Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2014(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0036/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0036/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 14/02/2017 - 8.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0025

Pieņemtie teksti
PDF 437kWORD 51k
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. februāra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0036/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai kuri atlaisti saistībā ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Nīderlande ir iesniegusi pieteikumu EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 47. nodaļā (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”), galvenokārt Drentes (NL13) un Overeiselas (NL21) reģionā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģioni, un tā kā ir sagaidāms, ka no atlaistajiem 1096 darbiniekiem, kuri ir tiesīgi saņemt EGF ieguldījumu, pasākumos piedalīsies 800 darbinieki;

E.  tā kā pieteikums tika iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas nosaka vismaz 500 darba ņēmēju atlaišanu deviņu mēnešu pārskata perioda laikā uzņēmumā, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kas atrodas divos dalībvalsts kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī;

F.  tā kā ievērojami mainījās patērētāju noskaņojums, piemēram, samazinājās pārdošanas apjomi vidējā cenu kategorijā, un pieaugošu popularitāti ieguva iepirkšanās internetā; tā kā situāciju tradicionālajā mazumtirdzniecības nozarē negatīvi ietekmēja arī jaunu iepirkšanās centru izveide daudzās Nīderlandes pilsētās ārpus pilsētu centriem un patērētāju uzticības mazināšanās(4) ekonomikai;

G.  tā kā Nīderlande norāda, ka Nīderlandes finanšu sektoram kā pasaulē nozīmīgam dalībniekam saistoši ir starptautiskie noteikumi, tostarp noteikumi par finanšu rezervēm, un ka, lai atbilstu jaunajiem starptautiskajiem standartiem, bankām ir mazāki ekonomikas finansēšanas resursi nekā iepriekš;

H.  tā kā mazumtirdzniecības nozarē laikposmā no 2015. gada 1. augusta līdz 2016. gada 1. maijam Drentes un Overeiselas reģionā Nīderlandē tika atlaisti 1096 darba ņēmēji;

I.  tā kā, lai gan mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumi veido 11 % Savienības IKP un 15 % Savienības kopējās nodarbinātības, šajā nozarē joprojām vērojama krīze,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 818 750 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 3 031 250;

2.  norāda, ka Nīderlande pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2016. gada 12. jūlijā un ka Komisija minētā pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2016. gada 29. novembrī un 2017. gada 23. janvārī paziņoja par to Parlamentam;

3.  norāda, ka uz nodaļu “Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus” līdz šim attiecas 6 citi EGF pieteikumi, kuri visi pamatoti ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi(5);

4.  norāda, ka lielāko universālveikalu vājais finanšu stāvoklis neļāva ieguldīt citos veikalu modeļos, lai panāktu vajadzīgās pārmaiņas un atgūtu konkurētspēju;

5.  norāda, ka Nīderlandē darba tirgus lēnām atgūstas no krīzes un ka dažās nozarēs tās sekas joprojām ir jūtamas, un ka dažas tādas nozares kā mazumtirdzniecība tikai vēl pavisam nesen sāka patiesi ciest no finanšu un ekonomikas krīzes izraisītajām sekām;

6.  norāda uz daudzajiem darba ņēmēju atlaišanas gadījumiem Nīderlandes mazumtirdzniecības nozarē dažu pēdējo mēnešu laikā, nozares lielākajiem universālveikaliem ciešot bankrotu, kas izraisījis kopumā 27 052 atlaišanas gadījumus(6) laikposmā no 2011. gada līdz 2015. gadam; ar nožēlu norāda, ka attiecībā uz mazumtirdzniecības nozarē pārdoto preču apjomu, bija vērojama līdzīga tendence (no -2 % 2011. gadā līdz -4 % 2013. gadā), pirkumiem joprojām esot 2,7 % zem 2008. gada līmeņa(7);

7.  uzsver, ka mazumtirdzniecības nozare nodrošina ievērojamu daļu (17 %-19 %) nodarbinātības NUTS 2 līmeņa reģionos Drentē un Overeiselā; norāda, ka kopš krīzes sākuma ir bankrotējuši 5200 mazumtirdzniecības veikalu, no tiem lielākie universālveikali tika skarti tikai nesen; pauž nožēlu par to, ka laikposmā no 2015. gada janvāra līdz 2016. gada martam minētais ir par 3461 palielinājis bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaitu šo reģionu mazumtirdzniecības nozarē(8);

8.  pauž nožēlu, ka visvairāk tiek skarti gados jauni darba ņēmēji, proti, 67,1 % paredzēto atbalsta saņēmēju ir jaunāki par 30 gadiem;

9.  uzsver, ka paredzētie atbalsta saņēmēji ir pavadījuši ilgu laiku bez darba, nebūdami iesaistīti nedz izglītībā, nedz apmācībā, kā arī vairāk nekā gadu ilgu laikposmu no dienas, kad notika pēdējā atlaišana (2016. gada 1. maijā), līdz brīdim, kad pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts sāka saņemt EGF atbalstu;

10.  atzīst, ka Nīderlande ir norādījusi, ka pieteikums, jo īpaši individualizēto pakalpojumu saskaņotais kopums, ir izstrādāts, apspriežoties ar ieinteresētajām personām, sociālajiem partneriem, mazumtirdzniecības nozares un attiecīgo reģionu pārstāvjiem;

11.  norāda, ka pieteikumā nav iekļauti EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie pabalsti vai stimuli; atzinīgi vērtē lēmumu ierobežot tehniskās palīdzības izmaksas līdz 4 % no kopējām izmaksām, saglabājot 96 % individualizēto pakalpojumu kopuma vajadzībām;

12.  aicina Komisiju izvērtēt jaunas iespējas, kā samazināt kavēšanos attiecībā uz EGF atbalsta sniegšanu, samazinot birokrātiju pieteikumu procedūrā;

13.  norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darba ņēmējiem ietver dalībnieku spēju, potenciāla un darba iespēju izvērtēšanu; palīdzību darba meklēšanā un lietu pārvaldībā; elastīgu grupu, ko varētu izmantot gan darba meklētāji, gan darba dēvēji, kuri var piedāvāt pagaidu darbvietas; pārcelšanas atbalstu; apmācību un pārkvalifikāciju, tostarp uzņēmējdarbības veicināšanas apmācību, kursus un dotācijas;

14.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

15.  norāda, ka Nīderlandes iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana, tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības un tiks ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības par kolektīvo atlaišanu;

16.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

17.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

18.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, tostarp tās pielikumu, nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4).https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5).EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Focus on consumption, Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle and Nico Klene. Volume development retail sector. 2014. gada 24. janvāris. Retail sector prognoses, Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn, 1. punkts, 2016. gada 22. janvāris.
(8)UWV sniegtie dati (2016. gada aprīlis).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/559.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika