřadů Cookových ostrovů o rozvoji místního odvětví rybolovu uvedené v dokumentu „Cook Islands Offshore Fisheries Policy“,

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN, zejména na cíle 1, 2, 9, 10 a 14,

–  s ohledem na závěry a doporučení 12. zasedání vědeckého výboru Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) pro dlouhodobé zachování a udržitelné využívání vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0015/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská komise vedla jednání s vládou Cookových ostrovů za účelem uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále dohoda) a prováděcího protokolu k této dohodě (dále protokol), přičemž tato dohoda má platit osm let a protokol čtyři roky;

B.  vzhledem k tomu, že se jedná o první dohodu o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU a Cookovými ostrovy a že poté, co nebyla obnovena dohoda s Kiribati (a došlo k podepsání dohod s Mikronésií a Šalamounovými ostrovy, které však nejsou prováděny), tato dohoda zaručuje evropskou přítomnost ve vodách východního Tichomoří;

C.  vzhledem k tomu, že obecným cílem této dohody a protokolu je prohloubit spolupráci mezi EU a Cookovými ostrovy v odvětví rybolovu v zájmu obou stran, a to vytvořením rámce pro partnerství, který bude prosazovat politiku udržitelného rybolovu a udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Cookových ostrovů;

D.  vzhledem k tomu, že naše přítomnost v tomto regionu by mohla sloužit k podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání zdrojů, a zaručit tak řádné řízení zdrojů tuňáka v Tichomoří;

E.  vzhledem k tomu, že dohoda vychází z nejlepších dostupných vědeckých doporučení, přičemž respektuje opatření na zachování a řízení zdrojů přijatá (WCPFC) v mezích dostupného přebytku;

F.  vzhledem k tomu, že existují problémy v souvislosti s inspekcí a kontrolou a že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje s ohledem na roztříštěný charakter území a zdrojů problém, který je obtížné překonat;

G.  vzhledem k tomu, že v oblasti západního a středního Tichého oceánu se nachází různá plavidla z členských států EU a že již vypršela platnost ostatních dohod o rybolovu, které byly v tomto regionu podepsány;

H.  vzhledem k tomu, že došlo k přijetí závazku neposkytovat jiným neevropským loďstvům příznivější podmínky než ty, které jsou stanoveny v dohodě, a vzhledem k tomu, že součástí dohody je doložka z Cotonou o lidských právech, demokratických zásadách a právním státě;

I.  vzhledem k tomu, že dohoda má podporovat účinnější a udržitelnější rozvoj odvětví rybolovu na tomto souostroví a také rozvoj s ním spojeného průmyslu a činností v souladu s cíli politiky rybolovu Cookových ostrovů, zejména pokud jde o podporu vědeckého výzkumu a tradičního rybolovu, zvyšování množství úlovků vykládaných v místních přístavech, zvyšování kapacity v oblasti sledování a kontroly rybolovných činností a dohledu nad nimi a boj proti NNN rybolovu, a v souladu s rámcem cílů (SDGs);

J.  vzhledem k tomu, že příspěvky na podporu rozvoje politiky rybolovu na Cookových ostrovech, jež se pohybují mezi 47,6 % a 50 % celkové převáděné částky, lze z hlediska procentního podílu pokládat za významný příspěvek;

K.  vzhledem k tomu, že od roku 2012 populace tuňáka velkookého klesají, vzhledem k tomu, že v důsledku toho zavedla komise WCPFC opatření v oblasti řízení, o nichž se bude v roce 2017 opět jednat, a vzhledem k tomu, že úlovky pomocí košelkového nevodu se v roce 2015 snížily oproti roku 2014 o 26 %; vzhledem k tomu, že vody Cookových ostrovů jsou navíc považovány za „útočiště pro žraloky“, ačkoli je třeba zdůraznit, že žraloci nepředstavují pro evropské loďstvo provádějící v těchto vodách rybolovné činnosti na základě nové dohody cílový druh;

L.  vzhledem k tomu, že k úlovkům plavidel EU používajících dlouhé lovné šňůry obvykle dochází v teplejších vodách na jih od Cookových ostrovů; vzhledem k požadavkům, které stanovuje nařízení Cookových ostrovů o ochraně žraloků; vzhledem k tomu, že v rámci hodnocení ex ante bylo zjištěno, že v budoucnu nebude plavidlům EU používajícím dlouhé lovné šňůry plynout z rybaření ve výlučné ekonomické zóně Cookových ostrovů žádný užitek;

M.  vzhledem k tomu, že Cookovy ostrovy jsou silně závislé na dovozu potravin;

1.  je toho názoru, že by dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mohla prostřednictvím přiměřené odvětvové podpory EU účinně prosazovat udržitelný rybolov ve vodách Cookových ostrovů a sledovat dva stejně důležité cíle: 1) stanovit rybolovná práva pro plavidla EU v rybolovné oblasti Cookových ostrovů na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a v souladu s opatřeními na zachování a řízení zdrojů přijatých komisí WCPFC v mezích dostupného přebytku, při jehož výpočtu by měl být zohledněn celkový rozvoj rybolovné kapacity země a 2) prosazovat spolupráci mezi EU a Cookovými ostrovy s ohledem na politiku udržitelného rybolovu a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Cookových ostrovů a přispívat k udržitelnému rozvoji odvětví rybolovu na Cookových ostrovech prostřednictvím hospodářské, finanční, technické a vědecké spolupráce při respektování svrchovaných rozhodnutí této země ohledně tohoto rozvoje;

2.  bere na vědomí závěry hodnotící zprávy ex ante o dohodě mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a příslušném protokolu z června 2013, podle níž předchozí dohody o partnerství a protokoly v tomto regionu (s Kiribati a Šalamounovými ostrovy) dostatečně nepřispívaly k rozvoji místního rybolovu, zejména pokud jde o společné podnikatelské iniciativy (se společnými investicemi) a rozvoj místních kapacit na zpracování úlovků; je toho názoru, že dohoda by pokud možno měla přispět k rozvoji místního odvětví rybolovu tím, že zaručí dodávky ryb potřebné pro domácí spotřebu, aby tak byla souladu s proklamovanými cíli nové generace dohod EU o rybolovu a s rámcem cílů udržitelného rozvoje;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že jiné země v regionu nedospěly k dohodě o partnerství s EU a zpřístupňují svá loviště ostatním zemím a regionům ve světě, které se občas uchylují k metodám rybolovu, jež neberou v úvahu dostupné zdroje, namísto toho, aby se rozhodly uzavřít dohodu s EU, která prosazuje udržitelný rybolov a poskytuje odvětvovou podporu;

4.  vítá zavedení povinnosti Cookových ostrovů veřejně oznamovat existenci veškerých dohod, které opravňují zahraniční loďstva k rybolovu v jejich vodách, ale vyjadřuje politování nad nedostatkem přesnosti, pokud jde o celkovou intenzitu rybolovu, jak bylo požadováno v rámci některých dalších dohod, jež EU uzavřela;

5.  zdůrazňuje, že tato dohoda a příslušný protokol musí při svém provádění a případných revizích nebo prodlouženích zohledňovat strategii orgánů Cookových ostrovů pro rozvoj místního rybolovného odvětví a být s ní v souladu, a konkrétně stanovit:

   příspěvek na zvýšení schopnosti monitorování, kontroly a sledování rybolovných zdrojů Cookových ostrovů a rybolovných činností probíhajících v jejich vodách, a to se zvláštním důrazem na boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;
   zlepšení dostupných vědeckých poznatků o stavu místních mořských ekosystémů a o rybolovných zdrojích, které se ve vodách Cookových ostrovů vyvíjejí;
   zvláštní podporu rozvoje místního tradičního rybolovu a komunit, jež na něm závisejí, aby se zvýšil jeho příspěvek místní ekonomice, aby se přispělo ke zlepšení bezpečnosti na palubě a příjmů rybářů a podpořil se rozvoj místní infrastruktury pro zpracování ryb a jejich uvádění na trh, ať již k zásobování vnitřního trhu, nebo na vývoz;

6.  domnívá se, že podpora pro rozvoj odvětví představuje důležitý aspekt přispívání k udržitelnosti partnerské země, jelikož posiluje operační nezávislost země, podporuje její rozvojovou strategii a zajišťuje její svrchovanost;

7.  domnívá se, že možnosti zaměstnávání místních námořníků na plavidlech EU v rámci dohod o partnerství nesplňují mezinárodní normy; znovu opakuje, že je nezbytné dodržovat zásady Mezinárodní organizace práce (MOP) a prosazovat ratifikaci její Úmluvy č. 188, přičemž musí být dodržovány obecné zásady svobody sdružování pracovníků a kolektivního vyjednávání, stejně jako zákaz diskriminace na pracovišti i v povolání; poukazuje však na to, že vzhledem k nedostatku kvalifikovaných námořníků pro plavidla lovící tuňáky nežádaly orgány Cookových ostrovů o jejich zaměstnávání v loďstvu EU;

8.  je toho názoru, že dohoda a příslušný protokol by měly umožnit prohloubení dvoustranné spolupráce zaměřené na boj proti nezákonnému rybolovu a poskytnout Cookovým ostrovům prostředky na financování programů dozoru, a je přesvědčen, že by měla být posílena opatření, která mají bránit nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ve výlučné ekonomické zóně Cookových ostrovů, mimo jiné prostřednictvím lepšího sledování, kontroly a dozoru za využití systému satelitního sledování plavidel, lodních deníků, inspektorů a prováděním rozhodnutí přijatých regionálními rybářskými organizacemi;

9.  považuje za žádoucí zlepšit množství a přesnost údajů o všech úlovcích (cílových úlovcích i vedlejších úlovcích) a obecněji o stavu zachování rybolovných zdrojů tak, aby bylo možné za účasti sdružení rybářů přesněji měřit dopad dohody na mořský ekosystém a rybářské komunity; naléhavě vyzývá Komisi, aby prosazovala řádné a transparentní fungování orgánů odpovědných za dohled nad uplatňováním dohody a posílila vědecké posouzení prováděné komisí WCPFC;

10.  vyzývá proto Komisi, aby zvážila uplatnění zásady předběžné opatrnosti na pravidla společné rybářské politiky a provedla v dané oblasti analýzu používání plovoucích lovných zařízení s uzavíracím mechanismem a jejich dopadu na ekologii tuňáka a aby na základě svých zjištění předložila návrhy na jejich používání;

11.  vyzývá Komisi, aby Parlament včas informovala o nadcházejících schůzích smíšeného výboru a postoupila Parlamentu zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru, jak je uvedeno v článku 6 dohody, víceletý odvětvový program podle článku 3 protokolu a výsledky příslušných ročních hodnocení, aby umožnila účast zástupců Evropského parlamentu na schůzích smíšeného výboru coby pozorovatelů a aby podporovala zapojení rybářských komunit z Cookových ostrovů;

12.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se protokolu a případného prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 SEU a čl. 218 odst. 10 SFEU;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Cookových ostrovů.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0019.

Právní upozornění - Ochrana soukromí