Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2014(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0036/2017

Texte depuse :

A8-0036/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2017 - 8.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0025

Texte adoptate
PDF 278kWORD 54k
Marţi, 14 februarie 2017 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 14 februarie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Țările de Jos – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0036/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară acordată de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Țările de Jos au depus cererea EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE Rev. 2 diviziunea 47 (Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor), în principal în regiunile de nivel NUTS2 Drenthe (NL13) și Overijssel (NL21), și întrucât se preconizează că 800 din cei 1 096 de lucrători disponibilizați, care sunt eligibili pentru contribuții din FEG, vor participa la aceste măsuri;

E.  întrucât cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG, care prevede concedierea a cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă luni în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit în diviziunea NACE Rev. 2 și care sunt situate în două regiuni învecinate de nivel NUTS 2 dintr-un stat membru;

F.  întrucât în ultimii ani au existat schimbări semnificative în atitudinea consumatorilor, cum ar fi scăderea vânzărilor în ceea ce privește categoria de produse la prețuri medii, precum și popularitatea în creștere a cumpărăturilor pe internet; întrucât construirea de noi zone comerciale în numeroase orașe din Țările de Jos situate în afara centrului orașului, precum și scăderea încrederii consumatorilor(4) în economie au afectat poziția sectorului convențional al comerțului cu amănuntul;

G.  întrucât Țările de Jos susțin că sectorul financiar neerlandez, fiind un actor la nivel mondial, are obligația de a respecta norme internaționale, inclusiv pe cele referitoare la rezervele financiare, și că, deoarece trebuie să se conformeze noilor standarde internaționale, băncile dispun de mai puține resurse pentru a finanța economia decât în trecut;

H.  întrucât, în perioada cuprinsă între 1 august 2015 și 1 mai 2016, un număr de 1 096 de persoane care își desfășurau activitatea în sectorul comerțului cu amănuntul în regiunile Drenthe și Overijsel din Țările de Jos au fost disponibilizate;

I.  întrucât, deși serviciile de comerț angro și cu amănuntul asigură 11 % din PIB-ul Uniunii și 15 % din totalul locurilor de muncă din Uniune, impactul crizei se resimte în continuare în acest sector,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Țările de Jos au dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 1 818 750 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 3 031 250 EUR;

2.  remarcă faptul că Țările de Jos au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 12 iulie 2016 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 29 noiembrie 2016, iar Parlamentul a fost notificat la 23 ianuarie 2017 cu privire la acest lucru;

3.  constată că comerțul cu amănuntul a făcut obiectul a șase cereri privind FEG, cu excepția sectorului autovehiculelor și al motocicletelor, toate cauzate de criza financiară și economică mondială(5);

4.  constată că poziția financiară precară a magazinelor universale de mari dimensiuni a făcut imposibil să se investească în alte tipuri de magazine cu scopul de a realiza schimbările necesare și de a recâștiga competitivitatea;

5.  subliniază că în Țările de Jos piața forței de muncă se reface încet după criză și că efectele sunt încă vizibile în anumite sectoare, precum și că, asemenea comerțului cu amănuntul, unele sectoare au început abia recent să sufere cu adevărat de pe urma crizei financiare și economice;

6.  constată că în ultimele luni s-au înregistrat numeroase disponibilizări în sectorul comerțului cu amănuntul din Țările de Jos, iar principalele magazine universale din sector s-au confruntat cu falimente, care au provocat un număr total de 27 052(6) de disponibilizări în perioada 2011-2015; constată cu regret că volumul mărfurilor vândute în sectorul comerțului cu amănuntul a urmat aceste tendințe, trecând de la -2 % în 2011 la -4 % în 2013, nivelul achizițiilor situându-se în continuare cu 2,7 % sub nivelul din 2008(7);

7.  subliniază faptul că o pondere considerabilă a locurilor de muncă din regiunile de nivel NUTS 2 Drenthe și Overijssel (17-19 %) este ocupată în sectorul comerțului cu amănuntul; subliniază că, de la începerea crizei, au intrat în faliment 5 200 de magazine, cele mai mari magazine universale fiind afectate abia recent; regretă că aceste evoluții au contribuit la creșterea cu 3 461 a numărului lucrătorilor care beneficiază de indemnizații de șomaj în sectorul comerțului cu amănuntul din aceste două regiuni în perioada cuprinsă între ianuarie 2015 și martie 2016(8);

8.  regretă că lucrătorii tineri sunt cei mai afectați, 67,1 % dintre beneficiarii vizați având sub 30 de ani;

9.  subliniază faptul că beneficiarii vizați au petrecut o perioadă lungă de timp fără a desfășura o activitate profesională și fără a participa la programe educaționale sau de formare și evidențiază totodată intervalul lung de timp, de peste un an, dintre data la care a fost efectuată ultima concediere (1 mai 2016) și momentul în care statul membru solicitant va începe să beneficieze de sprijin din partea FEG;

10.  recunoaște că Țările de Jos au menționat că cererea, îndeosebi pachetul coordonat de servicii personalizate, a fost elaborată în cadrul unui proces de consultare cu părțile interesate, cu partenerii sociali și cu reprezentanți ai sectorului comerțului cu amănuntul și ai regiunilor;

11.  remarcă faptul că cererea de asistență din partea FEG nu include alocații sau stimulente, măsuri care sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG; salută decizia de a limita costurile asociate asistenței tehnice la 4 % din costurile totale, astfel încât 96 % din resursele disponibile să poată fi utilizate pentru pachetul coordonat de servicii personalizate;

12.  invită Comisia să analizeze noi modalități prin care se pot reduce întârzierile în mobilizarea sprijinului din partea FEG, pornind de la măsuri de simplificare administrativă a procedurii de prezentare a cererilor;

13.  constată că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ evaluarea capacităților, a potențialului și a perspectivelor de încadrare în muncă ale participanților; asistență în căutarea unui loc de muncă și gestionarea cazurilor; o „platformă de mobilitate” flexibilă pentru persoanele care caută un loc de muncă și pentru angajatorii care oferă locuri de muncă temporare; asistență pentru plasarea personalului disponibilizat; formare și reconversie profesională, inclusiv formare, îndrumare și granturi pentru promovarea antreprenoriatului;

14.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

15.  ia act de faptul că Țările de Jos au oferit asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor beneficia de sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare, că acțiunile propuse vor fi complementare cu alte acțiuni finanțate din fondurile structurale și că cerințele prevăzute în legislația națională și în cea a Uniunii privind disponibilizările colective vor fi respectate;

16.  reamintește că este important să se îmbunătățească capacitatea de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea aptitudinilor și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

17.  reiterează că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

18.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5) EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Focus on consumption (Ținta: consumul), Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle și Nico Klene. Volume development retail sector (Evoluția volumului de achiziții în sectorul comerțului cu amănuntul). 24 ianuarie 2014. Retail sector prognoses (Prognoze pentru sectorul comerțului cu amănuntul), Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn, punctul 1. 22 ianuarie 2016.
(8) Cifre furnizate de UWV, aprilie 2016.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/559.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate