Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2014(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0036/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0036/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2017 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0025

Hyväksytyt tekstit
PDF 265kWORD 50k
Tiistai 14. helmikuuta 2017 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Alankomaiden hakemus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. helmikuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Alankomaiden hakemus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0036/2017),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Alankomaat jätti hakemuksen EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla toimialalla toimiva yritys oli vähentänyt työntekijöitä pääasiassa Drenthen (NL13) ja Overijsselin (NL21) NUTS 2 -tason alueella, ja ottaa huomioon, että EGR-asetuksen mukaiseen tukeen oikeutetusta 1 096 vähennetystä työntekijästä 800:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus toimitettiin EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan toimintakriteerien nojalla ja siinä edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä, joka toimii samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä talouden alalla ja sijaitsee kahdella vierekkäisellä NUTS 2 -tason alueella;

F.  toteaa, että kuluttajien mielialat ovat muuttuneet merkittävästi, mikä ilmenee muun muassa keskihintaisten tuotteiden myynnin laskuna ja verkkokaupan suosion kasvuna; ottaa huomioon, että myös uusien ostoskeskusten rakentaminen moniin Alankomaiden kaupunkeihin keskustan ulkopuolelle ja kuluttajien vähentynyt luottamus talouteen vaikuttivat kielteisesti perinteisen vähittäiskaupan asemaan(4);

G.  ottaa huomioon Alankomaiden katsovan, että maailmanlaajuisena toimijana maan rahoitusalan on noudatettava kansainvälisiä sääntöjä, myös rahoitusvaroja koskevia sääntöjä, ja että pankeilla on aiempaa vähemmän resursseja käytettävissään talouden rahoittamista varten, koska niiden on toimittava uusien kansainvälisten standardien mukaisesti;

H.  ottaa huomioon, että 1. elokuuta 2015 ja 1. toukokuuta 2016 välisenä aikana vähennettiin 1 096 työntekijää vähittäiskaupan alalla Drenthen ja Overijsselin alueella Alankomaissa;

I.  ottaa huomioon, että vaikka vähittäis- ja tukkukaupan alan palveluiden osuus unionin BKT:stä on 11 prosenttia ja osuus unionin kokonaistyöllisyydestä 15 prosenttia, ala on silti kärsinyt kriisistä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Alankomaat on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 818 750 euroa eli 60 prosenttia 3 031 250 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Alankomaat jätti EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 12. heinäkuuta 2016 ja että komissio sai kyseistä hakemusta koskevan arvionsa valmiiksi 29. marraskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille 23. tammikuuta 2017;

3.  toteaa, että vähittäiskaupan alalla (pois lukien moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) on jätetty kuusi muuta EGR-hakemusta, jotka kaikki perustuvat maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin(5);

4.  toteaa, että suurempien tavaratalojen heikon rahoitusaseman vuoksi ei ollut mahdollista investoida muun tyyppisiin kauppoihin tarvittavien muutosten toteuttamiseksi ja kilpailukyvyn palauttamiseksi;

5.  huomauttaa, että Alankomaissa työmarkkinat ovat vähitellen toipumassa kriisistä, jonka vaikutukset näkyvät edelleen tietyillä aloilla, ja että eräät alat, kuten vähittäiskauppa, ovat vasta hiljan alkaneet kärsiä rahoitus- ja talouskriisin seurauksista;

6.  panee merkille, että Alankomaiden vähittäiskaupan alalla on viime kuukausina vähennetty runsaasti työntekijöitä, kun alan suurimmat tavaratalot ovat ajautuneet konkurssiin, mikä johti vuosina 2011–2015 yhteensä 27 052 työntekijän vähentämiseen(6); panee merkille, että valitettavasti vähittäiskaupan alalla myytyjen tavaroiden määrä noudatti samaa suuntausta ja väheni kaksi prosenttia vuonna 2011 ja 4 prosenttia vuonna 2013, ja panee merkille, että kauppa on edelleen 2,7 prosenttia vähäisempää kuin vuonna 2008(7);

7.  korostaa, että vähittäiskaupan alan osuus Drenthen ja Overijsselin NUTS 2 -tason alueen työllisyydestä on huomattava (17–19 prosenttia); panee merkille, että kriisin alkamisen jälkeen 5 200 vähittäismyymälää on ajautunut konkurssiin ja että kriisi on vaikuttanut isoihin tavarataloihin vasta hiljattain; pitää valitettavana, että tästä syystä tammikuun 2015 ja maaliskuun 2016 välisenä aikana työttömyyskorvauksen piirissä olevien henkilöiden lukumäärä on lisääntynyt 3 461:llä edellä mainittujen alueiden vähittäiskaupan alalla(8);

8.  pitää valitettavana, että vähennykset koskevat eniten nuoria työntekijöitä, sillä 67,1 prosenttia kohteena olevista edunsaajista on alle 30-vuotiaita;

9.  korostaa, että kohteena olevat edunsaajat joutuvat olemaan pitkiä aikoja joko ilman työtä tai koulutusmahdollisuuksia ja että myös aika viimeisen työntekijävähennyksen (1. toukokuuta 2016) ja sen hetken, jolloin tukea hakenut jäsenvaltio alkaa saada EGR‑tukea, välillä on pitkä;

10.  toteaa, että Alankomaat on ilmoittanut, että hakemuksen ja erityisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu sidosryhmiä, työmarkkinaosapuolia sekä vähittäiskaupan ja asianomaisten alueiden edustajia;

11.  panee merkille, ettei hakemukseen sisälly lainkaan EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja avustuksia tai kannustimia; on tyytyväinen päätökseen rajoittaa teknisen avun kustannukset neljään prosenttiin kokonaiskustannuksista, jolloin yksilöllisten palvelujen pakettia varten jää jäljelle 96 prosenttia;

12.  kehottaa komissiota tutkimaan uusia keinoja lyhentää EGR-tuen tarjoamista edeltävää viivettä purkamalla hakumenettelyyn liittyvää byrokratiaa;

13.  toteaa, että vähennetyille työntekijöille tarjottujen EGR:sta yhteisrahoitettujen yksilöllisten palveluiden joukossa on muun muassa osallistujien valmiuksien, potentiaalin ja työllistymisnäkymien kartoitus, työnhakuneuvonta ja yksittäisten tapausten hallinnointi, joustava liikkuvuusreservi, jota voivat käyttää sekä työnhakijat että työnantajat, joilla on tarjota määräaikaisia työpaikkoja, työhön sijoittumisen tuki sekä koulutus ja uudelleenkoulutus, myös yrittäjyyden edistäminen, koulutus ja valmennus sekä avustukset;

14.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

15.  toteaa Alankomaiden viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään, että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia ja että kansallisessa ja unionin lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia noudatetaan;

16.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

17.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

18.  pyytää komissiota varmistamaan EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5)EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Focus on consumption, Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle ja Nico Klene. Volume development retail sector, 24. tammikuuta 2014. Retail sector prognoses, Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn, kohta 1, 22. tammikuuta 2016.
(8)UWV:n luvut, huhtikuu 2016.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Alankomaiden hakemuksen johdosta – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/559.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö