Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0823(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0035/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0035/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2017 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0023

Hyväksytyt tekstit
PDF 239kWORD 45k
Tiistai 14. helmikuuta 2017 - Strasbourg
Luettelo kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2017 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelosta, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (15778/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0007/2017),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta(1) ja erityisesti sen 26 artiklan 1 kohdan a alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0007/2017),

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä, jotka koskevat Europolin suhteita kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan lukien(2), ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/935/YOS luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia(3), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2014/269/EU,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja Tanskan pääministerin 15. joulukuuta 2016 antaman julistuksen, jossa korostettiin Europolin ja Tanskan välille suunnitellun järjestelyn operatiivisia tarpeita mutta myös sen poikkeuksellista ja väliaikaista luonnetta,

–  ottaa huomioon edellä mainitun julistuksen, jossa korostettiin, että suunniteltu järjestely edellyttää, että Tanska säilyy unionin ja Schengen-alueen jäsenenä, että Tanska on velvollinen saattamaan direktiivin (EU) 2016/680(4) tietosuojasta poliisiasioissa täysimääräisesti osaksi Tanskan lainsäädäntöä 1. toukokuuta 2017 mennessä ja että Tanska hyväksyy Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiovallan sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun toimivallan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 22,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetystä pöytäkirjasta N:o 22 Tanskassa 3. joulukuuta 2015 järjestetyn kansanäänestyksen tuloksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0035/2017),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa neuvostoa sisällyttämään Europolin ja Tanskan tulevaa järjestelyä koskeviin määräyksiin päättymispäivän, joka on viisi vuotta järjestelyn voimaantulosta, jotta varmistetaan sen väliaikainen luonne ennen täysjäsenyyttä tai SEUT 218 artiklan mukaisen kansainvälisen sopimuksen tekemistä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja Europolille.

(1)EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.
(2)EUVL L 325, 11.12.2009, s. 6.
(3)EUVL L 325, 11.12.2009, s. 12.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö