Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2230(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0015/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0015/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0020

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 55k
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ (ψήφισμα)
P8_TA(2017)0020A8-0015/2017

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07592/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0431/2016),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017(1) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ και του σχετικού πρωτοκόλλου εφαρμογής, του Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις των αρχών των Nήσων Κουκ υπέρ της ανάπτυξης του τοπικού αλιευτικού τομέα, και ειδικότερα εκείνες που περιέχονται στο έγγραφο «Cook Islands Offshore Fisheries Policy»,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒA) των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τους ΣΒΑ 1, 2, 9, 10 και 14,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της 12ης συνάντησης της επιστημονικής επιτροπής της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), για την μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0015/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με την Κυβέρνηση των Nήσων Κουκ μια νέα «Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ (ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Κουκ) και το σχετικό πρωτόκολλο εφαρμογής, διάρκειας οκτώ και τεσσάρων ετών αντιστοίχως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Κουκ, η οποία εγγυάται την ευρωπαϊκή παρουσία στα ύδατα του ανατολικού Ειρηνικού μετά τη μη ανανέωση της συμφωνίας με το Κιριμπάτι (και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν με τη Μικρονησία και τις Νήσους Σολομώντος)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικός στόχος της ΣAΣ ΕΕ-Νήσων Kουκ και του πρωτοκόλλου της είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Νήσων Kουκ στον τομέα της αλιείας, επ’ ωφελεία αμφοτέρων των μερών, με τη δημιουργία ενός πλαισίου σύμπραξης που θα επιτρέπει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μια επίσης βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) των Νήσων Kουκ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία μας στην περιοχή θα πρέπει να χρησιμεύσει για την προώθηση μιας πολιτικής βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των πόρων, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση των πόρων τόνου του Ειρηνικού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΑΣ ΕΕ-Νήσων Κουκ βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, με σεβασμό προς τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της WCPFC εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται προβλήματα σε σχέση με την εποπτεία και τον έλεγχο, και ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία αποτελεί πρόβλημα που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη την κατακερματισμένη φύση του εδάφους και των πόρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού κινούνται αρκετά σκάφη κρατών μελών της ΕΕ και ότι οι υπόλοιπες αλιευτικές συμφωνίες που αφορούν την περιοχή έχουν εκπνεύσει·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναληφθεί η δέσμευση να μην επιτραπούν σε άλλους μη ευρωπαϊκούς στόλους ευνοϊκότεροι όροι από αυτούς που προβλέπονται στη συμφωνία, καθώς και ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τη ρήτρα του Κοτονού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ αποσκοπεί να προαγάγει μια πιο αποτελεσματική και πιο βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα στο συγκεκριμένο αρχιπέλαγος, όπως και των συναφών βιομηχανιών και δραστηριοτήτων, σε συμφωνία με τους στόχους της εθνικής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Kουκ, και ειδικά σε ό,τι αφορά τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας και της παραδοσιακής αλιείας, την αύξηση των εκφορτώσεων στα τοπικά λιμάνια, την αύξηση των ικανοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, και την αντιμετώπιση της ΠΛA, και σύμφωνα με το πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές που προορίζονται για την στήριξη της ανάπτυξης της αλιευτικής πολιτικής στις Νήσους Κουκ, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ του 47,6 % και του 50 % του συνολικού ποσού προς μεταφορά, αντιπροσωπεύουν μια σημαντική συνεισφορά σε ποσοστά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2012, τα αποθέματα μεγαλόφθαλμου τόνου φθίνουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπεία αυτού, η WCPFC, θέσπισε ένα μέτρο διαχείρισης που θα τεθεί υπό νέα διαπραγμάτευση το 2017, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα με γρι-γρι μειώθηκαν κατά 26 % το 2015 σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, τα ύδατα των Νήσων Κουκ, θεωρούνται ως «καταφύγιο καρχαριών», μολονότι θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτό δεν αποτελεί είδος-στόχο για τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο στα εν λόγω ύδατα βάσει της νέας συμφωνίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα των παραγαδιάρικων της ΕΕ τείνουν παραδοσιακά να εντοπίζονται στα θερμότερα στα νότια των Νήσων Κουκ· λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που έχουν επιβληθεί από τον κανονισμό των Νήσων Κουκ για τη διατήρηση των καρχαριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση δεν κατέδειξε ενδεχόμενο μελλοντικό ενδιαφέρον δραστηριοποίησης των παραγαδιάρικων της ΕΕ στην ΑΟΖ των Νήσων Κουκ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Νήσοι Κουκ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές τροφίμων·

1.  φρονεί ότι η ΣΑΣ ΕΕ-Νήσων Κουκ πρέπει να προωθήσει αποτελεσματικά την βιώσιμη αλιεία στα ύδατα των Νήσων Κουκ μέσω της κατάλληλης τομεακής στήριξης από την ΕΕ, και να επιδιώξει δύο εξίσου σημαντικούς στόχους: (1) να προσφέρει αλιευτικές δυνατότητες στα σκάφη της ΕΕ εντός της αλιευτικής ζώνης των Nήσων Kουκ, βάσει των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και με τον δέοντα σεβασμό προς τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της WCPFC εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος, στον υπολογισμό του οποίου πρέπει να ληφθεί υπόψη η πλήρης ανάπτυξη της αλιευτικής ικανότητας της χώρας· και 2) να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ-Nήσων Kουκ στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μιας υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων στην αλιευτική ζώνη των Nήσων Kουκ, και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των Nήσων Kουκ, μέσω μιας οικονομικής, χρηματοδοτικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας και με σεβασμό προς τις κυρίαρχες αναπτυξιακές επιλογές της συγκεκριμένης χώρας·

2.  επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης εκ των προτέρων αξιολόγησης της ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ και του σχετικού πρωτοκόλλου, του Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα οποία οι προηγούμενες ΣAΣ και πρωτόκολλα που αφορούσαν την περιοχή (με Kιριμπάτι, Nήσους Σολομώντος) δεν είχαν κάποια αξιόλογη συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών αλιευτικών τομέων, ιδίως ως προς τις κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (με κοινές επενδύσεις) και την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων μεταποίησης αλιευμάτων· είναι της άποψης ότι η ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ πρέπει να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στην ανάπτυξη του τοπικού αλιευτικού τομέα, διασφαλίζοντας την προσφορά αλιευτικών προϊόντων για την εγχώρια κατανάλωση και, με τον τρόπο αυτό, ανταποκρινόμενη στους στόχους που αναγγέλθηκαν για την νέα γενιά αλιευτικών συμφωνιών της ΕΕ και εκείνων του πλαισίου των ΣΒΑ·

3.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι άλλες χώρες στην περιοχή δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την ΕΕ και ανοίγουν τα αλιευτικά τους πεδία σε άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου που ενίοτε χρησιμοποιούν αλιευτικές μεθόδους που δεν λαμβάνουν υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, αντί να επιλέξουν μια συμφωνία με την ΕΕ που να προωθεί τη βιώσιμη αλιεία και να παρέχει τομεακή στήριξη·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της υποχρέωσης για τις Νήσους Κουκ να δημοσιοποιούν την ύπαρξη κάθε συμφωνίας που επιτρέπει σε ξένους στόλους να αλιεύουν στα ύδατά της, αλλά εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη συνολική αλιευτική προσπάθεια που ασκείται, όπως έχει απαιτηθεί σε ορισμένες άλλες συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ·

5.  τονίζει ότι η ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ και το σχετικό πρωτόκολλο, κατά την εφαρμογή τους και κατά τις τυχόν αναθεωρήσεις και/ή ανανεώσεις, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική των αρχών των Nήσων Kουκ στο θέμα της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα της χώρας, προβλέποντας ειδικότερα:

   μια συμβολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών πόρων των Nήσων Kουκ και των αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός των υδάτων της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ΠΛA αλιείας·
   βελτίωση των διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων για την κατάσταση των τοπικών θαλασσίων οικοσυστημάτων και για τα ιχθυαποθέματα που κινούνται εντός των υδάτων των Nήσων Kουκ·
   ειδική στήριξη για την ανάπτυξη της τοπικής παραδοσιακής αλιείας και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτήν, ώστε να αυξηθεί η συμβολή της στην τοπική οικονομία, να βελτιωθεί η ασφάλεια εν πλω και να βελτιωθούν τα εισοδήματα των αλιέων, και να προωθηθεί η ανάπτυξη τοπικών υποδομών μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων, είτε για την τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς είτε για τις εξαγωγές·

6.  θεωρεί ότι η στήριξη της τομεακής ανάπτυξης είναι μια σημαντική πτυχή της συμβολής στη βιωσιμότητα μιας χώρας εταίρου, εφόσον βοηθά στην ενίσχυση της ικανότητάς της για τεχνική αυτονομία, την επιβεβαίωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της και τη διασφάλιση της κυριαρχίας της·

7.  εκτιμά ότι οι δυνατότητες απασχόλησης των τοπικών ναυτικών σε αλιευτικά σκάφη της ΕΕ δυνάμει των συμφωνιών σύμπραξης ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι αρχές της ΔOΕ και να προωθηθεί η κύρωση της Σύμβασης αριθ. 188 της ΔΟΕ, με παράλληλο σεβασμό των γενικών αρχών περί ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και περί συλλογικών συμβάσεων για τους εργαζομένους, καθώς και περί μη διακρίσεων στο χώρο εργασίας και στην επαγγελματική δραστηριότητα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι λόγω της έλλειψης ειδικευμένων ναυτικών για τα θυνναλιευτικά, οι αρχές των Νήσων Κουκ δεν ζήτησαν την απασχόληση ναυτικών στο στόλο της ΕΕ·

8.  είναι της άποψης ότι η ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ και το σχετικό πρωτόκολλο θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και να προσφέρουν στις Νήσους Κουκ τα μέσα για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων επιτήρησης, και πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα για την αποτροπή της ΠΛΑ αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Νήσων Κουκ, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης με τη χρήση συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης των σκαφών, ημερολογίων αλιείας, επιθεωρητών καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας·

9.  θεωρεί σκόπιμο να βελτιωθεί η ποσότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων σχετικά με όλα τα αλιεύματα (στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και, εν γένει, η κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων, προκειμένου να είναι εφικτή, με τη συμμετοχή οργανώσεων αλιέων, μια ακριβέστερη μέτρηση του αντίκτυπου της συμφωνίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις αλιευτικές κοινότητες· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την εύρυθμη και διαφανή λειτουργία των οργανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας και την ενίσχυση των επιστημονικών εκτιμήσεων από την WCPFC·

10.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης σε σχέση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, να αναλύσει τη χρήση των πλωτών διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων στην περιοχή και την επιρροή τους στην οικολογία του τόννου και να υποβάλει προτάσεις για τη χρήση τους με βάση τα πορίσματά της·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει έγκαιρα το Κοινοβούλιο σχετικά με τις επικείμενες συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να του διαβιβάζει τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου, και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων ετήσιων αξιολογήσεων, ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής, και να προσφέρει κίνητρα για τη συμμετοχή των κοινοτήτων αλιέων των Nήσων Kουκ·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να το τηρούν αμέσως και πλήρως ενήμερο, σε όλες τις φάσεις των εργασιών που έχουν σχέση με το Πρωτόκολλο και την ενδεχόμενη ανανέωσή του, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ και του άρθρου 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Nήσων Kουκ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0019.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου