Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2014(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0036/2017

Pateikti tekstai :

A8-0036/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2017 - 8.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0025

Priimti tekstai
PDF 353kWORD 45k
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Rezoliucija
 Priedas

2017 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0036/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama iš darbo atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, nustatyti, kad Sąjungos finansinis įnašas yra 60 % bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą bei finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Nyderlandai pateikė paraišką „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo iš darbo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), daugiausia NUTS 2 lygio Drentės (NL13) ir Overeiselio (NL21) regionuose, ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 800 iš 1 096 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti;

E.  kadangi paraiška pateikta laikantis EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra dviejuose gretimuose valstybės narės NUTS 2 lygio regionuose, būtų iš darbo atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų;

F.  kadangi labai pasikeitė vartotojų elgesys, kaip antai sumažėjo vidutinių kainų kategorijos pardavimas, o apsipirkimas internetu vis labiau populiarėjo; kadangi neigiamą poveikį tradicinės mažmeninės prekybos sektoriui taip pat turėjo naujų prekybos vietų kūrimas daugelio Nyderlandų miestų pakraščiuose bei mažėjantis vartotojų pasitikėjimas ekonomikos padėtimi(4);

G.  kadangi Nyderlandai teigia, kad Nyderlandų finansų sektorius, kaip pasaulinio masto veikėjas, privalo laikytis tarptautinių taisyklių, įskaitant finansų atsargų taisykles, ir kad todėl, norėdami atitikti naujus tarptautinius standartus, bankai turi mažiau nei anksčiau ekonomikos finansavimo išteklių;

H.  kadangi laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. gegužės 1 d. Drentės ir Overeiselio regionuose (Nyderlandai) mažmeninės prekybos sektoriuje iš darbo atleista 1 096 darbuotojų;

I.  kadangi, nors mažmeninės ir didmeninės paslaugos sukuria 11  % Sąjungos BVP ir 15  % viso Sąjungos užimtumo, tas sektorius vis dar patiria neigiamą krizės poveikį;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Nyderlandai turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 818 750 EUR paramą, kuri sudaro 60  % bendrų išlaidų, siekiančių 3 031 250 EUR;

2.  pažymi, kad Nyderlandai paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2016 m. liepos 12 d. ir kad 2016 m. lapkričio 29 d. Komisija baigė tos paraiškos vertinimą ir 2017 m. sausio 23 d. informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, sektoriuje pateiktos šešios kitos paraiškos dėl EGF paramos, visos dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės(5);

4.  pažymi, kad dėl prastos didesnių universalinių parduotuvių finansinės būklės tapo neįmanoma investuoti į kitų rūšių parduotuves, kad būtų įgyvendinti būtini pokyčiai ir vėl būtų galima konkuruoti;

5.  pažymi, kad Nyderlanduose darbo rinka po truputį atsigauna po krizės, tačiau jos poveikis tam tikruose sektoriuose vis dar jaučiamas ir, kaip mažmeninės prekybos sektorius, kai kurie sektoriai tik neseniai iš tiesų pajuto finansų ir ekonomikos krizės padarinius;

6.  pažymi, kad per pastaruosius kelis mėnesius Nyderlandų mažmeninės prekybos sektoriuje iš darbo atleista daug darbuotojų, o pagrindinės šio sektoriaus universalinės parduotuvės patiria bankrotą, dėl kurio 2011–2015 m. laikotarpiu buvo iš viso atleisti 27 052 darbuotojai(6); apgailestaudamas pažymi, kad mažmeninės prekybos sektoriuje parduotų prekių kiekis kito nuo -2  % 2011 m. iki -4  % 2013 m., o pirkimų lygis buvo vis dar 2,7  % žemesnis už 2008 m. lygį(7);

7.  pabrėžia, kad Drentės ir Overeiselio NUTS 2 lygmens regionuose mažmeninės prekybos sektoriui tenka didelė darbo vietų dalis (17–19  %); pažymi, kad nuo krizės pradžios 5 200 mažmeninės prekybos parduotuvių bankrutavo, o didžiausios universalinės parduotuvės krizės poveikį pajuto tik neseniai; apgailestauja, kad dėl to per laikotarpį nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. bedarbio pašalpos gavėjų skaičius šių regionų mažmeninės prekybos sektoriuje padidėjo 3 461(8);

8.  apgailestauja, kad labiausiai nukentėjo jaunesni darbuotojai – 67,1  % tikslinių paramos gavėjų nėra 30 metų;

9.  atkreipia dėmesį į ilgą laikotarpį, kurį tiksliniai paramos gavėjai praleido nedirbdami ir negaudami mokymo ar lavinimo paslaugų, taip pat į ilgą (daugiau nei vienų metų) laikotarpį nuo tos dienos, kai buvo iš darbo atleistas paskutinis darbuotojas (2016 m. gegužės 1 d.), iki dienos, kai paraišką pateikusi valstybė narė pradės gauti EGF paramą;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad Nyderlandai nurodė, jog paraiška, visų pirma suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas, parengti konsultuojantis su susijusių regionų suinteresuotaisiais subjektais, socialiniais partneriais ir mažmeninės prekybos sektoriaus atstovais;

11.  pažymi, kad paraiška neapima jokių EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų išmokų ar paskatų; palankiai vertina sprendimą apriboti techninės paramos išlaidas iki 4  % visų išlaidų, taigi 96  % šių lėšų bus panaudoti prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui finansuoti;

12.  ragina Komisiją ieškoti naujų būdų, kaip, sumažinus paraiškos procedūros biurokratizmą, būtų galima užtikrinti, kad teikiama EGF parama mažiau vėluotų;

13.  pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos iš darbo atleistiems darbuotojams apima dalyvių gebėjimų, potencialo ir darbo perspektyvų vertinimą, pagalbą ieškant darbo ir bylų valdymą, lanksčią darbo ieškančių asmenų ir laikinas darbo vietas siūlančių darbdavių judumo grupę, konsultacijas dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo, mokymą ir perkvalifikavimą, įskaitant verslumo skatinimo mokymą ir ugdomąjį vadovavimą, taip pat verslumo skatinimo išmokas;

14.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

15.  atkreipia dėmesį į tai, jog Nyderlandų valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, jog bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus, taip pat kad bus laikomasi nacionalinės ir Sąjungos teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

16.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius bei gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie iš darbo atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

17.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

18.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

19.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5) „EGF/2010/010 CZ/Unilever“, COM(2011)0061; „EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“, COM(2010)0615; „EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas“, COM(2011)0580; „EGF/2014/009_EL/Sprider stores“, COM(2014)0620; „EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas“, COM(2014)0702; „EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa“, COM(2016)0210.
(6) http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7) Didžiausias dėmesys – vartojimui, Ekonomikos agentūra ABN-AMRO, Mathijs Deguelle ir Nico Klene. Mažmeninės prekybos sektoriaus vystymosi apimtis. 2014 m. sausio 24 d. Mažmeninės prekybos sektoriaus prognozės, Ekonomikos agentūra ABN-AMRO, Sonny Duijn, 1 dalis. 2016 m. sausio 22 d.
(8) UWV 2016 m. balandžio mėn. duomenys.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2017/559.)

Teisinė informacija - Privatumo politika