Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0823(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0035/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0035/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 14/02/2017 - 8.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0023

Pieņemtie teksti
PDF 317kWORD 50k
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
To trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. februāra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par Lēmuma 2009/935/TI pielikuma grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (15778/2016),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0007/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(1), un jo īpaši tā 26. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0007/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu(2), un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus(3), un kurš grozīts ar Padomes Lēmumu 2014/269/ES,

–  ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja un Dānijas premjerministra 2016. gada 15. decembra deklarāciju, kurā uzsvērta paredzamā nolīguma starp Eiropolu un Dāniju operatīvā nepieciešamība, taču arī tā izņēmuma un pagaidu raksturs,

–  ņemot vērā iepriekš minēto deklarāciju, kurā uzsvērts, ka ierosinātais nolīgums būs atkarīgs no Dānijas turpmākas dalības Savienībā un Šengenas zonā, no Dānijas apņemšanās līdz 2017. gada 1. maijam valsts tiesību aktos pilnībā transponēt Direktīvu (ES) 2016/680(4) par datu aizsardzību policijas jautājumos un no Dānijas piekrišanas pakļauties Eiropas Savienības Tiesas jurisdikcijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontrolei,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. protokolu,

–  ņemot vērā rezultātus Dānijas 2015. gada 3. decembra referendumam saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. protokolu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0035/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  aicina Padomi paredzamā nolīguma starp Eiropolu un Dāniju noteikumos paredzēt, ka tas beidz darboties piecus gadus pēc spēkā stāšanās dienas, lai nodrošinātu tā pārejas raksturu un paredzētu mērķi vai nu panākt pilntiesīgu dalību, vai arī noslēgt starptautisku nolīgumu saskaņā ar LESD 218. pantu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un Eiropolam.

(1) OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.
(2) OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.
(3) OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika