Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0823(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0035/2017

Внесени текстове :

A8-0035/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0023

Приети текстове
PDF 461kWORD 50k
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (15778/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0007/2017),

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 26, параграф 1, буква а) от него, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0007/2017),

—  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3), както е изменено с Решение 2014/269/EС на Съвета,

—  като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и министър-председателя на Дания от 15 декември 2016 г., в което се подчертават оперативни потребности, но също така и изключителният и преходен характер на предвиденото споразумение между Европол и Дания,

—  като взе предвид горепосоченото изявление, в което се подчертава, че в тази разпоредба ще бъде поставено условие за продължаване на членството на Дания в Шенгенското пространство, задължението на Дания да приложи в своето право Директива (EС) 2016/680 за защита на личните данни(4) до 1 май 2017 г. и съгласието на Дания относно прилагането на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз и компетентността на Европейския надзорен орган по защита на данните,

—  като взе предвид Протокол № 22 към Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид резултата от датския референдум от 3 декември 2015 г. във връзка с Протокол № 22 към Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 78в от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0035/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  призовава Съвета да предвиди, в рамките на разпоредбите на бъдещото споразумение между Европол и Дания, дата на изтичане пет години след датата на неговото влизане в сила, за да се гарантира неговият преходен характер с оглед на пълноправното членство или сключването на международно споразумение в съответствие с член 218 от ДФЕС;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европол.

(1) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(2) OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.
(3) OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.
(4) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Правна информация - Политика за поверителност