Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2319(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0002/2017

Indgivne tekster :

A8-0002/2017

Forhandlinger :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Afstemninger :

PV 14/02/2017 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0021

Vedtagne tekster
PDF 261kWORD 49k
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg
Kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper
P8_TA(2017)0021A8-0002/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2017 om kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion (C(2016)3301),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Kommissionen - Rammer for Kommissionens ekspertgrupper: horisontale regler og offentligt register (C(2016)3300),

–  der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen(1),

–   der henviser til sin beslutning af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Retsudvalget og Budgetudvalget (A8-0002/2017),

A.  der henviser til, at Parlamentet har udtrykt bekymring over, hvordan den tidligere ramme for Kommissionens ekspertgrupper fra november 2010(3), der var blevet oprettet med henblik på at indføre betydelige operationelle nyskabelser til styrkelse af gennemsigtighed og koordinering af det interinstitutionelle arbejde, har fungeret;

B.  der navnlig henviser til, at Budgetudvalget i lyset af den manglende gennemsigtighed og den ubalancerede sammensætning af en række ekspertgrupper og i betragtning af nødvendigheden af at sikre, at sammensætningen af ekspertgrupperne skaber den rette balance for så vidt angår ekspertise og repræsenterede synspunkter, vedtog budgetreserver i 2011 og 2014 og har fremsat krav, som endnu ikke er blevet accepteret, om en reform af ekspertgrupperne;

C.  der henviser til, at et nyligt studie, som udvalget har fået udarbejdet, har påpeget en udbredt mangel på gennemsigtighed og en ubalance i sammensætningen af en række ekspertgrupper(4);

D.  der henviser til, at en balanceret sammensætning og gennemsigtighed er afgørende forudsætninger for, at ekspertisen i tilstrækkelig grad afspejler behovet for reguleringsmæssige foranstaltninger og for at fremme legitimiteten af denne ekspertise og de reguleringsmæssige foranstaltninger i de europæiske borgeres øjne;

E.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand i sin strategiske undersøgelse(5) fremsatte en henstilling om sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper, hvori hun navnlig understregede behovet for større gennemsigtighed i ekspertgrupperne;

F.  der henviser til, at Kommissionen, inden den vedtog sin afgørelse, var i dialog med repræsentanter for Parlamentet og med Den Europæiske Ombudsmand;

G.  der henviser til, at Kommissionen har forelagt Parlamentet et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, hvori den besvarede de henstillinger, der indgik i et arbejdsdokument fra Budgetkontroludvalgets ordfører;

H.  der henviser til, at det desværre desuagtet forholder sig således, at hverken arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene eller Kommissionens afgørelse tilvejebringer løsninger på alle de problemer, Parlamentet har rejst;

1.  glæder sig over Kommissionens afgørelse af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion, men beklager, at Kommissionen ikke organiserede en fuld høring, til trods for at mange ikke-statslige organisationer havde udtrykt interesse heri; gentager betydningen af, at der genindføres forskellige former for inddragelse af repræsentanter for civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter på afgørende områder, som f.eks. EU-institutionernes gennemsigtighed og funktion;

2.  påpeger, at mange af de bekymringer, Parlamentet tidligere har givet udtryk for, tilsyneladende er blevet imødegået med vedtagelsen af de nye horisontale regler, navnlig dem, der vedrører behovet for offentlige indkaldelser af ansøgninger i forbindelse med udvælgelsen af ekspertgruppernes medlemmer og vedrørende revision af registret over Kommissionens ekspertgrupper og etablering af en synergi mellem dette register og Kommissionens og Parlamentets åbenhedsregister samt de regler, der vedrører nødvendigheden af at undgå interessekonflikter, navnlig for så vidt angår eksperter, der udnævnes personligt;

3.  bemærker, at åbenhed og koordinering af de interinstitutionelle aktiviteter er af overordentlig stor betydning og bidrager til at skabe en passende balance med hensyn til den ekspertise og de synspunkter, der er repræsenteret i ekspertgrupperne, så de kan levere et bedre arbejde; glæder sig derfor over, at udvælgelsesprocessen nu foregår i fuld offentlighed; fremhæver i denne forbindelse, at eksperternes praktiske erfaring og kvalifikationer skal fremgå tydeligt; mener, at hele udvælgelsesprocessen bør garantere en høj grad af gennemsigtighed og bør være styret af klarere, mere præcise kriterier, med særlig vægt på kandidaternes praktiske erfaring og deres akademiske kvalifikationer samt eventuelle interessekonflikter, som eksperterne måtte have;

4.  glæder sig over, at der allerede er etableret en forbindelse mellem registret over Kommissionens ekspertgrupper og åbenhedsregistret, således at der sikres bedre gennemsigtighed;

5.  finder det beklageligt, at forsøget på at gennemføre en offentlig høring om indførelsen af de nye regler ikke lykkedes; opfordrer Kommissionen til at agere åbent og være ansvarlig over for EU's borgere;

6.  minder om, at manglende gennemsigtighed har en negativ indvirkning på den tillid, som EU's borgere har til EU-institutionerne; mener, at en reel reform af Kommissionens ekspertgrupper baseret på klare principper om gennemsigtighed og en afbalanceret sammensætning vil forbedre tilgængeligheden og pålideligheden af data, hvilket igen vil bidrage til at øge borgernes tillid til EU;

7.  understreger, at de nye regler bør gælde ufravigeligt og ligeligt for alle Kommissionens ekspertgrupper – uanset deres titel (dermed indbefattet særlige grupper, højniveaugrupper og andre "ekstraordinære" grupper samt formelle og uformelle grupper) – som ikke udelukkende er sammensat af medlemsstaternes repræsentanter eller reguleret af Kommissionens afgørelse 98/500/EF af 20. maj 1998 om oprettelse af sektordialogudvalg til fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan; gentager, at de nye regler skal sikre en afbalanceret repræsentation gennem deltagelse af repræsentanter for alle interessenter;

8.  mener, at Kommissionen bør gøre fremskridt i retning af en mere afbalanceret sammensætning af ekspertgrupperne; beklager imidlertid, at der endnu ikke skelnes udtrykkeligt mellem personer, der repræsenterer økonomiske interesser, og personer, der ikke gør det, så der opnås størst mulig gennemsigtighed og balance; understreger, at det i denne forbindelse er nødvendigt, at Kommissionen gør det klart i den offentlige indkaldelse af ansøgninger, hvordan den definerer en afbalanceret sammensætning, og hvilke interesser den ønsker at få repræsenteret, når ekspertgrupperne oprettes; finder det derfor vigtigt, at Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg inddrages med henblik på at udarbejde en mere afbalanceret definition af denne sondring;

9.  opfordrer Kommissionen til, når den opretter nye ekspertgrupper eller ændrer på sammensætningen af eksisterende grupper, tydeligt at anføre i den offentlige indkaldelse af ansøgninger, hvordan den definerer en afbalanceret sammensætning, og hvilke interesser den ønsker at få repræsenteret – og hvorfor – såvel som at begrunde en eventuel afvigelse fra den tidligere definerede afbalancerede sammensætning, når ekspertgrupperne oprettes;

10.  påpeger i denne forbindelse, og med hensyn til punkt 34-35 i Ombudsmandens førnævnte udtalelse, at selv om Kommissionens endnu ikke formelt har defineret begrebet "balance", skal sidstnævnte ikke forstås som resultatet af et matematisk regnestykke, men snarere som resultatet af indsatsen for at sikre, at medlemmerne af en ekspertgruppe tilsammen har den nødvendige tekniske ekspertise og den bredde af perspektiver, som er nødvendig for at kunne udføre den pågældende ekspertgruppes mandat; er af den opfattelse, at begrebet balance derfor bør opfattes som knyttet til den enkelte ekspertgruppes særlige mandat; er af den opfattelse, at kriteriet til vurdering af, om en ekspertgruppe er afbalanceret, bør omfatte gruppens opgaver, den nødvendige tekniske ekspertise, de interessenter, der mest sandsynligt vil blive påvirket af sagen, organiseringen af grupper af interessenter og et passende forhold mellem økonomiske og ikke-økonomiske interesser;

11.  opfordrer Kommissionen til straks at undersøge, om der er behov for en ny klagemekanisme, såfremt definitionen af en afbalanceret sammensætning bestrides af interessenter, eller om de nuværende ordninger er passende, og opfordrer til, at Parlamentet sættes i forbindelse med denne kontrolmekanisme;

12.  minder om, at det tidligere ikke altid var muligt for Kommissionen at finde et tilstrækkeligt antal eksperter, der repræsenterede SMV'er, forbrugere, fagforeninger eller andre almennyttige organisationer, og at dette ofte skyldtes de involverede omkostninger, enten med hensyn til at holde fri eller, som f.eks. i SMV'ernes tilfælde, at finde erstatning for den tid, der bruges i ekspertgruppen, i det følgende benævnt "alternative omkostninger";

13.  anmoder derfor Kommissionen om at undersøge mulighederne for at lette og fremme underrepræsenterede organisationers eller socialgruppers deltagelse i ekspertgrupper, bl.a. ved at vurdere dens bestemmelser om godtgørelse af udgifter på effektiv og retfærdig vis, herunder mulighederne for at dække udlæg til sådanne "alternative omkostninger" under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet;

14.  anmoder Kommissionen om at vurdere udviklingen af et bidragssystem, der støtter underrepræsenterede grupper i at opnå den ekspertise, der er nødvendig for en fuldt ud effektiv deltagelse i ekspertgrupperne;

15.  opfordrer Kommissionen til at gøre det muligt for europæiske ikke-statslige organisationer at lade sig repræsentere i ekspertgrupperne af repræsentanter fra deres nationale medlemsorganisationer, såfremt de europæiske organisationer har givet et klart mandat hertil;

16.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den pågældende ekspertgruppe, selv om det trods særlige ordninger stadig ikke er muligt at finde et tilstrækkeligt antal eksperter til at repræsentere alle relevante interesser, vil træffe alle passende foranstaltninger, f.eks. ved hjælp af vægtet stemmeafgivning, for at sikre, at de endelige rapporter fra disse ekspertgrupper rent faktisk repræsenterer alle relevante interesser på en afbalanceret måde;

17.  minder om, at både Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand har henstillet til Kommissionen, at den offentliggør ekspertgruppernes dagsordener, baggrundsdokumenter, protokoller og drøftelser, medmindre et kvalificeret flertal af deres medlemmer beslutter, at et bestemt møde eller en bestemt del af et møde er nødt til at hemmeligholdes, og beklager, at Kommissionen har fastholdt et system, hvor møderne hemmeligholdes, medmindre et simpelt flertal af ekspertgruppernes medlemmer beslutter, at drøftelserne skal offentliggøres; finder det afgørende at indføre den størst mulige åbenhed og opfordrer Kommissionen til at sørge for, at møderne og protokollerne bliver offentliggjort;

18.  understreger, at det er nødvendigt, at brugerne gives adgang til en række dokumenter (dagsordener, referencedokumenter, diverse rapporter) med henblik på at sikre en effektiv overvågning fra interessenternes side; mener desuden, at webstedet for registret over ekspertgrupper – enten i sig selv eller via links til andre relevante websteder – bør være blandt de instrumenter eller mekanismer, der anvendes til at få løbende ajourførte oplysninger om politikudviklinger, hvorved der sikres en høj grad af gennemsigtighed;

19.  anmoder Kommissionen om straks at udarbejde konkrete retningslinjer – i samråd med interessenterne, herunder Parlamentet – der forklarer, hvordan den fortolker bestemmelsen om, at protokollerne fra ekspertgruppernes møder bør være meningsfulde og komplette, navnlig når møderne ikke er offentlige, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe den størst mulige gennemsigtighed i denne henseende, herunder offentliggørelse af dagsordenen, baggrundsdokumenter, afstemningsresultater og detaljerede referater, inklusive afvigende holdninger, i overensstemmelse med henstillingen fra Den Europæiske Ombudsmand;

20.  minder om, at udover eksperter, der er udpeget personligt, kan medlemmer fra universiteter, forskningsinstitutter, advokatfirmaer, europæiske og andre tænketanke og konsulentfirmaer også have interessekonflikter, og anmoder Kommissionen om at klarlægge, hvordan den forhindrer interessekonflikter for så vidt angår disse særlige kategorier af eksperter;

21.  opfordrer Kommissionen til – baseret på eksisterende positive eksempler – at sikre en systematisk gennemførelse af forbedrede horisontale regler ved hjælp af central overvågning af gennemførelsen af disse horisontale regler og til ikke at uddelegere denne til de enkelte generaldirektorater;

22.  opfordrer Kommissionen til navnlig at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed til de aktiviteter, der vedrører registret, ved at udvikle innovative og særligt effektive metoder, så det holdes opdateret uden at indeholde nogen faktuelle fejl og/eller udeladelser og giver mulighed for eksport af data i maskinlæsbart format;

23.  bemærker, at Kommissionen har angivet, at den nye ramme for Kommissionens ekspertgrupper skal være implementeret af alle generaldirektorater ved udgangen af 2016, og anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en rapport om gennemførelsen og evalueringen senest et år efter vedtagelsen af afgørelsen, dvs. inden den 1. juni 2017; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der som led i den strukturerede dialog med Europa-Parlamentet kan foretages en første mundtlig fremlæggelse af rapporten allerede inden for de kommende seks måneder;

24.  fremhæver endvidere, at Kommissionen i forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og i forbindelse med udarbejdelse af strategiske retningslinjer skal sikre, at alle dokumenter, inklusive udkast til retsakter, sendes samtidigt til medlemsstaternes eksperter, Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre regulering;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
(2) EUT L 246 af 14.9.2016, s. 27.
(3) C(2010)7649 af 10. november 2010.
(4) Temaafdeling D, Budgetanliggender, Studie vedrørende sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper og status med hensyn til registret over ekspertgrupper, 2015.
(5) OI/6/2014/NF.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik