Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2100(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 14
CRE 13/02/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0027

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 707kWORD 97k
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
P8_TA(2017)0027A8-0001/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2016/2100(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2016, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2015 (COM(2016)0393) καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο δημοσιεύτηκε την ίδια ημερομηνία ως συνοδευτικό έγγραφο (SWD(2016)0198),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και συγκεκριμένα τα άρθρα 39, 42 και 101 έως 109,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 26για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το καθολικό πλαίσιο της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO) για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επισιτιστικών και γεωργικών συστημάτων (SAFA),

–  έχοντας υπόψη τους σχετικούς κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις, ανακοινώσεις και έγγραφα της Επιτροπής σχετικά με το θέμα του ανταγωνισμού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση προόδου για την ανανεώσιμη ενέργεια(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ για το 2014(4) και το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ για το 2013(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου (C(2015)3026),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης(7) (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (8),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο, της 9ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς ένα αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ» (COM(2014)0449),

–  έχοντας υπόψη τις απαντήσεις της Επιτροπής στις γραπτές ερωτήσεις των βουλευτών του Κοινοβουλίου E-000344/2016, E-002666/2016 και E-002112/2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές(9), και ειδικά τις παραγράφους 6, 7 και 11 σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στις εξωτερικές αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ και να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, να παρεμποδιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός πιο αποτελεσματικά, να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα και να εξαλειφθούν οι αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων προς αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την αγορά και έχοντας επίσης υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό η διαφάνεια των οικονομικών στη ρήτρα θεμιτού ανταγωνισμού αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διασφάλιση αυτών των ισότιμων όρων ανταγωνισμού,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0001/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ αποτελούσε ανέκαθεν ακρογωνιαίο λίθο της εσωτερικής αγοράς, καθώς ενθαρρύνει την οικονομική αποδοτικότητα και δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για ανάπτυξη, καινοτομία και τεχνολογική πρόοδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες μέσο για την καταπολέμηση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς και, συνεπώς, για τη δημιουργία και τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις ανά την Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το πρόσταγμα της Επιτροπής, πρέπει να προάγει μια «νοοτροπία ανταγωνισμού» στην ΕΕ και παγκοσμίως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί αυτή καθεαυτή εργαλείο για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στο μέτρο που αποτρέπει την υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ισχύος σε μικρό αριθμό φορέων, η οποία θα υπονόμευε την ικανότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής εξουσίας να δρα ανεξάρτητα από τους μεγάλους βιομηχανικούς και τραπεζικούς ομίλους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των αντιμονοπωλιακών κανόνων) σύμφωνα με την κοινωνική οικονομία της αγοράς αναμένεται να αποτρέψει την υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ισχύος στα χέρια λίγων ιδιωτικών εταιρειών, ενώ επιπλέον λειτουργεί ενθαρρυντικά για τους φορείς, παρέχοντάς τους ένα κίνητρο για να είναι δυναμικοί και καινοτόμοι και να διαφοροποιούνται στις αγορές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκαιη πολιτική ανταγωνισμού διατηρεί τις αγορές αποδοτικές και ανοικτές, και ότι με αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, στην ανάδυση νέων φορέων, σε προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και σε μεγαλύτερη επιλογή για τους καταναλωτές, και προωθεί επίσης την έρευνα και την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των εταιρειών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί και θα πρέπει να έχει σημαντική συμβολή σε βασικές πολιτικές προτεραιότητες όπως η ενίσχυση της καινοτομίας, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η βιώσιμη μεγέθυνση και η βιώσιμη ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η αποδοτική χρήση των πόρων, η προστασία των καταναλωτών και της ανθρώπινης υγείας και η ταυτόχρονη ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την Ενεργειακή Ένωση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία επιτυχής πολιτική ανταγωνισμού δεν πρέπει να έχει ως αποκλειστικό στόχο τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές αλλά πρέπει επίσης να μεριμνά για την ικανότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να καινοτομεί και για την επενδυτική της δραστηριότητα, καθώς και για τις ειδικές συνθήκες ανταγωνισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ καθορίζεται επίσης από τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτικής ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης συνδέεται άρρηκτα με άλλες σημαντικές πολιτικές της Ένωσης, και ιδίως με τις φορολογικές πολιτικές και τη βιομηχανική και ψηφιακή πολιτική, ο συντονισμός των οποίων αποσκοπεί στη διασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται στις Συνθήκες, και ιδίως της διαφάνειας και της αφοσίωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή, η φορολογική απάτη και οι φορολογικοί παράδεισοι εκτιμάται ότι συνεπάγονται για τους φορολογούμενους της ΕΕ ετήσια απώλεια εσόδων δισεκατομμυρίων EUR (ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό στο ένα τρισεκατομμύριο EUR), στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά μεταξύ των εταιρειών που πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν και αυτών που δεν πληρώνουν φόρους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού συμβάλλει στην αποφυγή ανακολουθιών όσον αφορά τα ένδικα μέσα και τα αποτελέσματα των δράσεων επιβολής, και βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσής τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρακτική λήψης αποφάσεων της Επιτροπής ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο την έννοια της «οικονομικής δραστηριότητας» ανάλογα με το αν εφαρμόζονται οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς ή οι κανόνες περί ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πρακτική δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση σε σχέση με την ήδη επιβαρυμένη έννοια της «οικονομικής δραστηριότητας»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σαφές, συνεπές και λειτουργικό κανονιστικό πλαίσιο από άποψη προσαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μέσω της αντιμετώπισης των ανισορροπιών ισχύος μεταξύ επιχειρήσεων, της αύξησης της αποτελεσματικότητας της αγοράς και της κατοχύρωσης ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν η μορφή, η ένταση και η χρονική στιγμή των οικονομικών κινδύνων και ότι μια προσανατολισμένη στην αγορά κοινή γεωργική πολιτική (KΓΠ) θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους γεωργούς και πρόσθετες, χρονικά οριοθετημένες εξαιρέσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού, σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης στον τομέα του γάλακτος, η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά τον ενιαίο κανονισμό ΚΟΑ ως έσχατη λύση για να εξαιρέσει από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού τον συλλογικό προγραμματισμό της παραγωγής γάλακτος από αναγνωρισμένους παραγωγούς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν αρκεί από μόνη της για την επίλυση του προβλήματος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 102 ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι η άμεση ή έμμεση επιβολή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε άλλους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού συνιστά παραβίαση των διατάξεων αυτής της Συνθήκης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας για τις γεωργικές αγορές (AMTF) συγκροτήθηκε με στόχο τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, μέσω της διερεύνησης των δυνατοτήτων ενίσχυσης της θέσης τους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών δυνατοτήτων για τη θέσπιση συμβατικών σχέσεων και την οργάνωση συλλογικών δράσεων των γεωργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα της AMTF πρέπει, κατά περίπτωση, να συνεκτιμηθούν σε σχέση με τις μελλοντικές συζητήσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού, η οποία αποδεικνύει ότι η κατάλληλη πολιτική περί ανταγωνισμού της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση ενός ικανοποιητικού επιπέδου επενδύσεων και καινοτομίας, με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος θεμιτού ανταγωνισμού· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η έκθεση είναι εστιασμένη στη συμβολή της πολιτικής ανταγωνισμού στην εξάλειψη των εμποδίων και των στρεβλωτικών μέτρων των κρατικών ενισχύσεων προς όφελος της ενιαίας αγοράς· επαναλαμβάνει επίσης ότι το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να βασίζεται στην καινοτομία, στην κοινωνική οικονομία της αγοράς και στην αποδοτικότητα των πόρων, που δημιουργούν υψηλό βιοτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

2.  εκφράζει επιδοκιμασία για τον στόχο της Επιτροπής για δημιουργία νέων ευκαιριών για πολίτες και επιχειρήσεις και υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, των υπηρεσιών, των αγαθών και των ατόμων συνιστούν τις τέσσερις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς και ότι η εφαρμογή τους έχει καθοριστική σημασία για την στενότερη προσέγγιση της ΕΕ με τους πολίτες της· τονίζει ότι χωρίς αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού στην ΕΕ, η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση από την Επιτροπή των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή της, και ιδίως του ελέγχου των συγκεντρώσεων, της καταπολέμησης των καταχρήσεων μέσω δεσποζουσών θέσεων στην αγορά και των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, της καταπολέμησης των καρτέλ, του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, του συντονισμού με τις εθνικές και, κατά περίπτωση, τις περιφερειακές αρχές ανταγωνισμού και των τομεακών ερευνών·

3.  επαναλαμβάνει ότι μια αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της αγοράς που ισχύουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις πολύ μικρές και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, και πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη δίκαιη φορολογία·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μετά το Brexit διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά ζητήματα· επισημαίνει επίσης ότι το Brexit ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τον κίνδυνο επικαλύψεων στις διαδικασίες, κάτι που θα αύξανε το διοικητικό κόστος και θα καθυστερούσε τις έρευνες·

5.  επαναλαμβάνει ότι ο δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός είναι ουσιώδης για την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και ότι, για τον λόγο αυτό, όλοι οι παράγοντες της αγοράς θα πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί, και ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη· υπογραμμίζει ότι μετά το σκάνδαλο Lux Leaks, η ΕΕ αναγνώρισε ότι - προκειμένου να ενισχυθεί ο δίκαιος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά - χρειάζεται απλές και διαφανείς φορολογικές πολιτικές και νομοθεσίες και αναγνώρισε επίσης ότι πρέπει να δοθεί τέλος στον ανεύθυνο φορολογικό ανταγωνισμό (συμπεριλαμβανομένων των παράνομων φορολογικών οφελών που χορηγούνται) των κρατών μελών, ο οποίος δημιουργεί ηθικό κίνδυνο και πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση στους έντιμους φορολογούμενους και εμποδίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων όταν οι νεοεισερχόμενοι και οι ΜΜΕ με επιχειρηματική δραστηριότητα σε μία μόνο χώρα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους ή να εφαρμόζουν άλλες μορφές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω διαφόρων αποφάσεων και πράξεων που αφορούν αποκλειστικά τις ίδιες· υπογραμμίζει την ανάγκη εξαντλητικής διερεύνησης όλων των υποθέσεων στις οποίες πλανάται η υποψία ότι στόχος είναι η φορολογική βελτιστοποίηση από την πλευρά των πολυεθνικών· στο μεταξύ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή διερευνά διεξοδικά αντιανταγωνιστικές πρακτικές όπως τα επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα που μπορούν να περιλαμβάνουν συστήματα φορολογικών αποφάσεων για πλεονάζοντα κέρδη και εκφράζει επίσης επιδοκιμασία για τα πρόσφατα αποτελέσματα των ερευνών τα οποία καταδεικνύουν ότι η χορήγηση επιλεκτικών φορολογικών πλεονεκτημάτων συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ευρεία πρόσβαση της Επιτροπής σε πληροφορίες προκειμένου να κινεί περισσότερες έρευνες σχετικά με ύποπτες υποθέσεις· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές με αντικείμενο τις σχετικές με τη φορολογία κρατικές ενισχύσεις για την κάλυψη υποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού και να κάνει επίσης πλήρη χρήση των εξουσιών της βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού με στόχο να παρέχει στα κράτη μέλη βοήθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών· επαναλαμβάνει ότι πρέπει επίσης να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση των επιθετικών φορολογικών πρακτικών· τονίζει ότι ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις και τις συμφωνίες τιμών μεταβίβασης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αρνούνται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες· συνιστά να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και καλεί επίσης τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές τους αποφάσεις τύπου «tax ruling» και προτείνει να παρουσιάζονται αυτές οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, με την μορφή αναλύσεων ανά περιφέρεια· πιστεύει ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες έχουν περιγράψει μια σαφή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αξίας και των αδικαιολόγητων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν οι εταιρείες που ενέχονται σε προβληματικές φορολογικές αποφάσεις, αποτελούν καλή νομική βάση για περαιτέρω εναρμόνιση·

6.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά στον τομέα των δημόσιων προμηθειών προκαλεί σημαντικές στρεβλώσεις της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο αγοράς· επαναλαμβάνει ότι οι δημόσιες προμήθειες συγκαταλέγονται στις κρατικές δραστηριότητες που είναι πιο ευάλωτες στον ανταγωνισμό· τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, οι προμήθειες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους διαφθοράς σε σχέση με τις εθνικά χρηματοδοτούμενες προμήθειες· υπενθυμίζει ότι οι φωτογραφικού χαρακτήρα προσκλήσεις υποβολής προσφορών χρησιμοποιούνται ευρέως για τον περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αποτροπή της κατάχρησης πόρων της ΕΕ και την ενίσχυση της λογοδοσίας στον τομέα των δημόσιων προμηθειών· ζητεί με έμφαση τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία θα πρέπει να εκχωρηθούν τα αναγκαία δικαιώματα με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση των εικαζόμενων εγκλημάτων εις βάρος των πόρων της ΕΕ·

7.  τονίζει ότι η διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων δεν μπορεί από μόνη της να τερματίσει οριστικά τον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό στα κράτη μέλη· συνιστά, ως εκ τούτου, την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), η οποία θα συμβάλει στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και θα παράσχει μια εγγύηση φορολόγησης όλων των κερδών που δημιουργούνται στην ΕΕ, δημοσιοποίηση των σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», αναθεώρηση της οδηγίας για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, με στόχο την πρόληψη της απάτης, θέσπιση υποχρέωσης για τις μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις να δηλώνουν δημόσια τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη τους ξεχωριστά για κάθε χώρα, και απευθύνει έκκληση προς τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα φορολογικά τους συστήματα και αμοιβαίες υποχρεώσεις ενημέρωσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη εφαρμογής της δέσμης για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, των κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ με στόχο τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού·

8.  θεωρεί ότι ο φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να παρεμποδίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της Επιτροπής για προσαρμογή του ορισμού της «μόνιμης εγκατάστασης» κατά τρόπο ώστε οι εταιρείες να μην μπορούν να αποφεύγουν με τεχνητό τρόπο την υποκείμενη σε φορολογία παρουσία τους στα κράτη μέλη στα οποία έχουν οικονομική δραστηριότητα· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει επίσης να αφορά την ειδική κατάσταση του ψηφιακού τομέα, εξασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που ασκούν εξ ολοκλήρου άυλες δραστηριότητες θα θεωρείται ότι έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος εφόσον διατηρούν σημαντική ψηφιακή παρουσία στην οικονομία της εν λόγω χώρας·

9.  τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς και σε επίπεδο κρατών μελών και αντιμετώπισης των παραβιάσεων ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς·

10.  ζητεί να βελτιωθεί η μονοαπευθυντική υπηρεσία με βάση την πρόσφατη πείρα από τις μικρές μονοαπευθυντικές υπηρεσίες για τα ψηφιακά προϊόντα· επισημαίνει ότι ακόμη και με τη μίνι θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης, οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν σημαντική διοικητική επιβάρυνση·

11.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά μέσω της άρσης των φραγμών και των εμποδίων·

12.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι για να λειτουργεί ομαλά η ενιαία αγορά της ΕΕ, είναι επιτακτικό να δοθεί στις εθνικές και περιφερειακές αρχές η δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε καταστάσεις που απορρέουν από γεωγραφικά εμπόδια τα οποία υπονομεύουν την ικανότητα της αγοράς να ακμάσει τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική της διάσταση·

13.  επιμένει ότι είναι ανάγκη να καταπολεμηθεί το φορολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ, ο καταχρηστικός φορολογικός σχεδιασμός και η φοροδιαφυγή προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια στις ροές χρήματος μεταξύ των διαχειριστών υποδομών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, και να εξακριβώσει αν όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ισχυρή και ανεξάρτητη εθνική ρυθμιστική αρχή·

15.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την εναρμόνιση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)·

16.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση του ευρώ από τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει μέχρι στιγμής το ενιαίο νόμισμα θα ενισχύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά·

Ψηφιακή ενιαία αγορά

17.  επικροτεί τη στρατηγική της Επιτροπής για μια ψηφιακή ενιαία αγορά και τονίζει τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού κατά την ολοκλήρωση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς στηρίζει επίσης τις προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς ο ανταγωνισμός, πέραν του ότι παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, θα οδηγήσει και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η σημερινή έλλειψη ευρωπαϊκού ψηφιακού πλαισίου έχει αναδείξει την αδυναμία συμβιβασμού μεταξύ των συμφερόντων των μεγάλων και των μικρών παρόχων υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι τα παραδοσιακά πρότυπα αγοράς όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού συχνά δεν φέρνουν αποτελέσματα στην ψηφιακή εσωτερική αγορά· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα νέα επιχειρηματικά πρότυπα ψηφιακών επιχειρήσεων· επαναλαμβάνει ότι η ολοκλήρωση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και να συνεισφέρει 415 δισεκατομμύρια EUR ετησίως στην οικονομία της ΕΕ·

18.  προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει με προσοχή όλες τις υπόλοιπες εκκρεμείς έρευνες με αντικείμενο τις συμπράξεις χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα· ζητεί επιτάχυνση των διαδικασιών, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν· ως εκ τούτου, επιδοκιμάζει τη συμπληρωματική κοινοποίηση των αιτιάσεων που έστειλε η Επιτροπή σχετικά με την υπηρεσία σύγκρισης αγορών και τη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με την υπόθεση Android· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει με αποφασιστικότητα τη διερεύνηση όλων των προβληματικών ζητημάτων που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των ερευνών της, συμπεριλαμβανομένων των υπόλοιπων τομέων που ερευνώνται προς εντοπισμό μεροληψίας (ξενοδοχεία, τοπικές έρευνες, πτήσεις), ούτως ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της ψηφιακής αγοράς· ζητεί διερεύνηση της δεσπόζουσας θέσης των πλατφορμών διαδικτυακών ξενοδοχειακών κρατήσεων·

19.  επικροτεί την τομεακή έρευνα της Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου, στα προσωρινά αποτελέσματα, εντοπίζονται συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές στον εν λόγω τομέα οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τον διαδικτυακό ανταγωνισμό· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την προσήλωση της Επιτροπής στην εγκαθίδρυση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς και για την πρότασή της σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό και άλλες μορφές διακρίσεων με βάση την εθνικότητα και τον τόπο κατοικίας· καλεί την Επιτροπή να λάβει φιλόδοξα μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων εμποδίων στον διαδικτυακό ανταγωνισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των καταναλωτών στην ΕΕ να πραγματοποιούν χωρίς εμπόδια διαδικτυακές αγορές από πωλητές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος· θεωρεί συνεπώς ότι απαιτούνται στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της εξάλειψης πρακτικών αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και αθέμιτων τιμολογιακών διακρίσεων βάσει γεωγραφικής θέσης ή ιθαγένειας, οι οποίες οδηγούν συχνά στη δημιουργία μονοπωλίων και στην προσφυγή των καταναλωτών σε παράνομο περιεχόμενο· ζητεί επίσης να επιτραπεί η σήμανση των ιστοτόπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να διασφαλιστούν η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ακόμα υψηλότερο επίπεδο θεμιτού ανταγωνισμού και να ενισχυθεί επίσης η προστασία των καταναλωτών·

20.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες προώθησης μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς και υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογείται ο πιθανός αντίκτυπος κάθε πρωτοβουλίας, και ιδίως των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη διευκρίνιση της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης για τον ψηφιακό τομέα, στην ικανότητα των ΜΜΕ να απολαμβάνουν τα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

21.  υπενθυμίζει ότι η δικτυακή ουδετερότητα είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαδικτυακών υπηρεσιών και ότι ο ανταγωνισμός θα είναι απόλυτα εγγυημένος (ως «δικτυακή ουδετερότητα» νοείται η αρχή σύμφωνα με την οποία όλη η κίνηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή)·

22.  τονίζει ότι η αυξανόμενη παρουσία των νέων ψηφιακών επιχειρήσεων, και ιδίως των εφαρμογών διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων, μαζί με τους υπάρχοντες φορείς λειτουργίας, έχει διανοίξει νέους διαύλους για τους καταναλωτές όσον αφορά την αναζήτηση, τη σύγκριση και την επιλογή αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές που επιθυμούν να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές με βάση τις προσωπικές ανάγκες και τους προσωπικούς στόχους τους·

23.  τονίζει ότι η συνεργατική οικονομία προσφέρει στους καταναλωτές της ΕΕ πολλά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι οι πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας έφεραν στο προσκήνιο την ιδέα της αμφισβήτησης των υφιστάμενων, κατεστημένων, δεσποζουσών παραγόντων/φορέων για τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για καταναλωτές και εταιρείες· επαναλαμβάνει ότι, εκτός από τις πτυχές που αφορούν τη φορολογία, το διοικητικό πλαίσιο και την ασφάλεια, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει τις πτυχές που αφορούν τον ανταγωνισμό και να καταργήσει τους φραγμούς εισόδου στην αγορά για τις επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού· τονίζει ότι ο συγκεκριμένος τύπος οικονομίας, που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια και ότι, για λόγους νομικής συνέπειας, πρέπει να επιλυθούν σε επίπεδο ΕΕ ενδεχόμενες παρατυπίες σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης, στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη πολιτικής φύσεως, η οποία είναι απαραίτητη ώστε οι διάφορες μορφές και τα είδη της συνεργατικής οικονομίας να λάβουν στήριξη σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, να εφαρμοστούν, να καταστούν αξιόπιστα και να χαίρουν εμπιστοσύνης και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι αυτό το επιεικές και υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει εκ νέου αυτές τις ανησυχίες ώστε τα οφέλη των εν λόγω επιχειρηματικών προτύπων για την κοινωνία να αποκτήσουν χειροπιαστό χαρακτήρα μέσα σε νομικά πλαίσια·

24.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει πλήρως την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέσων στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού προκειμένου να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να τα αναπτύξει περαιτέρω·

25.  τονίζει την απόλυτη σημασία που έχει η ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών ανταγωνιστικού δικαίου, ιδίως σε έναν δυναμικό τομέα όπως είναι η ψηφιακή οικονομία, έτσι ώστε η κατάχρηση μιας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά να μην επιφέρει περιορισμό των παρόχων στην αγορά·

26.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την αυξανόμενη σύγκλιση των ψηφιακών αγορών, εξισορροπώντας συγκρίσιμες υπηρεσίες, όπως οι εφαρμογές άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (IM) με αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται από τον τομέα των γενικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις έρευνες που διεξάγει η Επιτροπή όσον αφορά τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες, και ειδικότερα οι διαδικτυακοί και τηλεπικοινωνιακοί γίγαντες και άλλες εταιρείες μέσων επικοινωνίας, κινηματογραφικά στούντιο και τηλεοπτικοί διανομείς· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει όλες τις διαδικασίες κατά αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών που παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ·

28.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής για επιστροφή στην υπόθεση κρατικών ενισχύσεων της Apple, η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αντιμετώπιση του ζητήματος των παράνομων κρατικών ενισχύσεων μέσω της χορήγησης φορολογικών πλεονεκτημάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει αυστηρότερη νομοθεσία για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», παρέχοντας επίσης αποτελεσματικό σύστημα και διαδικασία είσπραξης των οφειλών υπέρ των ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διορθώσει κάθε παραβίαση με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

29.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική ρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία σύγκλισης των τεχνολογιών και ιδίως την αύξηση του αριθμού των πλατφορμών· υπενθυμίζει ότι, προς αυτόν τον σκοπό, οι εκ των προτέρων τομεακοί κανονισμοί πρέπει να εξισορροπήσουν τη διατήρηση του πλουραλισμού, την ελευθερία έκφρασης και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία της αυτονομίας και της ελευθερίας επιλογής του καταναλωτή και την ισότιμη προώθηση ανταγωνιστικών προσφορών στην Ευρώπη και συγκλινουσών προσφορών για τις κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού· ζητεί την αποκατάσταση των άνισων σχέσεων εξουσίας και τον μετριασμό των καταστάσεων εξάρτησης μεταξύ οικονομικών φορέων, με σκοπό τον δίκαιο καταμερισμό της αξίας·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, για να καθοριστεί η ισχύς αγοράς στις ψηφιακές αγορές, λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα αποτελέσματα δικτύου, καθώς και η συσσώρευση και ανάλυση δεδομένων· θεωρεί ότι τα δεδομένα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία και ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση των κανόνων ανταγωνισμού·

31.  θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός στους τομείς της διαδικτυακής αναζήτησης και των τηλεπικοινωνιών είναι ουσιώδης όχι μόνο για την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στα δίκτυα και στην ψηφιακή οικονομία αλλά και για την ενθάρρυνση προσιτών τιμών και επιλογών σε υπηρεσίες για τον καταναλωτή· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό σε αυτούς τους τομείς, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες και την κατανομή του ραδιοφάσματος· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει υπόψη, με ευνοϊκή προδιάθεση, τους στρατηγικούς στόχους της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να σταματήσει τη συγχώνευση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας O2 και Three στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών· επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας στην ΕΕ·

32.  θεωρεί ότι δεν αρκεί η κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ και ότι οι ενδοενωσιακές κλήσεις πρέπει επίσης να ρυθμίζονται στο ίδιο επίπεδο με τις τοπικές κλήσεις· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των ενδοενωσιακών κλήσεων·

33.  θεωρεί ότι τα βήματα για την κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ δεν επαρκούν, σε μακροπρόθεσμη προοπτική, για την περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε οι ενδοενωσιακές κλήσεις να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις τοπικές κλήσεις, μέσω της διευκόλυνσης των επενδύσεων σε εξ ολοκλήρου ευρωπαϊκά ή μεριζόμενα δίκτυα· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτεταμένη διαβούλευση με τους φορείς διαχείρισης δικτύου και τους σχετικούς ενδιαφερομένους για το πώς μπορεί να επιτευχθεί μείωση των τελών για τις ενδοενωσιακές κλήσεις στο επίπεδο των τοπικών κλήσεων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, κάτι που θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις και θα εξασφάλιζε ανταγωνιστικότητα και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο·

34.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την πολιτική και τα χρηματοδοτικά μέσα της και να προαγάγει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε διάφορους παραδοσιακούς τομείς και σε ΜΜΕ που παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση·

35.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει όλες τις επιχειρήσεις (όπως για παράδειγμα τις επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση στην αγορά και τις νεοφυείς επιχειρήσεις) να καινοτομούν·

36.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα στη διεξαγωγή και στο αποτέλεσμα της υπό εξέλιξη έρευνας κατά της McDonald's·

Κρατικές ενισχύσεις

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και προτείνει να διαβιβάζεται στο Kοινοβούλιο ειδική ετήσια έκθεση· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ο σκοπός ήταν η καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων προς τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και της ελεύθερης λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη φέρουν αυξημένη ευθύνη όταν χορηγούν ενισχύσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Επιτροπής· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει επαρκή νομική βάση στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού ούτως ώστε να τονωθεί ο τουρισμός ως σημαντικός οικονομικός παράγοντας στην Ευρώπη, και ότι, συνεπώς, η χρηματοδότηση των δημόσιων οργανισμών τουρισμού θα πρέπει να εμπίπτει σε μία γενική απαλλαγή κατά κατηγορία· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει εξονυχιστικά τυχόν συναλλαγές της τελευταίας στιγμής στις οποίες προβαίνει κάποιο κράτος μέλος χωρίς να επηρεάζεται από την πολιτική πίεση που ασκεί το συγκεκριμένο κράτος· υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή την ανάγκη να εμποδίζει κακόπιστες ενέργειες ορισμένων κυβερνήσεων, όπως τη διασπάθιση πόρων της ΕΕ·

38.  υπογραμμίζει ότι η παροχή κινήτρων σε κρατικό ή περιφερειακό επίπεδο συγκαταλέγεται συχνά στα εργαλεία πολιτικής για τη διασφάλιση υπηρεσιών καίριας σημασίας για τη στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε απομονωμένες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές και νησιά στην Ένωση, επισημαίνοντας όμως ότι θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι προηγούμενες εμπειρίες και ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις αρχές της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η συνδεσιμότητα των περιφερειακών νησιωτικών περιοχών είναι επίσης ουσιώδους σημασίας και επικροτεί την ένταξη των κοινωνικών παροχών για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών στον ΓΚΑΚ, όταν υπάρχει αναγνωρισμένο πρόβλημα συνδεσιμότητας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη αναθεώρησης του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, να λάβει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών εξόχως απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι η συνδεσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές ΜΜΕ στις ΕΑΠ και είναι επίσης λιγότερο πιθανό να πλήξει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά·

39.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· αναγνωρίζει τα οφέλη των απλουστευμένων κανόνων που παρέχουν ασφάλεια τόσο στις δημόσιες αρχές όσο και στις εταιρείες· καλεί παράλληλα την Επιτροπή να εξετάζει πιο εξονυχιστικά τις απαγορευμένες κρατικές ενισχύσεις που έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ενιαία αγορά·

40.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει το συντομότερο δυνατόν έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την έννοια των κρατικών ενισχύσεων υπό το πρίσμα των σημαντικών αλλαγών στη νομολογία και στην πρακτική επιβολής, προκειμένου να διασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιμότητα·

41.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έναν χάρτη πορείας για λιγότερες αλλά καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις, με στόχο να δημιουργηθεί δυνατότητα μείωσης των κρατικών ενισχύσεων μέσω της ελάττωσης της φορολογίας, ώστε να τονωθούν η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ο θεμιτός ανταγωνισμός αντί να στηρίζονται παλαιές δομές και κατεστημένοι φορείς·

42.  υπογραμμίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, βαρύνουσα σημασία έχει το όφελος των καταναλωτών και των πολιτών, και όχι το όφελος μεμονωμένων εταιρειών ή δημόσιων επιχειρήσεων·

43.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την επανεθνικοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στα κράτη μέλη της ΕΕ και να αποτρέπει τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τη μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας·

44.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις στο εσωτερικό διεθνών οργανισμών ανταγωνισμού, όπως το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού, για την καθιέρωση ενός εναρμονισμένου ορισμού των κρατικών ενισχύσεων·

45.  Προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής ένωσης και προκειμένου να αποφευχθούν η μη τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και η κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, τονίζει ότι πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά και να διερευνώνται σε βάθος όλες οι υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων και οι παρατυπίες σε δημόσιες συμβάσεις που αφορούν επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, όπως το αμφιλεγόμενο έργο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Paks της Ουγγαρίας·

46.  υπογραμμίζει ότι, όπως αναφέρει η Επιτροπή για έκτη φορά στην ετήσια έκθεσή της για τον ανταγωνισμό, οι προσωρινές κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα κρίθηκαν απαραίτητες για τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά πρέπει να μειωθούν ταχέως ή να καταργηθούν πλήρως και να υπαχθούν σε διεξοδικό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) να διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή σε ολόκληρη την ενιαία αγορά ολόκληρης της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όπως η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID) ή η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), και ζητεί από την Επιτροπή και την ΕAKAA να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει ρυθμιστικό αρμπιτράζ κατά την εφαρμογή αυτών των νομοθετικών πράξεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υπαχθεί η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες στον όρο της παροχής πίστωσης σε ΜΜΕ·

47.  υπενθυμίζει τη θέση του όσον αφορά την τρέχουσα έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και πιστώσεις προς όφελος του τραπεζικού τομέα σε πολλά κράτη μέλη· θεωρεί πως οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και πιστώσεις θα πρέπει να εγκρίνονται αναδρομικά δυνάμει διατάξεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις, εφόσον εξαρτώνται από ρητές προϋποθέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση στόχων της πραγματικής οικονομίας·

48.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων που διαπράχθηκαν στην αναδιάρθρωση των ιδιωτικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζημίωσαν μικροκαταθέτες και μικροϊδιοκτήτες χρηματοοικονομικών μέσων όπως προνομιούχων μετοχών, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είχαν πωληθεί χωρίς πλήρη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το διαδεδομένο φαινόμενο των καταχρηστικών πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων που αποκαλύφθηκαν κατά την αναδιάρθρωση τραπεζών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση·

49.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον έχει ωφεληθεί ο τραπεζικός τομέας, από την αρχή της κρίσης από έμμεσες επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις μέσω της παροχής μη συμβατικής στήριξης της ρευστότητας·

50.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει σφάλματα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στο ένα πέμπτο περίπου των έργων που έλεγξε και τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα συνοχής και θεωρήθηκαν σημαντικά υπό το πρίσμα των κρατικών ενισχύσεων κατά την περίοδο 2010-2014(12)· σημειώνει ότι για το ένα τρίτο των σφαλμάτων αυτών κρίθηκε ότι είχαν χρηματοοικονομικό αντίκτυπο και ότι συνέβαλαν στα επίπεδα σφάλματος στην πολιτική συνοχής· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι υπάρχει περιθώριο προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση της μη τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις δικαιούχες χώρες προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα που γίνονται καλόπιστα, καθώς και για να βελτιωθεί η καταγραφή των παρατυπιών με στόχο να εξασφαλιστεί πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ζητήματος·

51.  θεωρεί ότι απαιτείται καλύτερη κατανόηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των παράνομων κρατικών ενισχύσεων· επικροτεί τις τελευταίες αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες διευκρινίζουν ποια μέτρα κρατικής ενίσχυσης μπορούν να λαμβάνουν τα κράτη μέλη χωρίς να υπόκεινται σε έλεγχο της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις· θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές συνιστούν χρήσιμη καθοδήγηση για τοπικά και περιφερειακά έργα, με την οποία θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και ταυτόχρονα θα αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου·

52.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων περί ανταγωνισμού σε συνάρτηση με την οδηγία για την προστασία των καταθέσεων, με σκοπό να εφαρμοστούν πράγματι αποτελεσματικά οι μηχανισμοί που προβλέπει ο Ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκαιρη σταθεροποίηση·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία των ερευνών που διεξάγει η Επιτροπή στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων φορολογικής φύσεως, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη στήριξη του ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού θεματολογίου, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

54.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους στη διερεύνηση φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και να προσεγγίζει τις έρευνες αυτές με συστηματικό τρόπο· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αδιαφανείς φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που εξέδωσαν ορισμένα κράτη μέλη για συγκεκριμένες πολυεθνικές συνιστούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· επικροτεί επίσης την αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διασυνδέσεις μεταξύ των φορολογικών πολιτικών και των διοικητικών πρακτικών στον τομέα της φορολογίας, αφενός, και στην πολιτική ανταγωνισμού, αφετέρου· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει σύνοψη των κύριων φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος, βάσει πληροφοριών που περιέχονται σε έναν ασφαλή κεντρικό κατάλογο, στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον περιγραφή των ζητημάτων που εξετάζονται στη φορολογική απόφαση, καθώς και περιγραφή των κριτηρίων βάσει των οποίων προσδιορίστηκε, αφενός, μία εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης και, αφετέρου, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που είναι πιθανότερο να θιγούν·

Αντιμονοπωλιακή πολιτική, διαδικασίες σχετικά με συμπράξεις επιχειρήσεων και έλεγχος των συγχωνεύσεων

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες της και τη συνεχή αξιολόγηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ που πραγματοποιεί·

56.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξαρθρωθούν τα καρτέλ προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξορθολογίσει τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες με στόχο την καθιέρωση ταχειών διαδικασιών·

57.  είναι της άποψης ότι οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών αγροχημικών προϊόντων και σπόρων ενέχουν τον κίνδυνο της αύξησης των τιμών των σπόρων και του περιορισμού των επιλογών όσον αφορά τις ποικιλίες που προσαρμόζονται στις αγροοικολογικές συνθήκες· υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που προχωρήσουν οι εν λόγω συγχωνεύσεις, το 61 % της παγκόσμιας αγοράς σπόρων και το 65 % της παγκόσμιας αγοράς παρασιτοκτόνων θα ελέγχονται μόνο από τρεις εταιρείες·

58.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δράση της σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες ανταγωνισμού τρίτων χωρών δεν θα συγκρούονται με τις διατάξεις της ΕΕ εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

59.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τις ισχυρές και αποτελεσματικές επιδόσεις της όσον αφορά την επιβολή των κανόνων περί συμπράξεων σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχει επαρκείς αποδείξεις παράβασης· υπενθυμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού επιτρέπει στους ανταγωνιστές να συνεργάζονται στον τομέα της καινοτομίας, χωρίς αυτή η συνεργασία να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για αντιανταγωνιστικούς σκοπούς· σημειώνει τις πέντε αποφάσεις του προηγούμενου έτους οι οποίες αφορούσαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 365 εκατομμυρίων EUR, όπως καταγράφονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεσή της για την πολιτική ανταγωνισμού για το 2015·

60.  φρονεί ότι οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την επιβολή χρηματικών ποινών για παραβιάσεις θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με αυστηρότερες ποινές κατά των υπευθύνων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συμπλήρωσης των προστίμων για τις συμπράξεις με προσωπικές κυρώσεις κατά των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων, καθώς και με ατομικές κυρώσεις κατά των εργαζομένων που φέρουν την πραγματική ευθύνη για την παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού από την επιχείρηση - συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει μέτρα όπως η αφαίρεση της ιδιότητας του διευθυντή ή προσωπικά χρηματικά πρόστιμα, εάν κρίνεται απαραίτητο·

61.  εκτιμά ότι η επιβολή συνεχώς υψηλότερων προστίμων ως μοναδικού αντιμονοπωλιακού μηχανισμού μπορεί να αποδειχθεί πολύ αναποτελεσματικό μέτρο· τονίζει ότι η πολιτική των υψηλών προστίμων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εναλλακτικός μηχανισμός χρηματοδότησης του προϋπολογισμού· τάσσεται υπέρ της προσέγγισης «ανταμοιβή και τιμωρία» με επιβολή κυρώσεων που λειτουργούν ως αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο, ιδιαίτερα στην περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παραβατών, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η συμμόρφωση·

62.  σημειώνει ότι ο αριθμός των συγχωνεύσεων που γνωστοποιήθηκαν αυξήθηκε σημαντικά το 2015· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι απαραίτητοι πόροι (μέσω εσωτερικής ανακατανομής προσωπικού) ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή·

63.  επικροτεί τη διαβούλευση που ξεκίνησε προσφάτως η Επιτροπή για συγκεκριμένα διαδικαστικά και νομικά ζητήματα του ελέγχου που διενεργεί η ΕΕ στις συγχωνεύσεις· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επιμελώς, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης μεταρρύθμισης του κανονισμού για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, εάν κατά τη σημερινή πρακτική αξιολόγησης λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στις ψηφιακές αγορές και η διεθνοποίηση των αγορών· θεωρεί ότι στην ψηφιακή ιδίως οικονομία, πρέπει να προσαρμοστούν τα κριτήρια εφαρμοσιμότητας που αφορούν την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων·

64.  συμμερίζεται τις ανησυχίες όσον αφορά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συγχώνευση μεταξύ της Bayer AG και της Monsanto Company Inc.· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει ενδεχομένως ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ολιγοπώλιο εάν επιτραπεί να υλοποίησή της· τονίζει ότι η συγχώνευση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μονοπωλιακή κατάσταση στις αγορές καρπών και παρασιτοκτόνων οι οποίες είναι σημαντικές για τον γεωργικό τομέα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εκπονήσει εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων της εν λόγω εξαγοράς και ζητεί να του παρασχεθεί σαφής εικόνα του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής·

65.  θεωρεί ότι κατά τον ευρωπαϊκό έλεγχο των συγχωνεύσεων είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η τιμή αγοράς ως κριτήριο εφαρμοσιμότητας, δεδομένου ότι οι συγχωνεύσεις στις ψηφιακές αγορές έχουν αποδείξει ότι δεν επαρκούν τα κατώτατα όρια που βασίζονται στον κύκλο εργασιών·

66.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου συντονισμού των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στον τομέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων·

67.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να ελέγξει επιμελώς πώς μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη η οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αποζημιώσεις σε υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ)· επισημαίνει ότι η εν λόγω οδηγία πρέπει να έχει μεταφερθεί με τον δέοντα τρόπο έως την 27η Δεκεμβρίου 2016· εκφράζει έντονα τη λύπη του διότι μέχρι σήμερα ο ρυθμός μεταφοράς είναι αργόσυρτος και σε πολλά κράτη μέλη δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα σχέδιο νόμου· καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους·

Τομεακές πτυχές

68.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική πλαίσιο της Επιτροπής για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, και συμφωνεί με τις πέντε αλληλένδετες διαστάσεις πολιτικής αυτής της στρατηγικής· τονίζει ότι οι αποφάσεις για το ενεργειακό μείγμα υπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

69.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διάφορες αντιμονοπωλιακές έρευνες, ιδίως αυτές που αφορούν την Gazprom και την Bulgargaz, στόχος των οποίων είναι η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της αγοράς στην Ενεργειακή Ένωση· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την πρακτική ορισμένων κρατών μελών να αγοράζουν φυσικό αέριο μέσω υπεράκτιων εταιρειών, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα φοροαποφυγής και ενέργειας αντίθετης προς την εύρυθμη λειτουργία της Ενεργειακής Ένωσης· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η δημιουργία δομών αγοράς που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον τομέα της ενέργειας·

70.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να προωθηθεί η ολοκλήρωση της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· υπογραμμίζει, ωστόσο, τις νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διάσκεψης COP21 για το κλίμα, οι οποίες δεν μπορούν να εκπληρωθούν χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων (κρατικών) μέτρων για την προώθηση και τη χρηματοδότηση της παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

71.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού διανοίγει πολλές δυνατότητες για την προώθηση υψηλότερων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων· επισημαίνει με λύπη ότι η ουγγρική κυβέρνηση στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της επιβολής υψηλών φόρων και της αποτροπής της ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που ορίζονται στη δεκαετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εργασιακών απαιτήσεων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·

72.  καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 267/2010 της Επιτροπής για την απαλλαγή ορισμένων συμφωνιών στον τομέα των ασφαλίσεων, δεδομένου ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτίμηση και την κοινή κάλυψη των κινδύνων ενισχύει τις συνθήκες ασφάλειας δικαίου και ανταγωνιστικότητας στις οποίες λειτουργεί ο τομέας, διευκολύνοντας την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά και αυξάνοντας τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών και την ποιότητα των οικονομικών συνθηκών·

73.  επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης, από εννοιολογική και πολιτική άποψη, μεταξύ των κανόνων ανταγωνισμού και της κοινωνικής πολιτικής του εκάστοτε κράτους μέλους· αναγνωρίζει ότι κάθε κυβέρνηση υποχρεούται να παρεμβαίνει προκειμένου να αποφευχθεί η ενεργειακή ένδεια των πολιτών της·

74.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν τους φόρους των ενεργειακών προϊόντων και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας·

75.  υπενθυμίζει ότι το ενεργειακό σύστημα είναι μια υποδομή δικτύου που απαιτεί ειδικό χειρισμό, ώστε να επιτρέπεται και να ενισχύεται η ιδία κατανάλωση·

76.  επισημαίνει ότι τα υφιστάμενα κυβερνητικά μονοπώλια, όπως τα μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών, μπορούν να οδηγήσουν σε αθέμιτες και επιζήμιες για τον ανταγωνισμό πρακτικές· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι μέσω της παροχής αδειών χωρίς προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών παραχώρησης ή μέσω αδιαφανών και αμφισβητήσιμων προσκλήσεων υπάρχει κίνδυνος οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να έχουν τη δυνατότητα να ευνοούν ορισμένες εταιρείες έναντι άλλων, πρακτική που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία περιβάλλοντος άκρως επιζήμιου για τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τα υφιστάμενα κυβερνητικά μονοπώλια και τη νομιμότητα των προσκλήσεων υποβολής προσφορών παραχώρησης προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν υπερβολική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

77.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει αλλαγές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ώστε να διασφαλιστεί ίδιο επίπεδο προστασίας για τους ταξιδιώτες αεροπορικών πτήσεων από τρίτες χώρες, είτε πρόκειται για αερομεταφορέα της ΕΕ είτε για αερομεταφορέα τρίτης χώρας·

78.  υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ αναγνωρίζεται ειδικό καθεστώς στον γεωργικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού, το οποίο επιβεβαιώθηκε κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της KΓΠ μέσω της εκχώρησης μιας σειράς παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων από το άρθρο 101 ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι η τρέχουσα κρίση στον γεωργικό τομέα επιδεινώνει την ήδη αδύναμη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

79.  θεωρεί ότι οι συλλογικές δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους, όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής και η διαπραγμάτευση των πωλήσεων και, κατά περίπτωση, η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρούνται στην ουσία συμβατές με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ· παρατηρεί ότι οι ισχύουσες παρεκκλίσεις δεν χρησιμοποιούνται στο έπακρο και ότι η έλλειψη σαφήνειας που τις χαρακτηρίζει, οι δυσκολίες εφαρμογής και η έλλειψη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν εξασφαλίζουν στους γεωργούς και στις οργανώσεις τους επαρκή ασφάλεια δικαίου, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η αυτο-οργάνωση των γεωργών και να υπονομεύεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να βελτιώσει τα διαθέσιμα εργαλεία, εξασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της γεωργίας και αποσαφηνίζοντας επαρκώς το πεδίο εφαρμογής της γενικής παρέκκλισης στον γεωργικό τομέα, των ειδικών παρεκκλίσεων στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του ελαιολάδου, του βοείου κρέατος και των αροτραίων καλλιεργειών και των επιμέρους εξαιρέσεων του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ·

80.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει και να λάβει δεσμευτικά ρυθμιστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα τροφίμων, οι οποίες εμποδίζουν τους γεωργούς και τους καταναλωτές· ζητεί από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να ανταποκριθούν στις ανησυχίες για τις σωρευτικές επιπτώσεις τόσο στο ανάντη στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσο και στους εμπόρους λιανικής και στους καταναλωτές, της ταχείας συγκέντρωσης της λιανικής πώλησης σε εθνικό επίπεδο και της ανάπτυξης συμμαχιών φορέων λιανικής πώλησης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο· σημειώνει ότι η διαρθρωτική αυτή εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε αστάθεια των τιμών και μείωση του εισοδήματος των γεωργών και εγείρει ανησυχίες για πιθανές στρατηγικές ευθυγραμμίσεις, μειωμένο ανταγωνισμό και περιορισμένα περιθώρια επενδύσεων στην καινοτομία στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

81.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να θέτει την υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στο ίδιο επίπεδο με την υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού και πρόσβασης στην εσωτερική αγορά για να προωθηθούν οι επενδύσεις, η απασχόληση, η καινοτομία, η βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ·

82.  εμμένει στην άποψη ότι «δίκαιη τιμή» δεν πρέπει να θεωρείται η χαμηλότερη δυνατή τιμή για τον καταναλωτή, αλλά ότι, αντίθετα, πρέπει να είναι μια λογική τιμή και να δίνει τη δυνατότητα για δίκαιη αμοιβή σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

83.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταγεγραμμένα στοιχεία για τη χρήση των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τους γεωργούς στα διάφορα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 225 του ενιαίου κανονισμού KOA και να αποσαφηνίσει καταλλήλως το πεδίο εφαρμογής των παρεκκλίσεων αυτών, καθώς και των ατομικών εξαιρέσεων από τους κανόνες ανταγωνισμού δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει, ειδικότερα, κατά πόσον οι συμφωνίες για τη βιωσιμότητα που συνάπτονται στο εσωτερικό της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων για να δοθεί απάντηση στα κοινωνικά αιτήματα και των οποίων τα μέτρα υπερβαίνουν τις καταστατικές απαιτήσεις μπορούν να εξαιρούνται από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, εφόσον συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής και προάγουν την καινοτομία, ωφελώντας παράλληλα τους καταναλωτές·

84.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο διασταλτική προσέγγιση ως προς τον ορισμό της «δεσπόζουσας θέσης» και την κατάχρησή της από μια γεωργική επιχείρηση ή από περισσότερες γεωργικές επιχειρήσεις που συνδέονται με οριζόντια συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό συγκέντρωσης και τους περιορισμούς που απορρέουν από τη διαπραγματευτική ισχύ των τομέων εισροών, μεταποίησης και λιανικής·

85.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο μιας ενιαίας γεωργικής αγοράς, η «σχετική αγορά» πρέπει να εξελιχθεί ως έννοια και να εξετάζεται κυρίως σε επίπεδο Ένωσης, προτού ληφθεί υπόψη ένα χαμηλότερο επίπεδο, προκειμένου οι προσπάθειες για συγκέντρωση της προσφοράς γεωργικών προϊόντων να μην υπονομεύεται από μια αυστηρή στεγανοποίηση των πεδίων δραστηριότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

86.  θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται στους γεωργούς σε όλους τους τομείς δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ορισμού ελάχιστων τιμών·

87.  πιστεύει ότι οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν πλήρη συμμετοχή και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών παραγωγών, των ενώσεών τους και των διακλαδικών φορέων τους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτά τα συλλογικά εργαλεία αυτοβοήθειας με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και αποδοτικότητας, μέσω της διασάφησης και της απλούστευσης των κανόνων που ισχύουν γι’ αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς και η ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ·

88.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 222 του ενιαίου κανονισμού KOA σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές και να αξιολογήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού κατά την εφαρμογή του στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, με στόχο να προτείνει περαιτέρω προσωρινές προσαρμογές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της διαδικασίας σε καιρούς σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές·

89.  χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των ειδικών αυτών κανόνων· θεωρεί, ωστόσο, ότι η υπερβολικά περιορισμένη νομική τους εμβέλεια και η υπέρμετρη αυστηρότητα και ετερογένεια, από τον ένα τομέα στον άλλο, των κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται έχουν ως αποτέλεσμα να μην παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου στους γεωργούς που επιθυμούν να κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων αυτών·

90.  εκτιμά ότι η κατηγοριοποίηση με βάση τη σχετική αγορά δεν συνάδει απόλυτα με την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα του ελαιολάδου και προτείνει, ως εκ τούτου, η αγορά ελαιολάδου να θεωρείται για τους καταναλωτές ενιαία αγορά, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 169 του ενιαίου κανονισμού KOA·

91.  φρονεί ότι, δεδομένων των διακυμάνσεων στην παραγωγή ελαιολάδου, κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών, και προκειμένου να διασφαλίζονται οι στόχοι των μελών των οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις στις οποίες οργανώσεις παραγωγών αναγκάζονται να αγοράσουν ελαιόλαδο από μη μέλη και παράλληλα να μη λησμονείται ότι η δραστηριότητα αυτή είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την εμπορία των προϊόντων των δικών τους μελών·

92.  προτείνει να επεκταθεί το πεδίο των κανόνων του άρθρου 170 για την παραγωγή βόειου και μόσχειου κρέατος στον τομέα της πάχυνσης, με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης εφαρμογής·

93.  εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο της λήξης των ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης, για τη διατήρηση ενός συμβατικού πλαισίου(13) μεταξύ των παραγωγών ζαχαρότευτλων, των οργανώσεών τους και των επιχειρήσεων ζάχαρης που τους επιτρέπει κυρίως να διαπραγματεύονται τους όρους επιμερισμού της αξίας ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά ζάχαρης ή άλλων πρώτων υλών· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή αυτής της δυνατότητας σε όλες τις επιχειρήσεις του τομέα, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, πράγμα που θα διασφαλίσει τη σωστή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων ζάχαρης και των παραγωγών ζαχαρότευτλων·

94.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την επιρροή που ασκούν οι έμποροι λιανικής πώλησης στις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα με δικό τους εμπορικό σήμα·

95.  επαναλαμβάνει τη θέση του Kοινοβουλίου(14) υπέρ της έγκρισης νομοθετικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι γεωργοί και οι καταναλωτές της ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να επωφελούνται από δίκαιους όρους πώλησης και αγοράς·

96.  πιστεύει ότι η πλήρης και ικανοποιητική εφαρμογή της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος»(15) έχει καίρια σημασία για την ενίσχυση του γαλακτοκομικού τομέα και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την παράταση της εφαρμογής της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» μετά τα μέσα του 2020, καθώς και να διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης των κανόνων σε άλλους γεωργικούς τομείς·

97.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα της μελέτης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με τίτλο «Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector» (Ο οικονομικός αντίκτυπος του σύγχρονου λιανεμπορίου στις επιλογές και στην καινοτομία στον τομέα τροφίμων της ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής σχέσης που ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ της καινοτομίας και της διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την έκταση των υπό εξέλιξη συζητήσεων προκειμένου να καθοριστεί εάν η αρνητική αυτή σχέση οδηγεί πράγματι σε περιορισμό της καινοτομίας και της ποικιλίας προϊόντων που διατίθεται στους καταναλωτές, καθώς και ποιες θα ήταν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για την αλυσίδα εφοδιασμού και την κατάσταση των γεωργών·

98.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να αναπτυχθεί προοδευτικά το πλαίσιο ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη οι δείκτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επισιτιστικών και γεωργικών συστημάτων (SAFA) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), συμπεριλαμβανομένων του δείκτη Δίκαιης Τιμολόγησης και Διαφανών Συμβάσεων (S.2.1.1) και του δείκτη Δικαιωμάτων των Προμηθευτών (S.2.2.1)·

99.  τονίζει ότι η υπερβολική φορολόγηση οποιουδήποτε τομέα θα μπορούσε εύκολα να καταστρέψει τον ανταγωνισμό και δεν θα υπηρετούσε το συμφέρον των καταναλωτών·

100.  ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το ευρωπαϊκό μέσο παρακολούθησης των τιμών τροφίμων προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός κρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω καλύτερων και αναλυτικότερων δεδομένων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη συμμετοχής των οργανώσεων γεωργών στον προσδιορισμό και τη συλλογή δεδομένων·

101.  καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις ενδεχόμενων στρεβλώσεων της αγοράς που προκύπτουν από εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες στους γεωργικούς παραγωγούς στην Ευρώπη, δεδομένης της εύθραυστης οικονομικής τους κατάστασης και του θεμελιώδους ρόλου τους στην κοινωνία μας· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις συμφωνίες με τις χώρες στις οποίες υπάρχουν πολύ λιγότερες κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη γεωργία και την υγεία από ό,τι στην ΕΕ·

102.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τον χαρακτήρα και την ουσία των στρεβλώσεων στη λιανική αγορά και να συμπεριλάβει στην έρευνά της τον δυνητικό αντίκτυπο των εδαφικών περιορισμών εφοδιασμού που επιβάλλονται στους λιανοπωλητές, δεδομένου ότι οι στρεβλώσεις επιφέρουν κατακερματισμό της αγοράς και παρέχουν στα μεγάλα σουπερμάρκετ τη δυνατότητα να δεσπόζουν στην αγορά και να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό των αλυσίδων εφοδιασμού· τονίζει ότι είναι σημαντικό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποκαλύπτουν σχετικές πληροφορίες· παροτρύνει την Επιτροπή να αρχίσει ξανά να διερευνά ζητήματα καθορισμού τιμών λιανικής·

103.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών· σημειώνει ότι στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι, πέραν των συγκεκριμένων περιπτώσεων περιφερειακών αερολιμένων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, η συνδεσιμότητα στην Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται στην οικονομική βιωσιμότητα· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε αερολιμένες δεν απέφεραν σε όλες τις περιπτώσεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εντοπίσει τα επιτυχημένα και αποτυχημένα σχέδια ανάπτυξης αερολιμένων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2004 προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, να παρεμποδίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό πιο αποτελεσματικά, να εξασφαλίσει την αμοιβαιότητα και να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει κατά πόσον ορισμένες πρακτικές με βάση τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών που έχουν υπογραφεί από τα κράτη μέλη με χώρες εκτός της ΕΕ, αποβαίνουν εις βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και αερολιμένων, και αντίκεινται στα συμφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών· καλεί επίσης την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που μπορεί να υπονομεύουν την ικανότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών να χρησιμοποιούν διάφορους διαδικτυακούς διαύλους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σύγκρισης με μετααναζήτηση (meta-search) και των διαδικτυακών πρακτορείων ταξιδίων·

104.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική βούληση όσον αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μεταφορών και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ανοιχτός και δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και του τουρισμού, σε πλαίσιο παράλληλου σεβασμού των άλλων πολιτικών, στόχων και αρχών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής διάστασης, η οποία είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των μεταφορών·

105.  τονίζει τη σημασία που έχουν η συνδεσιμότητα και η υποδομή του τομέα των μεταφορών για την επιβίωση, την οικονομική ανάπτυξη και την παροχή δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών σε περιφερειακές και απομακρυσμένες περιοχές·

106.  ελπίζει, ως εκ τούτου, ότι θα ολοκληρωθεί το παγκόσμιο δίκτυο ΔΕΔ-M·

107.  τονίζει ότι η ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων του τομέα των μεταφορών από την εκμετάλλευση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων από διάφορα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όταν θεσπίζει νομοθεσία με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μεταφορών·

108.  επισημαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι η επιτυχία του φιλόδοξου αυτού σχεδίου, ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή της ταχυδρομικής αγοράς υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζονται θεμιτές και ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις διασυνοριακές ιδιωτικές επιχειρήσεις και του διασυνοριακούς δημόσιους φορείς που παρέχουν εμπορικές υπηρεσίες·

109.  τονίζει ότι οποιαδήποτε πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να σέβεται τα κοινωνικά δικαιώματα όλων των φορέων στους εν λόγω τομείς·

110.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών συχνά εφαρμόζεται πλημμελώς και ότι αρχές της Συνθήκης δεν τηρούνται από τα κράτη μέλη, ιδίως όταν ο τομέας των μεταφορών είναι μονοπώλιο υπό τη διαχείριση κεντρικής κυβέρνησης· καλεί, αντίστοιχα, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν με τον κατάλληλο τρόπο την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, η οποία έχει καθοριστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για να εξασφαλιστούν πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, τους καταναλωτές, την κοινωνική κατάσταση των εργαζομένων και το περιβάλλον·

111.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εξάλειψη των φυσικών, τεχνικών και κανονιστικών φραγμών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αποτραπεί ο κατακερματισμός στην ενιαία αγορά και να διευκολυνθούν η διασυνοριακή κινητικότητα και η εδαφική συνεργασία, και να τονωθεί, με αυτόν τον τρόπο, ο ανταγωνισμός·

112.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στα έμμεσα εμπόδια που δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό λόγω της ανομοιογένειας των ρυθμίσεων περί φορολογίας και ασφάλειας και των διαφορών όσων αφορά τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, την έγκριση τύπου και τα δικαιώματα των επιβατών·

113.  χαιρετίζει την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, η οποία προωθεί τον ανταγωνισμό, δημιουργεί θέσεις εργασίας, διευκολύνει την πρόσβαση των MMΕ σε μεγαλύτερες αγορές και έχει απτά οφέλη για τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση και η ευπρόσδεκτη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας θα φέρουν σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον λειτουργίας του τομέα και ότι απαιτείται ένα πρόσφορο και σαφές νομικό πλαίσιο για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της διαδικασίας ψηφιοποίησης·

114.  τονίζει ότι οι φορείς που λειτουργούν με βάση νέα επιχειρηματικά μοντέλα επηρεάζουν την αγορά μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ με θετικό τρόπο, συγκεκριμένα με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και με τη βελτίωση της ποιότητάς τους·

115.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να διαπραγματευθεί εξωτερικές συμφωνίες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών με πολλές σημαντικές χώρες και περιοχές του κόσμου· πιστεύει ότι οι συμφωνίες αυτές όχι μόνο θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά, αλλά θα προσφέρουν επίσης νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για έναν παγκόσμια ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα αεροπορικών μεταφορών, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, θα διατηρήσουν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, θα λάβουν υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων του τομέα και θα λειτουργήσουν προς όφελος των καταναλωτών· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές·

116.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των εξωτερικών αυτών συμφωνιών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, να συμπεριλάβει ρήτρα για τον θεμιτό ανταγωνισμό για να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

117.  θεωρεί ότι, όσον αφορά τις λιμενικές υπηρεσίες, πρέπει να δημιουργηθεί ένα όλο και πιο ανοικτό, ανταγωνιστικό και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο για τους δημόσιους λιμένες στην Ευρώπη, με παράλληλη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης·

118.  πιστεύει ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός που προκύπτει από το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς οδικών μεταφορών της ΕΕ μπορεί να προσφέρει οφέλη στους καταναλωτές, αλλά καταδικάζει δριμύτατα το γεγονός ότι ορισμένα μέτρα που εφαρμόζουν κάποια κράτη μέλη υπονομεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς σε αυτόν τον τομέα· υποστηρίζει τη θέση της Επιτροπής ως προς την αντιμετώπιση αυτών των μέτρων·

119.  ευελπιστεί ότι αυτό το άνοιγμα της αγοράς οδικών μεταφορών δεν θα αποτελέσει περαιτέρω αίτιο κοινωνικού ντάμπινγκ και αποδοκιμάζει, επιπλέον, το φαινόμενο της «εταιρείας-βιτρίνας»·

120.  θεωρεί ακόμη λυπηρό το γεγονός ότι τα μικρά φορτηγά δεν καλύπτονται επαρκώς από την πολιτική της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να παρακάμπτεται η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος·

121.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις ολιγοπωλιακές τάσεις για ντάμπινγκ των τιμών, ιδίως στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και στους τομείς των υπεραστικών και αστικών λεωφορείων, και επιμένει στην ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και στην ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον τομέα των διατροπικών μεταφορών·

122.  ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να επιτευχθεί περαιτέρω άνοιγμα του τομέα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συνέχεια των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

123.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του τεχνικού πυλώνα της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και εκτιμά ότι με την έγκριση αυτή θα ενισχυθεί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων και ότι, παράλληλα, μέσω της διαλειτουργικότητας, θα αρθούν τα τεχνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό·

124.  τονίζει τη σημασία του τουρισμού ως βασικής κινητήριας δύναμης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προορατική προσέγγιση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα και για τη δημιουργία ολιστικού και ευνοϊκού για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξή του περιβάλλοντος·

125.  τονίζει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και ιδίως η διασυνοριακή παράδοση δεμάτων έχουν θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη την ΕΕ· χαιρετίζει την αντιμονοπωλιακή έρευνα της Επιτροπής στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ενθαρρύνει να συνεχίσει να παρακολουθεί την ανάπτυξη των αγορών παράδοσης δεμάτων και ταχυδρομικών υπηρεσιών·

126.  τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης βιώσιμων, προσιτών και ασφαλών έργων μεταφορών τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών·

127.  ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα ταμεία της ΕΕ, όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», προκειμένου να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών και να αυξηθούν ο όγκος και η ποιότητα των υπηρεσιών·

128.  καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν επαρκή προσοχή στην ολοκλήρωση διασυνοριακών έργων υποδομής και στον συντονισμό των σημαντικότερων σχεδίων τους στον τομέα των μεταφορών με τα γειτονικά κράτη μέλη·

129.  θεωρεί σημαντικό να γίνεται πλήρης χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας· τονίζει, ωστόσο, ότι η διάθεση πόρων για το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα οποία είναι μέσα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας κοινής αγοράς στον τομέα των μεταφορών·

130.  τονίζει ότι το πλήρες άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών θα μπορούσε να αποφέρει ορισμένα οφέλη για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους επιβάτες από όλα τα κράτη μέλη· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη διαδικασία τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των σιδηροδρομικών υποδομών στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθούν, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, τα σημερινά επίπεδα επενδύσεων για να εξαλειφθούν οι διαφορές στις σιδηροδρομικές υποδομές·

131.  τονίζει ότι η ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων του τομέα των μεταφορών από την εκμετάλλευση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων από διάφορα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όταν θεσπίζει νομοθεσία με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μεταφορών·

132.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να γνωστοποιήσει τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό νέων σχετικών αγορών σε συνάρτηση με την ψηφιοποίηση της οικονομίας, και ιδίως σε σχέση με το φαινόμενο της σύγκλισης των τεχνολογιών και με την εμπορική χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μεγάλη κλίμακα·

133.  προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών της ΕΕ, καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε παραχώρηση που σχετίζεται με οδούς που περιβάλλουν αστικές περιοχές εφόσον οι παραχωρήσεις αυτές συνεπάγονται την καταβολή διοδίων·

134.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις εικαζόμενες υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στη βιομηχανία χοιρινού κρέατος· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει κινήσει ακόμα έρευνα επί του ζητήματος αυτού, παρά τις καταγγελίες που έχει δεχθεί από ενώσεις γεωργών·

135.  θεωρεί ότι οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου δεν πρέπει να συνεπάγονται την καταβολή προμηθειών από τον χρήστη εκτός εάν οι εν λόγω λογαριασμοί συνδέονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες·

136.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του (όπως διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(16)) για τον περιοριστικό ορισμό της κοινωνικής στέγασης που διατύπωσε η Επιτροπή στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει αυτόν τον ορισμό με βάση την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πραγματογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαμόρφωση και η διαχείριση της κοινωνικής στέγασης παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, περιφερειών και τοπικών κοινοτήτων·

137.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ταχείας και αποφασιστικής αντίδρασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών να περιορίσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό στον τομέα των οδικών μεταφορών· ζητεί να καταργηθούν οι πρακτικές αυτές και να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο ώστε να διασφαλιστεί στους φορείς όλων των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, η ισότιμη πρόσβαση στην ενιαία αγορά·

138.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην ενδοευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων, κάτι που προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας απόκτησής τους σε διασυνοριακό επίπεδο·

139.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα των τρεχουσών ερευνών με αντικείμενο τις ανταγωνιστικές πρακτικές στους τομείς του εφοδιασμού τροφίμων, της ενέργειας, των μεταφορών και των μέσων ενημέρωσης·

140.  απορρίπτει την απαίτηση να διαθέτουν οι χρήστες κατοικία στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ή ασφαλιστικό ίδρυμα για να μπορεί να συνάψει σύμβαση με το εν λόγω ίδρυμα, δεδομένου ότι αυτή η απαίτηση είναι ασυμβίβαστη με τον στόχο για μια εσωτερική αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

141.  ζητεί να διερευνηθούν άμεσα οι ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό που αφορούν τη βιομηχανία των αγώνων αυτοκινήτων Φόρμουλα 1·

142.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού, το γεγονός ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών στην ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για φιλικούς προς τον χρήστη κανόνες ανταγωνισμού για τις μικρότερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο διαδίκτυο και σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ενιαίας αγοράς·

143.  υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή ότι συνεχίζεται η πρακτική της ακύρωσης των καρτών πληρωμής όταν ο δικαιούχος μετακομίζει σε άλλο κράτος μέλος, και ζητεί να αναληφθεί δράση σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των εθνικών αρχών·

144.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε φάρμακα μέσω της καταπολέμησης των καταχρηστικών πρακτικών της φαρμακευτικής βιομηχανίας· επισημαίνει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η χρήση γενόσημων φαρμάκων, εφόσον υπάρχουν, στα συστήματα υγείας των κρατών μελών·

145.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ρευστό χρήμα μέσω των μηχανημάτων ανάληψης μετρητών συνιστά σημαντική δημόσια υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται χωρίς να εφαρμόζεται καμία μεροληπτική, αντιανταγωνιστική ή αθέμιτη πρακτική και ότι, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος·

146.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να καταπολεμηθούν οι αθέμιτοι συλλογικοί εμπορικοί αποκλεισμοί, οι οποίοι ορίζονται ως μία κατάσταση κατά την οποία μια ομάδα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων συμφωνούν να εξαιρεθεί ένας πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνιστής, δεδομένου ότι συνιστούν σκόπιμο περιορισμό του ανταγωνισμού·

147.  εκφράζει την ανησυχία του για τα σκάνδαλα «περιστρεφόμενης θύρας» που πλήττουν τις αρχές της ΕΕ και, ειδικότερα, για την υπόθεση της τέως Επιτρόπου Ανταγωνισμού Neelie Kroes, η οποία, όχι μόνο ασκεί πιέσεις για την Uber, αλλά εμπλέκεται και στις αποκαλύψεις του Bahamas Leaks·

Προς πιο αποτελεσματικές εθνικές αρχές ανταγωνισμού στην ΕΕ

148.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποκεντρωμένη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στην Ευρώπη, αλλά θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα της προστασίας των πολιτών και των επιχειρήσεων από αντιανταγωνιστικές πρακτικές δεν θα πρέπει να εξαρτάται μόνο από το κράτος μέλος εγκατάστασης· θεωρεί ότι ο κανονισμός περί συμπράξεων (καρτέλ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003) συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει, ωστόσο, ότι υφίστανται ακόμα διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού σε σχέση ιδίως με την ανεξαρτησία, τη θέσπιση διοικητικών προστίμων και τα προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης· θεωρεί ότι η θέσπιση αποτελεσματικών και όμοιων δικονομικών διατάξεων για την επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου περί συμπράξεων (καρτέλ) είναι καίριας σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου έναντι των καταναλωτών και των επιχειρήσεων· καλεί τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών να εξαντλήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ)·

149.  θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού στην ΕΕ να διαθέτουν τα μέσα που χρειάζονται για την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, μεταξύ άλλων εργαλεία για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, καθώς και προγράμματα επιείκειας τα οποία θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά προκειμένου οι εταιρείες να προβαίνουν σε αποκαλύψεις σχετικά με συμπράξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη·

150.  επαναλαμβάνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, για την οποία είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

151.  τάσσεται, στο πλαίσιο αυτό, υπέρ της διαβούλευσης της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να καταλήξει σε νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση των μέσων επιβολής της νομοθεσίας και των κυρώσεων που επιβάλλονται από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, δηλαδή του επονομαζόμενου ΕΔΑ+· επαναλαμβάνει ότι η επιβολή των κανόνων από πολυάριθμες αρχές σε ίδιες ή σχετιζόμενες περιπτώσεις δημιουργεί κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης και, ενδεχομένως, λήψης ασυνεπών μέτρων που μειώνουν την ασφάλεια δικαίου και προκαλούν περιττά έξοδα για τις επιχειρήσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ανάληψη προορατικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών αρχών κατά την επιβολή των κανόνων με συνεκτικό και συγκλίνοντα τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αποκεντρωμένου συστήματος επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ· ζητεί πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία συναπόφασης·

152.  τονίζει ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι απολύτως αναγκαία η διεθνής συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού που διενεργούν έρευνες και άλλων τρίτων χωρών· τονίζει ότι οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα με την Ελβετία και τον Καναδά στον τομέα του ανταγωνισμού μπορούν να αποτελέσουν εν προκειμένω υπόδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες αυτού του είδους· θεωρεί επίσης ότι οι διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες πρέπει να περιέχουν ένα ενισχυμένο κεφάλαιο σχετικά με τον ανταγωνισμό·

153.  καλεί την Επιτροπή, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, να αξιολογήσει τα διαφορετικά επίπεδα των εθνικών κυρώσεων για παραβάσεις στα κράτη μέλη και να αξιολογήσει τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα του εξορθολογισμού αυτών των διαφορών·

154.  θεωρεί απαραίτητο να εξακολουθήσει η Επιτροπή να προωθεί τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στην ΕΕ·

155.  υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία της ΓΔ Ανταγωνισμού είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της· ζητεί, εκ νέου, να διαχωριστούν αυστηρά οι υπηρεσίες που εκπονούν κατευθυντήριες γραμμές από εκείνες που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών· καλεί την Επιτροπή να αναδιαθέσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στη ΓΔ Ανταγωνισμού· ζητεί την επαρκή στελέχωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μηχανικούς τεχνικής ειδίκευσης στο πλαίσιο της διερεύνησης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας· παροτρύνει την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν για την ομάδα οικονομικών αναλύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με τις πρακτικές που εφαρμόζονται για τους λοιπούς υπαλλήλους της Επιτροπής·

Δημοκρατική ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού

156.  επικροτεί τις προσπάθειες της κ. Vestager, νυν Επιτρόπου ανταγωνισμού, για τη διεξαγωγή τακτικού διαρθρωμένου διαλόγου με το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την ομάδα εργασίας για την πολιτική ανταγωνισμού· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα συγκεκριμένα αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Κοινοβουλίου για τον ανταγωνισμό· θεωρεί ότι ένας ειδικός διαρθρωμένος διάλογος θα μπορούσε να συμβάλει σε μια ενδελεχέστερη διαδικασία παρακολούθησης των αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεων για τον ανταγωνισμό·

157.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του ελέγχου των συγκεντρώσεων και την καλεί να συζητήσει τα αποτελέσματα με το Κοινοβούλιο·

158.  ζητεί την επέκταση του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, με συγκεκριμένο σκοπό να συμπεριλάβει την ανταλλαγή απόψεων με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

159.  επαναλαμβάνει το αίτημα προς την Επιτροπή να ενσωματώσει τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τα πρόστιμα σε δεσμευτικές νομικές διατάξεις·

Διεθνής διάσταση της πολιτικής ανταγωνισμού

160.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί υπέρ μιας ανοικτής και εποικοδομητικής ανταλλαγής πληροφοριών επί ζητημάτων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο· επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις διατάξεις περί ανταγωνισμού σε ορισμένες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), παροτρύνει όμως ταυτόχρονα την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την ενσωμάτωση διατάξεων σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις στις διαπραγματεύσεις για όλες τις ΣΕΣ·

161.  τονίζει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός στον τομέα του εμπορίου, των υπηρεσιών και των επενδύσεων έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν ταχέως τις εργασίες τους για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας, τα οποία είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ, και πιστεύει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν συστηματικά την πρόκληση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τρίτες χώρες·

162.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγορές τους θα είναι περισσότερο ανοικτές σε επιχειρήσεις της ΕΕ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τις δημόσιες συμβάσεις και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων·

163.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις περί ανταγωνισμού σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να προβαίνει σε αποτελεσματική παρακολούθηση για να ελέγχει κατά πόσο οι διατάξεις αυτές τηρούνται δεόντως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με όλους τους κανόνες, περιλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, και σε σχέση με όλους τους οικονομικούς φορείς, περιλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων·

164.  τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των αναπτυσσομένων χωρών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τους κανόνες για τον ανταγωνισμό·

165.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, φιλικής προς τον χρήστη βάσης δεδομένων, που θα περιέχει διατάξεις για τον ανταγωνισμό από συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, και την οποία θα μπορούσε να διαχειρίζεται η γραμματεία του ΠΟΕ·

166.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι όσον αφορά τη μείωση των επιδοτήσεων εξαγωγών που έχει ως στόχο την εξασφάλιση του ανόθευτου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές γεωργικών προϊόντων· εν προκειμένω, τονίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα του γεωργικού τομέα και την ανάγκη να ληφθούν σαφή και αποτελεσματικά μέτρα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΠΟΕ, που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους παραγωγούς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές·

167.  επαναλαμβάνει ότι η ισότιμη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πηγών ενέργειας, έχει καθοριστική σημασία για τον δίκαιο και ισότιμο ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά, και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στις εμπορικές συμφωνίες διατάξεις που θα βελτιώνουν την πρόσβαση σε τέτοιους πόρους, περιλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με αντιανταγωνιστικές πρακτικές κρατικών εταιρειών και με τη μη εφαρμογή διακρίσεων και τη διαμετακόμιση·

168.  τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια ανταγωνιστική και πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά για να δοθεί ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην ΕΕ, καθώς και ότι οι προσπάθειες για τη διατήρηση του ισότιμου ανταγωνισμού στην ΕΕ συνολικά, λειτουργούν προς το συμφέρον των καταναλωτών, των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ· πιστεύει ότι η επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν πρέπει να αποδυναμωθεί μέσω της χρήσης της διαδικασίας EU Pilot αντί της προσφυγής στις τυπικές διαδικασίες επί παραβάσει και ότι είναι απαραίτητο να επιδιωχθεί η προστασία του ανταγωνισμού·

169.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να μην εστιάζει τις προσπάθειές της για εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού μόνο στις πολύκροτες υποθέσεις κατά μεγάλων, γνωστών εταιρειών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η επιβολή ισότιμων όρων ανταγωνισμού είναι σημαντική και για τις ΜΜΕ·

170.  ζητεί να ενισχυθεί η ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές· θεωρεί ότι το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που περιέχεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων συνιστά ικανοποιητική προσέγγιση για την ενίσχυση τόσο των δικαιωμάτων των καταναλωτών όσο και του ανταγωνισμού· τονίζει ότι πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ψηφιακών δικτύων μέσω ανοικτών προτύπων και διεπαφών·

171.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να διορθώσει το καθεστώς των ανεξάρτητων εμπόρων λιανικής οι οποίοι, σύμφωνα με το δίκαιο για τον ανταγωνισμό, επιτρέπεται να συνεργάζονται μέσω των εμπορικών τους καταστημάτων, αλλά καταγγέλλονται για αθέμιτο ανταγωνισμό όταν παρέχουν κοινές ηλεκτρονικές εμπορικές προσφορές·

172.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν έγκαιρα οι νέες διατάξεις της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και στις νέες διατάξεις που ενθαρρύνουν τη διαίρεση των συμβάσεων σε παρτίδες, πράγμα απαραίτητο για την προαγωγή της καινοτομίας και του ανταγωνισμού καθώς και για τη στήριξη των ΜΜΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων·

173.  καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τη δημιουργία μονοπωλίων ή κλειστών αλυσίδων αξίας μέσω της τυποποίησης· πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία προσφυγής με σκοπό την επανεξέταση των προδιαγραφών εάν υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα·

174.  εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο συγκέντρωσης σε ορισμένους κλάδους, όπως ο κλάδος των χημικών προϊόντων, υπό το φως των πρόσφατων συγχωνεύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να εξηγήσει πώς προβλέπει τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η ισχύς μιας επιχείρησης στην αγορά η οποία απορρέει από πληροφορίες και δεδομένα καθώς και από τον χειρισμό αυτών των πληροφοριών και δεδομένων, όπως και από τον αριθμό των χρηστών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο ελέγχου για τις συγχωνεύσεις· ζητεί να εξεταστεί κατά πόσον η συγχώνευση δεδομένων και πληροφοριών, ιδίως σχετικά με τους πελάτες, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

175.  θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στα δίκτυα, καθώς και για τις επιλογές των καταναλωτών όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες· θεωρεί ότι η ταχεία επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων έχει ζωτική σημασία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· εκφράζει σε αυτό το πλαίσιο ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει τους στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας, όπως ορίζονται στη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων·

176.  παραπέμπει στην πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, στην οποία διαπιστώνεται σημαντικός βαθμός μη συμμόρφωσης και ζητείται η εφαρμογή μιας σειράς συστάσεων· εκφράζει ανησυχία για τα πορίσματα αυτά, δεδομένου ότι δεν συνάδουν με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και να εντείνει τις προσπάθειές της για την αποφυγή περαιτέρω ελαττωμάτων·

177.  υποστηρίζει τις δράσεις της Επιτροπής για την επιβολή της νομοθεσίας κατά των καρτέλ, όπως τις πρόσφατες ενέργειες στους τομείς του λιανικού εμπορίου τροφίμων και των μονάδων οπτικών δίσκων, με στόχο την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τους καταναλωτές·

178.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν υπάρχουν διαφορές στην πώληση προϊόντων στην ενιαία αγορά, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους τοπικούς παραγωγούς, και ιδίως στις ΜΜΕ·

179.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού το 2014, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις συμμαχίες των μεγάλων διανομέων στην Ευρώπη και επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει το αντίκτυπο αυτών των συμμαχιών στους παραγωγούς και στους καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού·

o
o   o

180.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις εθνικές και, κατά περίπτωση, περιφερειακές αρχές ανταγωνισμού.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0292.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0346.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0004.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0051.
(6) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 1.
(7) ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1.
(8) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0394.
(10) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(11) ΕΕ L 335 της 18.12.2010, σ. 43.
(12) Ειδική έκθεση αριθ. 24/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: ‘More efforts needed to raise awareness of and enforce compliance with State aid rules in cohesion policy’ («Ανάγκη επίτασης των προσπαθειών τόσο για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πολιτικής συνοχής όσο και για την επιβολή τους») - http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_EN.pdf
(13) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1166 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους αγοράς ζαχαρότευτλων στον τομέα της ζάχαρης από την 1η Οκτωβρίου 2017 (ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 17).
(14) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (P8_TA(2016)0250).
(15) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 261/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 38).
(16) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 40.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου