Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2100(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0001/2017

Indgivne tekster :

A8-0001/2017

Forhandlinger :

PV 13/02/2017 - 14
CRE 13/02/2017 - 14

Afstemninger :

PV 14/02/2017 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0027

Vedtagne tekster
PDF 353kWORD 76k
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg
Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik
P8_TA(2017)0027A8-0001/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2017 om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (2016/2100(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 15. juni 2016 om konkurrencepolitikken 2015 (COM(2016)0393) og til det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af samme dato (SWD(2016)0198),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 39, 42 og 101-109,

–  der henviser til protokol nr. 26 om tjenesteydelser af almen interesse,

–  der henviser til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO's) universelle ramme for bæredygtighedsvurdering af fødevare- og landbrugssystemer (SAFA),

–  der henviser til de relevante regler, retningslinjer, beslutninger, meddelelser og arbejdsdokumenter om konkurrence fra Kommissionen,

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(1),

–  der henviser til sin beslutning af 23. juni 2016 vedrørende statusrapporten om vedvarende energi(2),

–  der henviser til sin beslutning af 14. september 2016 om social dumping i Den Europæiske Union(3),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om årsberetning om EU's konkurrencepolitik(4) og sin beslutning af 10. marts 2015 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik 2013(5),

–  der henviser til Kommissionens beslutning af 6. maj 2015 om at indlede en undersøgelse af sektoren for e-handel i henhold til artikel 17 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (C(2015)3026),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked" (COM(2015)0192),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2015 med titlen "En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik" (COM(2015)0080),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner(6),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 EØS-relevant tekst(7) (revisionen af den generelle gruppefritagelsesforordning),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen")(8),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 9. juli 2014 med titlen "En mere effektiv fusionskontrol i EU" (COM(2014)0449),

–  der henviser til Kommissionens svar på de skriftlige forespørgsler fra Europa-Parlamentets medlemmer E-000344/2016, E-002666/2016 og E-002112/2016,

–  der henviser til sin beslutning af 11. november 2015 om luftfart(9), navnlig punkt 6, 7 og 11 om revision af forordning (EF) nr. 868/2004 med henblik på at sikre fair konkurrence i EU's eksterne luftfartsforbindelser og styrke EU's luftfartsindustris konkurrencedygtige position, forhindre illoyal konkurrence mere effektivt, sikre gensidigheden og afskaffe urimelig praksis, herunder subsidier og statsstøtte, der ydes til luftfartsselskaber fra visse tredjelande, og som forvrider markedet, og der henviser til, at økonomisk gennemsigtighed i klausulen om fair konkurrence er et afgørende element for at garantere disse lige konkurrencevilkår,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(10) (fusionsmarkedsordningen),

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 1218/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af specialiseringsaftaler(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og til udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0001/2017),

A.  der henviser til, at en stærk og effektiv EU-konkurrencepolitik altid har været en hjørnesten i det indre marked, fordi den tilskynder til økonomisk effektivitet og skaber et gunstigt klima for vækst, innovation og teknologisk udvikling og samtidig holder priserne nede;

B.  der henviser til, at EU's konkurrencepolitik er et væsentligt instrument til bekæmpelse af en fragmentering af det indre marked, og at den således skaber og fastholder lige konkurrencevilkår for virksomheder i hele EU;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union under ledelse af Kommissionen bør fremme "en konkurrencekultur" i EU og i hele verden;

D.  der henviser til, at konkurrencepolitikken i sig selv er et instrument til at sikre det europæiske demokrati, idet den forhindrer en uforholdsmæssig stor koncentration af økonomisk og finansiel magt på få hænder, hvilket ville underminere Europas politiske myndigheders evne til at handle uafhængigt af store industri- og bankkoncerner;

E.  der henviser til, at den korrekte gennemførelse af konkurrenceregler (deriblandt kartel- og monopolregler) i overensstemmelse med den sociale markedsøkonomi bør forhindre, at den økonomiske og finansielle magt i for høj grad koncentreres på få private virksomheder, og at den også stimulerer og tilskynder aktørerne til at være dynamiske, innovative og gøre sig positivt bemærket på markederne;

F.  der henviser til, at en retfærdig konkurrencepolitik holder markederne effektive og åbne og således fører til lavere priser, fremkomst af nye aktører, produkter og tjenesteydelser af bedre kvalitet og større valgmuligheder for forbrugerne, idet den også fremmer forskning og innovation, økonomisk vækst og mere robuste virksomheder;

G.  der henviser til, at konkurrencepolitik kan og bør yde et betragteligt bidrag til centrale politiske prioriteter, såsom fremme af innovation, kvalitetsjob, bekæmpelse af klimaforandringer, bæredygtig vækst og bæredygtig udvikling, investeringer, ressourceeffektivitet, forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af den menneskelige sundhed samt styrkelse af det indre marked, især hvad angår det digitale indre marked og energiunionen;

H.  understreger, at en vellykket konkurrencepolitik ikke udelukkende skal tage sigte på en sænkning af forbrugerpriserne, men også skal tage højde for den europæiske industris innovationskapacitet og investeringsaktivitet og de særlige konkurrencevilkår for små og mellemstore virksomheder;

I.  der henviser til, at EU's konkurrencepolitik også er defineret ved værdierne social retfærdighed, politisk uafhængighed, gennemsigtighed og retfærdig procedure;

J.  der henviser til, at EU's konkurrencepolitik er gensidigt afhængig af andre af EU's overordnede politikker, herunder skatte- og afgiftspolitikker og industri- og digitaliseringspolitik, hvis samordning skal sikre respekten for de grundlæggende principper i traktaterne, især gennemsigtighed og loyalitet;

K.  der henviser til, at skatteunddragelse, skattesvig og skattely koster EU's skatteborgere milliarder af euro (nogle skøn sætter oven i købet tallet til 1 billion euro) pr. år i mistede indtægter og forvridning af konkurrencen på det indre marked mellem de selskaber, der betaler deres rimelige andel af skat, og dem, der ikke gør det;

L.  der henviser til, at et globalt samarbejde om håndhævelse af konkurrencelovgivningen bidrager til at forhindre inkonsekvens i metoder og resultater i forbindelse med håndhævelsesforanstaltninger og hjælper virksomhederne med at nedbringe deres opfyldelsesomkostninger;

M.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstols retspraksis og Kommissionens beslutningspraksis giver en forskellig fortolkning af begrebet "økonomisk aktivitet" afhængig af, om det drejer sig om reglerne for det indre marked eller konkurrencereglerne; der henviser til, at denne forvirrende praksis gør det allerede indviklede begreb "økonomisk aktivitet" endnu mere indviklet;

N.  der henviser til, at klare, sammenhængende og brugbare lovgivningsmæssige rammer for så vidt angår tilpasning af konkurrencepolitikken til landbrugets særlige forhold kan bidrage til at styrke landbrugernes position i fødevareforsyningskæden ved at imødegå magtubalancer mellem aktørerne, øge markedseffektiviteten og sikre retssikkerhed og lige vilkår på det indre marked;

O.  der henviser til, at formen, styrken og timingen af økonomiske risici er vanskelige at forudse, og at det er nødvendigt, at en markedsorienteret fælles landbrugspolitik yder støtte til landbrugere og tilvejebringer yderligere tidsbegrænsede undtagelser fra konkurrencereglerne i tilfælde af alvorlige skævheder på markedet; der henviser til, at Kommissionen under krisen i mejerisektoren som en sidste udvej besluttede at udløse artikel 222 i forordningen om fusionsmarkedsordningen for at lade anerkendte landbrugssammenslutningers fælles planlægning af mælkeproduktionen være undtaget fra anvendelsen af konkurrencelovgivningen;

P.  der henviser til, at konkurrencepolitikken alene er utilstrækkelig til at bekæmpe illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden;

Q.  der henviser til, at artikel 102 i TEUF tydeligt fastsætter, at direkte eller indirekte gennemtvingelse af urimelig handelspraksis på andre sektorer i fødevarekæden udgør en overtrædelse af denne traktat;

R.  der henviser til, at taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne blev oprettet, således at den kunne forbedre landbrugernes position i fødevareforsyningskæden ved at undersøge mulighederne for at styrke deres position, herunder retlige muligheder for at etablere kontraktforhold og tilrettelægge landbrugeres kollektive aktioner; der henviser til, at konklusionerne fra taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne skal tages i betragtning, hvor det er relevant, i forbindelse med fremtidige drøftelser og foranstaltninger, som skal træffes;

1.  glæder sig over Kommissionens årlige rapport om konkurrencepolitikken, der viser, at en passende EU-konkurrencepolitik kan hjælpe med at genoprette et tilstrækkeligt niveau for investering og innovation ved at skabe et miljø for fair konkurrence; glæder sig over rapportens fokus på konkurrencepolitikkens bidrag til at fjerne barrierer og konkurrenceforvridende statsstøtteforanstaltninger til gavn for det indre marked; gentager også, at Europas fremtid bør være baseret på innovation, en social markedsøkonomi og ressourceeffektivitet, som skaber en høj levestandard for alle EU-borgere;

Integration af det indre marked

2.  glæder sig over Kommissionens mål med at åbne op for nye muligheder for borgere og virksomheder og minder om, at den fri bevægelighed for kapital, tjenesteydelser, varer og personer er det indre markeds fire friheder, og at gennemførelsen af disse er afgørende for at bringe EU tættere på sine borgere; understreger, at det indre marked ikke kan nå sit fulde potentiale uden en effektiv EU-konkurrencepolitik; glæder sig over, at Kommissionen benytter sig af de forskellige instrumenter, som den har til rådighed, herunder kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelse, bekæmpelse af misbrug af dominerende stilling og konkurrenceforvridende praksis, bekæmpelse af kartelvirksomhed, kontrol med statsstøtte, samordning med de nationale og - hvor det er relevant - regionale konkurrencemyndigheder samt sektorundersøgelser;

3.  insisterer på, at en effektiv konkurrencepolitik bør tage hensyn til de særlige markedsforhold, der gælder for små og mellemstore virksomheder, mikrovirksomheder og nystartede virksomheder, og den bør sikre beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og et retfærdigt beskatningssystem;

4.  opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at prioritere styrkelsen af det indre marked efter Brexit ved at sikre fuld overholdelse af EU's konkurrencelovgivning og ved yderligere at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne i skattespørgsmål; bemærker endvidere, at Brexit kan få negativ indvirkning på EU's konkurrencepolitik; understreger navnlig risikoen for dobbelt sagsbehandling, hvilket kan øge de administrative udgifter og forsinke undersøgelsesprocessen;

5.  gentager, at fair konkurrence på skatteområdet er bydende nødvendig for integriteten på EU's indre marked, og at alle markedsaktører derfor bør betale deres rimelige andel af skatten, og at skatten skal betales der, hvor fortjenesten opnås; understreger, at EU siden Lux Leaks-afsløringerne har anerkendt, at det - for at styrke fair konkurrence på det indre marked - er nødvendigt med simple og gennemsigtige skattepolitikker og regulering, og også har anerkendt, at det er nødvendigt at stoppe medlemsstaternes uansvarlige skattekonkurrence (herunder ulovlige skattefordele, som de indrømmer), der påfører ærlige skatteydere en moralsk risiko og yderligere skattebyrde og forhindrer udviklingen af SMV'er, også når nye markedsdeltagere og SMV'er, der kun driver forretning i ét land, straffes på det indre marked i forhold til multinationale selskaber, der kan overføre overskud eller gennemføre andre former for aggressiv skatteplanlægning via en række afgørelser og instrumenter, der kun er til rådighed for dem; understreger nødvendigheden at grundigt at undersøge alle de tilfælde, hvor der er mistanke om, at målet er multinationale selskabers ulovlige skatteoptimering; bifalder imidlertid Kommissionens grundige undersøgelser af konkurrenceforvridende praksis såsom selektive skattebegunstigelser, der kan omfatte ordninger for overskydende fortjeneste, og glæder sig også over de nylige resultater af undersøgelser, der viser, at selektive skattelettelser udgør ulovlig statsstøtte i strid med EU's konkurrencelovgivning; understreger behovet for at sikre, at Kommissionen har bred adgang til oplysninger for at afstedkomme flere undersøgelser om mistænkelige sager; opfordrer Kommissionen til at afstikke klare retningslinjer om skattemæssig statsstøtte for at dække sager med uhæderlig konkurrence og også til at gøre fuld brug af sine beføjelser under konkurrencereglerne for at bistå medlemsstaterne med effektivt at bekæmpe skadelige skattepraksisser; gentager, at der også er behov for en større indsats over for aggressiv skattepraksis; understreger, at adgang til oplysninger vedrørende skatteafgørelser og modregningsprisaftaler, der udveksles mellem medlemsstaternes skattemyndigheder, er af særlig afgørende betydning; beklager, at medlemsstaterne nægter Generaldirektoratet for Konkurrence adgang til disse oplysninger; anbefaler, at der udveksles flere oplysninger mellem nationale myndigheder, og opfordrer endvidere medlemsstaterne til at offentliggøre oplysninger om deres afgørelser i skattesager, og foreslår dem at opdele disse oplysninger efter regioner, hvor dette er relevant; mener, at Kommissionens afgørelser, der har fastlagt en klar metode til beregning af værdi, og de urimelige konkurrencefordele, som virksomheder berørt af forkerte afgørelser har nydt godt af, udgør et godt juridisk grundlag for yderligere konvergens;

6.  understreger, at korruption i forbindelse med offentlige udbud har alvorlige markedsforvridende virkninger på den europæiske konkurrenceevne; gentager, at offentlige udbud er en af de statslige aktiviteter, der er mest sårbar over for korruption; fremhæver, at der i nogle medlemsstater er større risiko for korruption i forbindelse med EU-finansierede offentlige udbud end for nationalt finansierede udbud; minder om, at skræddersyede indkaldelser til udbudsrunder i stor udstrækning anvendes til at begrænse markedskonkurrencen; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at forebygge misbrug af EU-midler og fremme ansvarlighed inden for offentlige udbud; opfordrer indtrængende til oprettelse af en Europæisk Anklagemyndighed, der tildeles de nødvendige rettigheder for bedre at kunne undersøge påståede lovovertrædelser i forbindelse med EU-midler;

7.  understreger, at statsstøtteproceduren alene ikke kan sætte en varig stopper for den illoyale skattekonkurrence i medlemsstaterne; henstiller derfor til oprettelse af det fælles konsoliderede skattegrundlag (fuldstændigt FKSSG), som vil bidrage til at udrydde konkurrencefordrejning og give garanti for, at intet overskud forlader EU uden at være blevet beskattet; til offentliggørelse af relevante oplysninger om skatteafgørelser, revision af momsdirektivet med henblik på at forebygge svig og en forpligtelse for store internationale virksomheder til at indberette deres omsætning og fortjeneste fordelt på lande; og opfordrer medlemsstaterne til at øge gennemsigtigheden i deres beskatningspraksis og gensidige rapporteringsforpligtelser; gentager behovet for at gennemføre pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse, reglerne om udveksling af oplysninger mellem EU-landene og den hurtige reaktionsmekanisme til bestemmelse af momssvig med henblik på at sikre fair konkurrence;

8.  mener, at fair konkurrence kan vanskeliggøres af skatteplanlægning; glæder sig over Kommissionens henstilling om at tilpasse definitionen af "fast driftssted", således at virksomhederne ikke kunstigt kan undgå en skattepligtig tilstedeværelse i medlemsstater, hvor de har en økonomisk aktivitet; understreger, at denne definition også bør omfatte de specifikke situationer i den digitale sektor, således at virksomheder, der deltager i fuldstændigt dematerialiserede aktiviteter, anses for at have et fast driftssted i en medlemsstat, hvis de opretholder en væsentlig digital tilstedeværelse i dette lands økonomi;

9.  understreger behovet for, at reglerne om det indre marked bliver håndhævet også på medlemsstatsplan, og for at overtrædelser forfølges for at løse problemet med fragmentering af det indre marked;

10.  opfordrer til forbedring af one-stop-shoppen baseret på erfaringerne med mini-one-stop-shopperne for digitale produkter; bemærker, at selv med minikontaktpunkterne kan små virksomheder og mikrovirksomheder stå over for en betydelig administrativ byrde;

11.  understreger behovet for yderligere at styrke det indre marked ved at fjerne de resterende barrierer og hindringer;

12.  minder Kommissionen om, at det for at gøre EU's indre marked i stand til at fungere gnidningsløst er absolut nødvendigt at tillade nationale og regionale myndigheder at gribe ind i situationer, der skyldes geografiske handicap, og som hæmmer markedets evne til at blomstre både økonomisk og socialt;

13.  insisterer på behovet for at bekæmpe skattedumping og social dumping, skadelig skatteplanlægning og skatteunddragelse for at sikre fair konkurrence på hele det indre marked;

14.  opfordrer Kommissionen til at fuldføre virkeliggørelsen af det fælles europæiske jernbaneområde, sikre fuld åbenhed i pengestrømmen mellem infrastrukturselskaber og jernbanevirksomheder, og kontrollere, at hver enkelt medlemsstat har en stærk og uafhængig national tilsynsmyndighed;

15.  opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage Kommissionens forslag om harmoniseringen af det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG);

16.  mener, at indførelsen af euroen i de medlemsstater, der indtil dags dato endnu ikke er tiltrådt den fælles valuta, ville styrke den fri konkurrence på det indre marked;

Det digitale indre marked

17.  glæder sig over Kommissionens strategi for det digitale indre marked og understreger den vigtige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for en fuldendelse af det digitale indre marked; støtter endvidere Kommissionens bestræbelser på at sikre, at EU's konkurrencepolitik fuldt ud finder anvendelse på det digitale indre marked, eftersom konkurrence ikke blot giver forbrugerne et større udvalg, men også skaber lige vilkår; beklager, at den aktuelle mangel på en europæisk digital ramme har fremhævet, at det ikke har været muligt at forlige store og små tjenesteudbyderes interesser; understreger, at de traditionelle markedsmodeller for konkurrencepolitikken ofte ikke er tilstrækkeligt hensigtsmæssige med hensyn til et digitalt indre marked; opfordrer til, at der i større omfang tages højde for de digitale virksomheders nye forretningsmodeller; gentager, at et forenet digitalt indre marked kunne skabe hundredtusindvis af nye job og kunne bidrage med 415 milliarder euro om året til EU's økonomi;

18.  understreger, at Kommissionen, for at dens strategi for det digitale indre marked fortsat skal være troværdig, til at gennemføre og afslutte alle andre verserende kartelundersøgelser omhyggeligt uden at bringe kvaliteten i fare; opfordrer til at fremskynde proceduren, således at der snarest muligt kan opnås resultater; glæder sig derfor over den supplerende klagepunktmeddelelse, som Kommissionen har sendt om en sammenligning af shoppingtjenester og meddelelsen om indvendinger i forbindelse med androidsagen; opfordrer Kommissionen til fortsat resolut at undersøge alle de bekymrende forhold, der er identificeret i dens undersøgelser, herunder andre tilfælde af partiskhed i forbindelse med søgninger (hoteller, lokale søgninger, flyvninger), med henblik på at sikre lige vilkår for alle markedsdeltagere på det digitale marked; opfordrer til en undersøgelse af de dominerende platforme til onlinebooking af hoteller;

19.  hilser Kommissionens sektorundersøgelse af e-handel velkommen, hvor de foreløbige resultater afdækker særlig forretningspraksis i sektoren, som kan virke konkurrencebegrænsende på e-handelen; glæder sig endvidere over Kommissionens engagement i et europæisk digitalt indre marked og dens forslag om geo-blokering og andre former for diskrimination baseret på kunders nationalitet og opholdssted; opfordrer Kommissionen til at tage ambitiøse skridt for at fjerne ulovlige hindringer for online-konkurrence med henblik på at sikre barrierefri internethandel for EU's forbrugere, der køber fra sælgere, der er baseret i en anden medlemsstat; mener derfor, at det er nødvendigt med målrettede indsatser for at forbedre adgangen til varer og tjenester, navnlig ved at sætte en stopper for uberettiget geografisk blokering og unfair prisdiskriminering på grundlag af geografisk placering eller nationalitet, som ofte resulterer i, at der opbygges monopoler, og at nogle forbrugere benytter sig af ulovligt indhold; opfordrer til at muliggøre kvalitetsgodkendelse af websteder på EU-plan for at sikre udbuddet og kvaliteten af tjenesteydelser og produkter for at sikre et endnu højere niveau af fair konkurrence og for at styrke forbrugerbeskyttelsen;

20.  mener, at en styrkelse af SMV'ers deltagelse bør spille en afgørende rolle i bestræbelserne på at fremme et forenet digitalt indre marked, og understreger behovet for at vurdere de potentielle virkninger af hvert initiativ, især dem, der er rettet mod at fremme e-handel og tydeliggøre status som fast driftssted for den digitale sektor, på SMV'ers mulighed for at drage fordel af det digitale indre marked;

21.  erindrer om, at netneutralitet er yderst vigtigt for at sikre, at der ikke forekommer forskelsbehandling af internettjenester, og at konkurrencen garanteres fuldt ud (idet "netneutralitet" her betyder princippet om, at al internettrafik behandles lige uden forskelsbehandling, begrænsning eller indblanding, uafhængigt af dens afsender, modtager, type, indhold, udstyr, tjeneste eller applikation);

22.  fremhæver den stadig større tilstedeværelse af nye digitalt understøttede virksomheder, især internet- og mobiltelefonapplikationer, side om side med eksisterende operatører, som har åbnet nye kanaler til, at forbrugere kan finde, sammenligne og vælge varer og tjenesteydelser på hele det indre marked, hvilket giver bevidste forbrugere, der søger at træffe velinformerede valg på grundlag af deres personlige behov og mål;

23.  understreger, at deleøkonomien tilbyder EU's forbrugere talrige innovative produkter og tjenesteydelser; understreger, at deleøkonomiens platforme har introduceret idéen om at udfordre eksisterende dominerende aktører til at skabe et mere konkurrencedygtigt miljø for både forbrugere og virksomheder; gentager, at Kommissionen foruden de skattemæssige, administrative og sikkerhedsmæssige aspekter også bør undersøge dens konkurrencemæssige aspekter og fjerne hindringer for, at virksomheder kan komme ind på markedet, for at skabe lige vilkår; understreger, at denne type økonomi allerede er blevet etableret for adskillige år siden, og at alle uregelmæssigheder af hensyn til den juridiske konsekvens bør løses på EU-plan i overensstemmelse med nærhedsprincippet fremhæver nødvendigheden af at sikre et højt niveau af forbruger- og persondatabeskyttelse i forbindelse med det digitale indre marked; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udforme et værktøjssæt - hvilket er absolut nødvendigt, hvis de mange forskellige former og varianter i deleøkonomien skal modtage støtte på EU-niveau og også i de enkelte medlemsstater - som skal anvendes med henblik på at skabe troværdighed og tillid; er desuden klar over, at dette tolerante og understøttende retsgrundlag ikke vil føre til konkurrenceforvridning; opfordrer Kommissionen til at tage hånd om disse problemstillinger igen, så forretningsmodellernes fordele for samfundet kan blive realiseret inden for de gældende retlige rammer;

24.  opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig og omfattende vurdering af de aktuelle konkurrenceretlige instrumenters relevans og effektivitet i den digitale tidsalder og eventuelt igangsætte en videreudvikling heraf;

25.  understreger, at det netop for en dynamisk sektor som det digitale erhvervsliv er helt afgørende, at konkurrenceretlige procedurer gennemføres hurtigt, så misbrug af en markedsdominerende position ikke kan føre til markedsregulering;

26.  opfordrer Kommissionen til at tage højde for den stigende konvergens på de digitale markeder, hvor sammenlignelige tjenester som instant messaging sidestilles med tilsvarende tjenester leveret af den generelle telekommunikationssektor;

27.  bifalder Kommissionens undersøgelser af visse former for konkurrenceforvridende praksis, som en række virksomheder benytter, navnlig internet- og telefongiganter og andre medievirksomheder, filmstudier og tv-distributører; opfordrer Kommissionen til at fremskynde samtlige procedurer imod konkurrenceforvridende adfærd, der overtræder EU's kartel- og monopolregler;

28.  glæder sig over Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen om Apple, der repræsenterer en central milepæl for behandlingen af spørgsmålet om ulovlig statsstøtte gennem skattefordele; understreger dog, at EU er nødt til at have en strengere lovgivning om skatteafgørelser, der også omfatter et effektivt system og en inkassoprocedure til fordel for EU-budgettets egne indtægter; opfordrer Kommissionen til at korrigere alle overtrædelser med henblik på at sikre fair konkurrence på hele det indre marked;

29.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge en reguleringsstrategi, som tager hensyn til udviklingen hen mod teknologikonvergens og især mangedoblingen af platforme; påpeger, at forudgående sektorreguleringer i dette øjemed skal beskytte pluralismen, ytringsfriheden, personoplysninger, forbrugerens uafhængighed og valgfrihed og samtidig sikre en lige fremhævelse af tilbud, som konkurrerer i Europa og er konvergerende for europæiske topvirksomheder i den internationale konkurrence; opfordrer til at rette op på uligheder i magtforholdet og mindske afhængigheden mellem erhvervsdrivende med det formål at opnå en rimelig og retfærdig deling af værdien;

30.  bifalder det øgede fokus på netværkseffekter samt akkumulation og analyse af data ved vurdering af markedsstyrke på de digitale markeder; mener, at data spiller en stor rolle i det digitale erhvervsliv og dermed også skal indgå i de konkurrenceretlige vurderinger;

31.  mener, at konkurrence inden for internetsøgning og telekommunikation er af afgørende betydning – ikke blot for at fremme innovation og investeringer i netværk og i den digitale økonomi, men også for at sikre forbrugerne overkommelige priser og valgmuligheder med hensyn til tjenester; opfordrer derfor Kommissionen til at beskytte konkurrencen i disse sektorer, herunder hvad angår internettjenester og tildeling af frekvensspektre; bifalder i denne sammenhæng Kommissionens hensigt om ved anvendelse af retningslinjerne for statsstøtte til bredbåndsnetværk i fuldt omfang at tage højde for de strategiske mål i telekommunikationspakken; glæder sig over Kommissionens beslutning om at stoppe fusionen af mobiltelefoniudbyderne O2 og Three i Det Forenede Kongerige til gavn for de europæiske forbrugere; gentager betydningen af at anvende det europæiske kodeks for elektronisk kommunikation og styrkelsen af forbindelsesmuligheder i hele EU;

32.  mener, at det ikke er tilstrækkeligt at afskaffe roamingtakster i EU, og at telefonsamtaler inden for EU også skal reguleres på samme niveau som lokale samtaler; opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til retsakt om regulering af telefonsamtaler inden for EU;

33.  mener, at skridtene henimod fjernelse af roamingtakster for forbrugerne i EU på lang sigt ikke er tilstrækkeligt, hvis det indre marked skal udvikles yderligere, og at der skal indføres incitamenter til, at opkald inden for EU er til samme pris som lokale opkald, ved at fremme investeringer i fuldstændige europæiske eller delte netværker; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig høring med netværksoperatører og relevante interessenter om, hvordan gebyrer for opkald inden for EU kan reduceres mest effektivt, hvilket samtidig kan fremme investeringer og sikre international konkurrencedygtighed og innovation;

34.  opfordrer Kommissionen til at anvende dens politiske og finansielle instrumenter og til at fremme udveksling af bedste praksis mellem medlemsstater for at styrke investeringer i forskellige traditionelle sektorer samt i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der falder bagud i den digitale industrielle revolution;

35.  understreger, at Den Europæiske Union bør opfordre alle virksomheder (såsom dem med en dominerende markedsandel og nyopstartede virksomheder) til at innovere;

36.  opfordrer Kommissionen til at udvise samme beslutsomhed i gennemførelsen og resultaterne af den igangværende undersøgelse af McDonald's;

Statsstøtte

37.  bifalder revisionen af statsstøttereglerne og foreslår, at der sendes en særlig årsrapport til Parlamentet; minder medlemsstaterne om, at formålet var i højere grad at rette foranstaltningerne imod langsigtet, bæredygtig økonomisk vækst, skabelse af kvalitetsjob og social samhørighed, idet der sikres lige vilkår og en frit fungerende social markedsøkonomi; understreger, at medlemsstaterne har et øget ansvar, når de yder støtte uden forudgående anmeldelse til Kommissionen; understreger, at Kommissionen bør stille et tilstrækkeligt retsgrundlag for statsstøttereglerne til rådighed for at styrke turismeerhvervene som en vigtig økonomisk faktor for EU, og at finansieringen af offentlige turismeorganisationer tilsvarende bør være omfattet af en fritagelse under den generelle gruppefritagelsesforordning; opfordrer Kommissionen til at gennemgå hver transaktion, der er foretaget i sidste øjeblik af en medlemsstat, uden hensyn til politisk pres, som anvendes af sidstnævnte; minder endvidere Kommissionen om nødvendigheden af at forhindre visse regeringer i at handle i ond tro, når de misbruger EU-midlerne;

38.  understreger, at statslige eller regionale incitamenter er et af politikredskaberne til at sikre tjenesteydelser, der er afgørende for understøttelse af de økonomiske og sociale betingelser i isolerede, afsidesliggende eller perifere regioner og øer i Unionen, men at tidligere erfaringer også bør tages med i betragtning, og at disse interventioner ikke bør være i strid med principperne for det indre marked; Understreger, at konnektiviteten af øregioner i den yderste periferi også er væsentlig, og glæder sig over medtagelsen af sociale tilskud til transport for indbyggerne i de fjerntliggende regioner i den generelle gruppefritagelsesforordning, hvor det anerkendes, at der er problemer med forbindelse; anmoder Kommissionen om under den igangværende revision af den generelle gruppefritagelsesforordning at tage fuldt hensyn til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for de europæiske regioner i den yderste periferi, som fastsat i artikel 349 i TEUF, da konnektivitet er afgørende for de lokale SMV'er i regionerne i den yderste periferi, og da det er lidet sandsynligt, at dette vil kunne fordreje konkurrencen i det indre marked;

39.  bifalder Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte som del af initiativet til modernisering af statsstøtte; anerkender fordelene ved de forenklede regler, som giver vished for både de offentlige myndigheder og virksomhederne; opfordrer samtidig Kommissionen til at kigge nærmere på ulovlig statsstøtte, der har stor negativ indvirkning på det indre marked;

40.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at indføre en vejledning om begrebet statsstøtte i lyset af de vigtige ændringer i retspraksis og håndhævelsespraksis for at sikre retssikkerhed og forudsigelighed;

41.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge en køreplan for reduceret, men mere målrettet statsstøtte med sigte på at åbne mulighed for at reducere statsstøtten ved at sænke skatterne og således stimulere nye virksomheder og loyal konkurrence frem for at støtte forældede strukturer og hindringer;

42.  understreger, at det ved anvendelse af statsstøtte for at fremme tjenesteydelser af almen interesse er fordelen for forbrugerne og ikke fordelen for de enkelte virksomheder eller offentlige enheder, der har afgørende betydning;

43.  opfordrer Kommissionen til nøje at følge renationaliseringen af de offentlige forsyningsværker i EU-medlemsstaterne og forhindre ulovlig statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste;

44.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde til en harmoniseret definition af statsstøtte hos de internationale konkurrencemyndigheder, som f.eks. Det Internationale Konkurrencenetværk;

45.  understreger, at alle sager vedrørende statsstøtte og uregelmæssigheder i forbindelse med offentlige indkøb i tilknytning til energi- og miljøinvesteringer (såsom den kontroversielle udvidelse af Ungarns Paks-atomkraftværk) nøje skal overvåges og undersøges indgående for at få en velfungerende energiunion og undgå overtrædelse af statsstøttereglerne såvel som misbrug af EU-midler;

46.  understreger, at den midlertidige statsstøtte, der er ydet til den finansielle sektor – som Kommissionen for sjette gang anfører i sin årlige beretning om konkurrencepolitikken – ansås for nødvendig for at stabilisere det globale finansielle system, men hurtigt skal reduceres eller helt bortfalde og kontrolleres snarest muligt; opfordrer Kommissionen og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) til at sikre, at hele forbrugerbeskyttelseslovgivningen såsom MiFID eller IDD anvendes på en sammenhængende måde i det indre marked, og anmoder Kommissionen og ESMA om at sikre, at der ikke forekommer regelarbitrage, når disse dele af lovgivningen gennemføres; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at forbinde statsstøtte til banker med lånebetingelser for SMV'er;

47.  minder om sin holdning vedrørende Kommissionens igangværende undersøgelse af udskudte skatteaktiver og -kreditter til fordel for banksektoren i flere medlemsstater; mener, at udskudte skatteaktiver og -kreditter bør godkendes med tilbagevirkende kraft i henhold til statsstøtteregler, hvis de er forbundet med eksplicitte betingelser i forbindelse med finansieringsmål for realøkonomien;

48.  finder det beklageligt, at Kommissionen ikke traf foranstaltninger over for misbruget i forbindelse med omstruktureringen af private banker, herunder i de tilfælde, som berørte småindskydere og småejere af finansielle instrumenter, såsom præferenceaktier, som i mange tilfælde er blevet markedsført uden fuldt ud at overholde EU-lovgivningen; opfordrer Kommissionen til at tage fat på de udbredte følger af det vildledende salg af finansielle produkter, som blev afdækket under omstruktureringen af banker berørt af den økonomiske krise;

49.  gentager sin anmodning til Kommissionen om at undersøge, om banksektoren siden starten af krisen har draget fordel af implicitte tilskud og statsstøtte ved hjælp af ydelse af ukonventionel likviditetsstøtte;

50.  bemærker, at Revisionsretten har konstateret fejl i forbindelse med statsstøtte i ca. en femtedel af de projekter, den har revideret, og som blev medfinansieret af samhørighedsprogrammer og betragtet som værende relevante ud fra et statsstøttesynspunkt i perioden 2010-2014(12); bemærker, at en tredjedel af disse fejl blev vurderet til at have finansielle konsekvenser, og at de anses for at have bidraget til samhørighedspolitikkens fejlniveau; mener derfor, at der er mulighed for at gøre fremskridt med hensyn til at løse den manglende overholdelse af reglerne om statsstøtte i samhørighedspolitikken; mener, at det er særligt nødvendigt at forbedrekendskabet til statsstøttereglerne i modtagerlandene for at undgå fejl begået i god tro samt at forbedre kontrollen af uregelmæssigheder med henblik på at få et bedre overblik over problemet;

51.  mener, at et bedre kendskab på lokalt og nationalt plan til klassificering af ulovlig statsstøtte er nødvendigt; bifalder Kommissionens seneste beslutninger, der præciserer, hvilke offentlige fremmende foranstaltninger medlemsstaterne kan gennemføre uden statsstøttekontrol fra Kommissionen; anser beslutningerne som nyttige vejledninger til lokale og kommunale projekter, der nedbringer den administrative byrde og samtidig øger retssikkerheden;

52.  opfordrer Kommissionen til at kontrollere fortolkningen af de gældende konkurrenceretlige bestemmelser i direktivet om indskudsgarantiordninger, således at de instrumenter til tidlig stabilisering, som EU-lovgiverne har udarbejdet, rent faktisk kan bringes i anvendelse;

53.  understreger vigtigheden af de undersøgelser, som Kommissionen har indledt om statsstøtte af skattemæssig art, og som understøtter den europæiske og internationale dagsorden om skatteforhold især i bekæmpelsen af aggressiv skatteplanlægning;

54.  opfordrer Kommissionen til at afsætte flere midler til at undersøge afgørelser i skattesager, der giver anledning til bekymring set ud fra en statsstøttesynsvinkel, og til at anlægge en systematisk tilgang til sådanne undersøgelser; bemærker, at Kommissionen anser de uigennemsigtige afgørelser i skattespørgsmål (tax rulings), som nogle medlemsstater giver til visse multinationale selskaber, for at være ulovlig statsstøtte, da de udgør en skævvridning af konkurrencen på det indre marked; bifalder den øgede bevidsthed om sammenhængen mellem skattepolitikken og den administrative praksis på skatteområdet på den ene side og konkurrencepolitikken på den anden side; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre et resumé af de vigtigste skatteafgørelser, der er blevet truffet i det foregående år, baseret på oplysninger indeholdt i en sikker central datafortegnelse, herunder mindst en beskrivelse af de spørgsmål, der blev behandlet i skatteafgørelsen, samt en beskrivelse af de kriterier, der er lagt til grund for at fastslå forskudsprisfastsættelsen, og udpege den eller de medlemsstater, der højst sandsynligt vil blive berørt;

Antitrust, karteldannelse og virksomhedsfusioner

55.  bifalder Kommissionens bestræbelser på at udarbejde en vejledning om sine procedurer og dens løbende evaluering af EU's lovgivningsrammer;

56.  understreger betydningen af at opløse karteller til gavn for de europæiske borgere og virksomheder, navnlig SMV'er; tilskynder Kommissionen til at strømline de administrative procedurer i den forbindelse for at fremskynde sagerne;

57.  mener, at de foreslåede fusioner mellem verdens største agrokemiske virksomheder og frøvirksomheder ville medføre en risiko for stigende priser på frø og et mindre udvalg af sorter, der er tilpasset agroøkologiske forhold; understreger, at kun tre virksomheder vil sidde på 61 % af det globale marked for frø og 65 % af markedet for globale pesticider, hvis disse fusioner fortsætter;

58.  opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats på globalt plan for at sikre, at konkurrenceregler i tredjelande ikke kommer i konflikt med EU-bestemmelser på bekostning af de europæiske virksomheder;

59.  opfordrer Kommissionen til at fastholde en restriktiv og effektiv håndhævelse af kartellovgivningen i alle tilfælde, hvor den har tilstrækkelige beviser på, at der er sket overtrædelse; minder om, at konkurrencepolitikken sætter konkurrenter i stand til at samarbejde om innovation, uden at dette samarbejde misbruges til konkurrenceforvridende formål; noterer sig fem afgørelser, der blev truffet sidste år, om et samlet beløb på cirka 365 millioner euro i bøder, som dokumenteret i det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager dens beretning om konkurrencepolitikken 2015;

60.  mener, at de eksisterende bødebestemmelser i forbindelse med overtrædelser kan udvides gennem indførelse af yderligere sanktioner mod de ansvarlige aktører; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at supplere kartelbøder med personlige sanktioner, der målrettes beslutningstagerne i virksomhederne, samt individuelle straffe over for de ansatte, der reelt set er ansvarlige for, at deres virksomheder tilsidesætter konkurrencelovgivningen - mener, at Kommissionen således om nødvendigt bør kunne pålægge foranstaltninger, såsom afskedigelse af direktører eller personlige bøder;

61.  mener, at anvendelsen af stadig større bøder som det eneste instrument i kartelbekæmpelsen måske er for uforskammet; understreger, at store bøder ikke må anvendes som en alternativ finanspolitisk indtægtsmulighed; er tilhænger af "gulerods- og stokkemetoden" med både sanktioner med effektiv afskrækkende virkning, navnlig i tilfælde af gentagne overtrædelser, og incitamenter til at overholde bestemmelserne;

62.  noterer sig, at antallet af meddelelser om virksomhedsfusioner steg betydeligt i 2015; anmoder derfor om, at de relevante tjenester forsynes med de nødvendige midler (via intern omfordeling af personale), der sætter dem i stand til fortsat at håndtere denne situation effektivt;

63.  bifalder den høring, som Kommissionen for nylig har igangsat vedrørende visse proceduretekniske og juridiske aspekter af EU's kontrol med virksomhedsfusioner; opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af den planlagte reform af fusionsforordningen grundigt at kontrollere, om den nuværende kontrolpraksis i tilstrækkeligt omfang tager højde for forholdene på de digitale markeder og for internationaliseringen af markederne; mener, at kriterierne for vurdering af fusioner skal tilpasses, navnlig inden for den digitale økonomi;

64.  deler Kommissionens bekymring over de igangværende forhandlinger om en fusion mellem Bayer AG og Monsanto Company Inc.; gør opmærksom på, at den planlagte fusion ville skabe et potentielt europæisk og globalt oligopol, hvis den fik lov at finde sted; understreger, at denne fusion kan resultere i en monopolsituation på markederne for frø og pesticider, som er vigtige for landbrugssektoren; opfordrer derfor Kommissionen til at foretage en forudgående konsekvensanalyse af denne fusion og anmoder om et klart overblik over Kommissionens tidsplan;

65.  mener, at det er nødvendigt at medtage købspris som kriterium i EU's kontrol af fusioner, da fusioner på de digitale markeder har tydeliggjort, at omsætningsorienterede kriterier ikke er tilstrækkelige;

66.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om oprettelse af en ramme for EU-samordning mellem de nationale konkurrencemyndigheder med hensyn til kontrol af fusioner;

67.  opfordrer igen Kommissionen til at foretage en grundig kontrol af medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2014/104/EU vedrørende erstatningssøgsmål på konkurrenceområdet; påpeger, at direktivet skal være gennemført inden den 27. december 2016; beklager udtrykkeligt, at gennemførelsen hidtil er sket langsomt, og at flere medlemsstater på nuværende tidspunkt stadig ikke har udarbejdet udkast til lovgivning; opfordrer Kommissionen til som traktaternes vogter at minde medlemsstaterne om deres forpligtelser;

Sektorspecifikke aspekter

68.  bifalder Kommissionens rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik og er enig i dens fem indbyrdes forbundne politiske dimensioner; understreger, at det påhviler medlemsstaterne at træffe beslutninger vedrørende energimiks;

69.  bifalder de forskellige antitrust-undersøgelser, især undersøgelserne af Gazprom og Bulgargaz, med henblik på at sikre markedsintegration i energiunionen; beklager dog den praksis, visse medlemsstater har fulgt med at købe gas gennem offshoreselskaber, som er et typisk eksempel på skatteundgåelse og en fremgangsmåde, der modvirker en effektivt fungerende energiunion; understreger endvidere betydningen af at forhindre skabelsen af markedsstrukturer, som kan hæmme den effektive konkurrence i energisektoren;

70.  noterer sig Kommissionens bestræbelser på at fremme markedsintegration af vedvarende energikilder med henblik på at undgå konkurrenceforvridning; understreger dog de juridisk bindende forpligtelser påtaget af medlemsstaterne på klimakonferencen COP21, som ikke kan efterkommes uden konkrete (statslige) foranstaltninger til at fremme og finansiere produktion og anvendelse af vedvarende energi;

71.  understreger, at den europæiske konkurrencepolitik har et stort potentiale til at fremme højere miljømæssige og sociale standarder; bemærker med beklagelse, at den ungarske regering fordrejer konkurrencen i sektoren for vedvarende energi ved at pålægge høje skatter og forhindre udbredelsen af energieffektive og vedvarende energiteknologier; opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte brugen af vedvarende energi i Europa med henblik på at opnå de miljømæssige mål, der er fastsat i EU's tiårige vækststrategi Europa 2020; anmoder Kommissionen om at fortsætte med at støtte integrationen af miljømæssige, sociale og arbejdsmarkedsmæssige krav i procedurerne for offentlige indkøb;

72.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at videreføre Kommissionens forordning (EU) nr. 267/2010 om fritagelser ved visse kategorier af aftaler på forsikringsområdet, da udvekslingen af oplysninger til risikoberegning og fælles dækning af risici øger retssikkerheden og konkurrenceevnen i sektoren og dermed letter nye virksomheders indtræden på markedet og øger forbrugernes valgmuligheder og kvaliteten af de økonomiske forhold;

73.  påpeger behovet for at skelne konceptuelt og politisk mellem konkurrenceregler og socialpolitik i de respektive medlemsstater; anerkender, at enhver regering har pligt til at gribe ind for at undgå energifattigdom for borgerne;

74.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sænke afgifterne på energiprodukter og træffe effektive foranstaltninger for at modvirke energifattigdom;

75.  minder om, at energinettet er en netværksbaseret infrastruktur, der kræver særlig behandling for at muliggøre og fremme egenproduktion;

76.  noterer sig, at eksisterende statslige monopoler, som f.eks. spillemonopoler kan føre til urimelig og konkurrencebegrænsende praksis; gør opmærksom på risikoen for, at medlemsstaternes regeringer har mulighed for at favorisere visse virksomheder frem for andre og dermed kan skabe et stærkt konkurrencebegrænsende miljø, hvis der gives licenser uden koncessionsudbud eller gennem uigennemsigtige tvivlsomme koncessionsudbud; opfordrer Kommissionen til nøje at følge eksisterende statsmonopoler og koncessionsudbuddenes lovmæssighed for at forhindre enhver overdreven konkurrenceforvridning;

77.  opfordrer Kommissionen til at foreslå ændringer til forordning (EF) nr. 261/2004 for at sikre samme beskyttelse for flyrejsende på rejser fra tredjelande, uanset om der er tale om et EU-luftfartsselskab, eller om selskabet ikke er fra EU;

78.  minder om, at artikel 42 i TEUF giver landbrugssektoren særlig status, hvad angår konkurrenceret, hvilket blev slået fast under den seneste reform af den fælles landbrugspolitik, ved at der blev indrømmet en række fravigelser og undtagelser fra artikel 101 i TEUF; mener, at den nuværende krise i landbrugssektoren svækker landbrugernes allerede svare position inden for fødevareforsyningskæden;

79.  mener, at de kollektive aktiviteter, som udføres af producentorganisationerne og deres sammenslutninger, som f.eks. planlægning af produktionen og salgsforhandlinger og, når det er hensigtsmæssigt, forhandlinger om kontraktvilkår, er nødvendige for at nå de mål med den fælles landbrugspolitik, som er fastlagt i artikel 39 i TEUF, og at de følgelig i princippet bør drage fordel af en formodning om overensstemmelse med artikel 101 i TEUF; bemærker, at de nuværende fravigelser ikke udnyttes i deres fulde udstrækning, og at disse fravigelsers manglende klarheder, vanskelighederne med hensyn til gennemførelse og manglen på ensartet anvendelse af de nationale konkurrencemyndigheder ikke giver landbrugerne og deres organisationer tilstrækkelig retssikkerhed, idet de hindrer landbrugerne i selvorganisering og undergraver et velfungerende indre marked; opfordrer derfor Kommissionen til at forbedre de disponible redskaber ved at sikre, at konkurrencepolitikken tager bedre hensyn til landbrugssektorens særlige karakteristika og ved i tilstrækkelig grad at præcisere anvendelsesområdet for den generelle fravigelse for landbrug, de særlige regler for mejeriprodukter, olivenolie, oksekød og kalvekød samt markafgrøder samt individuelle undtagelser under artikel 101, stk. 3, i TEUF;

80.  opfordrer Kommissionen til at bekæmpe og træffe bindende regulerende foranstaltninger på EU-plan imod urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden, hvilket hindrer landbrugerne og forbrugerne; opfordrer Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder til at reagere på den bekymring, der er opstået som følge af de samlede konsekvenser af den hurtige koncentration af distributionen på nationalt plan og udviklingen af alliancer mellem de store distributionsselskaber på europæisk og international plan, såvel højere oppe i fødevareforsyningskæden som for detailhandlere og forbrugere; bemærker, at denne strukturelle kan føre til prisvolatilitet og faldende indkomst for landbrugere og giver anledning til betænkeligheder med hensyn til mulige strategiske tilpasninger, mindre konkurrence og reducerede marginer til investeringer i innovation inden for fødevareforsyningskæden;

81.  understreger, at konkurrencepolitikken forsvarer forbrugernes interesser, men ikke tager hensyn til landbrugsproducenternes interesser; understreger, at konkurrencepolitikken skal stille landbrugsproducenterne på lige fod med forbrugerne ved at sikre rimelige konkurrencevilkår og rimelige betingelser for adgang til det indre marked for at fremme investeringer, beskæftigelse, innovation, landbrugsbedrifters levedygtighed og en ligevægtig udvikling af landdistrikterne i EU;

82.  fastholder, at begrebet "rimelig pris" ikke bør betragtes som den lavest mulige pris for forbrugeren, men i stedet skal være rimelig og give mulighed for et rimeligt vederlag til alle parter i fødevareforsyningskæden;

83.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet en oversigt over landbrugernes anvendelse af gældende undtagelser i de forskellige medlemsstater i henhold til artikel 225 i forordningen om fusionsmarkedsordningen og til på behørig vis at præcisere anvendelsesområdet for sådanne fravigelser og individuelle undtagelser fra konkurrencereglerne i henhold til artikel 101, stk. 3, i TEUF; opfordrer Kommissionen til navnlig at præcisere, om bæredygtighedsaftaler, der er indgået inden for fødevareforsyningskæden for at opfylde samfundsmæssige behov, og hvis foranstaltninger går ud over lovbestemte krav, kan undtages fra konkurrencelovgivningen, hvis de bidrager til at forbedre produktionen og fremmer innovation, samtidig med at de er til fordel for forbrugerne;

84.  opfordrer Kommissionen til at anlægge en bredere tilgang til definitionen af begrebet "dominerende stilling" og misbruget af en sådan stilling begået af en landbrugsbedrift eller flere landbrugsbedrifter, der er forbundet gennem horisontale aftaler, under hensyntagen til koncentrationsgraden og begrænsningerne, der skyldes forhandlingsstyrken i råstof-, forarbejdnings- og detailhandelssektorerne;

85.  er enig i, at det er nødvendigt i et indre landbrugsmarked at videreudvikle begrebet "det pågældende marked", som i første række skal analyseres på EU-plan, før der tages højde for lavere niveauer, for ikke at skade målet om en koncentration af udbuddet af landbrugsprodukter gennem en for streng afgrænsning af landbrugsbedrifternes aktivitetsområde;

86.  mener, at landbrugerne i alle produktionssektorer bør sikres retten til kollektive forhandlinger, herunder retten til at fastsætte minimumspriser;

87.  mener, at landbrugere bør samarbejde fuldt ud med og udnytte potentialet i producentorganisationer, herunder producentkooperativer, deres sammenslutninger og brancheorganisationer; opfordrer Kommissionen til at tilskynde til sådanne kollektive selvhjælpsværktøjer, som skal styrke kompetencer og effektivitet, ved at tydeliggøre og forenkle de regler, der gælder for dem, med henblik på at styrke deres forhandlingskapacitet og deres konkurrenceevne, samtidig med at principperne i artikel 39 i TEUF opretholdes;

88.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at bestemmelserne i artikel 222 i forordningen om fusionsmarkedsordningen udløses hurtigt i perioder med alvorlige ubalancer på markedet, og til yderligere at vurdere effektiviteten af denne foranstaltning, når den anvendes på mejerimarkedet, med henblik på at foreslå yderligere midlertidige tilpasninger af konkurrencelovgivningen og -proceduren i perioder med alvorlige ubalancer på markedet;

89.  glæder sig i denne henseende over den nylige offentliggørelse af retningslinjerne for gennemførelsen af disse specifikke bestemmelser; mener imidlertid, at deres retlige rækkevidde er for begrænset, og de kriterier, som skal overholdes, er for strenge og uensartede fra den ene sektor til den anden til at kunne skabe den nødvendige retlige klarhed og sikkerhed for landbrugere, der gerne vil drage fordel af disse undtagelser;

90.  mener, at en markedsrelevant kategorisering ikke fuldt ud passer til den aktuelle situation i olivenoliesektoren, og foreslår derfor at betragte olivenoliemarkedet for forbrugerne som et indre marked med henblik på at forbedre gennemførelsen af reglerne i artikel 169 i forordningen om fusionsmarkedsordningen;

91.  mener på baggrund af de forskelle i olivenolieproduktionen, som primært skyldes vejrforhold, og for at sikre opfyldelsen af målene for medlemmerne af producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer, at de tilfælde, hvor producentorganisationer er tvunget til at købe olivenolie fra ikke-medlemmer, bør tages i betragtning, samtidig med at den underordnede karakter af denne aktivitet i forhold til markedsføring af produkter fra deres egne medlemmer garanteres;

92.  foreslår at udvide anvendelsesområdet for bestemmelserne i artikel 170 om oksekøds- og kalvekødsproduktion til også at gælde for kvægopfedningssektoren for at sikre en mere effektiv gennemførelse;

93.  glæder sig i forbindelse med afskaffelsen af kvoter i sukkersektoren over opretholdelsen af en kontraktuel ramme(13) mellem sukkerroeavlere, deres organisationer og sukkervirksomheder, hvilket navnlig giver dem mulighed for at forhandle vilkårene for værdifordeling på grundlag af udviklingen på markederne for sukker eller for andre råmaterialer; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at denne mulighed tilbydes alle aktører i sektoren for at opfylde målsætningerne i forordningen om fusionsmarkedsordningen og dermed sikre en rimelig ligevægt mellem rettigheder og forpligtelser mellem sukkervirksomheder og sukkerroeavlere;

94.  opfordrer Kommissionen til at vurdere detailhandleres indflydelse på de virksomheder, der fremstiller produkter af eget mærke;

95.  gentager Parlamentets holdning(14) til fordel for vedtagelsen af rammelovgivning på EU-plan med henblik på at bekæmpe illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden; understreger, at denne lovgivning skal sikre, at EU's landbrugere og forbrugere har mulighed for at nyde godt af rimelige salgs- og købebetingelser;

96.  mener, at en fuldstændig og tilfredsstillende gennemførelse af ”mælkepakken”(15) er af afgørende betydning for at styrke mejerisektoren, og opfordrer Kommissionen til at foreslå en forlængelse af mælkepakken efter midten af 2020 og undersøge nylighederne for at udvide disse regler til andre landbrugssektorer;

97.  noterer sig konklusionerne i undersøgelsen med titlen "Økonomiske følger af moderne detailhandel for udvalg og innovation inden for EU's fødevaresektor" fra Generaldirektoratet for Konkurrence, herunder den negative sammenhæng, der kan være mellem produkters innovation og deres indtrængen på fødevaremarkedet under private mærker; opfordrer Kommissionen til for Parlamentet at forelægge omfanget af de igangværende drøftelser med henblik på at afgøre, om dette negative forhold virkelig reducerer innovationen og variationen af de produkter, der er tilgængelige for forbrugerne, og hvilke langsigtede følger dette ville få for forsyningskæden og landbrugernes situation;

98.  understreger atter nødvendigheden af gradvist at udvikle EU's konkurrenceregler til at inkludere FAO's indikatorer for bæredygtighedsvurdering af fødevare- og landbrugssystemer (Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems – SAFA), herunder "Retfærdig prissætning og gennemsigtige kontrakter" (S 2.1.1) og "Leverandørers rettigheder" (S 2.2.1), i overvågningen af fødevareforsyningskæden i Europa;

99.  understreger, at overdreven beskatning af enhver industri let vil kunne ødelægge konkurrencen og vil være imod forbrugernes interesser;

100.  opfordrer til yderligere udvikling af det europæiske værktøj til overvågning af fødevarepriser til bedre at kunne påvise krisen i landbrugsfødevaresektoren ved hjælp af bedre og mere opdelte data; fremhæver i denne forbindelse, at det er nødvendigt at involvere landbrugsorganisationerne i definitionen og indsamlingen af data;

101.  opfordrer Kommissionen til at tage fuldt hensyn til virkningerne af eventuelle markedsforvridninger, som handelsaftaler med tredjelande kan resultere i for landbrugsproducenterne i Europa, i betragtning af deres vanskelige økonomiske situation og deres grundlæggende rolle i vores samfund; mener, at Kommissionen bør være særlig opmærksom på aftaler med de lande, der har betydeligt færre landbrugs- og sundhedsregulativer end EU;

102.  opfordrer Kommissionen til at undersøge arten og indholdet af forvridninger på detailmarkedet, herunder også de potentielle virkninger af detailhandleres territoriale forsyningsbegrænsninger, eftersom forvridning fører til en opsplitning af markedet, og til muligheden af, at store supermarkeder kommer til at dominere markedet og forvride konkurrencen i forsyningskæden; understreger vigtigheden af, at alle aktører giver relevante oplysninger; opfordrer indtrængende Kommissionen til at indlede en undersøgelse af spørgsmål vedrørende binding af udsalgspris igen;

103.  mener, at Kommissionen bør styrke forbindelserne mellem konkurrence- og transportpolitikken yderligere; bemærker, at Revisionsrettens særberetning nr. 21/2014 understreger, at konnektiviteten i Europa foruden de særlige tilfælde med regionale lufthavne eller lufthavne i afsidesliggende områder bør være baseret på økonomisk bæredygtighed; beklager, at investeringer i lufthavne ikke altid har givet de forventede resultater; opfordrer derfor Kommissionen til at identificere de vellykkede og mislykkede lufthavnsudviklingsprojekter; opfordrer Kommissionen til at revidere forordning (EF) nr. 868/2004 med henblik på at styrke EU's luftfartsindustris konkurrencedygtige position, forhindre illoyal konkurrence mere effektivt, sikre gensidigheden og afskaffe urimelig praksis, herunder subsidier og statsstøtte, der ydes til luftfartsselskaber fra visse tredjelande; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om visse former for praksis – baseret på eksisterende bilaterale luftfartsaftaler indgået af medlemsstaterne med lande uden for EU – er til skade for den loyale konkurrence mellem luftfartsselskaber og lufthavne og strider mod de europæiske forbrugeres interesser; opfordrer endvidere Kommissionen til at bekæmpe konkurrenceforvridende praksis, som kan underminere europæiske forbrugeres mulighed for at benytte en række onlinekanaler, herunder sammenligningstjenester til megasøgninger og online-rejsebureauer;

104.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vise større politisk vilje til at udbygge og styrke det indre transportmarked og skabe lige vilkår, så der kan opnås en åben og loyal konkurrence mellem offentlige og private operatører i transport-, post- og turismesektoren, samtidig med at man respekterer andre af EU's politikker, mål og principper, herunder den sociale dimension, hvilket er vigtigt for at sikre et velfungerende indre transportmarked;

105.  understreger vigtigheden af konnektivitet og transportinfrastruktur for overlevelsen, den økonomisk udvikling og leveringen af offentlige og private tjenesteydelser i regionale og afsidesliggende områder;

106.  håber derfor, at de globale TEN-T-net vil blive gennemført;

107.  understreger, at nødvendigheden af at sikre en mere effektiv beskyttelse af transportarbejdernes rettigheder mod misbrug ikke må tjene som påskud til at begrænse den frie konkurrence mellem enheder fra forskellige medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at respektere proportionalitets- og nærhedsprincippet, når den udarbejder love, som vil få en betydelig indvirkning på det indre transportmarkeds funktionsmåde;

108.  noterer sig de udfordringer, postoperatører står over for som følge af oprettelsen af det digitale indre marked; understreger, at et vellykket udfald af dette ambitiøse projekt, navnlig inden for onlinehandel, i høj grad afhænger af den form, som markedet for post- og pakkeleveringstjenester antager; understreger, at det er nødvendigt at sikre loyale og lige konkurrencebetingelser på tværs af grænserne for private og offentlige operatører, der leverer kommercielle tjenester;

109.  understreger, at enhver konkurrencepolitik bør fremme de sociale rettigheder for alle operatører i de berørte sektorer;

110.  påpeger, at medlemsstaternes gennemførelse af EU's transportlovgivning og respekt for traktatbestemmelserne ofte er mangelfuld, især når transportområdet forvaltes som et statsligt monopol; opfordrer både Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for en korrekt gennemførelse og håndhævelse af den gældende EU-lovgivning, som er afgørende for et velfungerende indre marked, således at der kan sikres ekstra fordele for erhvervslivet og industrien, forbrugerne, arbejdstagernes sociale vilkår og miljøet;

111.  understreger vigtigheden af at fjerne fysiske, tekniske og lovmæssige hindringer mellem medlemsstaterne for at modvirke fragmentering på det indre marked, lette den grænseoverskridende mobilitet og det territoriale samarbejde og derigennem stimulere konkurrencen;

112.  henleder Kommissionens opmærksomhed på de indirekte hindringer for konkurrencen, som følger af de forskellige regler om beskatning, sikkerhed, køre- og hviletider, typegodkendelse og passagerrettigheder;

113.  påskønner de fremskridt, der er sket i den digitale teknologi i transport- og turismesektoren og som fremmer konkurrenceevnen, skaber arbejdspladser, letter SMV'ers adgang til større markeder og giver konkrete fordele for forbrugerne; påpeger, at digitaliseringen og den tiltrængte udvikling af den deleøkonomien vil medføre væsentlige ændringer i sektorernes operationelle miljø, og at passende og klare lovrammer er nødvendige for at kunne høste fordelene af digitaliseringsprocessen;

114.  understreger, at enheder, som opererer på grundlag af nye forretningsmodeller, påvirker EU's transport- og turismemarked i positiv retning, især ved at gøre tjenester mere tilgængelige og forbedre deres kvalitet;

115.  hilser Kommissionens intentioner om at forhandle eksterne luftfartsaftaler med en række centrale lande og regioner i verden velkommen; er overbevist om, at sådanne aftaler ikke blot vil forbedre markedsadgangen, men også give nye forretningsmuligheder for en europæisk luftfartsindustri i verdensklasse, skabe jobs af høj kvalitet, opretholde strenge sikkerhedsstandarder, tilgodese arbejdstagerrettighederne i sektoren og gavne forbrugerne; understreger, at Parlamentet har en vigtig rolle at spille i disse forhandlinger;

116.  opfordrer Kommissionen til, når den forhandler disse eksterne luftfartsaftaler, at indføje en klausul om loyal konkurrence for at sikre lige grundvilkår;

117.  finder, at det i forbindelse med havnetjenester er nødvendigt at skabe stadig mere åbne, konkurrencedygtige og gennemsigtige reguleringsrammer for offentlige havne i Europa og samtidig skabe nye jobmuligheder;

118.  mener, at den øgede konkurrence, som den gradvise åbning af EU's vejtransportmarked vil medføre, kan give forbrugerne fordele, men finder det stærkt forkasteligt, at visse medlemsstater har truffet foranstaltninger, som undergraver integriteten af det indre marked på dette område; støtter Kommissionens skridt til at konfrontere sådanne foranstaltninger;

119.  udtrykker håb om, at denne åbning af vejtransportmarkedet ikke vil blive en yderligere årsag til social dumping, og beklager desuden fænomenet "postkasseselskab";

120.  beklager endvidere, at mindre varevogne ikke får den fornødne opmærksomhed i EU-politikken, selv om de i stigende grad anvendes til at omgå den korrekte anvendelse af lovgivningen om beskæftigelse, sikkerhed og miljøbeskyttelse;

121.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge oligopolistiske prisdumpingtendenser, navnlig inden for fjerntrafik-/rutebilsektoren, og insisterer på nødvendigheden af en korrekt anvendelse af EU-retten og rimelige, konkurrencebaserede intermodale konkurrencevilkår;

122.  opfordrer til en hurtig afslutning af forhandlingerne om den fjerde jernbanepakke og mener, at dette bør medføre en yderligere åbning af jernbanepassagertransporten for konkurrence og forbedre effektiviteten af jernbanesektoren, samtidig med at kvaliteten og kontinuiteten af de offentlige serviceforpligtelser bevares;

123.  påskønner vedtagelsen af den tekniske søjle i den fjerde jernbanepakke og mener, at dette vil styrke jernbanesikkerheden og samtidig fjerne de tekniske hindringer for konkurrence gennem interoperabilitet;

124.  understreger turismens afgørende betydning som drivkraft for økonomisk vækst og jobskabelse og opfordrer Kommissionen til at anvende en proaktiv tilgang til fremme af den europæiske turistbranches konkurrenceevne og skabelse af et gunstigt miljø for vækst og udvikling;

125.  understreger, at posttjenester og navnlig grænseoverskridende pakkelevering er af grundlæggende betydning for udviklingen af sektoren for e-handel i hele EU; påskønner Kommissionens kartelundersøgelse af sektoren for e-handel og opfordrer den til fortsat at overvåge udviklingen på post- og pakkemarkedet;

126.  understreger behovet for at finansiere bæredygtige, tilgængelige, sikre transportprojekter, som kan bidrage til at forbedre hele det europæiske transportsystems funktionsmåde;

127.  opfordrer til anvendelse af EU-fonde såsom Connecting Europe-faciliteten (CEF) og Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Horisont 2020 til at udvikle den europæiske transportinfrastruktur og øge tjenesteydelsernes antal og kvalitet;

128.  opfordrer medlemsstaterne til at lægge tilstrækkelig vægt på gennemførelse af grænseoverskridende infrastrukturprojekter og koordinere deres vigtigste transportplaner med nabomedlemsstaterne;

129.  mener, at det er vigtigt fuldt ud at udnytte innovative finansielle instrumenter såsom Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, som egner sig til finansiering af transportsektorprojekter til støtte for vækst og konkurrenceevne; understreger dog, at de midler, der øremærkes til EFSI-garantifonden, ikke må tages fra CEF eller Horisont 2020, som er af afgørende betydning for udviklingen af et fælles marked inden for transportsektoren;

130.  understreger, at en fuldstændig åbning af jernbanetransportmarkedet kan medføre en række fordele for operatører og passagerer fra alle medlemsstater; bemærker imidlertid, at det i denne proces er nødvendigt at tage hensyn til jernbaneinfrastrukturens forskellige grader af udvikling i medlemsstaterne; understreger nødvendigheden af i den næste flerårige finansielle ramme at opretholde det nuværende investeringsniveau til udligning af forskelle i jernbaneinfrastruktur;

131.  understreger, at nødvendigheden af at sikre en mere effektiv beskyttelse af transportarbejdernes rettigheder mod misbrug ikke må tjene som påskud til at begrænse den frie konkurrence mellem enheder fra forskellige medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at respektere proportionalitets- og nærhedsprincippet, når den udarbejder love, som vil få en betydelig indvirkning på det indre transportmarkeds funktionsmåde;

132.  opfordrer Kommissionen til at oplyse, hvilke analysemetoder der anvendes til at bestemme nye relevante markeder med digitalisering af økonomien og navnlig fænomenet med teknologikonvergens og den kommercielle anvendelse af personoplysninger i større målestok;

133.  opfordrer medlemsstaterne til at afskaffe alle koncessioner på veje, der afgrænser byområder, såfremt disse koncessioner indebærer betaling af vejafgift, således at der sikres reel konkurrence mellem de europæiske vejtransportvirksomheder;

134.  opfordrer Kommissionen til at undersøge påståede sager om momssvig i svinekødsindustrien; beklager, at Kommissionen endnu ikke har iværksat en undersøgelse om emnet på trods af de klager, den har modtaget fra landbrugsorganisationerne;

135.  er af den opfattelse, at anfordringskonti og opsparingskonti ikke bør være gebyrpligtige for brugerne, medmindre de er knyttet sammen med specifikke tjenester;

136.  gentager sin bekymring (som udtrykt i sin beslutning af 11. juni 2013 om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union(16)) om Kommissionens restriktive definition af socialt boligbyggeri inden for konkurrencepolitikken; opfordrer Kommissionen til at præcisere denne definition på grundlag af en udveksling af bedste praksis og erfaring mellem medlemsstaterne, idet der tages hensyn til, at socialt boligbyggeri opfattes og administreres på forskellige måder i forskellige medlemsstater, regioner og lokalsamfund;

137.  beklager Kommissionens forsømmelse af at reagere hurtigt og beslutsomt på visse medlemsstaters forsøg på at begrænse den frie konkurrence i transportsektoren; opfordrer til, at denne praksis afskaffes, og til at der træffes alle mulige foranstaltninger til at sikre lige adgang til det indre marked på samme vilkår for enheder fra alle medlemsstater, der opererer i denne sektor;

138.  forstår, at det er vigtigt at sikre konkurrence på det intraeuropæiske marked for finansielle tjenesteydelser, herunder forsikringer, hvilket kræver, at der sikres kapacitet til grænseoverskridende erhvervelse af disse;

139.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at frigive resultaterne af de igangværende undersøgelser af de konkurrencebegrænsende praksisser i fødevareforsyningskæden og på energi-, transport- og medieområdet;

140.  afviser kravet om, at brugere skal have bopæl i den medlemsstat, hvor det pågældende finansieringsinstitut eller forsikringsselskab er hjemmehørende, i forbindelse med levering af tjenesteydelser, da dette er uforeneligt med målsætningen om et indre marked for finansielle tjenesteydelser i detailleddet;

141.  opfordrer til en øjeblikkelig undersøgelse af konkurrenceproblemer, der opstår som følge af Formel 1-motorsporten;

142.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til, at langt størstedelen af virksomhederne i EU er mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, når konkurrencepolitikken skal udvikles og gennemføres; understreger i den forbindelse behovet for brugervenlige konkurrenceregler for mindre virksomheder, der ønsker at drive virksomhed online og på tværs af grænserne i det indre marked;

143.  minder tillige Kommissionen om, at finansielle institutioner fortsætter med at annullere betalingskort, såfremt indehaveren flytter til en anden medlemsstat, og opfordrer til, at der træffes foranstaltninger i denne henseende, herunder ved at gøre de nationale myndigheder opmærksom på problemet;

144.  understreger behovet for at sikre adgang til lægemidler ved at bekæmpe misbrug i den farmaceutiske industri; bemærker behovet for at fremme brugen af generiske lægemidler så vidt muligt i medlemsstaternes sundhedssystemer;

145.  understreger, at adgang til kontanter via hæveautomater er en væsentlig offentlig tjeneste, som skal ydes uden nogen forskelsbehandlende, konkurrencehæmmende eller unfair praksisser og derfor ikke må påføre nogen uforholdsmæssige omkostninger;

146.  understreger nødvendigheden af at bekæmpe unfair kollektive boykotter, altså situationer hvor en gruppe af konkurrencer enes om at udelukke en reel eller potentiel konkurrent i konkurrencebegrænsende øjemed;

147.  udtrykker sin bekymring over de "svingdørsskandaler", der påvirker EU's myndigheder, navnlig sagen om den tidligere konkurrencekommissær Neelie Kroes, som ikke kun lavede lobbyarbejde for Uber, men også er ramt af afsløringen af Bahamas-lækagen;

Hen imod mere effektive nationale konkurrencemyndigheder i EU

148.  bifalder den decentrale håndhævelse af EU's konkurrenceregler i Europa, men mener, at effektiviteten af beskyttelse af borgere og virksomheder imod konkurrenceforvridende praksis ikke kun bør afhænge af den medlemsstat, som de har bopæl i; mener at kartelforordningen (forordning (EF) nr. 1/2003) har udgjort et væsentligt bidrag til at skabe lige startvilkår for virksomheder i hele EU's indre marked; fremhæver dog, at der, navnlig vedrørende uafhængighed, fastlæggelse af bodsstørrelser samt regler for bødefritagelse, fortsat er forskelle mellem de nationale systemer og de nationale konkurrencemyndigheder; mener, at effektive og enslydende proceduremæssige bestemmelser vedrørende gennemførelsen af EU's kartellovgivning er vigtige for at garantere forbrugernes og virksomhedernes retssikkerhed; opfordrer konkurrencemyndighederne i medlemsstaterne til i stort omfang at udnytte mulighederne i det europæiske samarbejde inden for rammerne af Det Europæiske Konkurrencenetværk;

149.  anser det derfor for væsentligt, at de nationale konkurrencemyndigheder i EU har de midler og instrumenter, de har brug for til effektivt at kunne håndhæve EU's konkurrenceregler, herunder redskaber til at spore, imødegå og straffe overtrædelser, og de programmer for lempelse, der vil være væsentlige, hvis virksomhederne vedgår eksistensen af karteller i Europa;

150.  gentager, at de nationale konkurrencemyndigheders uafhængighed er af overordentlig stor betydning, og at dette omfatter sikringen af, at de har de midler, som de behøver for at varetage deres opgaver;

151.  bifalder i den sammenhæng Kommissionens høring, der formodentlig leder frem til et lovforslag om en styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders gennemførelses- og sanktionsinstrumenter – det såkaldte ECN+; gentager, at flere forskellige myndigheders håndhævelse af bestemmelser i de samme eller beslægtede sager skaber en risiko for overlapning og potentielt usammenhængende foranstaltninger, der reducerer retssikkerheden og skaber unødvendige omkostninger for virksomhederne; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte et forslag om en proaktiv EU-indsats for at sikre, at de nationale konkurrencemyndigheder kan håndhæve bestemmelserne mere effektivt på en sammenhængende og konvergerende måde, så det fulde potentiale af det decentrale system for håndhævelse af EU's konkurrenceregler kan virkeliggøres; opfordrer til, at Parlamentet inddrages fuldt ud inden for rammerne af en medbestemmelsesprocedure;

152.  understreger, at et internationalt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder er uundgåeligt i en globaliseret verden; støtter derfor Kommissionens og de nationale konkurrencemyndigheders aktive deltagelse i det internationale konkurrencenetværk; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at indgå konkurrenceaftaler med yderligere tredjelande, som giver mulighed for udveksling af oplysninger mellem efterforskningsmyndighederne i konkurrencesager; understreger i denne forbindelse, at den tidligere indgåede konkurrenceaftale med Schweiz og Canada kan tjene som skabelon for flere lignende aftaler; mener også, at de internationale handels- og investeringsaftaler bør have et stærkt afsnit om konkurrence;

153.  opfordrer Kommissionen til at vurdere de forskellige niveauer af nationale sanktioner for overtrædelser i medlemsstaterne og vurdere muligheden for og ønskeligheden af at strømline disse forskelle uden at sætte de nationale konkurrencemyndigheders uafhængighed på spil;

154.  finder det afgørende, at Kommissionen fortsætter med at fremme bedre samarbejde mellem nationale konkurrencemyndigheder i EU;

155.  understreger, at GD Konkurrences uafhængighed er af største betydning for, at det kan nå sine mål på en vellykket måde; opfordrer igen til at sikre en skarp adskillelse mellem de tjenestegrene, som udarbejder retningslinjerne, og de tjenestegrene, der har ansvaret for at anvende disse retningslinjer; opfordrer Kommissionen til at omfordele tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til GD Konkurrence; anmoder om, at Kommissionen kommer til at råde over tilstrækkeligt teknisk kvalificerede ingeniører til at undersøge højteknologiske virksomheder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at bringe de etiske regler for GD Konkurrences team af ledende økonomer på linje med den praksis, der gælder for andre embedsmænd i Kommissionen;

Demokratisk styrkelse af konkurrencepolitikken

156.  bifalder Margrethe Vestagers bestræbelser, den nuværende kommissær med ansvar for konkurrence, på at have en regelmæssig struktureret dialog med Europa-Parlamentet, navnlig med Økonomi- og Valutaudvalget og Arbejdsgruppen om Konkurrencepolitik; opfordrer Kommissionen til at levere mere omfattende feedback på de specifikke anmodninger fremsat i Parlamentets årlige konkurrenceberetning; skønner, at en dedikeret, struktureret dialog kan bidrage til en mere grundig opfølgningsproces af de respektive årlige konkurrenceberetninger;

157.  bifalder Kommissionens initiativer til at høre offentligheden om gennemførelsen af kontrollen med fusioner og virksomhedsovertagelser og opfordrer Kommissionen til at drøfte resultaterne heraf med Parlamentet;

158.  opfordrer til at udvide dialogen mellem EU-institutionerne og de nationale konkurrencemyndigheder og især til at afholde drøftelser med Parlamentets udvalg;

159.  bekræfter i den sammenhæng kravet til Kommissionen om at indarbejde retningslinjerne vedrørende bod i de bindende retsregler;

Konkurrencepolitikkens internationale dimension

160.  glæder sig over, at Kommissionen er forpligtet til en åben og konstruktiv udveksling om konkurrencespørgsmål globalt; bifalder de fremskridt, der blev gjort, hvad angår konkurrencebestemmelser i visse frihandelsaftaler, men opfordrer desuden indtrængende Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med at medtage konkurrence- og statsstøtteregler i forhandlingerne om alle frihandelsaftaler (FTA);

161.  understreger, at loyal konkurrence inden for handel, tjenesteydelser og investeringer har en positiv indvirkning på EU's og dets handelspartneres sociale og økonomiske udvikling; opfordrer Kommissionen og Rådet til hurtigt at gå videre med deres arbejde med den modernisering af de defensive handelsinstrumenter, som er nødvendig for at sikre fair konkurrence på EU's marked, og mener, at handelsaftaler systematisk bør tage fat på udfordringen med tredjelandes illoyale handelspraksis;

162.  opfordrer Kommissionen til at arbejde sammen med handelspartnerne om at sikre, at deres markeder bliver mere åbne for EU-virksomheder, især på områderne energi, transport, telekommunikation, offentlige indkøb og tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med udøvelsen af lovregulerede erhverv;

163.  opfordrer Kommissionen til at indføje ambitiøse bestemmelser om konkurrence i alle handelsaftaler og til at gennemføre effektiv overvågning med henblik på at kontrollere, om disse bestemmelser overholdes behørigt af parterne med hensyn til alle aspekter, herunder bestemmelser om statsstøtte, og med hensyn til alle økonomiske aktører, herunder statsejede virksomheder;

164.  understreger, at det er vigtigt at støtte udviklingslandene i deres indsats for at fremme og gennemføre konkurrencereglerne i praksis;

165.  opfordrer Kommissionen til at støtte indsatsen for at oprette en omfattende og brugervenlig database over konkurrencebestemmelser i frihandelsaftaler, som kunne administreres af WHO's sekretariat;

166.  glæder sig over de fremskridt, som WTO-ministerkonferencen i Nairobi har gjort med reduktionen af eksportsubsidier, som har til formål at forhindre konkurrenceforvridning på de internationale markeder for landbrugsprodukter; understreger i denne forbindelse følsomheden af landbrugssektoren og behovet for at træffe klare og effektive foranstaltninger, bl.a. inden for rammerne af WTO-aftalerne, med henblik på at opretholde de europæiske producenters konkurrenceevne på de internationale markeder;

167.  minder om, at lige adgang til naturressourcer, herunder energikilder, er af afgørende betydning for at sikre loyal konkurrence på lige vilkår på det globale marked, og opfordrer Kommissionen til i handelsaftaler at medtage bestemmelser, der forbedrer adgangen til sådanne ressourcer, herunder bestemmelser om statsejede virksomheders konkurrenceforvridende praksis samt om ikke-forskelsbehandling og transit;

168.  understreger, at konkurrencepolitikken er et vigtigt element i det indre marked, således som det fremgår af traktaten; bekræfter, at et konkurrencedygtigt og fuldt fungerende indre marked er nødvendigt for at fremme bæredygtig vækst, beskæftigelse og innovation i EU, og at indsatsen for at sikre loyal konkurrence i EU som helhed er i både forbrugeres, opstartsvirksomheders og SMV'ers interesse; mener, at håndhævelsen af EU-lovgivning ikke bør svækkes gennem anvendelsen af EU Pilot i stedet for formelle traktatbrudsprocedurer, og at det er nødvendigt at søge at opretholde konkurrencen;

169.  tilskynder Kommissionen til ikke at fokusere alle sine bestræbelser på at sikre loyal konkurrence på højtprofilerede sager mod store velkendte virksomheder; minder Kommissionen om, at håndhævelsen af loyal konkurrence også er vigtig for SMV'er;

170.  opfordrer til styrkelse af forbrugernes valgfrihed; mener, at den ret til dataportabilitet, som er indeholdt i den generelle forordning om databeskyttelse, udgør en god tilgang til styrkelsen af både forbrugernes rettigheder og konkurrencen; understreger behovet for at undersøge, hvordan der kan sikres interoperabilitet mellem de digitale netværk via åbne standarder og grænseflader;

171.  opfordrer Kommissionen til at undersøge og korrigere situationen for uafhængige detailhandlere, der ifølge konkurrenceretten må arbejde sammen via deres fysiske butikker, men anklages for illoyal konkurrence, hvis de giver fælles e-handelstilbud;

172.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-reglerne om offentlige udbud gennemføres rettidigt, navnlig udbredelsen af e-udbud og de nye bestemmelser, der tilskynder til opdeling af kontrakter i delkontrakter, som er afgørende for at fremme innovation og konkurrence og for at støtte SMV'er på udbudsmarkederne;

173.  opfordrer Kommissionen til ved hjælp af standardisering at forhindre skabelsen af monopoler eller lukkede værdikæder; mener, at der bør indføres en appelprocedure, således at standarderne kan gennemgås, når der er en risiko for, at de kan indvirke på konkurrenceevnen;

174.  udtrykker bekymring over koncentrationsniveauet i visse sektorer, som f.eks. kemikaliesektoren, i lyset af de nylige virksomhedsfusioner; anmoder Kommissionen om at forklare, hvordan den giver mulighed for markedsadgang, navnlig for nyetablerede virksomheder; anmoder Kommissionen om at undersøge, hvorvidt en virksomheds markedsstyrke, der hidrører fra oplysninger og data, samt behandlingen af sådanne oplysninger og data og antallet af brugere bør medregnes som et testkriterium for kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser; opfordrer til at overveje, om sammenlægningen af data og oplysninger, navnlig om kunder, kan medføre konkurrenceforvridning;

175.  betragter konkurrence inden for telekommunikationssektoren som værende af afgørende betydning for at fremme innovation og investeringer i netværk og for at sikre forbrugerne valgmuligheder med hensyn til tjenester; betragter udbredelsen af hurtigt bredbånd som afgørende for fuldførelsen af det digitale indre marked; glæder sig i denne sammenhæng over, at Kommissionen vil tage hensyn til de strategiske målsætninger om forbindelsesmuligheder som fastsat i telekommunikationspakken, når retningslinjerne for statsstøtte til bredbånd gennemføres;

176.  henviser til Den Europæiske Revisionsrets seneste beretning om manglende overholdelse af statsstøttereglerne under samhørighedspolitikken, i hvilken den bemærker et betydeligt niveau af manglende overholdelse og opfordrer til, at en række henstillinger gennemføres; udtrykker bekymring over disse resultater, da de er til skade for et velfungerende indre marked, og anmoder derfor Kommissionen om at tage Revisionsrettens henstillinger i betragtning og til at øge sine bestræbelser på at undgå yderligere mangler;

177.  støtter Kommissionens håndhævelsestiltag inden for kartelbekæmpelse, som f.eks. de nylige tiltag inden for sektorerne detailfødevarer og optiske diskdrev, for at sikre rimelige priser til forbrugerne;

178.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorvidt der er nogen uoverensstemmelser i salget af produkter på det indre marked, som kan have negativ indvirkning på lokale producenter, især SMV'er;

179.  bemærker, at Parlamentet i sin beslutning om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik for 2014 opfordrede Kommissionen til nøje at overvåge de store distributørers alliancer i Europa, og glæder sig over Kommissionens villighed til at drøfte disse alliancers indvirkning på producenterne og forbrugerne i Det Europæiske Konkurrencenetværk;

o
o   o

180.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale og, hvor dette er relevant, regionale konkurrencemyndigheder.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0310.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0292.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0346.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0004.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0051.
(6) EUT L 123 af 19.5.2015, s. 1.
(7) EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1.
(8) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0394.
(10) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
(11) EUT L 335 af 18.12.2010, s. 43.
(12) Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 24/2016: "Der bør gøres mere for at sikre opmærksomhed på og overholdelse af statsstøttereglerne inden for samhørighedspolitikken" http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_DA.pdf
(13) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1166 af 17. maj 2016 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår købsbetingelser for sukkerroer i sukkersektoren fra den 1. oktober 2017 (EUT L 193 af 19.7.2016, s. 17).
(14) Europa-Parlamentets beslutning af 7. juni 2016 om illoyal handelspraksis i fødevarekæden (P8_TA(2016)0250).
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 261/2012 af 14. marts 2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 38).
(16) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 40.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik