Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2001(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0018/2017

Indgivne tekster :

A8-0018/2017

Forhandlinger :

PV 13/02/2017 - 16
CRE 13/02/2017 - 16

Afstemninger :

PV 14/02/2017 - 8.11
CRE 14/02/2017 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0029

Vedtagne tekster
PDF 185kWORD 54k
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg
EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status
P8_TA(2017)0029A8-0018/2017

Europa-Parlamentets henstilling af 14. februar 2017 til Rådet om EU's prioriteringer for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (2017/2001(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til henstilling til Rådet fra Constance Le Grip, på vegne af EPP-Gruppen, og Maria Arena, på vegne af S&D-Gruppen, om EU's prioriteringer for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (B8-1365/2016),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 26. maj 2015 om kønsaspektet inden for udvikling og et nyt globalt partnerskab for fattigdomsudryddelse og bæredygtig udvikling efter 2015 samt af 16. december 2014 om en forandringsdagsorden for perioden efter 2015,

–  der henviser til den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (CSW) og dens prioriterede tema "Kvinders økonomiske selvstændiggørelse på det foranderlige arbejdsmarked",

–  der henviser til den fjerde verdenskonference om kvinder, der blev holdt i Beijing i september 1995, erklæringen og handlingsplanen vedtaget i Beijing og de efterfølgende slutdokumenter fra de ekstraordinære FN-samlinger Beijing +5, +10, +15, +20 om flere foranstaltninger og initiativer til at gennemføre Beijing-erklæringen og ‑handlingsplanen vedtaget henholdsvis den 9. juni 2000, den 11. marts 2005, den 2. marts 2010 og den 9. marts 2015,

–  der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0018/2017),

A.  der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et af EU's grundlæggende principper, som er fastsat i traktaten om Den Europæiske Union, og et af Unionens mål og opdrag, og til, at EU også er styret af dette princip i sin optræden udadtil, eftersom begge dimensioner bør være samordnet;

B.  der henviser til, at kvinders menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene ikke bare er grundlæggende menneskerettigheder, men forudsætninger for at fremme udvikling og mindske fattigdom og et nødvendigt fundament for en fredelig, fremgangsrig og bæredygtig verden;

C.  der henviser til, at chikane og vold mod kvinder omfatter en bred vifte af menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at en hvilken som helst af disse former for misbrug kan give dybe psykologiske ar og indebære fysisk eller seksuel skade eller lidelse, trusler om sådanne handlinger og tvang, og kan skade kvinders og pigers almene sundhedstilstand, herunder deres reproduktive og seksuelle sundhed, og i nogle tilfælde have døden til følge;

D.  der henviser til, at præsident Donald Trump den 23. januar 2017 genindførte den såkaldte globale mundkurv ("Global Gag Rule"), som forhindrer internationale organisationer i at modtage nogen form for amerikansk sundhedsbistand, hvis de yder, rådgiver om, henviser til eller driver lobbyvirksomhed for aborttjenester – selv hvis de gør dette med deres egne, ikke-amerikanske midler, og selv hvis det er lovligt at udføre aborter i deres hjemland; der henviser til, at programmer, som beskæftiger sig med hiv/aids, mødres og børns sundhed, bekæmpelse af zikavirus og andre sundheds- og sygdomsrelaterede spørgsmål, nu vil blive påvirket; der henviser til, at denne regel indebærer, at de fremskridt, der er gjort i årenes løb for at forbedre befolkningens sundhed og velbefindende i lokalsamfund overalt i verden, navnlig med hensyn til kvinders og pigers rettigheder, bliver rullet tilbage, og at millioner af mennesker afskæres fra at få adgang til sundhedspleje;

E.  der henviser til, at det femte mål for bæredygtig udvikling (SDG5) er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers position i samfundet overalt i verden; der henviser til, at SDG5 er et mål i sig selv, hvilket betyder, at det skal integreres i hele 2030-dagsordenen og virkeliggørelsen af alle målene for bæredygtig udvikling; der henviser til, at styrkelse af kvinders position betyder, at de skal udrustes med de nødvendige redskaber til at blive økonomisk uafhængige, blive repræsenteret ligeligt overalt i samfundet, spille en ligeværdig rolle i alle livets sfærer og opnå større magt i det offentlige liv og kontrol over alle beslutninger, der påvirker deres liv;

F.  der henviser til, at kvinder er vigtige økonomiske aktører overalt i verden, og at kvinders økonomiske deltagelse kan stimulere økonomien, skabe beskæftigelse og opbygge inkluderende velstand; der henviser til, at lande, der værdsætter kvinder og sætter dem i stand til at deltage fuldt ud på arbejdsmarkedet og i beslutningstagningen, er mere stabile, velstående og sikre; der henviser til, at kønsbudgettering er intelligent økonomi og sikrer, at offentlige udgifter tjener til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd;

G.  der henviser til, at kvinders kreativitet og iværksætterpotentiale er underudnyttede kilder til økonomisk vækst og arbejdspladser, som bør udvikles yderligere;

H.  der henviser til, at EU-regeringerne 20 år efter Beijingkonferencen måtte erkende, at selv om der foreligger solide beviser for, at en styrkelse af kvinders position i samfundet er en central forudsætning for at bekæmpe fattigdom, fremme udvikling og løse verdens mest presserende problemer, har intet land indtil videre fuldt ud opnået ligestilling mellem kvinder og mænd og styrkelse af kvinders og pigers position, og at der kun er gjort fremskridt langsomt og uensartet, ligesom der stadig findes store mangler og væsentlige former for diskrimination, samtidig med at der er opstået nye udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af de 12 kritiske problemområder i handlingsprogrammet;

I.  der henviser til, at EU spiller en vigtig rolle i at fremme styrkelsen af kvinders og pigers position, både i EU og på verdensplan, ved hjælp af politiske og økonomiske midler; der henviser til, at EU skal spille den afgørende rolle som vogter over den sprogbrug om kvinders menneskerettigheder, der er aftalt i FN og EU;

J.  der henviser til, at kvinder fortsat producerer omkring 80 % af fødevarerne i de fattigste lande og i øjeblikket er dem, der primært værner om biodiversitet og såsæd;

K.  der henviser til, at jord ikke bare er et produktionsmiddel, men et kultur- og identitetsbærende sted; der henviser til, at jord derfor er en grundlæggende livskomponent og en umistelig ret for landbokvinder og kvinder fra indfødte befolkningsgrupper;

1.  henstiller til Rådet:

  

Overordnede betingelser for styrkelse af kvinders og pigers position

   a) at bekræfte sine forpligtelser i henhold til Beijinghandlingsprogrammet og til den række af foranstaltninger til fremme af kvinders menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene, som er fastsat heri; at bekræfte sit engagement i den tosporede tilgang til kvinders menneskerettigheder gennem integration af kønsaspektet inden for alle politikområder og gennemførelse af konkrete foranstaltninger til fremme af kvinders menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene
   b) at tilskynde til politikker med henblik på investering i kvinders og pigers lige adgang til kvalitetspræget almen uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder formel, uformel og ikkeformel uddannelse, og at udrydde kønsforskelle på disse områder og i alle sektorer, navnlig dem der traditionelt er mandsdominerede
   c) at bekæmpe alle former for vold mod kvinder og piger i den offentlige og den private sfære som en alvorlig krænkelse af deres fysiske og psykologiske integritet, der forhindrer dem i at nå deres fulde potentiale at gøre fremskridt i retning af en fuldstændig ratifikation af Istanbulkonventionen fra alle parters side
   d) at tænke over, at FN, EU og dets medlemsstater for at blive mere effektive aktører på globalt plan også må optrappe deres nationale bestræbelser på at udrydde vold mod kvinder og kønsbaseret vold; derfor at gentage sin opfordring til Kommissionen om at foreslå en EU-strategi til bekæmpelse af vold mod kvinder, inklusive et direktiv med fastsættelse af minimumsstandarder; endvidere i denne forbindelse at opfordre alle parter til at undertegne og ratificere Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet
   e) at udtænke politikker med henblik på at fremme og understøtte ordentligt arbejde og fuld beskæftigelse for alle kvinder
   f) at sikre universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhedspleje og reproduktive rettigheder som fastsat i handlingsplanen fra den internationale konference om befolkning og udvikling, Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra gennemgangskonferencerne; at tilvejebringe alderssvarende seksualundervisning for piger og drenge, unge kvinder og unge mænd for at mindske antallet af tidlige, uønskede graviditeter og spredningen af seksuelt overførte sygdomme
   g) at tage afstand på det kraftigste fra reglen om "den globale mundkurv", som indebærer, at internationale organisationer ikke kan modtage amerikansk støtte til familieplanlægning, hvis de yder, rådgiver om, henviser til eller driver lobbyvirksomhed for aborttjenester; at betragte denne regel som et direkte angreb på og et tilbageslag for de fremskridt, der er gjort til fordel for kvinders og pigers rettigheder; at opfordre EU og dets medlemsstater til omgående at imødegå konsekvenserne af den globale mundkurv ved markant at styrke finansieringen af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og etablere en international fond, som skal finansiere adgang til prævention og sikker og lovlig abort ved hjælp af både nationale udviklingsmidler og EU-udviklingsmidler for at udfylde det finansieringshul, der er opstået, efter at Trump-regeringen har taget initiativ til at standse finansieringen til alle udenlandske hjælpeorganisationer, der leverer tjenesteydelser vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
   h) at udrydde lønforskelle mellem kønnene og kløfter med hensyn til livslang læring og pension
   i) at sætte en stopper for alle former for diskrimination af kvinder i lovgivning og i politikker på alle niveauer
   j) at bekæmpe alle former for kønsstereotyper, der fastholder ulighed, vold og diskrimination, i alle sfærer af samfundet
   k) at støtte kvindeorganisationer på alle niveauer i deres arbejde; at involvere dem som partnere i politikudformning og sikre passende finansiering
   l) at anvende kønsbudgettering som et redskab til integrering af kønsaspektet i alle offentlige udgifter
  

Forbedring af kvinders økonomiske selvstændiggørelse og overvindelse af barriererne på arbejdsmarkedet

   m) at opfordre alle parter til at ratificere og gennemføre CEDAW, med særligt fokus på artikel 1, 4, 10, 11, 13, 14 og 15
   n) indtrængende at opfordre alle parter til at vedtage politikker og lovgivning, der sikrer lige adgang til arbejde samt lige løn for lige arbejde og for arbejde af samme værdi
   o) at videreføre og optrappe arbejdet hen imod politikker, der støtter og fremmer kvinders iværksætteri, inden for rammerne af ordentligt arbejde og fjernelse af alle forhindringer for og samfundsmæssige fordomme imod, at de kan etablere og drive en virksomhed, herunder forbedring af adgangen til finansielle tjenesteydelser, kredit, risikovillig kapital og markeder på lige vilkår og fremme af adgangen til information, undervisning og netværk med henblik på at drive forretning; i denne forbindelse at anerkende og fremme den rolle, som sociale foretagender, kooperativer og alternative forretningsmodeller spiller for styrkelse af kvinders status
   p) at anerkende, at makroøkonomiske politikker, især om budgetdisciplin og offentlige tjenesteydelser, har uforholdsmæssigt stor indvirkning på kvinder, og at de politiske beslutningstagere er nødt til at tage hensyn til disse kønsrelaterede virkninger
   q) at fremme nye investeringer i infrastruktur til social omsorg, uddannelse og sundhedspleje samt i offentlig levering af tilgængelige, prismæssigt overkommelige og kvalitetsprægede ydelser igennem hele livscyklussen, herunder omsorg for børn, plejekrævende personer og ældre; at sikre en stærk beskyttelse af og arbejdstagerrettigheder for gravide kvinder under og efter graviditeten
   r) at støtte politikker til fordel for en ligelig fordeling af huslige og omsorgsmæssige forpligtelser mellem kvinder og mænd
   s) at støtte oprettelsen af en ILO-konvention, der skal fastlægge en international standard for imødegåelse af kønsbaseret vold på arbejdspladsen
   t) at gennemføre politikker, der sigter mod at imødegå fænomenet politisk vold mod kvinder, herunder fysisk vold, intimidering og chikane på internettet
   u) at træffe effektive foranstaltninger med henblik på afskaffelse af børnearbejde, eftersom millioner af pigebørn udnyttes; at indføre nye mekanismer i den nuværende EU-lovgivning for at forhindre import af produkter, der er fremstillet ved brug af børnearbejde
   v) gennem bevidstgørelseskampagner og støtteprogrammer at tilskynde kvinder og piger til at gå i gang med akademiske og forskningsmæssige karrierer inden for alle videnskabelige områder, med særligt fokus på teknologi og digital økonomi
   w) at sikre kohærens mellem EU's interne og eksterne politikker og målene for bæredygtig udvikling
  

Sikring af at kvinder er repræsenteret ligeligt på alle beslutningstagningsniveauer

   x) at beskytte de civile og politiske rettigheder og støtte en sikring af kønsbalancen på alle niveauer af beslutningstagningen, herunder i den politiske beslutningstagning, økonomisk politik og programmer, på arbejdspladser, i erhvervslivet eller i den akademiske verden
   y) at inddrage arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og kvindeorganisationer i den økonomiske beslutningstagning
   z) at styrke kvinders lederskab og deltagelse i beslutningstagningen i konfliktsituationer og efter konflikter og sikre kvinders adgang til job, markeder og politisk deltagelse og lederskab i lande, der får bilagt konflikter, hvilket alt sammen er afgørende for stabiliteten
  

Imødekommelse af de mest marginaliserede kvinders behov

   aa) at lette landbokvinders ejendomsret til jord og adgang til kredit og fremme, tilskynde og støtte kvinders iværksætterinitiativer i landdistrikter for at sætte kvinderne i stand til at blive økonomisk uafhængige og til at deltage fuldt ud i og nyde godt af bæredygtig udvikling i landdistrikterne; at beskytte og fremme korte fødevareforsyningskæder gennem aktive politikker på både internt og eksternt plan i EU
   ab) at fastlægge interne og internationale regler, der sikrer begrænsninger på den omfattende land grabbing, som er i strid med småejeres, navnlig kvinders, interesser
   ac) at opfordre til inddragelse af landbokvinders organisationer i politisk beslutningstagning på lokalt, regionalt, nationalt og globalt niveau og støtte kvindenetværk med udveksling af erfaringer og god praksis, navnlig når de pågældende beslutninger kan få indflydelse på deres liv
   ad) at opfordre alle lande til at ratificere og gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, herunder artikel 6 med overskriften "Kvinder med handicap"
   ae) at fremhæve kvindelige vandrende arbejdstageres ret til ordentlige arbejdsforhold og ligeværdig social beskyttelse, navnlig for migranter og flygtninge, der arbejder som hushjælp; at opfordre til ratifikation og gennemførelse af ILO-konvention nr. 189
   af) indtrængende at opfordre alle parter til at gennemføre politikker, der sikrer flygtningekvinders og -pigers rettigheder og en human behandling af dem
   ag) at sikre, at kønsbaseret forfølgelse betragtes som grundlag for ansøgning om asyl i henhold til FN-konventionen fra 1951 om flygtninges retsstilling
   ah) at fremhæve behovet for at beskytte og fremme LGBTI-kvinders rettigheder
   ai) at opfordre Kommissionen for Kvinders Status til sammen med CEDAW-komitéen at institutionalisere en tværsektoriel tilgang til deres analyse og til at fremme konceptet med bekæmpelse af flere forskellige former for diskrimination gennem tværsektoriel analyse i alle FN's organer
   aj) at føre politikker med henblik på at tackle situationen med kvinder, der er ramt af fattigdom og social udstødelse
   ak) at anerkende kvinders rolle som formelle og uformelle omsorgspersoner og gennemføre politikker med sigte på at forbedre de vilkår, hvorunder de yder omsorg
  

Omsættelse af disse forpligtelser til udgifter og større synliggørelse af dem

   al) at mobilisere de ressourcer, der er nødvendige for at virkeliggøre kvinders økonomiske rettigheder og mindske kønsulighed, bl.a. gennem anvendelse af de eksisterende instrumenter på EU-plan og på medlemsstatsplan, såsom kønsspecifikke konsekvensanalyser; at anvende kønsbudgettering i forbindelse med offentlige udgifter for at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd og fjerne alle former for kønsulighed
   am) at sikre, at Parlamentet og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling inddrages fuldt ud i beslutningsprocessen vedrørende EU's holdning på den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status
   an) at udtrykke sin stærke støtte til det arbejde, der udføres af UN Women, som er en central aktør inden for FN-systemet, når det gælder om at udrydde vold mod kvinder og piger på verdensplan og bringe alle relevante interessenter sammen med henblik på at skabe politiske ændringer og koordinere tiltag at opfordre FN's medlemsstater og EU til at øge deres finansiering af UN Women;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik