Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2319(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0002/2017

Texte depuse :

A8-0002/2017

Dezbateri :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Voturi :

PV 14/02/2017 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0021

Texte adoptate
PDF 265kWORD 52k
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei
P8_TA(2017)0021A8-0002/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 februarie 2017 referitoare la controlul registrului și la componența grupurilor de experți ale Comisiei (2015/2319(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia Comisiei din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei (C(2016)3301),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Comisiei - Cadrul pentru grupurile de experți ale Comisiei: reguli orizontale și registrul public (C(2016)3300),

–  având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(1),

–   având în vedere rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea III - Comisia și agențiile executive(2),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A8-0002/2017),

A.  întrucât și-a exprimat îngrijorările cu privire la funcționarea fostului cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei din noiembrie 2010(3), care fusese creat cu scopul de a introduce inovații operaționale considerabile pentru consolidarea transparenței și a coordonării activităților interinstituționale;

B.  întrucât, ca urmare a lipsei de transparență a anumitor grupuri de experți și a dezechilibrelor constatate la nivelul componenței acestora, precum și pentru a garanta faptul că prin componența grupurilor de experți se asigură un echilibru adecvat în ceea ce privește expertiza și opiniile reprezentate, Comisia pentru bugete mai ales a instituit în exercițiile 2011 și 2014 rezerve bugetare aplicabile grupurilor de experți și a solicitat adoptarea de măsuri care nu au fost încă aprobate în vederea reformării lor;

C.  întrucât, în urma unui studiu recent elaborat la solicitarea Comisiei pentru bugete, s-a constatat că un anumit număr de grupuri de experți sunt afectate în mare măsură de o lipsă a transparenței și că există dezechilibre în ceea ce privește componența lor(4);

D.  întrucât o componență echilibrată și transparența sunt condiții prealabile esențiale pentru ca expertiza să reflecte în mod adecvat necesitatea introducerii de noi reglementări și pentru a consolida legitimitatea acestei expertize și a reglementărilor în ochii cetățenilor europeni;

E.  întrucât, în ancheta sa strategică(5), Ombudsmanul European a prezentat o recomandare privind componența grupurilor de experți ale Comisiei, subliniind în mod deosebit necesitatea unei mai mari transparențe în rândul grupurilor de experți;

F.  întrucât, înainte de a adopta decizia, Comisia s-a consultat cu reprezentanți ai Parlamentului și ai Ombudsmanului European;

G.  întrucât Comisia a prezentat Parlamentului un document de lucru al serviciilor Comisiei prin care se reacționează la recomandările conținute într-un document de lucru al raportorului Comisiei pentru control bugetar;

H.  întrucât, cu toate acestea, nici documentul de lucru al serviciilor Comisiei și nici decizia Comisiei nu oferă, din păcate, soluții la toate problemele ridicate de Parlament,

1.  salută Decizia Comisiei din 30 mai 2016 instituind reguli orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei, dar regretă faptul că, deși numeroase organizații non-guvernamentale și-au exprimat interesul în acest sens, Comisia nu a organizat o veritabilă consultare publică; reafirmă importanța reînnoirii formelor de implicare a reprezentanților societății civile și a partenerilor sociali în domenii-cheie, precum transparența și funcționarea instituțiilor europene;

2.  semnalează că, prin adoptarea noilor reguli orizontale, numeroase dintre preocupările exprimate de Parlament par să fi fost soluționate, mai ales cele privind cererile de candidaturi pentru selecția membrilor grupurilor de experți și privind revizuirea registrului grupurilor de experți ale Comisiei și crearea de sinergii între acest registru, registrul de transparență al Comisiei și Parlamentului, precum și normele în materie de conflicte de interese, mai ales în ceea ce privește acei experți desemnați în capacitate personală;

3.  subliniază că transparența și coordonarea activităților interinstituționale au o importanță deosebită, contribuind la obținerea unui echilibru adecvat din punctul de vedere al expertizei și al opiniilor reprezentate în componența grupurilor de experți, în vederea îmbunătățirii funcționării acestora; salută, prin urmare, faptul că, în prezent, procesul de selecție are loc în mod public; subliniază faptul că, în acest sens, experiența practică și calificările experților trebuie să fie clar vizibile; consideră că întregul proces de selecție ar trebui să asigure un înalt nivel de transparență și ar trebui să fie guvernat de criterii mai clare și mai concise, punând un accent deosebit pe experiența practică a candidaților, pe lângă calificarea profesională și eventualele conflicte de interese pe care le-ar putea avea experții;

4.  salută faptul că a fost deja stabilită o legătură între registrul grupurilor de experți ale Comisiei și registrul de transparență, garantând, astfel, o transparență îmbunătățită;

5.  consideră regretabil faptul că încercarea de a desfășura o consultare publică privind stabilirea noilor reguli a eșuat; invită Comisia să acționeze în mod transparent și să răspundă în fața cetățenilor UE;

6.  amintește că lipsa transparenței are un impact negativ asupra încrederii cetățenilor UE în instituțiile Uniunii; consideră că o reformă eficace a sistemului de grupuri de experți al Comisiei, bazată pe principii clare de transparență și de componență echilibrată, va îmbunătăți disponibilitatea și fiabilitatea informațiilor, fapt care va contribui la rândul său la o mai mare încredere a cetățenilor în UE;

7.  subliniază că noile reguli ar trebui să se aplice cu strictețe și în mod egal tuturor grupurilor de experți, indiferent de denumirea acestora (așadar inclusiv grupurilor speciale, la nivel înalt, altor grupuri „extraordinare”, grupurilor formale și informale), ce nu sunt compuse doar din reprezentanți ai statelor membre sau vizate de Decizia 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel european; reiterează că noile reguli trebuie să asigure o reprezentare echilibrată prin participarea reprezentanților tuturor părților interesate;

8.  este de părere că Comisia ar trebui să facă progrese în ceea ce privește o componență mai echilibrată a grupurilor de experți; regretă însă faptul că nu se face încă o diferențiere explicită între reprezentanții intereselor economice și reprezentanții altor tipuri de interese, pentru a se garanta un nivel maxim de transparență și echilibru; în acest sens, subliniază necesitatea ca, în cererile publice de candidaturi, Comisia să evidențieze modul în care definește o componență echilibrată și ce interese dorește să fie reprezentate la constituirea grupurilor de experți; consideră că este important, prin urmare, să implice Parlamentul și Comitetul Economic și Social European pentru a formula o definiție mai echilibrată a acestei diferențieri;

9.  solicită Comisiei ca, la instituirea noilor grupuri de experți sau la schimbarea componenței celor existente, să menționeze explicit în cererile publice de candidaturi modul în care definește o componență echilibrată, ce interese dorește să fie reprezentate și de ce, precum și să justifice orice eventuală deviere de la componența echilibrată astfel definită, la instituirea grupurilor de experți;

10.  subliniază, în acest context, referitor la punctele 34-45 din avizul sus-menționat al Ombudsmanului, că, deși Comisia nu a definit încă în mod formal conceptul de „echilibru”, acesta nu trebuie înțeles ca rezultat al unui calcul aritmetic, ci ca rezultat al eforturilor de a asigura că membrii unui grup de experți dispun, în comun, de nivelul necesar de cunoștințe tehnice și de o gamă largă de perspective pentru a putea îndeplini mandatul respectivului grup; consideră că acest concept de echilibru ar trebui înțeles, așadar, ca asociat mandatului specific al fiecărui grup de experți; consideră că criteriile de evaluare a echilibrului într-un grup de experți ar trebui să includă și sarcinile acestuia, nivelul de expertiză necesar, părțile interesate ce ar putea fi afectate de subiectul tratat, organizarea în grupuri de interese și raportul optim între interesele economice și cele de altă natură;

11.  solicită Comisiei să analizeze fără întârziere dacă este necesar un nou mecanism de tratare a plângerilor, în cazul în care definiția componenței echilibrate este contestată de părțile interesate, sau dacă dispozițiile actuale sunt adecvate și invită Parlamentul să participe la acest mecanism de control;

12.  amintește că, în trecut, nu a fost întotdeauna posibil pentru Comisie să identifice suficienți experți care să reprezinte IMM-urile, consumatorii, sindicatele sau alte organizații de interes public general, acest lucru fiind adeseori cauzat de costurile implicate fie de obținerea de concediu, fie, în cazul IMM-urilor, de înlocuirea persoanei reprezentate în grupul de experți, denumite în continuare „costuri alternative”;

13.  solicită, prin urmare, Comisiei să exploreze modalități de a facilita și încuraja participarea organizațiilor sau a grupurilor sociale subreprezentate în grupurile de experți, evaluând, printre altele, normele sale de decontare a cheltuielilor în mod eficient și echitabil, inclusiv posibile modalități de a compensa astfel de „costuri alternative”, cu respectarea deplină a principiului proporționalității;

14.  solicită Comisiei să evalueze dezvoltarea unui sistem de indemnizații care să ajute grupurile subreprezentate să acumuleze expertiza necesară pentru o participare extrem de eficace la activitatea grupurilor de experți;

15.  invită Comisia să sprijine organizațiile neguvernamentale europene în a fi reprezentate în grupuri de experți de către membri ai organizațiilor naționale care intră în componența acestora, cu condiția ca membrii respectivi să beneficieze de un mandat clar din partea organizațiilor europene;

16.  invită Comisia să se asigure că, chiar dacă, în pofida unor aranjamente specifice, nu este totuși posibil să se identifice suficienți experți care să reprezinte toate interesele relevante, grupul de experți va lua toate măsurile adecvate, de exemplu proceduri de vot ponderat, pentru a se asigura că rapoartele finale ale respectivelor grupuri vor reprezenta efectiv toate interesele relevante în mod echilibrat;

17.  reamintește că Parlamentul și Ombudsmanul European au recomandat Comisiei să facă publice ordinile de zi, documentele de referință, procesele-verbale ale reuniunilor și deliberările grupurilor de experți, cu excepția cazurilor în care o majoritate calificată a membrilor acestora decide că o anumită reuniune sau o parte dintr-o reuniune trebuie să se desfășoare cu ușile închise, și regretă că regula perpetuată de Comisie este cea a reuniunilor cu ușile închise, cu excepția cazurilor în care majoritatea simplă a membrilor grupului de experți decide ca deliberările să fie publice; consideră esențială punerea în aplicare a celui mai înalt nivel posibil de transparență și solicită Comisiei să permită ca întâlnirile și procesele-verbale să fie făcute publice;

18.  subliniază că este necesar să li se permită utilizatorilor accesul la o varietate de documente (ordini de zi, documente de referință, diferite rapoarte), în vederea asigurării unei monitorizări eficiente din partea entităților interesate; mai mult, consideră că site-ul web al registrului grupurilor de experți – fie în sine, fie prin introducerea unor linkuri către alte site-uri web relevante – ar trebui să fie unul dintre instrumentele sau mecanismele utilizate în vederea obținerii de informații actualizate în permanență asupra evoluției politicilor, asigurându-se, astfel, un înalt nivel de transparență;

19.  invită Comisia să elaboreze fără întârziere orientări specifice - în consultare cu părțile interesate, inclusiv cu Parlamentul - prin care să ilustreze cum interpretează dispoziția ca procesele-verbale ale grupurilor de experți să fie relevante și complete, mai ales atunci când reuniunile nu sunt publice, și solicită insistent Comisiei să asigure, în acest sens, un maxim de transparență, inclusiv prin publicarea ordinii de zi, a documentelor de referință, a evidenței votărilor și a proceselor-verbale detaliate, inclusiv a opiniilor divergente, în conformitate cu recomandările Ombudsmanului European;

20.  reamintește că, pe lângă experții desemnați în capacitate personală, și alți membri, proveniți din mediul academic, din institute de cercetare, cabinete de avocați, grupuri de reflecție europene și altele, precum și din cabinete de consultanță pot intra în conflicte de interese, și solicită Comisiei să clarifice cum evită conflictele de interese pentru aceste categorii specifice de experți;

21.  solicită Comisiei să asigure, pe baza exemplelor pozitive existente, o punere în aplicare sistematică a regulilor orizontale îmbunătățite, prin monitorizarea la nivel central a aplicării acestor reguli orizontale, fără a delega acest lucru la nivelul direcțiilor generale;

22.  solicită Comisiei să asigure, în special, suficiente resurse pentru activitățile legate de registru, prin elaborarea unor metode inovatoare și mai ales eficiente, astfel încât acesta va fi actualizat fără să conțină erori materiale și/sau omisiuni și va permite exportul datelor într-o formă prelucrabilă electronic;

23.  ia act de afirmația Comisiei că, până în 2016, noul cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei va trebui pus în aplicare de toate direcțiile generale și solicită acesteia să prezinte Parlamentului un raport privind punerea în aplicare și evaluarea cel mai târziu la un an după adoptarea deciziei, respectiv 1 iunie 2017; solicită Comisiei să se asigure că, în cadrul dialogului structurat cu Parlamentul, o primă prezentare orală a raportului va putea fi susținută deja în următoarele șase luni;

24.  subliniază, de asemenea, că, la pregătirea și redactarea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare, precum și la elaborarea orientărilor strategice, Comisia trebuie să garanteze că toate documentele, inclusiv proiectele de acte, sunt comunicate Parlamentului și Consiliului în același timp în care sunt transmise experților din statele membre, așa cum a fost stabilit prin Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
(2) JO L 246, 14.9.2016, p. 27.
(3) C(2010)7649 din 10 noiembrie 2010.
(4) Departamentul tematic D pentru afaceri bugetare, „Componența grupurilor de experți ale Comisiei și statutul registrului grupurilor de experți”, 2015.
(5) OI/6/2014/NF.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate