Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2014(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0036/2017

Predkladané texty :

A8-0036/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0025

Prijaté texty
PDF 355kWORD 48k
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Holandska – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0036/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Holandsko predložilo žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) hlavne v regiónoch na úrovni NUTS 2, Drenthe (NL13) a Overijssel (NL21), a keďže sa očakáva, že na opatreniach sa bude podieľať 800 z 1 096 prepustených pracovníkov, ktorí sú oprávnení na príspevok z EGF;

E.  keďže Holandsko predložilo žiadosť podľa intervenčných kritérií uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení v referenčnom období deviatich mesiacov v podniku, ktorý funguje v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako divízia NACE Rev. 2 a nachádza sa v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2 v členskom štáte;

F.  keďže došlo k významným zmenám nálady spotrebiteľov, ako sú napríklad pokles predaja v strednej cenovej kategórii a rastúca popularita internetového nakupovania; keďže rozvoj nových nákupných stredísk v mnohých holandských mestách mimo centier miest a klesajúca dôvera spotrebiteľov(4) v hospodárstvo takisto negatívne ovplyvnili pozíciu tradičného odvetvia maloobchodu;

G.  keďže Holandsko tvrdí, že jeho finančný sektor je, ako globálny aktér, viazaný medzinárodnými pravidlami vrátane pravidiel týkajúcich sa finančných rezerv, a že v dôsledku plnenie nových medzinárodných noriem majú banky menej zdrojov na financovanie hospodárstva než v minulosti;

H.  keďže v holandských regiónoch Drenthe a Overijsel bolo v odvetví maloobchodu od 1. augusta 2015 do 1. mája 2016 prepustených 1 096 pracovníkov;

I.  keďže napriek tomu, že maloobchodné a veľkoobchodné služby tvoria 11 % HDP Únie a 15 % celkovej zamestnanosti v Únii, odvetvie je stále poznačené krízou;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené a že Holandsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 818 750 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov (3 031 250 EUR);

2.  berie na vedomie, že Holandsko predložilo žiadosť o finančný príspevok z EGF 12. júla 2016 a že Komisia dokončila jej posúdenie 29. novembra 2016 a že o tom informovala Európsky parlament dňa 23. januára 2017;

3.  konštatuje, že maloobchod, okrem sektora motorových vozidiel a motocyklov, je predmetom šiestich iných žiadostí o príspevok z EGF, pričom všetky boli odôvodnené celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou(5);

4.  konštatuje, že slabá finančná pozícia väčších obchodných domov neumožnila investovať do iných obchodných modelov s cieľom dosiahnuť potrebné zmeny a opätovne dosiahnuť konkurencieschopnosť;

5.  poukazuje na to, že trh práce v Holandsku sa z krízy zotavuje pomaly a že v niektorých odvetviach sú tieto účinky stále citeľné, a že podobne ako v prípade maloobchodu niektoré sektory len nedávno začali pociťovať skutočné dôsledky finančnej a hospodárskej krízy;

6.  berie na vedomie mnoho prepustených pracovníkov v holandskom maloobchodnom sektore v posledných mesiacoch, pričom hlavným obchodným domom v sektore hrozí konkurz, čo viedlo k celkovému počtu 27 052(6) prepustených pracovníkov v období rokov 2011 až 2015; s poľutovaním konštatuje, že objem predaného tovaru v maloobchodnom sektore klesol z -2 % v roku 2011 na -4 % v roku 2013, pričom nákupy boli na úrovni o 2,7 % nižšej, než v roku 2008(7);

7.  zdôrazňuje, že odvetvie maloobchodu má značný podiel na zamestnanosti v (17 – 19%) v regiónoch Drenthe a Overeijssel na úrovni NUTS 2; poznamenáva, že od začiatku krízy bolo zavretých 5 200 maloobchodných prevádzok, pričom najväčšie obchodné domy boli postihnuté len nedávno; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v období od januára 2015 do marca 2016 to prispelo k zvýšeniu počtu príjemcov dávok v nezamestnanosti v odvetví maloobchodu v týchto regiónoch o 3 461(8);

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že najviac postihnutí sú mladší pracovníci, keďže 67,1 % cieľových príjemcov má menej ako 30 rokov;

9.  poukazuje na to, že dotknutí príjemcovia dlhé obdobie nepracovali, nevzdelávali sa, ani neabsolvovali školenia, ako aj na dlhé, viac ako ročné obdobie medzi dátumom, ku ktorému bol prepustený posledný pracovník (1. mája 2016) a dátumom, keď žiadajúci členský štát začne prijímať podporu z EGF;

10.  uznáva skutočnosť, že Holandsko uviedlo, že žiadosť, najmä koordinovaný balík personalizovaných služieb, bola vypracovaná po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami, sociálnymi partnermi, zástupcami odvetvia maloobchodu a príslušných regiónov;

11.  poznamenáva, že žiadosť neobsahuje žiadne príspevky ani stimuly podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF; víta rozhodnutie obmedziť náklady na technickú pomoc na 4 % celkových nákladov, takže 96 % sa použije na balík personalizovaných služieb;

12.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala nové možnosti skrátenia oneskorenia v poskytovaní podpory z EGF obmedzením byrokracie v postupe podávania žiadostí;

13.  poznamenáva, že personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF zahŕňajú posúdenie schopností, potenciálu a perspektív zamestnania účastníkov; pomoc pri hľadaní zamestnania a riadenie jednotlivých prípadov; flexibilný fond mobility pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj pre zamestnávateľov, ktorí môžu ponúknuť dočasné zamestnanie; pomoc pri preradení na iné miesto; odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane odbornej prípravy na podporu podnikania, poradenstva a grantov;

14.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a je udržateľné;

15.  berie na vedomie, že holandské orgány poskytli záruky o tom, že navrhnuté opatrenia nedostanú finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu, že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov a že budú splnené požiadavky vnútroštátnych a európskych právnych predpisov týkajúce sa hromadného prepúšťania;

16.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

17.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

18.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5) EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009 EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Zaostrené na spotrebu, Hospodárska agentúra ABN-AMRO Mathijs Deguelle a Nico Klene. Vývoj objemu v odvetví maloobchodu. 24. januára 2014. Prognózy pre odvetvie maloobchodu, Hospodárska agentúra ABN-AMRO Sonny Duijn, odsek 1. 22. januára 2016.
(8) Údaje UWV, apríl 2016.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Holandska– EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/559.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia