Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2319(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0002/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0002/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0021

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 402kWORD 56k
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής
P8_TA(2017)0021A8-0002/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (C(2016)3301),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς την Επιτροπή – Πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής: οριζόντιοι κανόνες και δημόσιο μητρώο (C(2016)3300),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0002/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με τη λειτουργία του προηγούμενου πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων (ΟΕ) της Επιτροπής, του Νοεμβρίου 2010(3), το οποίο συστάθηκε με στόχο την εισαγωγή σημαντικών επιχειρησιακών καινοτομιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και του συντονισμού στις διοργανικές εργασίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως η Επιτροπή Προϋπολογισμών, λόγω της έλλειψης διαφάνειας και της μη ισορροπημένης σύνθεσης ορισμένων ΟΕ, και δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων θα επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη και τις απόψεις που εκπροσωπούνται, θέσπισε δημοσιονομικά αποθεματικά το 2011 και το 2014 και έχει διατυπώσει αιτήματα για τη μεταρρύθμισή τους, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη δεκτά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της εντοπίστηκε εκτεταμένη έλλειψη διαφάνειας και ισορροπίας στη σύνθεση ορισμένων ΟΕ(4)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπημένη σύνθεση και η διαφάνεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί η εμπειρογνωμοσύνη να ανταποκρίνεται με κατάλληλο τρόπο στις ανάγκες για ρυθμιστική δράση και για να ενισχυθεί η νομιμότητα αυτής της εμπειρογνωμοσύνης και της ρυθμιστικής δράσης στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχει διατυπώσει σύσταση στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνάς της(5) σχετικά με τη σύνθεση των ΟΕ της Επιτροπής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια εντός των ΟΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, πριν εγκρίνει την απόφαση, η Επιτροπή είχε επαφές με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την παρουσίαση, εκ μέρους της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, ενός εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, σε απάντηση στις συστάσεις που διατυπώνονταν σε έγγραφο εργασίας του εισηγητή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλ' αυτά δυστυχώς ούτε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, ούτε η απόφαση της Επιτροπής, προσφέρουν λύσεις σε όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο·

1.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ΟΕ της Επιτροπής, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αν και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, η Επιτροπή δεν οργάνωσε πλήρη δημόσια διαβούλευση· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επαναφερθούν μορφές συμμετοχής των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η διαφάνεια και η λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών·

2.  σημειώνει ότι, μέσω της θέσπισης των νέων οριζόντιων κανόνων, φαίνεται να ικανοποιούνται πολλές ανησυχίες που είχε εκφράσει προηγουμένως το Κοινοβούλιο, ιδίως εκείνες που αφορούν την ανάγκη για δημόσιες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μελών των ΟΕ, καθώς και σχετικά με την αναθεώρηση του μητρώου των ΟΕ της Επιτροπής και τη δημιουργία συνεργίας μεταξύ αυτού του μητρώου, του Μητρώου Διαφάνειας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, και με τους κανόνες που αφορούν την ανάγκη να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά εμπειρογνώμονες που διορίζονται σε προσωπική βάση·

3.  τονίζει ότι η διαφάνεια και ο συντονισμός των διοργανικών δραστηριοτήτων έχουν τεράστια σημασία, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην εξασφάλιση κατάλληλης ισορροπίας όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη και τις απόψεις που αντιπροσωπεύονται στη σύνθεση των ΟΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η δράση τους· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής είναι πλέον δημόσια· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πρακτική εμπειρία και τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων πρέπει να είναι ευδιάκριτα· είναι της άποψης ότι ολόκληρη η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας και να διέπεται από σαφέστερα και πιο συμπαγή κριτήρια με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εμπειρία των υποψηφίων, παράλληλα με τα ακαδημαϊκά προσόντα τους και τη πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στην οποία ενδέχεται να τελεί ο εμπειρογνώμονας··

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ του μητρώου των ΟΕ της Επιτροπής και του Μητρώου Διαφάνειας και ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η βελτίωση της διαφάνειας·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσπάθεια διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την καθιέρωση των νέων κανόνων ήταν ανεπιτυχής· καλεί την Επιτροπή να ενεργεί με διαφάνεια και να λογοδοτεί στους πολίτες της ΕΕ·

6.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη διαφάνειας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· πιστεύει ότι η αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος των ΟΕ της Επιτροπής, με βάση τις σαφείς αρχές της διαφάνειας και της ισορροπημένης σύνθεσης, θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων, πράγμα που με τη σειρά του θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ·

7.  τονίζει ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα και εξίσου σε όλες τις ΟΕ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον τίτλο τους (επομένως, και για τις ειδικές, υψηλού επιπέδου ή άλλες «έκτακτες» ομάδες, και τις επίσημες ή ανεπίσημες ομάδες) οι οποίες δεν απαρτίζονται αποκλειστικά από εκπροσώπους κρατών μελών ή δεν διέπονται από την απόφαση 98/500/ΕΚ της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1998 για τη σύσταση επιτροπών κλαδικού διαλόγου, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επαναλαμβάνει ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων μερών·

8.  εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να σημειώσει πρόοδο προς την επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης σύνθεσης των ΟΕ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν γίνεται ακόμη καμία ρητή διάκριση μεταξύ εκπροσώπων οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων, ούτως ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και ισορροπίας· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει σαφώς στη δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων με ποιον τρόπο ορίζει την ισορροπημένη σύνθεση και ποιων συμφερόντων την εκπροσώπηση επιδιώκει όταν συγκροτούνται οι ΟΕ· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με στόχο να διατυπωθεί πιο ισορροπημένος ορισμός της εν λόγω διάκρισης·

9.  καλεί την Επιτροπή, όταν δημιουργεί νέες ΟΕ ή αλλάζει τη σύνθεση υφιστάμενων ομάδων, να αναφέρει σαφώς στη δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων πώς ορίζει την ισορροπημένη σύνθεση, ποια συμφέροντα επιδιώκει να εκπροσωπηθούν και γιατί, καθώς επίσης και να δικαιολογεί κάθε ενδεχόμενη παρέκκλιση από την ισορροπημένη σύνθεση όπως έχει εκ των προτέρων οριστεί, όταν συγκροτούνται οι ΟΕ·

10.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, και σε σχέση με τις παραγράφους 34-45 της προαναφερθείσας γνωμοδότησης της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, ότι παρόλο που η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ορίσει τυπικά την έννοια της «ισορροπίας», αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως αποτέλεσμα αριθμητικής άσκησης, αλλά ως το αποτέλεσμα προσπαθειών για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη μιας ΟΕ συνολικά κατέχουν την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ευρύτητα απόψεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα της συγκεκριμένης ΟΕ· θεωρεί ότι η έννοια της ισορροπίας θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τα συγκεκριμένα καθήκοντα κάθε επιμέρους ΟΕ· θεωρεί ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της ισορροπίας των ΟΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα καθήκοντα της ομάδας, την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από το ζήτημα, την οργάνωση ομάδων ενδιαφερόμενων μερών και την κατάλληλη αναλογία οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων·

11.  καλεί πάραυτα την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον χρειάζεται ένας νέος μηχανισμός καταγγελιών για τις περιπτώσεις όπου ο ορισμός της ισορροπημένης σύνθεσης αμφισβητείται από ενδιαφερόμενα μέρη ή εάν επαρκούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις· ζητεί να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο σε αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου·

12.  υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να βρίσκει η Επιτροπή επαρκείς εμπειρογνώμονες που να εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, τους καταναλωτές, τα συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις γενικού δημόσιου ενδιαφέροντος, και ότι το πρόβλημα αυτό συχνά ανέκυπτε εξαιτίας του κόστους που συνεπαγόταν η λήψη άδειας απουσίας ή, για παράδειγμα στην περίπτωση των ΜΜΕ, στην εξεύρεση αντικαταστάτη για το διάστημα συμμετοχής στις ΟΕ, κόστος το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «κόστος αναπλήρωσης»·

13.  ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων οργανώσεων και κοινωνικών ομάδων στις ΟΕ, αξιολογώντας, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις για την επιστροφή των δαπανών κατά τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο, καθώς και δυνητικούς τρόπους για την κάλυψη κάθε σχετικού «κόστους αναπλήρωσης», με παράλληλο δέοντα σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάπτυξη ενός συστήματος αποζημιώσεων το οποίο θα στηρίζει τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες όσον αφορά την απόκτηση της εμπειρογνωμοσύνης που είναι αναγκαία για μια πραγματικά ουσιαστική συμμετοχή στις ΟΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις να εκπροσωπούνται στις ΟΕ με πρόσωπα από τις εθνικές οργανώσεις-μέλη τους, όταν υπάρχει σαφής εντολή από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι -ακόμα και αν, παρά τα ειδικά μέτρα, εξακολουθεί να μην υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης αρκετών εμπειρογνωμόνων που να εκπροσωπούν όλα τα σχετικά συμφέροντα- η σχετική ΟΕ θα λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τελικές εκθέσεις αυτών των ΟΕ θα αντιπροσωπεύουν πραγματικά όλα τα σχετικά συμφέροντα με ισορροπημένο τρόπο·

17.  υπενθυμίζει ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχουν συστήσει να αποκτήσουν δημόσιο χαρακτήρα οι ημερήσιες διατάξεις, τα συνοδευτικά έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι συζητήσεις των ΟΕ, εκτός αν ειδική πλειοψηφία των μελών τους αποφασίσει ότι για μια συγκεκριμένη συνεδρίαση ή τμήμα συνεδρίασης πρέπει να τηρηθεί το απόρρητο, και εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή επέμεινε σε ένα σύστημα στο οποίο οι συνεδριάσεις παραμένουν απόρρητες εκτός αν απλή πλειοψηφία των μελών της ΟΕ αποφασίσει ότι οι συζητήσεις πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, θεωρεί απαραίτητο να υλοποιηθεί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τον δημόσιο χαρακτήρα των συνεδριάσεων και των πρακτικών·

18.  τονίζει ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα εγγράφων (ημερήσιες διατάξεις, έγγραφα αναφοράς, διάφορες εκθέσεις), με σκοπό να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο ιστότοπος του μητρώου των ΟΕ – είτε ως έχει είτε μέσω υπερσυνδέσμων προς άλλους σχετικούς ιστοτόπους – θα πρέπει να είναι ένα από τα μέσα ή τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση διαρκώς επικαιροποιούμενων πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις της πολιτικής, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλό επίπεδο διαφάνειας·

19.  καλεί πάραυτα την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές -σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου- που να εξηγούν πώς ερμηνεύει τη διάταξη που ορίζει ότι τα πρακτικά των ΟΕ πρέπει να είναι ουσιαστικά και πλήρη, ιδίως όταν οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες, και παροτρύνει την Επιτροπή να προβλέψει, από αυτή την άποψη, τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης, των συνοδευτικών εγγράφων, των αποτελεσμάτων ψηφοφοριών και των αναλυτικών πρακτικών, περιλαμβανομένων των διαφορετικών απόψεων, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας·

20.  υπενθυμίζει ότι, εκτός από τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα, σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται επίσης να υπάρχει και στα μέλη από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, δικηγορικά γραφεία, ευρωπαϊκές και άλλες δεξαμενές σκέψης και γραφεία παροχής συμβουλών και ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων για αυτές τις ειδικές κατηγορίες εμπειρογνωμόνων·

21.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει - αξιοποιώντας τα υφιστάμενα θετικά παραδείγματα- τη συστηματική εφαρμογή βελτιωμένων οριζόντιων κανόνων μέσω κεντρικής εποπτείας της εφαρμογής αυτών των οριζόντιων διατάξεων και να μην την αναθέτει στις επιμέρους Γενικές Διευθύνσεις·

22.  καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει, ειδικότερα, επαρκείς πόρους στις δραστηριότητες που συνδέονται με το Μητρώο, αναπτύσσοντας καινοτόμες και ιδιαίτερα αποτελεσματικές μεθόδους έτσι ώστε αυτό να παραμένει ενήμερο χωρίς να περιέχει οποιαδήποτε πραγματολογικά λάθη και/ή παραλείψεις και να επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

23.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει αναφέρει ότι έως το τέλος του 2016 το νέο πλαίσιο για τις ΟΕ της Επιτροπής πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση εφαρμογής και αξιολόγησης το αργότερο ένα χρόνο μετά την έκδοση της απόφασης, δηλαδή πριν από την 1η Ιουνίου 2017· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με το Κοινοβούλιο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη μια πρώτη προφορική παρουσίαση της έκθεσης εντός του επόμενου εξαμήνου·

24.  υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει, κατά την προετοιμασία και την εκπόνηση κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων καθώς και κατά την κατάρτιση στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, την ταυτόχρονη διαβίβαση όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων νομοθετικών πράξεων, στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(2) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 27.
(3) C(2010)7649 της 10ης Νοεμβρίου 2010.
(4) Θεματικό Τμήμα Δ - Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και καθεστώς του μητρώου ομάδων εμπειρογνωμόνων, 2015.
(5) OI/6/2014/NF.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου