Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0823(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0035/2017

Indgivne tekster :

A8-0035/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2017 - 8.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0023

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 49k
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg
Liste over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2017 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA, for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (15778/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0007/2017),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1), særlig artikel 26, stk. 1, litra a), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0007/2017),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer(2), særlig artikel 5 og 6,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler(3), som ændret ved Rådets afgørelse 2014/269/EU,

–  der henviser til erklæringen fra Det Europæiske Råds formand, Kommissionens formand og Danmarks statsminister af 15. december 2016, hvori der lægges vægt på de operationelle behov, men også på den undtagelsesvise og overgangsmæssige karakter af den planlagte ordning mellem Europol og Danmark,

–  der henviser til den føromtalte erklæring, hvori det understreges, at den planlagte ordning vil være betinget af Danmarks fortsatte medlemskab af Unionen og af Schengenområdet, af Danmarks fuldstændige gennemførelse i dansk ret af direktiv (EU) 2016/680(4) om databeskyttelse i forbindelse med politimæssige spørgsmål senest den 1. maj 2017 og af Danmarks anerkendelse af Den Europæiske Unions Domstols jurisdiktion og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses kompetence,

–  der henviser til protokol nr. 22 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til resultatet af den danske folkeafstemning den 3. december 2015 vedrørende protokol nr. 22 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0035/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  opfordrer Rådet til i bestemmelserne i den kommende ordning mellem Europol og Danmark at indføre en udløbsdato på fem år efter ordningens ikrafttrædelsesdato for at sikre dens overgangsmæssige karakter med henblik på senere fuldt medlemsskab eller indgåelse af en international aftale i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Europol.

(1) EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
(2) EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.
(3) EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik