Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2014(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0036/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0036/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0025

Usvojeni tekstovi
PDF 425kWORD 54k
Utorak, 14. veljače 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Nizozemske – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail ) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0036/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Nizozemska podnijela zahtjev EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima), većinom u regijama razine NUTS 2 Drenthe (NL13) i Overijssel (NL21), te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 800 od 1 096 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u, kojima se propisuje da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzeću koje djeluje u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE-ovih Rev. 2 odjeljaka djelatnosti i smještenima u dvjema susjednim regijama razine NUTS 2 u državi članici;

F.  budući da su zabilježene znatne promjene u ponašanju potrošača, primjerice smanjenje prodaje proizvoda srednje cjenovne kategorije i sve veća popularnost internetske kupovine; budući da su razvoj novih trgovačkih centara u mnogim nizozemskim gradovima izvan gradskih središta te smanjeno povjerenje potrošača(4) u gospodarstvo također negativno utjecali na položaj konvencionalnog sektora trgovine na malo;

G.  budući da Nizozemska tvrdi da je nizozemski financijski sektoria kao dionik na svjetskom tržištu vezan međunarodnim pravilima uključujući pravila za financijske pričuve te da, zbog ispunjenja novih međunarodnih standarda, banke imaju manje sredstava za financiranje gospodarstva nego prije;

H.  budući da je između 1. kolovoza 2015. i 1. svibnja 2016. došlo do 1 096 otpuštanja u sektoru trgovine na malo u regijama Drenthe i Overijssel u Nizozemskoj;

I.  budući da, unatoč tome što je sektor maloprodajnih i veleprodajnih usluga zaslužan za 11 % BDP-a Unije i 15 % ukupnog broja radnih mjesta u Uniji, taj sektor još uvijek osjeća posljedice krize;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Nizozemska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u visini od 1 818 750 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 031 250 EUR;

2.  napominje da je Nizozemska 12. srpnja 2016. podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija 29. studenoga 2016. završila s ocjenjivanjem tog zahtjeva i o njemu obavijestila Parlament 23. siječnja 2017.;

3.  primjećuje da je sektor trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, dosad bio predmetom još šest drugih zahtjeva za doprinos iz EGF-a, koji su svi povezani sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom(5);

4.  prima na znanje da je zbog slabijeg financijskog položaja većih robnih kuća postalo nemoguće ulagati u druge oblike trgovina kako bi se postigle nužne promjene i povratila konkurentnost;

5.  ističe da se u Nizozemskoj tržište rada polako oporavlja od krize i da su posljedice još vidljive u pojedinim sektorima, te da su neki sektori poput trgovine na malo tek nedavno počeli zaista osjećati posljedice financijske i gospodarske krize;

6.  primjećuje da su u nizozemskom sektoru trgovine na malo posljednjih mjeseci zabilježena mnoga otpuštanja te da su glavne robne kuće u tom sektoru u stečaju, što je uzrok ukupnog broja od 27 052(6) otpuštanja u razdoblju 2011. – 2015.; sa žaljenjem napominje da je količina prodane robe u sektoru trgovine na malo pratila taj trend te pala s -2 % (2011.) na -4 % (2013.). te da je kupnja još 2,7 % ispod razine iz 2008.(7);

7.  naglašava da je sektor trgovine na malo zaslužan za znatan udio radnih mjesta (17 – 19 %) u regijama druge razine NUTS-a, Drenthe i Overijssel;; prima na znanje da je 5 200 trgovina na malo proglasilo stečaj od početka krize te da su najveće robne kuće tek nedavno počele osjećati posljedice; žali što je to doprinijelo tome da se između siječnja 2015. i ožujka 2016. broj korisnika naknada za nezaposlene poveća za 3 461 u sektoru trgovine na malo tih regija(8);

8.  žali zbog toga što su najviše pogođeni mladi radnici s obzirom na to da je 67,1 % ciljanih korisnika mlađe od 30 godina;

9.  ističe da ciljani korisnici provedu dugo razdoblje ne radeći niti se obrazujući ili osposobljavajući, kao i da protekne mnogo vremena, duže od jedne godine, između datuma posljednjeg otpuštanja (1. svibnja 2016.) i trenutka u kojemu država članica koja je podnijela zahtjev počne primati potporu iz EGF-a;

10.  prima na znanje da je Nizozemska navela da je zahtjev, a osobito usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama, izrađen u dogovoru s dionicima, socijalnim partnerima te predstavnicima sektora trgovine na malo i predmetnih regija;

11.  napominje da u zahtjevu nisu sadržane naknade i poticaji iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u; pozdravlja odluku da se troškovi tehničke pomoći ograniče na 4 % ukupnih troškova, što znači da se preostalih 96 % može iskoristiti za paket usluga prilagođenih potrebama;

12.  poziva Komisiju da prouči nove načine za smanjenje kašnjenja u pružanju potpore EGF-a uz pomoć smanjenja birokracije pri postupku podnošenja zahtjeva;

13.  napominje da usluge prilagođene potrebama otpuštenih radnika koje su sufinancirane iz EGF-a sadrže ocjenu sposobnosti, potencijala i izgleda za zapošljavanje sudionika; pomoć pri traženju posla i upravljanje predmetom; fleksibilnu „burzu mobilnosti” za tražitelje posla i poslodavce s privremenim zaposlenjem; pomoć pri traženju zamjenskog posla; osposobljavanje i prekvalifikaciju, uključujući osposobljavanje, podučavanje i bespovratna sredstva radi poticanja poduzetništva;

14.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

15.  napominje da su nizozemske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen, da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova te da će se poštovati zahtjevi sadržani u nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu Unije u vezi s kolektivnim otpuštanjima;

16.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem vještina i sposobnosti koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

17.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

18.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5) EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Fokus na potrošnji, ekonomska agencija ABN-AMRO, Mathijs Deguelle i Nico Klene. Kretanje obujma u sektoru trgovine na malo 24. siječnja 2014. Prognoze za sektor trgovine na malo, ekonomska agencija ABN-AMRO, Sonny Duijn, prvi odlomak. 22. siječnja 2016.
(8) Podaci UWV-a, travanj 2016.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2017/559.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti