Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0823(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0035/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 384kWORD 50k
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Κατάλογος τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15778/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0007/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0007/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2014/269/ΕΕ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και του πρωθυπουργού της Δανίας, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, στην οποία τονίζονται οι επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και ο εξαιρετικός και μεταβατικός χαρακτήρας της προβλεπόμενης ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας,

–  έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα δήλωση, στην οποία τονίζεται ότι η προβλεπόμενη ρύθμιση προϋποθέτει τη συνεχή παραμονή της Δανίας στην Ένωση και στον χώρο Σένγκεν, την υποχρέωση της Δανίας να εφαρμόσει πλήρως στο δανικό δίκαιο την οδηγία (EΕ) 2016/680(4) για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας έως την 1η Μαΐου 2017, και τη συμφωνία της Δανίας για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρμοδιότητας του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα στη Δανία στις 3 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0035/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί το Συμβούλιο να προβλέψει, στο πλαίσιο των διατάξεων της μελλοντικής ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας, ημερομηνία λήξης πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της εν λόγω ρύθμισης, προκειμένου να διασφαλίσει τον μεταβατικό χαρακτήρα της με στόχο την απόκτηση της ιδιότητας πλήρους μέλους ή τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.
(4) Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου