Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0823(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0035/2017

Texte depuse :

A8-0035/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2017 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0023

Texte adoptate
PDF 249kWORD 48k
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg
Lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri *
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (15778/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0007/2017),

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(1), în special articolul 26 alineatul (1) litera (a), în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0007/2017),

–  având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate(2), în special articolele 5 și 6,

–  având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri(3), modificată de Decizia 2014/269/EU a Consiliului,

–  având în vedere declarația din 15 decembrie 2016 a președintelui Consiliului European, președintelui Comisiei și prim-ministrului Danemarcei, în care se subliniază nevoile operaționale, dar și caracterul tranzitoriu și excepțional, al acordului prevăzut între Europol și Danemarca,

–  având în vedere declarația menționată mai sus, în care se subliniază că acordul prevăzut va fi condiționat de păstrarea de către Danemarca a statutului de membru al Uniunii și al spațiului Schengen, de obligația acestei țări de a transpune în totalitate în dreptul danez Directiva (UE) 2016/680(4) privind protecția datelor în domeniul polițienesc până la 1 mai 2017, precum și de acordul său pentru aplicarea jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii Europene și competențelor Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

–  având în vedere Protocolul nr. 22 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere rezultatul referendumului danez din 3 decembrie 2015 legat de Protocolul nr. 22 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0035/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  invită Consiliul să stabilească, în cadrul dispozițiilor viitorului acord dintre Europol și Danemarca, o dată de expirare de cinci ani după intrarea acestuia în vigoare, pentru a garanta caracterul său tranzitoriu în vederea aderării depline sau a încheierii unui acord internațional în conformitate cu articolul 218 din TFUE;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și Europol poziția Parlamentului.

(1) JO L 121, 15.5.2009, p. 37.
(2) JO L 325, 11.12.2009, p. 6.
(3) JO L 325, 11.12.2009, p. 12.
(4) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate