Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2014(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0025

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 450kWORD 56k
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (1)(κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0036/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 τμήμα 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) κυρίως στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, Drenthe (NL13) και Overijssel (NL21), και λαμβάνοντας υπόψη ότι 800 από τους 1 096 απολυμένους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, βάσει του οποίου απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα κλάδου της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία των καταναλωτών, όπως η μείωση των πωλήσεων στη μέση κατηγορία τιμών και η αυξανόμενη δημοφιλία των αγορών μέσω Διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία νέων εμπορικών περιοχών μακριά από το κέντρο σε πολλές ολλανδικές πόλεις και η μειούμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών(4) στην οικονομία επηρέασαν αρνητικά τη θέση του συμβατικού λιανικού εμπορίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες υποστηρίζουν ότι ο ολλανδικός οικονομικός τομέας, ως παγκόσμιος παράγοντας, δεσμεύεται από διεθνείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τα χρηματοοικονομικά αποθέματα, και ότι, προκειμένου να πληρούνται τα νέα διεθνή πρότυπα, οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους λιγότερους πόρους απ’ ό,τι παλαιότερα για να χρηματοδοτούν την οικονομία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιφέρειες Drenthe και Overijssel των Kάτω Xωρών, στο διάστημα από 1η Aυγούστου 2015 έως 1η Μαΐου 2016, σημειώθηκαν 1 096 απολύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και οι υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου παράγουν το 11 % του AΕΠ της Ένωσης και αντιπροσωπεύουν το 15 % της συνολικής απασχόλησης στην Ένωση, ο τομέας αυτός ακόμη πλήττεται από την κρίση·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, οι Κάτω Χώρες δικαιούνται να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά 1 818 750 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 3 031 250 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 12 Ιουλίου 2016 και ότι η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2017·

3.  σημειώνει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, αποτέλεσε αντικείμενο άλλων 6 αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης(5)·

4.  σημειώνει ότι λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασής τους, τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα αδυνατούσαν να επενδύσουν σε άλλα μοντέλα καταστήματος ώστε να επιτύχουν τις απαραίτητες αλλαγές και να γίνουν πάλι ανταγωνιστικά·

5.  επισημαίνει ότι στις Κάτω Χώρες η αγορά εργασίας ανακάμπτει από την κρίση με βραδύ ρυθμό και οι συνέπειες είναι ακόμη ορατές σε ορισμένους τομείς, και ότι κάποιοι τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο, άρχισαν μόλις πρόσφατα να πλήττονται πραγματικά από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

6.  παρατηρεί ότι έχουν σημειωθεί πολλές απολύσεις στον ολλανδικό τομέα λιανικού εμπορίου τους τελευταίους μήνες, καθώς τα κυριότερα πολυκαταστήματα του τομέα πτωχεύουν, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνολικά 27 052(6) απολύσεις κατά την περίοδο 2011-2015· επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι ο όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν στον τομέα του λιανικού εμπορίου ακολούθησε πτωτική τάση από -2 % το 2011 σε -4 % το 2013, ενώ οι αγορές παραμένουν κατά 2,7 % κάτω από τα επίπεδα του 2008(7)·

7.  τονίζει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό απασχόλησης (17-19 %) στις περιφέρειες Drenthe και Overijssel, οι οποίες είναι επιπέδου NUTS 2· επισημαίνει ότι 5 200 καταστήματα λιανικής έχουν κάνει πτώχευση από την έναρξη της κρίσης, με τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα να πλήττονται μόλις πρόσφατα· επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι τούτο συνέβαλε στο να αυξηθεί στους 3 461 ο αριθμός των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας που προέρχονται από τον τομέα του λιανικού εμπορίου σε αυτές τις περιφέρειες, στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Mαρτίου 2016(8)·

8.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι πλήττονται περισσότερο, δεδομένου ότι το 67,1 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών·

9.  τονίζει το μεγάλο χρονικό διάστημα που οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας έχουν περάσει εκτός εργασίας και εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, όπως και το μεγάλο χρονικό διάστημα, άνω του έτους, που έχει περάσει ανάμεσα στην τελευταία απόλυση (1η Μαΐου 2016) και στη στιγμή που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αρχίζει να λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΠ·

10.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι Κάτω Χώρες έχουν επισημάνει ότι η αίτηση, και ιδίως η συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών, καταρτίστηκε κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους του τομέα λιανικού εμπορίου και των περιφερειών·

11.  επισημαίνει ότι η αίτηση δεν περιλαμβάνει κανένα από τα επιδόματα ή τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του ΕΤΠ· χαιρετίζει την απόφαση μείωσης του κόστους της τεχνικής υποστήριξης στο 4 % επί του συνολικού κόστους, ώστε το υπόλοιπο 96 % να διατίθεται για τη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους μείωσης των καθυστερήσεων στην παροχή των ενισχύσεων του ΕΤΠ, μέσα από μια μη γραφειοκρατική διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων·

13.  σημειώνει ότι οι χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των ικανοτήτων, δυνατοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων· βοήθεια για αναζήτηση εργασίας και διαχείριση ατομικών περιπτώσεων· μια ευέλικτη «δεξαμενή κινητικότητας» (Mobility Pool) με θέσεις προσωρινής απασχόλησης για αναζητούντες εργασία και για εργοδότες· βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας· κατάρτιση και επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καθοδήγησης, και της χορήγησης επιδοτήσεων·

14.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  επισημαίνει ότι οι ολλανδικές αρχές παρείχαν διαβεβαιώσεις πως οι προταθείσες δράσεις δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε διπλή χρηματοδότηση, ότι οι δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα συλλογικών απολύσεων·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυμένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

17.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5) EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061· EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615· EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580· EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620· EGF/2014/013_EL/Οδυσσεύς Φωκάς, COM(2014)0702· EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Focus on consumption (Εστίαση στην κατανάλωση), Οικονομική Υπηρεσία ABN-AMRO Mathijs Deguelle και Nico Klene. Volume development retail sector (Εξέλιξη του όγκου αγαθών στον τομέα λιανικού εμπορίου). 24 Ιανουαρίου 2014. Retail sector prognoses (Προγνώσεις για τον τομέα λιανικού εμπορίου), Οικονομική Υπηρεσία ABN-AMRO Sonny Duijn παράγραφος 1. 22 Ιανουαρίου 2016.
(8) Στοιχεία του οργανισμού ασφάλισης εργαζομένων UWV, Απρίλιος 2016.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τις Κάτω Χώρες – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2017/559.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου