Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2014(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0036/2017

Indgivne tekster :

A8-0036/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2017 - 8.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0025

Vedtagne tekster
PDF 270kWORD 55k
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0036/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastsætte Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Nederlandene har indgivet ansøgning EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler), hovedsagelig i NUTS 2-regionerne Drenthe (NL13) Overijssel (NL21), og at 800 af de afskedigede arbejdstagere ud af de i alt 1 096 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen blev indgivet i medfør af interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i en virksomhed, der er aktiv inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

F.  der henviser til, at der har været væsentlige ændringer i forbrugeres adfærd, som f.eks. det faldende salg i det midterste prissegment og internethandelens voksende popularitet; der henviser til, at udviklingen af nye forretningsområder uden for bycentrene i mange nederlandske byer og den faldende tillid fra forbrugernes side(4) til økonomien også har påvirket den traditionelle detailhandelssektors situation negativt;

G.  der henviser til, at Nederlandene gør gældende, at den nederlandske finanssektor som en global aktør, er bundet af internationale regler, herunder regler for finansielle reserver, og at bankerne som følge af, at de skal opfylde de nye internationale standarder, har færre ressourcer til at finansiere økonomien end tidligere;

H.  der henviser til, at der blev foretaget 1 096 afskedigelser i detailhandelssektoren i perioden mellem 1. august 2015 og 1. maj 2016 i regionerne Drenthe og Overijssel i Nederlandene;

I.  der henviser til, at selv om detail- og engrostjenester udgør 11 % af Unionens BNP og 15 % af den samlede beskæftigelse i Unionen, lider denne sektor stadig under virkningerne af krisen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Nederlandene derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 818 750 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 031 250 EUR;

2.  bemærker, at Nederlandene indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 12. juli 2016, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 29. november 2016 og meddelt Parlamentet den 23. januar 2017;

3.  bemærker, at detailhandelssektoren, bortset fra motorkøretøjer og motorcykler, har været genstand for seks andre EGF-ansøgninger, der alle var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise(5);

4.  bemærker, at de større stormagasiners svage finansielle position betød, at det var umuligt at investere i andre forretningsmodeller for at opnå de nødvendige ændringer og igen blive konkurrencedygtig;

5.  påpeger, at arbejdsmarkedet i Nederlandene er ved at komme sig langsomt efter krisen, og at virkningerne i visse sektorer stadig er synlige, og at nogle sektorer som detailhandelssektoren først for nylig er begyndt at lide under virkningerne af den finansielle og økonomiske krise;

6.  bemærker, at der kan noteres mange afskedigelser i den nederlandske detailhandelssektor inden for de seneste måneder, hvor de største stormagasiner i sektoren lider under konkurser, som har medført i alt 27 052(6) afskedigelser i perioden 2011-2015; bemærker med beklagelse, at mængden af varer, der blev solgt i detailhandelssektoren, fulgte dette mønster fra -2 % i 2011 til -4 % i 2013, hvor tallet for køb stadig ligger 2,7 % under niveauet for 2008(7);

7.  understreger, at detailhandelssektoren står for en betydelig andel af beskæftigelsen (17-19 %) i NUTS 2-regionerne Drenthe og Overijssel; bemærker, at 5 200 detailhandelsforretninger siden krisen er gået konkurs, og at de største stormagasiner først blev ramt for nylig; beklager, at dette har medført en stigning på 3 461 i antallet af modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse i detailhandelssektoren i disse regioner mellem januar 2015 og marts 2016(8);

8.  beklager, at yngre arbejdstagere er mest ramt, idet 67,1 % af de tiltænkte støttemodtagere er under 30 år;

9.  understreger den lange periode for de personer, der er tiltænkt støtte, hvor de hverken er i arbejde eller under uddannelse samt den lange periode på mere end et år mellem datoen for, da den sidste afskedigelse fandt sted (1. maj 2016), og det tidspunkt når den ansøgende medlemsstat vil begynde at modtage EGF-støtte;

10.  konstaterer, at Nederlandene har anført, at ansøgningen og særlig den koordinerede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med interessenter, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for detailhandelssektoren og de pågældende regioner;

11.  bemærker, at ansøgningen ikke indeholder nogen tilskud og incitamenter i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra b); glæder sig over, at afgørelsen om at begrænse udgifterne til teknisk bistand til 4 % af de samlede omkostninger, hvorved der resterer 96 %, der kan anvendes til pakken af individualiserede tilbud;

12.  opfordrer Kommissionen til at undersøge nye måder til at reducere forsinkelsen med at yde EGF-støtte ved at mindske bureaukratiet i ansøgningsproceduren;

13.  bemærker, at de individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere, der blev medfinansieret af EGF, omfatter vurderinger af deltagernes evner, potentiale og jobmuligheder, hjælp til jobsøgning og sagsforvaltning, en fleksibel pulje for både jobsøgende og arbejdsgivere, der tilbyder midlertidige job, hjælp til genplacering, efteruddannelse og omskoling, herunder iværksætterfremmekurser, -coaching og -støtte;

14.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der støttes af EGF, i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

15.  bemærker, at de nederlandske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede tiltag ikke modtager økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, at de supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, og at kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse vil blive overholdt;

16.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

17.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national ret eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

18.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5) EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón – detailhandel, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Focus on consumption, Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle og Nico Klene. Udviklingen i mængder inden for detailhandelssektoren, 24. januar 2014. Retail sector prognoses, Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn afsnit 1, 22. januar 2016.
(8) Tal fra UWV, april 2016.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/559.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik