Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2230(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0015/2017

Predkladané texty :

A8-0015/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0020

Prijaté texty
PDF 273kWORD 49k
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (uznesenie)
P8_TA(2017)0020A8-0015/2017

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07592/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) a ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0431/2016),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 14. februára 2017(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na správu o hodnotení ex ante Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi a príslušného protokolu z júna 2013,

–  so zreteľom na strategické usmernenia vypracované orgánmi Cookových ostrovov k rozvoju miestneho odvetvia rybolovu, najmä tých, ktoré sú uvedené v dokumente „Cook Islands Offshore Fisheries Policy”,

–  so zreteľom na rámec cieľov udržateľného rozvoja OSN (ďalej len „SDG“), najmä ciele trvalo udržateľného rozvoja č. 1, 2, 9, 10 a 14,

–  so zreteľom na závery a odporúčania 12. vedeckého zasadnutia výboru Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (ďalej len „WCPFC“) pre dlhodobú ochranu rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a udržateľné hospodárenie s nimi v západnom a strednom Tichom oceáne,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0015/2017),

A.  keďže Európska komisia viedla rokovania s vládou Cookových ostrovov s cieľom uzavrieť medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi novú dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva (ďalej len „dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi“) a jej vykonávací protokol, pričom dohoda by mala platnosť osem rokov a protokol štyri roky;

B.  keďže je to prvá dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi, ktorá zaručuje európsku prítomnosť vo vodách východného Tichomoria po neobnovení dohody s Kiribati (a dohodách, ktoré boli podpísané s Mikronéziou a Šalamúnovými ostrovmi, ale sa nevykonávajú);

C.  keďže všeobecným cieľom tejto dohody a protokolu je posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi v oblasti rybárstva, ktorá je v záujme oboch zmluvných strán, a to vytvorením rámca partnerstva, ktorý bude podporovať rybársku politiku a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne (ďalej len „VHZ“) Cookových ostrovov;

D.  keďže naša prítomnosť v regióne by mala slúžiť na podporu udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov a zaručiť správne hospodárenie so zdrojmi tuniaka v Tichomorí;

E.  keďže dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi je založená na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, dodržiavaní opatrení WCPFC v rámci obmedzení dostupného prebytku;

F.  keďže pretrvávajú problémy v súvislosti s inšpekciou a kontrolou a keďže nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov (ďalej len „NNN rybolov“) predstavuje problém, ktorý je ťažko prekonať s ohľadom na nesúrodý charakter územia a zdrojov;

G.  keďže v oblasti západného a stredného Tichomoria existujú viaceré plavidlá členských štátov EÚ a keďže platnosť ostatných existujúcich dohôd v oblasti rybárstva v tomto regióne už vypršala;

H.  keďže bol prijatý záväzok neudeľovať iným neeurópskym flotilám priaznivejšie podmienky ako tie, ktoré sú stanovené v dohode, a keďže dohoda obsahuje doložku z Cotonou o ľudských právach, demokratických zásadách a právnom štáte;

I.  keďže dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi je zameraná na podporu účinnejšieho a udržateľnejšieho rozvoja odvetvia rybárstva v tomto súostroví, ako aj súvisiaceho priemyslu a činností, a to v súlade s cieľmi vnútroštátnej rybárskej politiky Cookových ostrovov, najmä z hľadiska podpory vedeckého výskumu a maloobjemového rybolovu, zvýšenia vykládok v miestnych prístavoch, zvýšenia kapacity monitorovania, kontroly a dohľadu, pokiaľ ide o rybolovnú činnosť a boj proti nezákonnému, NNN rybolov, a v súlade so SDG;

J.  keďže príspevky na podporu rozvoja politiky rybárstva Cookových ostrovov sa pohybujú medzi 47,6 % až 50 % celkových prevedených súm, čo je z percentuálneho hľadiska vysoký príspevok;

K.  keďže populácie tuniaka okatého zaznamenali pokles od roku 2012 a keďže v dôsledku toho WCPFC zaviedla opatrenia, o ktorých sa bude znovu rokovať v roku 2017, a keďže úlovky vakovými sieťami poklesli v roku 2015 o 26 % v porovnaní s rokom 2014; keďže navyše sa vody Cookových ostrovov považujú za „útočisko žralokov“, hoci treba zdôrazniť, že to nie je cieľový druh európskej flotily loviacej v týchto vodách na základe novej dohody;

L.  keďže plavidlá s lovnými šnúrami EÚ mali tendenciu loviť v teplejších vodách na juh od Cookových ostrovov; zohľadňujúc požiadavky nariadenia o ochrane žralokov Cookových ostrovov; keďže hodnotenie ex ante neuvádza žiadny budúci záujem o rybolov plavidlami EÚ s lovnými šnúrami vo VHZ Cookových ostrovov.

M.  keďže Cookove ostrovy sú veľmi závislé od dovozu potravín;

1.  zastáva názor, že dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi by mala účinne podporovať udržateľný rybolov vo vodách Cookových ostrovov prostredníctvom primeranej odvetvovej podpory a sledovať dva rovnako dôležité ciele: 1) zabezpečiť plavidlám EÚ možnosť rybolovu v rybolovnej zóne Cookových ostrovov, a to na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a pri dodržiavaní opatrení na zachovanie a riadenie rybolovných zdrojov, ktoré prijala Komisia pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC), a v rámci obmedzení dostupného prebytku, ktorého výpočet by mali zohľadniť celkový rozvoj rybolovnej kapacity krajiny; a 2) presadzovať spoluprácu medzi EÚ a Cookovými ostrovmi, pričom sa zohľadní politika udržateľného rybolovu a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Cookových ostrovov, a prispievať k udržateľnému rozvoju odvetvia rybárstva Cookových ostrovov prostredníctvom hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce a pri rešpektovaní zvrchovaných rozhodnutí tejto krajiny týkajúcich sa daného rozvoja;

2.  berie na vedomie závery správy o hodnotení ex ante dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi a príslušného protokolu z júna 2013, podľa ktorých predchádzajúce dohody o partnerstve v odvetví rybárstva a ich protokoly v danom regióne (Kiribati, Šalamúnové ostrovy) neprispeli výrazne k rozvoju miestneho rybolovu, najmä pokiaľ ide o spoločné podnikateľské iniciatívy (na základe spoločných investícií) a k rozvoju miestnych kapacít na spracovanie úlovkov; zastáva názor, že dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi by mala prispieť v čo najväčšej miere k rozvoju odvetvia miestneho rybolovu zabezpečením dodávku rýb pre domácu spotrebu, a tým zosúladiť ciele pre novú generáciu dohôd EÚ v oblasti rybárstva s rámcom cieľov udržateľného rozvoja;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ostatné krajiny v regióne neuzavreli dohody o partnerstve s EÚ a otvorili svoje rybolovné oblastí iný krajinám a regiónom sveta, ktoré niekedy používajú rybolovné praktiky, ktoré nezohľadňujú dostupné zdroje, namiesto toho, aby sa rozhodli pre dohodu s EÚ, ktorá podporuje udržateľné rybárstvo a poskytuje odvetvovú podporu;

4.  víta zahrnutie povinnosti pre Cookove ostrovy zverejniť existenciu akejkoľvek dohody, ktorou sa zahraničným flotilám povoľuje loviť v ich vodách, ale vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou presnosťou celkového rybolovného úsilia, ako sa požadovalo podľa niektorých iných dohôd, ktoré uzatvorila EÚ;

5.  zdôrazňuje, že dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi a jej príslušný protokol musí pri svojom vykonávaní a prípadných revíziách a/alebo obnoveniach zohľadňovať stratégiu orgánov Cookových ostrovov týkajúcu sa rozvoja miestneho odvetvia rybárstva a byť v súlade s ňou, pričom treba konkrétne stanoviť:

   príspevok na zvýšenie kapacity v oblasti monitorovania, kontroly a dohľadu nad rybolovnými zdrojmi Cookových ostrovov a prebiehajúcimi rybolovnými činnosťami vo vodách tejto krajiny, s osobitným dôrazom na boj proti NNN rybolovu;
   opatrenia na zlepšenie dostupných vedeckých poznatkov o stave miestnych morských ekosystémov a o rybolovných zdrojoch vo vodách Cookových ostrovov;
   osobitnú podporu pre rozvoj miestneho maloobjemového rybolovu a komunít, ktoré od neho závisia, pričom sa zvýši jeho príspevok do miestneho hospodárstva, prispeje k zlepšeniu bezpečnosti na palube a k zvýšeniu príjmu rybárov a podporí rozvoj miestnej infraštruktúry na spracovanie rýb a ich uvádzanie na trh, či už na účely zásobovania vnútorného trhu alebo na vývoz;

6.  domnieva sa, že podpora odvetvového rozvoja je dôležitým aspektom prispievania k udržateľnosti v partnerskej krajine, pretože pomáha zvyšovaniu jej vlastnej operačnej nezávislosti, podporuje jej stratégiu rozvoja a zaručuje jej zvrchovanosť;

7.  nazdáva sa, že možnosti zamestnávania miestnych námorníkov na palube plavidiel EÚ v rámci partnerských dohôd spĺňajú medzinárodné normy; pripomína potrebu dodržiavania zásad MOP, zasadzuje sa za podpísanie dohovoru MOP č. 188, pričom je zároveň nutné rešpektovať všeobecné princípy slobody združovania a kolektívneho vyjednávania pracovníkov, ako aj zásadu nediskriminácie na pracovisku a v povolaní; poukazuje však na to, že vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných námorníkov pre plavidlá na lov tuniakov, orgány Cookových ostrovov nepožadovali nalodenie v rámci flotily EÚ;

8.  domnieva sa, že dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi a príslušný protokol by mali umožniť, aby sa posilnila dvojstranná spolupráca v rámci boja proti nezákonnému rybolovu a poskytla Cookovým ostrovom prostriedky na financovanie programov monitorovania, a nazdáva sa, že by sa mali posilniť opatrenia na boj proti NNN rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Cookových ostrovov, a to aj prostredníctvom lepšieho monitorovania, kontroly a dohľadu využitím systému satelitného monitorovania plavidiel, lodných denníkov, inšpektorov a vykonávania rozhodnutí miestnych rybárskych organizácií;

9.  považuje za žiaduce, aby sa zlepšila kvantita a presnosť informácií o všetkých úlovkoch (cieľových druhov a vedľajších úlovkoch) a o stave zachovania rybolovných zdrojov vo všeobecnosti, aby sa so zapojením rybárskych združení dal lepšie odhadnúť vplyv dohody na morský ekosystém a na rybárske spoločenstvá; nalieha na Komisiu, aby podporovala plynulé a transparentné fungovanie orgánov poverených dohľadom nad uplatňovaním dohody a posilnila vedecké hodnotenia, ktoré vypracúva WCPFC;

10.  vyzýva preto Komisiu, aby zvážila uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti na pravidlá spoločnej rybárskej politiky a analyzovala používanie plávajúcich zariadení na zhlukovanie rýb v tejto oblasti a ich vplyv na ekológiu tuniaka a predložila návrhy na ich použitie na základe svojich zistení;

11.  vyzýva Komisiu, aby včas informovala Európsky parlament o nadchádzajúcich stretnutiach spoločného výboru a postúpila Európskemu parlamentu zápisnicu a závery zo schôdzí spoločného výboru stanoveného v článku 6 dohody, viacročný odvetvový program uvedený v článku 3 protokolu a výsledky príslušných ročných hodnotení, aby umožnila účasť zástupcov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru a aby podporovala účasť rybárskych spoločenstiev Cookových ostrovov;

12.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich príslušných právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a jeho prípadného obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ a článku 218 ods. 10 ZFEÚ;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Cookových ostrovov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0019.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia