Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2230(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0015/2017

Texte depuse :

A8-0015/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2017 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0020

Texte adoptate
PDF 270kWORD 53k
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție)
P8_TA(2017)0020A8-0015/2017

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 14 februarie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook și a protocolului de punere în aplicare a acestuia (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07592/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0431/2016),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 14 februarie 2017(1) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere raportul din iunie 2013 de evaluare ex-ante a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Insulele Cook și a protocolului la acesta,

–  având în vedere orientările strategice redactate de autoritățile din Insulele Cook privind dezvoltarea sectorului local al pescuitului, în special cele stabilite în documentul „Cook Islands Offshore Fisheries Policy”,

–  având în vedere cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, în special ODD 1, 2, 9, 10 și 14,

–  având în vedere concluziile și recomandările din cadrul celei de a 12-a sesiuni a Comitetului științific al Comisiei pentru pescuitul în Oceanul Pacific de Vest și Central (WCPFC) privind conservarea pe termen lung și utilizarea sustenabilă a stocurilor de pești mari migratori în Oceanul Pacific de Vest și Central,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0015/2017),

A.  întrucât Comisia a purtat negocieri cu guvernul Insulelor Cook privind un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Insulele Cook (APP UE-Insulele Cook) și protocolul de punere în aplicare a acestuia, cu o durată de opt, respectiv, patru ani;

B.  întrucât acesta este primul APP între UE și Insulele Cook, care garantează o prezență europeană în apele Pacificului Oriental în urma nereînnoirii acordului cu Kiribati (și a acordurilor semnate dar nepuse în aplicare cu Micronezia și Insulele Solomon);

C.  întrucât obiectivul general al APP UE-Insulele Cook/Protocolului constă în ́intensificarea cooperării dintre UE și Insulele Cook în domeniul pescuitului, în interesul ambelor părți, creând un cadru de parteneriat care promovează o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și o exploatare sustenabilă a resurselor piscicole în zona economică exclusivă (ZEE) a Insulelor Cook;

D.  întrucât prezența noastră în regiune ar trebui să ajute la promovarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și a exploatării responsabile a resurselor, garantând gestionarea corectă a resurselor de ton din Pacific;

E.  întrucât APP UE-Insulele Cook se bazează pe cele mai bune avize științifice disponibile, respectând măsurile de conservare și gestionare ale Comisiei pentru pescuitul în WCPFC în limitele surplusului disponibil;

F.  întrucât există probleme în materie de inspecție și control și întrucât pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) constituie o problemă dificil de soluționat, având în vedere caracterul disparat al teritoriilor și resurselor;

G.  întrucât în regiunea Pacificului de Vest și Central se află mai multe ambarcațiuni ale statelor membre ale UE, iar celelalte acorduri în domeniul pescuitului existente în regiune sunt prescrise;

H.  întrucât a fost luat angajamentul de a nu se acorda altor flote neeuropene condiții mai favorabile decât cele prevăzute în acord și întrucât acesta conține clauza de la Cotonou privind drepturile omului, principiile democratice și statul de drept;

I.  întrucât APP UE-Insulele Cook vizează promovarea dezvoltării mai eficace și mai sustenabile a sectorului pescuitului din arhipelag, precum și a industriilor și activităților conexe, în conformitate cu obiectivele politicii naționale în materie de pescuit a Insulelor Cook, în special în ceea ce privește sprijinul pentru cercetarea științifică și pescuitul artizanal, mărirea cantităților debarcate în porturile locale, creșterea capacității de monitorizare, control și supraveghere a activităților de pescuit și combaterea pescuitului INN, în conformitate cu cadrul ODD;

J.  întrucât contribuțiile destinate să sprijine dezvoltarea politicii în domeniul pescuitului din Insulele Cook, care variază între 47,6 % și 50 % din totalul transferului, reprezintă o contribuție importantă în termeni procentuali;

K.  întrucât, începând cu anul 2012, stocurile de ton obez sunt în declin și întrucât, în consecință, WCPFC a introdus o măsură de gestionare care va fi renegociată în 2017; întrucât capturile rezultate în urma pescuitul cu plasă pungă au scăzut cu 26 % în 2015 comparativ cu 2014; întrucât, în plus, apele Insulelor Cook sunt considerate un „sanctuar al rechinilor”, cu toate că este necesar să se sublinieze că aceasta nu este o specie vizată de flota europeană care pescuiește în aceste ape conform noului acord;

L.  întrucât navele cu paragate ale UE au pescuit întotdeauna în apele mai temperate din sudul Insulelor Cook; ținând cont de exigențele impuse de regulamentul privind conservarea rechinilor din Insulele Cook și întrucât evaluarea ex-ante nu a evidențiat niciun interes din partea navelor cu paragate ale UE de a pescui în viitor în ZEE a Insulelor Cook;

M.  întrucât Insulele Cook depind într-o măsură foarte mare de importul de alimente,

1.  consideră că APP UE-Insulele Cook ar trebui să promoveze în mod eficace pescuitul sustenabil în apele Insulelor Cook prin intermediul unui sprijin sectorial adecvat din partea UE și să urmărească două obiective la fel de importante: (1) să ofere posibilități de pescuit pentru navele din UE în zona de pescuit a Insulelor Cook, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, respectând în mod corespunzător măsurile de conservare și gestionare ale WCPFC și în limitele surplusului disponibil, la calcularea căruia ar trebui să se țină seama de dezvoltarea integrală a capacității de pescuit a acestei țări și 2) să promoveze cooperarea dintre UE și Insulele Cook în vederea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și a exploatării responsabile a resurselor piscicole în zona de pescuit a Insulelor Cook și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a sectorului pescuitului din Insulele Cook prin cooperare economică, financiară, tehnică și științifică, respectând totodată opțiunile suverane ale țării în ceea ce privește aceste evoluții;

2.  atrage atenția asupra concluziilor raportului din iunie 2013 de evaluare ex ante a APP UE-Insulele Cook și a protocolului aferent potrivit cărora APP/protocoalele anterioare din regiune (Kiribati, Insulele Solomon) nu au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea activităților de pescuit local, în special în ceea ce privește inițiativele economice comune (cu investiții comune) și dezvoltarea capacităților locale de prelucrare a peștelui; consideră că APP UE-Insulele Cook ar trebui să contribuie pe cât posibil la dezvoltarea sectorului local al pescuitului, garantând oferta necesară de pește pentru consumul intern și fiind astfel în concordanță cu obiectivele declarate ale noii generații de acorduri în domeniul pescuitului încheiate de UE și ale cadrului ODD;

3.  regretă faptul că alte țări din regiune nu au ajuns la acorduri de parteneriat cu UE și își deschid zonele de pescuit altor state și regiuni din lume, ale căror practici de pescuit nu țin întotdeauna cont de resursele disponibile, în loc să opteze pentru un acord cu UE care promovează pescuitul sustenabil și oferă sprijin sectorial;

4.  salută includerea obligației ca Insulele Cook să facă publică existența oricărui acord prin care autorizează flotele străine să pescuiască în apele sale, dar deplânge absența clarității cu privire la efortul general realizat, astfel cum s-a solicitat în alte acorduri încheiate de UE;

5.  subliniază faptul că, la punerea în aplicare și eventualele revizuiri și/sau reînnoiri ale APP UE-Insulele Cook și ale protocolului la acesta, ar trebui să se țină seama de strategia autorităților din Insulele Cook pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din această țară și să se asigure concordanța cu această strategie, prevăzându-se, în special, următoarele:

   o contribuție la consolidarea capacităților de monitorizare, control și supraveghere a resurselor piscicole din Insulele Cook, precum și a activităților de pescuit care au loc în apele sale, cu un accent deosebit pe combaterea pescuitului INN;
   măsuri pentru îmbunătățirea cunoștințelor științifice disponibile cu privire la starea ecosistemelor marine locale și la resursele piscicole din apele Insulelor Cook;
   sprijin specific pentru dezvoltarea pescuitului artizanal local și a comunităților care depind de el, sporind contribuția acestuia la economia locală, contribuind la îmbunătățirea siguranței la bord și la creșterea veniturilor pescarilor și sprijinind dezvoltarea infrastructurilor locale de procesare și comercializare a peștelui, fie în vederea aprovizionării pieței interne, fie pentru export;

6.  consideră că pentru a contribui la sustenabilitatea unei țări partenere este important să se acorde sprijin dezvoltării sectoriale, fapt care contribuie la consolidarea capacității de autonomie operațională a țării în cauză, la întărirea strategiei de dezvoltare și la asigurarea suveranității sale;

7.  consideră că posibilitățile de angajare a navigatorilor locali la bordul navelor din UE în cadrul acordurilor de parteneriat respectă standardele internaționale; reamintește necesitatea de a respecta principiile OIM și de a promova ratificarea Convenției nr. 188, respectând, în același timp, principiile generale ale libertății de asociere și de negociere colectivă a lucrătorilor, precum și principiul nediscriminării la locul de muncă și în exercitarea activității profesionale; subliniază, totuși, că având în vedere absența marinarilor calificați pentru navele de pescuit ton, autoritățile din Insulele Cook nu au prezentat nicio solicitare de îmbarcare în flota europeană;

8.  consideră că APP UE-Insulele Cook și protocolul aferent ar trebui să permită consolidarea cooperării bilaterale în materie de combatere a pescuitului ilegal și să ofere Insulelor Cook mijloace pentru a finanța programe de supraveghere și consideră că trebuie consolidate măsurile de combatere a pescuitului INN în zona economică exclusivă a Insulelor Cook, inclusiv prin îmbunătățirea monitorizării, controlului și supravegherii, recurgând, în acest scop, la utilizarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, la jurnalele de bord, la inspecții și la aplicarea deciziilor organizațiilor regionale din domeniul pescuitului;

9.  consideră că este de dorit o creștere a volumului și fiabilității informațiilor privind toate capturile (atât de specii vizate, cât și accidentale) și, în general, privind starea de conservare a resurselor piscicole, pentru a se putea evalua mai bine, cu participarea asociațiilor de pescari, impactul acordului asupra ecosistemului marin și asupra comunităților de pescari; îndeamnă Comisia să promoveze funcționarea armonioasă și transparentă a organismelor care supraveghează punerea în aplicare a acordului, precum și consolidarea evaluărilor științifice realizate de WCPFC;

10.  invită Comisia, prin urmare, să evalueze posibilitatea de a aplica principiul precauției normelor politicii comune în domeniul pescuitului și să analizeze utilizarea dispozitivelor flotante de concentrare a peștilor în zonă și influența acestora asupra sistemului ecologic al tonului, precum și să prezinte propuneri pentru utilizarea acestor dispozitive în conformitate cu concluziile la care s-a ajuns;

11.  invită Comisia să informeze Parlamentul în timp util cu privire la viitoarele reuniuni ale comitetului mixt și să-i transmită procesul-verbal și concluziile reuniunilor Comitetului mixt menționat la articolul 6 din acord, programul sectorial multianual menționat la articolul 3 din protocol și rezultatele evaluărilor anuale corespunzătoare, să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului European în calitate de observatori la reuniunile Comitetului mixt și să încurajeze participarea comunităților de pescari din Insulele Cook;

12.  invită Comisia și Consiliul ca, în cadrul competențelor lor respective, să informeze imediat și pe deplin Parlamentul în toate etapele procedurilor referitoare la protocol și la eventuala sa reînnoire, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din TUE și cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Insulelor Cook.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0019.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate